Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2018. godini

NN 19/2018 (28.2.2018.), Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2018. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

397

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17.) i na temelju članka 7. stavka 3. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 8/18.), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O KRITERIJIMA ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA UDIČARSKIM ALATIMA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2018. GODINI

I.

Ovom Odlukom određuju se:

– kriteriji kojima moraju udovoljavati ribarska plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru udičarskim alatima za upis u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) (u daljnjem tekstu: ICCAT registar) u 2018. godini

– popis plovila koja zadovoljavaju kriterije za upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a te su autorizirana za obavljanje gospodarskog ribolova plavoperajne tune udičarskim alatima

– individualne kvote za ulov tune udičarskim alatima po plovilima u 2018. godini.

II.

Kriteriji kojima plovila moraju udovoljavati da bi imali pravo upisa u Registar ulovnih brodova ICCAT-a su sljedeća:

1. da je plovilo upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske,

2. da je plovilo upisano u važeću povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u kojoj su upisani udičarski alati za ribolov tune,

3. da je plovilo steklo pravo na individualnu kvotu za 2018. godinu na temelju nekog od sljedećih kriterija:

– dobivanje Trajne individualne kvote i Državne kvote sukladno Pravilniku o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 8/18) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i/ili

– dobivanje prava na ulov tune na temelju jednogodišnjeg ustupanja kvote sukladno članku 6. stavcima 1. i 3. Pravilnika ili na temelju višegodišnjeg ili trajnog ustupanja iz prijašnjih godina.

III.

Na temelju kriterija iz točke II. ove Odluke pravo na upis u Registar ulovnih brodova ICCAT-a za ribolov tune udičarskim alatima ostvaruju plovila s pripadajućim individualnim kvotama, kako slijedi:

Redni brojCFR brojReg. oznaka plovilaICCAT brojIndividualna kvota za 2018. g. (t)
1.HRV000001609700 VDATEU0HRV001425,483
2.HRV000015428214-DBATEU0HRV002415,387
3.HRV000001354563-VDATEU0HRV000985,252
4.HRV000002120212-TIATEU0HRV002375,093
5.HRV00000360990-TIATEU0HRV001654,87
6.HRV0000010028-TPATEU0HRV001004,731
7.HRV0000169812440-PU*4,751
8.HRV000014475410-TIATEU0HRV002804,749
9.HRV000012834123-RVATEU0HRV002164,74
10.HRV000015958103-TIATEU0HRV002404,728
11.HRV000015522797-BGATEU0HRV001065,424
12.HRV00001608789-MUATEU0HRV002454,790


*ICCAT broj bit će dodijeljen prijavom u ICCAT Registar (novo plovilo)

IV.

Plovila iz točke III. ove Odluke autorizirana su za ribolov plavoperajne tune udičarskim alatima od dana stupanja na snagu ove Odluke do 31. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja individualne kvote, što god nastupi prije.

V.

Ribarska plovila upisana u Registar ribarske flote, a koja ne udovoljavaju kriterijima iz točke II. ove Odluke ne mogu biti upisana u Registar ulovnih brodova ICCAT-a.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/18-01/130

Urbroj: 525-13/1282-18-1

Zagreb, 12. veljače 2018.

Ministar poljopivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.