Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala

NN 20/2018 (1.3.2018.), Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala

HRVATSKI SABOR

404

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE EUROPSKE UNIJE O EUROPSKIM FONDOVIMA PODUZETNIČKOG KAPITALA

Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. veljače 2018.

Klasa: 011-01/18-01/25

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 22. veljače 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE EUROPSKE UNIJE O EUROPSKIM FONDOVIMA PODUZETNIČKOG KAPITALA

Prestanak važenja

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (»Narodne novine«, br. 123/13.).

Završna odredba

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/24

Zagreb, 16. veljače 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.