Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Čakovca

NN 20/2018 (1.3.2018.), Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Čakovca

Grad Čakovec

410

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16, 101/17) te članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 – proč. tekst, 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 3. sjednici, održanoj 1. prosinca 2017., donijelo sljedeću

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA

Članak 1.

U Odluci o porezima (Službeni glasnik Grada Čakovca 1/17, u daljnjem tekstu Odluka) u članku 2. briše se točka 4.

Članak 2.

U II. poglavlju Odluke, briše se točka i naslov točke 4. POREZ NA NEKRETNINE s pripadajućim člancima 15., 16., 17., 18., 19., 20. i 21.

Članak 3.

U članku 23. Odluke briše se stavak 2.

Članak 4.

U članku 25. Odluke, iza riječi »Službenom glasniku Grada Čakovca« briše se zarez, stavlja se točka, a preostale riječi se brišu.

Članak 5.

Dosadašnji članci 22., 23., 24. i 25. postaju članci 15., 16., 17. i 18.

Članak 6.

Ostale odredbe Odluke ostaju na snazi.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-05/17-01/75
Urbroj: 2109/2-02-17-05
Čakovec, 1. prosinca 2017.

Predsjednik Gradskog vijeća
Jurica Horvat, v. r.