Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Korčule

NN 20/2018 (1.3.2018.), Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Korčule

Grad Korčula

408

Na temelju članka 20. stavka 1. točke 1., članka 21. i članka 42. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17), članka 49. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Korčule (»Službeni glasnik Grada Korčule«, broj 6/09, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (»Službeni glasnik Grada Korčule«, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj 12. veljače 2018. godine donijelo

ODLUKU

O PRIREZU POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak čije je prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Korčule.

Članak 2.

Osnovica prireza na dohodak jest porez na dohodak utvrđen Zakonom o porezu na dohodak i podzakonskim općim aktima.

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6%.

Članak 4.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prirezu poreza na dohodak (»Službeni glasnik Grada Korčule«, broj 6/01).

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Grada Korčule« i stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/18-01/03
Urbroj: 2138/01-01-18-1
Korčula, 12. veljače 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća
Marko Skokandić, ing., v. r.