Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje virusnog hepatitisa« Klinici za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević« Zagreb

NN 20/2018 (1.3.2018.), Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje virusnog hepatitisa« Klinici za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević« Zagreb

Ministarstvo zdravstva

406

Ministar zdravstva na temelju članka 112. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravlja te temeljem odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09), donosi

RJEŠENJE

1. Klinici za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb, verificira se i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje virusnog hepatitisa« na vrijeme od pet godina.

2. Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb, dužna je do isteka pet godina od donošenja rješenja o dodjeli odnosno obnovi naziva podnijeti zahtjev za obnovu naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje virusnog hepatitisa«.

3. »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje virusnog hepatitisa« Klinike za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb, obvezan je dostaviti izvješće o radu za protekle tri godine i plan rada za iduće dvogodišnje razdoblje najkasnije 60 dana nakon isteka tri godine, od dana donošenja ovog rješenja.

Klasa: UP/I-510-01/17-01/08
Urbroj: 534-03-2-2/7-18-18
Zagreb, 20. veljače 2018.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.