Presuda Upravnog suda u Osijeku, klasa: UsI-821/17-15 od 26. siječnja 2018.

NN 20/2018 (1.3.2018.), Presuda Upravnog suda u Osijeku, klasa: UsI-821/17-15 od 26. siječnja 2018.

Upravni sud u Osijeku

415

PRESUDA

Upravni sud u Osijeku, po sucu Božidaru Horvatu, uz sudjelovanje zapisničarke Mirte Tomić, u upravnom sporu tužitelja Lajoša Farkaš iz Čeminca, Stjepana Radića 2F, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, zastupan po službenoj osobi Igoru Prokurica, uz sudjelovanje zainteresirane osobe Hrvatskog Telekoma d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, radi poništenja odluke tuženika, 26. siječnja 2018. godine

presudio je

Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim tužitelj traži poništenje odluke tuženika, klasa: UP/I-344-08/17-01/130, urbroj: 376-05-17-4 od 8. svibnja 2017. godine.

Obrazloženje

Tužitelj Lajoš Farkaš iz Čeminca podnio je kod ovog suda tužbu protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, radi poništenja odluke tuženika.

U tužbi tužitelj osporava pobijanu odluku tuženika od 8. svibnja 2017. godine ističući da nema nikakvih dugovanja prema zainteresiranoj osobi Hrvatskom Telekomu d.d. te da je prijevremeno raskinuo ugovor sa zainteresiranom osobom, a da je nakon povratka na raniju uslugu bio u nemogućnosti istu u potpunosti koristiti, sve kako to tužitelj obrazlaže u tužbi.

S obzirom na navedeno, tužitelj predlaže da sud usvoji tužbeni zahtjev.

U odgovoru na tužbu tuženik osporava navode tužbe te ističe da je u svezi prigovora tužitelja ispitivao račune za kolovoz i rujan 2016. godine za internet uslugu, a koji prigovor je tužitelj podnio operatoru javnih telekomunikacijskih usluga Hrvatskom Telekomu d.d. odnosno zainteresiranoj osobi u ovom upravnom sporu. Nadalje, tuženik ističe da je nesporno da je zainteresirana osoba naknadno prihvatila raskid ugovor bez naplate naknade za prijevremeni raskid ugovora i stornirala tužitelju taj dio računa kao i da je tužitelj nastavio koristiti uslugu odnosno da je nakon predmetnog prijevremenog raskida bez naplate naknade tužitelju aktivirana ranija usluga i to na zahtjev tužitelja od 19. prosinca 2016. godine, u kojem zahtjevu je tužitelj tražio vraćanje na staru mrežu opcija od 155,00 kn. Također, tuženik navodi da je tijekom postupka utvrđeno da tužitelj korištenje usluge nije podmirio, a što je dovelo do privremenog isključenja, te da su u konkretnom slučaju primijenjene odredbe članka 48. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17 – u daljnjem tekstu: Zakon o elektroničkim komunikacijama) odnosno da je trajno isključenje uslijedilo zbog utvrđenog nepodmirenog dugovanja tužitelja za korištenje ranije aktivirane usluge i to korisničkog paketa Halo Non stop+, dodatne usluge CLIP, prikaz broja pozivatelja i tarifna opcija »Svijet 25«. Isto tako, tuženik ističe da je zainteresirana osoba izvršila promjenu medija računa s e-račun na papir, te su tužitelju preko interneta 12. prosinca 2016. godine proslijeđeni prijepisi računa za razdoblje od kolovoza do studenog 2016. godine. Uz navedeno, tuženik ističe da je tijekom postupka utvrđeno da je tužitelju prihvaćen raskid ugovora bez naplate naknade za prijevremeni raskid ugovora i storniranje dijela računa kao i da je na zahtjev tužitelja aktivirana ranija usluga, za koju je prema podacima iz sustava utvrđeno da je korištena od strane tužitelja odnosno da je tužitelj za korištenje ranije usluge bio dužan i podmiriti dospjelo dugovanje.

Prema tome, tuženik predlaže da sud odbije tužbeni zahtjev (list 10-12).

Rješenjem ovoga suda poslovni broj UsI-821/17-11 od 23. kolovoza 2017. godine Hrvatski Telekom d.d. pozvan je da kao zainteresirana osoba sudjeluje u ovom upravnom sporu sukladno odredbi članka 19. stavak 3. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine« broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17 – u daljnjem tekstu: Zakon o upravnim sporovima), te su dopisom ovoga suda poslovni broj UsI-821/17-12 od 23. kolovoza 2017. godine tužitelj i tuženik obaviješteni o pozivu zainteresirane osobe da se uključi u ovaj upravni spor sukladno odredbi članka 19. stavak 5. Zakona o upravnim sporovima (list 26, list 27).

Na raspravu održanu 18. siječnja 2018. godine nisu pristupili uredno pozvani tužitelj i zainteresirana osoba, te je navedena rasprava na temelju odredbe članka 39. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima održana bez prisutnosti tužitelja i zainteresirane osobe (list 28).

Tijekom dokaznog postupka izvršen je uvid u dokumentaciju koja prileži spisu kao i u spis upravnog postupka.

Na temelju provedenih dokaza tijekom upravnog postupka kao i tijekom ovog spora, te nakon razmatranja svih pravnih i činjeničnih pitanja sukladno odredbi članka 55. stavak 3. Zakona o upravnim sporovima, sud smatra da tužbeni zahtjev tužitelja nije osnovan.

Člankom 3. stavak 1. točka 1. Zakona o upravnim sporovima propisano je da su predmet upravnog spora ocjena zakonitosti pojedinačne odluke kojom je javnopravno tijelo odlučilo o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke u upravnoj stvari (upravni akt) protiv koje nije dopušteno izjaviti redoviti pravni lijek.

Tijekom upravnog postupka odnosno upravnog spora nije sporno da je tužitelj podnio zahtjev tuženiku za rješavanje spora između tužitelja kao korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga Hrvatskog Telekoma d.d. odnosno zainteresirane osobe, te da je pobijanom odlukom tuženika, klasa: UP/I-344-08/17-01/130, urbroj: 376-05-17-4 od 8. svibnja 2017. godine predmetni zahtjev tužitelja odbijen kao neosnovan.

Uvidom u spis upravnog postupka nesporno je utvrđeno da je 26. srpnja 2016. godine tužitelj podnio zahtjev zainteresiranoj osobi za uključenje MAXadsl usluge i aktivaciju MAX2 XS paketa uz aktivaciju ugovornih obveza u trajanju 24 mjeseca i pogodnost kupnje tablet uređaja za 99,00 kn. Nadalje, iz spisa upravnog postupka proizlazi da je predmetni zahtjev realiziran početkom mjeseca kolovoza 2016. godine te da je do aktivacije predmetnog paketa bio aktivan Halo priključak, korisnički paket Halo Non stop+, dodatna usluga CLIP, prikaz broja pozivatelja i tarifna opcija »Svijet 25«, a da je nakon toga 12. rujna 2016. godine tužitelj kao korisnik nesporno otkazao predmetne usluge, te je izvršena deaktivacija usluge i ista nije naplaćivana po računima, što niti tužitelj tijekom upravnog spora ne čini spornim.

Također, iz spisa upravnog postupka proizlazi da je priključak tužitelja u periodu od 10. studenog 2016. godine do 22. veljače 2017. godine bio u statusu privremenog isključenja zbog neplaćanja, međutim, nesporno je da su usluge korištene, sve kako to proizlazi iz ispisa poziva i spajanja, odnosno nesporno proizlazi da je nakon deaktivacije MAX2 XS paketa, ponovno aktivirana usluga koju je tužitelj ranije koristio odnosno korisnički paket Halo Non stop+, dodatna usluga CLIP, prikaz broja pozivatelja i tarifna opcija »Svijet 25«, te u konkretnom slučaju tužitelj osporava dug u iznosu od 280,00 kn temeljem računa koji mu je poslan preko interneta iako je tužitelj otkazao uslugu interneta. Uvidom u spis upravnog postupka nesporno je utvrđeno da je tužitelj obaviješten od strane zainteresirane osobe o promjeni medija računa sa e-račun na papir kao i da su tužitelju 12. prosinca 2016. godine nesporno proslijeđeni prijepisi računa za razdoblje od kolovoza do studenoga 2016. godine.

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, sud smatra da je pobijana odluka tuženika, klasa: UP/I-344-08/17-01/130, urbroj: 376-05-17-4 od 8. svibnja 2017. godine donesena u zakonito provedenom upravnom postupku, odnosno da je ista zakonita sukladno odredbama članka 12., članka 17., članka 41., članka 48. i članka 51. Zakona o elektroničkim komunikacijama te sukladno odredbama članka 24. stavak 1. točka 1. i 2. te članka 27. stavak 3. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (»Narodne novine« broj 154/11, 149/13, 82/14, 24/15, 42/16 – u daljnjem tekstu: Pravilnik). Naime, sud smatra da tuženik u pobijanoj odluci od 8. svibnja 2017. godine pravilno i zakonito utvrđuje da je zainteresirana osoba Hrvatski Telekom d.d. sukladno odredbi članka 48. stavak 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama zakonito privremeno isključila tužitelja, kao i da je nakon toga zainteresirana osoba sukladno članku 48. stavak 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama i trajno isključila tužitelja budući je nesporno da tužitelj kao pretplatnik nije podmirio dugovanje niti nakon isteka 30 dana od privremenog isključenja, cijeneći pri tome da na temelju činjeničnog stanja utvrđenog u upravnom postupku nesporno proizlazi da je do isključenja u konkretnom slučaju došlo zbog nesporno utvrđenog nepodmirenog dugovanja tužitelja za korištenje ranije usluge sve kako je to naprijed navedeno, koje činjenicu niti tužitelj ne spori tijekom upravnog postupka odnosno tijekom upravnog spora.

Sukladno navedenom, sud smatra da je zainteresirana osoba Hrvatski Telekom d.d. u konkretnom slučaju postupila sukladno odredbama pretplatničkog ugovora odnosno sukladno članku 8. stavku 1. Općih uvjeta poslovanja za pružanje usluga u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži, uzimajući u obzir uz sve navedeno i nespornu činjenicu da je predmetna usluga MAXadsl i MAX2 SX paketa isključena bez naplate naknade za prijevremeni raskid ugovora uz aktivaciju ranije aktiviranih usluga, time da tužitelj niti tijekom upravnog postupka kao niti tijekom upravnog spora u smislu odredbe članka 34. stavak 1. te članka 33. Zakona o upravnim sporovima nije predložio provođenje dokaza radi utvrđivanja činjenica koje bi eventualno dovele u sumnju pravilnost naprijed navedenog činjeničnog stanja utvrđenog tijekom upravnog postupka, odnosno pravilnost i zakonitost pobijane odluke tuženika, klasa: UP/I-344-08/17-01/130, urbroj: 376-05-17-4 od 8. svibnja 2017. godine, dok sud smatra da tužbeni navodi ne utječu na drugačije rješavanje ove upravne stvari.

Prema tome, budući da sud smatra da donošenjem pobijane odluke tuženika, klasa: UP/I-344-08/17-01/130, urbroj: 376-05-17-4 od 8. svibnja 2017. godine nije došlo do povrede prava tužitelja, kao niti do povrede zakona na štetu tužitelja, to je primjenom odredbe članka 57. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima tužbeni zahtjev tužitelja odbijen kao neosnovan.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove presude.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove presude dopuštena je žalba Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske. Žalba se podnosi putem ovog suda, u dovoljnom broju primjeraka za sud i sve stranke u sporu, u roku od 15 dana od dana dostave presude. Žalba odgađa izvršenje pobijane presude (članak 66. stavak 5. Zakona o upravnim sporovima).

Poslovni broj: UsI-821/17-15

Osijek, 26. siječnja 2018.

Sudac
Božidar Horvat, v. r.