Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dubrovnika

NN 20/2018 (1.3.2018.), Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dubrovnika

Grad Dubrovnik

409

Na temelju članka 3. Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 101/17.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (»Službeni glasnik Grada Dubrovnika«, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici održanoj 6. studenoga 2017., donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA GRADA DUBROVNIKA

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima Grada Dubrovnika (»Narodne novine«, br. 49/17., »Službeni glasnik Grada Dubrovnika«, br. 11/17.) u dijelu II. »Vrste poreza« članku 2. stavku 1. točka 4. briše se.

Članak 2.

U dijelu II. »Vrste poreza« glava 4. »Porez na nekretnine« i članak 13. brišu se.

Članak 3.

U dijelu III. »Prijelazne i završne odredbe« u članku 18. stavak 2. briše se.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Grada Dubrovnika«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/03
Urbroj: 2117/01-09-17-6
Dubrovnik, 6. studenoga 2017.

Predsjednik Gradskog vijeća
mr. sc. Marko Potrebica, v. r.