Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kamanje

NN 20/2018 (1.3.2018.), Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kamanje

Općina Kamanje

412

Na temelju čl. 20. i članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/2017) i članka 26. Statuta Općine Kamanje (»Glasnik općine Kamanje« 3/09, 4/11 i 1/13), Općinsko vijeće Općine Kamanje na svojoj 5. sjednici, održanoj 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima (»Glasnik Općine Kamanje« br. 1/2017) u članku 1. stavak 1. točka 5. i stavak 2. brišu se.

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama« i »Glasniku Općine Kamanje«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 410-01/17-01/01

Urbroj: 2133/22-01-17-06

Kamanje, 21. prosinca 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Lukunić, v. r.