Ispravak Ispravka Odluke o porezima Općine Semeljci

NN 20/2018 (1.3.2018.), Ispravak Ispravka Odluke o porezima Općine Semeljci

OPĆINA SEMELJCI

416

Nakon uspoređivanja s izvornim oblikom utvrđena je pogreška u Ispravku Odluke o porezima Općine Semeljci (Klasa: 410-01/17-01/01, Urbroj: 2121/07-01/17-3 od 1. kolovoza 2017.) objavljenoj u »Narodnim novinama«, br. 79/17 te u »Službenom glasniku« Općine Semeljci br. 12/17. te se daje

ISPRAVAK

ISPRAVKA ODLUKE O POREZIMA
OPĆINE SEMELJCI

U Ispravku Odluke o porezima Općine Semeljci objavljenom u »Narodnim novinama«, br. 79/17 te u »Službenom glasniku« Općine Semeljci br. 12/17., u članku 21. umjesto riječi: »Odredbe članka 11. – 13.« trebaju stajati riječi: »Odredbe članka 16.«, tako da članak 21. glasi:

»Odredbe članka 16. ove Odluke prestaju važiti od 1. siječnja 2018. godine.«

Klasa: 410-01/18-01/01
Urbroj: 2121/07-01/18-175
Semeljci, 29. siječnja 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl. ing., v. r.