Odluka o porezima Općine Sutivan

NN 20/2018 (1.3.2018.), Odluka o porezima Općine Sutivan

Općina Sutivan

411

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12, 19/13, 137/15), članka 20. stavka 1. i članka 41. stavka 1. Zakona o o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17), i članka 32. Statuta Općine Sutivan (»Službeni glasnik Općine Sutivan« br. 7/13, 2/14 i 6/14), Općinsko vijeće Općine Sutivan, na svojoj 8. sjednici, održanoj 31. siječnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE SUTIVAN

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Sutivan, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine Sutivan su sljedeći:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Sutivan sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17), Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 1/17).

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16) i Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 1/17).

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu iz članka 3. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine Sutivan.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak za Općinu Sutivan obavlja Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju, žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Sutivan.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Sutivan.

Članak 8.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik, za razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 1. ovog članka.

Porez na potrošnju prihod je Proračuna Općine Sutivan.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju za Općinu Sutivan obavlja Porezna uprava čijoj se nadležnoj Ispostavi predaje citirani obrazac iz stavka 2. ovog članka.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Općine Sutivan.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarska zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine Sutivan.

Članak 11.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Općini Sutivan dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu, podatke o poreznom obvezniku, te druge podatke najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Općine Sutivan.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 12.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2 . točke 1. i 2. ove Odluke obavljat će Porezna uprava, a za porez iz točke 3. ove Odluke iste poslove obavljat će Jedinstveni upravni odjel.

Porezna uprava dužna je do 15. og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, Općini Sutivan dostavljati zbirno izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima te pokrenutim postupcima i mjerama radi naplate poreza iz članka 2. ove Odluke.

Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija za platni promet zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknade predviđene ovom Odlukom Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec sukladno Suglasnosti Ministarstva financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenog postupka propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 14.

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima (»Narodne novine« br. 112/2001).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Sutivan«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave Odluke u »Narodnim novinama«.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Sutivan (»Narodne novine« 112/2001) te Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja naplate općinskih poreza Općine Sutivan na Poreznu upravu (»Službeni glasnik Općine Sutivan« broj 15/15).

Članak 17.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Općine Sutivan«, a dostavit će se Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave.

Klasa: 410-01/18-01/0002

Urbroj: 2104/08-01/1-18-0001

Sutivan, 31. siječnja 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Bartul Lukšić, v. r.