Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

NN 21/2018 (2.3.2018.), Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Ministarstvo poljoprivrede

426

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI TIPA OPERACIJE 6.1.1. »POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA«, I TIPA OPERACIJE 6.3.1. »POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se provođenje tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« (u daljnjem tekstu: tip operacije 6.1.1.) i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« (u daljnjem tekstu: tip operacije 6.3.1) u okviru mjere 6 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program)

Zakonodavstvo

Članak 2.

Tip operacije 6.1.1. i tip operacije 6.3.1. provodit će se sukladno:

– Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 320 – 469, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama,

– Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama,

– Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 547 – 607, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama,

– Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (OJ L 193, 1.7.2014, p. 1-75, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 702/2014),

– Uredbi (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017.o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal

– Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 1 – 17),

– Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 808/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31.7.2014., str. 18 – 68) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama,

– Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31.7.2014., str. 69 – 124, u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama.

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »mladi poljoprivrednik« – osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

2. »malo poljoprivredno gospodarstvo« – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

3. »projekt« skup aktivnosti potrebnih za ostvarenje ciljeva koje korisnik navodi u poslovnom planu

4. »tip operacije« – skup projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose

5. »natječaj« javno objavljeni poziv na podnošenje Zahtjeva za potporu unutar jedne mjere/podmjere/tipa operacije, a sastoji od teksta natječaja, priloga i obrazaca

6. »Prilog I. Ugovora« – prilog Ugovoru o Europskoj uniji odnosno popis iz članka 38. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)) na kojemu se nalaze poljoprivredni proizvodi za koja su prihvatljiva ulaganja unutar tipa operacije 6.1.1. i tipa operacije 6.3.1. osim proizvoda ribarstva i akvakulture

7. »građenje« kako je definirano u propisima kojima se uređuje područje gradnje

8. »poduzeće« kako je definirano u članku 1. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7. 2014., str. 1 – 75, u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 702/2014)

9. »gospodarska djelatnost« – djelatnost poduzetnika koja se sastoji u nuđenju robe i usluga na tržištu

10. »mikro i mala poduzeća« – poduzeća definirana Prilogom I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014

11. »partnerska poduzeća« – sva poduzeća koja nisu razvrstana pod povezana poduzeća, a među kojima postoji veza kako je definirano u članku 3. stavku 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014

12. »povezana poduzeća« – poduzeća među kojima postoji jedna od veza kako je definirano u članku 3. stavku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014

13. »poduzetnik u teškoćama« – za potrebe ovoga Pravilnika je poduzetnik u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014C 249/01, 31. 7. 2014.), ako je primjenjivo u odnosu na Prilog I, Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije

14. »javna potpora« – svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: potpora)

15. »nepravilnost« povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, odnosno članka 2., stavka 1. točke g) Uredbe (EU) br. 1306/2013

16. »sumnja na prijevaru« – nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (sukladno članku 2. točki (a), delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 (SL L 293, 8. 7. 2015.)

17. »AGRONET sustav« – zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena korisnicima potpora EPFRR za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje EPFRR Zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET)

18. »standardni ekonomski rezultat« (engl. Standard Output – u daljnjem tekstu: SO) – jedinična novčana vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda izražena u proizvođačkim cijenama na pragu gospodarstva koja ne uključuju potpore i poreze

19. »ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva« – zbroj vrijednosti svih proizvodnji dobiven množenjem SO svake pojedine proizvodnje s odgovarajućim brojem jedinica proizvodnje

20. »ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva« – ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva izražen u eurima

21. »JRDŽ sustav« – sustav za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (u daljnjem tekstu: JRDŽ).

22. »ruralno područje« – cijelo područje Republike Hrvatske, osim administrativnih centara Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi u Uredbi (EU) br. 1305/2013.

POGLAVLJE II.
TIP OPERACIJE 6.1.1. POTPORA MLADIM
POLJOPRIVREDNICIMA

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 4.

(1) Korisnici su mladi poljoprivrednici sukladno definiciji iz članka 3., stavka 1., točke 1. ovoga Pravilnika koji:

a) su u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu

b) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, ali to moraju postati najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od devet mjeseci nakon sklapanja Ugovora o financiranju.

(2) Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/odgovorna osoba u:

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

c) trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu i dalje u periodu od najmanje pet godina od konačne isplate potpore.

(3) Korisnik mora imati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i to jedno od navedenih:

a) diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera

b) završenu srednju školu iz područja poljoprivrede ili veterine

c) radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.

(4) Ako korisnik ne ispunjava uvjet iz stavka 3. ovoga članka u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, isto mora ispuniti u roku od 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju, a ne kasnije od podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate i pod uvjetom su te potrebe navedene u poslovnom planu.

(5) Kod podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan dostaviti potvrdu iz koje je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom SO poljoprivrednog gospodarstva.

(6) Ako je mladi poljoprivrednik nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, tada dostavlja potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva iskazanoj u ukupnom SO u kojemu je nositelj/odgovorna osoba.

(7) Ako pri podnošenju Zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik nije nositelj/odgovorna osoba obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta, dužan je uz Zahtjev za potporu dostaviti potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva iskazanoj u ukupnom SO za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt koje će preuzeti. U tome slučaju, mladi poljoprivrednik je dužan u cijelosti preuzeti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za koje je dostavio potvrdu, odnosno biti upisan u Upisnik poljoprivrednika kao nositelj/odgovorna osoba te dostaviti novu potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva iskazanoj u ukupnom SO za preuzeto poljoprivredno gospodarstvo najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate, ali ne kasnije od devet mjeseci nakon sklapanja Ugovora o financiranju.

(8) Ako kod podnošenja Zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik nije nositelj/odgovorna osoba obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta, dužan je uz Zahtjev za potporu priložiti pisani dokaz u kojem su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva između trenutnog nositelja/odgovorne osobe obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili obrta i mladog poljoprivrednika.

(9) Preuzimanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta smatra se imenovanjem mladog poljoprivrednika za nositelja/odgovornu osobu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta i preuzimanjem obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta u cijelosti (sa svim poljoprivrednim resursima koji su ušli u izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (SO).

(10) U slučaju da su poslovnim planom predviđene aktivnosti ulaganja u poljoprivredno zemljište i objekte koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate dostaviti Ugovor o najmu/koncesiji /zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige.

(11) Korisnik prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(12) Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik.

(13) Korisnik mora biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014.

(14) Ako korisnik traži potporu 50.000 eura, dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate i to mora ostati najmanje pet godina nakon konačne isplate.

(15) Ako korisnik traži potporu 20.000 eura dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet godina nakon isplate treće rate.

(16) Korisnik mora imati uspostavljeno knjigovodstvo/poslovne knjige u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate.

(17) Mladi poljoprivrednik mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet godina nakon konačne isplate.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

Članak 5.

(1) Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 eura do 49.999 eura.

(2) Sve proizvodne jedinice koje predstavljaju utvrđeni ulazni prag poljoprivrednog gospodarstva iz stavka 1. ovoga članka moraju biti upisane u odgovarajuće registre sukladno propisima.

(3) Poljoprivredno zemljište koje je predmet ulaganja prema poslovnom planu mora biti evidentirano u ARKOD sustavu sukladno propisu o evidenciji poljoprivrednog zemljišta najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatom treće rate.

(4) Životinje na poljoprivrednom gospodarstvu koje su predmet ulaganja prema poslovnom planu moraju biti registrirane u JRDŽ sukladno propisima o označavanju i registraciji domaćih životinja najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatom treće rate.

Isključenje korisnika

Članak 6.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele, u razdoblju od administrativne kontrole pa do isteka pet godina od konačne isplate ako:

a) je dostavio lažne podatke pri dostavi Zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

b) nema podmirene, odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

c) je poduzetnik u stečaju ili likvidaciji

d) se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

e) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni

f) su iste prihvatljive aktivnosti već sufinancirane sukladno članku 3. stavku 1. točka 14. ovoga Pravilnika.

Poslovni plan

Članak 7.

(1) Korisnik je dužan izraditi poslovni plan sukladno predlošku koji će biti sastavni dio Zahtjeva za potporu.

(2) U poslovnom planu korisnik mora dokazati financijsku i ekonomsku održivost projekta.

(3) Korisnik u poslovnom planu mora definirati način dostizanja odabranih ciljeva:

a) modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili

b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazano kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

(4) Provedba aktivnosti i ostvarenje ciljeva prikazanih u poslovnom planu moraju biti realizirani u razdoblju od najviše 36 mjeseci od sklapanja Ugovora o financiranju. Financijska i ekonomska održivost projekta mora biti dokazana u razdoblju od deset godina.

(5) Provedbu aktivnosti navedenih u poslovnom planu korisnik mora započeti u roku od devet mjeseci od datuma sklapanja Ugovora o financiranju.

(6) Nadležne institucije mogu obavljati provjere podataka navedenih u poslovnom planu i nakon isplata sredstava EPFRR u periodu od pet godina nakon konačne isplate potpore.

(7) Korisnik koji podnosi poslovni plan za trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti mora biti upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

(8) Korisnik koji podnosi poslovni plan za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt mora biti upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate potpore.

(9) Korisnik u poslovnom planu mora osigurati da će se uskladiti s definicijom aktivnog poljoprivrednika u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013 najkasnije u roku od osamnaest mjeseci od datuma preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva.

Prihvatljivost aktivnosti

Članak 8.

(1) Prihvatljive aktivnosti su:

a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja

b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora

c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora

i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

(2) Aktivnosti iz točke (h) i (i) iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.

(3) Provođenje prihvatljivih aktivnost ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim troškova operativnog poslovanja poljoprivrednog gospodarstva iz stavka 1. točke (i) ovoga članka.

(4) Dodijeljena potpora u tipu operacije 6.1.1. ne može se koristiti za kupovinu poljoprivrednih resursa obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrta ili trgovačkog društva koji su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.

Broj projekata po korisniku

Članak 9.

(1) Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja.

(2) Ako korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća podnesu više Zahtjeva za potporu tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen Zahtjev za potporu, dok će se za ostale Zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.

(3) Korisnik može samo jednom u programskom razdoblju 2014. – 2020. ostvariti potporu iz tipa operacije 6.1.1.

Visina potpore

Članak 10.

(1) Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

(2) Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će bit obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti kako je određeno natječajem.

(3) Potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti kako je određeno natječajem.

Kriteriji odabira

Članak 11.

(1) Kriteriji odabira primjenjuju se na sve Zahtjeve za potporu, a bit će sastavni dio natječaja.

(2) Kriteriji odabira iz stavka 1. ovoga članka upućuju se na mišljenje Odboru za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

POGLAVLJE III.
TIP OPERACIJE 6.3.1
POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODRASTAVA

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 12.

(1) Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava sukladno definiciji iz članka 3., stavka 1., točke 2. ovoga Pravilnika, organizacijskih oblika:

a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,

b) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

c) trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)

d) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

(2) Za obrt poljoprivreda mora biti glavna djelatnost počevši od podnošenja zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.

(3) Za trgovačko društvo poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku počevši od podnošenja zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore. Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., poljoprivreda kao glavna djelatnost u tipu operacije 6.3.1. smatra se Područje A, Odjeljak 01, skupine od 01.1 do uključujući 01.6 i razredi od 01.11 do 01.64.

(4) Nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva ne može se promijeniti do izvršenja konačne isplate i mora zadržati poljoprivredno gospodarstvo najmanje pet godina nakon konačne isplate osim u slučajevima više sile ili izvanrednim okolnostima sukladno članku 2., stavak 2. Uredbe EU 1306/2013.

(5) Kod podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan dostaviti potvrdu iz koje je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom SO poljoprivrednog gospodarstva.

(6) Korisnik prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(7) Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik.

(8) Korisnik mora biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014.

(9) U trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet godina nakon konačne isplate nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

Članak 13.

(1) Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 2.000 eura do 7.999 eura.

(2) U trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi.

Isključenje korisnika

Članak 14.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele,, u razdoblju od administrativne kontrole pa do isteka pet godina od konačne isplate ako:

a) je dostavio lažne podatke pri dostavi Zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

b) nema podmirene, odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

c) je poduzetnik u stečaju ili likvidaciji

d) se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

e) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni

f) su iste prihvatljive aktivnosti već sufinancirane sukladno članku 3. stavku 1. točka 14. ovoga Pravilnika.

Poslovni plan

Članak 15.

(1) Korisnik je dužan izraditi poslovni plan sukladno predlošku koji će biti sastavni dio Zahtjeva za potporu.

(2) Korisnik u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve, koje je dužan ostvariti u okviru najmanje jedne od aktivnosti iz članka 16., stavka 1. ovoga Pravilnika, a koje se moraju odnositi na:

a) modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili

b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

(3) Provedbu aktivnosti navedenih u poslovnom planu korisnik mora započeti u roku od devet mjeseci od datuma sklapanja Ugovora o financiranju.

(4) Provedba aktivnosti i ostvarenje ciljeva prikazanih u poslovnom planu moraju biti realizirani u razdoblju od najviše 36 mjeseci od sklapanja Ugovora o financiranju.

(5) Nadležne institucije mogu obavljati provjere podataka navedenih u poslovnom planu i nakon isplate sredstava EPFRR u periodu od pet godina nakon konačne isplate potpore.

Prihvatljivost aktivnosti

Članak 16.

(1) Prihvatljive aktivnosti su:

a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja

b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora

c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora

i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

(2) Aktivnosti iz točke (h) i (i) iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.

(3) Provođenje prihvatljivih aktivnost ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim troškova operativnog poslovanja poljoprivrednog gospodarstva iz stavka 1. točke (i) ovoga članka.

Broj projekata po korisniku

Članak 17.

(1) Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja.

(2) Ako korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća podnesu više Zahtjeva za potporu tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen Zahtjev za potporu, dok će se za ostale Zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.

(3) Korisnik može samo jednom u programskom razdoblju 2014. – 2020. ostvariti potporu iz tipa operacije 6.3.1.

Visina potpore

Članak 18.

(1) Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

(2) Potpora po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti kako je određeno natječajem.

Kriteriji odabira

Članak 19.

(1) Kriteriji odabira primjenjuju se na sve Zahtjeve za potporu, a bit će sastavni dio natječaja.

(2) Kriteriji odabira iz stavka 1. ovoga članka upućuju se na mišljenje Odboru za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

POGLAVLJE IV.
PRIPREMA I OBJAVA NATJEČAJA

Članak 20.

(1) Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

(2) Natječaj se može ograničiti po sektorima, vrsti i/ili veličini korisnika.

(3) Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo.

(4) Tekst natječaja sadrži najmanje sljedeće informacije:

a) predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava natječaja,

b) uvjete prihvatljivosti korisnika i dokumentaciju,

c) uvjete prihvatljivosti projekta i dokumentaciju,

d) uvjete prihvatljivosti aktivnosti/troškova i dokumentaciju,

e) pokazatelje provedbe projekta,

f) visinu i intenzitet potpore,

g) način, uvjete i rokove podnošenja Zahtjeva za potporu,

h) način, uvjete i rokove podnošenja Zahtjeva za isplatu,

i) popis priloga i obrazaca,

j) način, uvjete i mjesto postavljanja pitanja i objave odgovora.

(5) Natječaj može sadržavati i druge dokumente poput uputa, vodiča, popis radionica za korisnike i sličnih dokumenata.

(6) Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

(7) Uvjeti natječaja su pravno obvezujući i njima se na detaljan način propisuju uvjeti i kriteriji koje korisnik mora zadovoljiti.

Izmjena i ispravak natječaja

Članak 21.

(1) Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti.

(2) Izmjena natječaja znači izmjenu odredbi natječaja, a koja je nužna radi zakonite i pravilne provedbe predmetnog natječaja.

(3) Ispravak natječaja znači ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

(4) Na izmjenu i/ili ispravak natječaja primjenjuju se odredbe propisane u članku 20., stavku 3. ovoga Pravilnika.

(5) Izmjena i/ili ispravak natječaja objavljuju se na način propisan člankom 20. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

Poništenje natječaja

Članak 22.

(1) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja Odluke o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, u sljedećim slučajevima:

a) kada se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja,

b) kada je u natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

c) ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drugačijeg natječaja.

(2) Poništenje natječaja objavljuje se na način propisan člankom 20. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE V.
NAČELA PROVEDBE POSTUPKA DODJELE POTPORE

Članak 23.

Načela provedbe postupka dodjele potpore su:

a) načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza

b) načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju

c) načelo transparentnosti podrazumijeva da se svi dokumenti kojima se ne krši neko od načela stavljaju dostupnima svim zainteresiranim stranama

d) načelo zaštite osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i zaštita tajnosti podataka

e) načelo razmjernosti podrazumijeva da je opseg postupanja razmjeran cilju odnosno očekivanom ishodu

f) načelo sprječavanja sukoba interesa podrazumijeva nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak dodjele potpore odnosno bespovratnih sredstava, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom

g) načelo tajnosti postupka dodjele potpore podrazumijeva da osobe koje su uključene u postupak dodjele potpore svaki povjerljivi dokument i informaciju (pisanu ili usmenu) povezanu s tijekom postupka dodjele potpore kao i s predmetom postupka dodjele potpore čuvaju kao tajnu, uporabljajući je isključivo u kontekstu i u svrhu provedbe postupka dodjele potpore.

Postupak dodjele potpore

Članak 24.

(1) Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore temeljem objavljenih natječaja.

(2) Postupak dodjele potpore uključuje:

a) zaprimanje Zahtjeva za potporu

b) rangiranje zaprimljenih Zahtjeva za potporu

c) administrativnu kontrolu Zahtjeva za potporu – provjeru uvjeta prihvatljivosti korisnika, projekta te dodjelu bodova prema kriterijima odabira

d) izdavanje Odluke o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, Obavijesti o odbacivanju Zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava, i/ili Odluke o odbijanju Zahtjeva za potporu i

e) ugovaranje.

Podnošenje Zahtjeva za potporu

Članak 25.

(1) Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a sukladno odredbama natječaja.

(2) Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio Zahtjev za potporu.

(3) Upute za upis u Evidenciju korisnika nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Zaprimanje i rangiranje Zahtjeva za potporu

Članak 26.

(1) Nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj, Agencija za plaćanja izrađuje rang listu Zahtjeva za potporu na temelju traženog broja bodova sukladno kriterijima odabira.

(2) Prednost na rang listi ima korisnik s većim brojem bodova. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova, određivanje prednosti će biti propisano natječajem, a prednost može biti povezana s pojedinim sektorom/aktivnosti, pojedinim aktivnostima unutar sektora, pojedinim kriterijem odabira, odnosno skupinom kriterija i/ili vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu.

(3) U slučaju da se u skladu sa stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi prednost kod korisnika s istim brojem bodova, a prednost omogućuje odobravanje Zahtjeva, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

Administrativna kontrola Zahtjeva za potporu

Članak 27.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva za potporu po redoslijedu na rang listi formiranoj temeljem broja bodova koje si je korisnik dodijelio u AGRONET-u.

(2) Rang lista se ažurira temeljem stvarno utvrđenih podataka u administrativnoj kontroli.

(3) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može umanjiti broj bodova te svakodnevno ažurirati rang listu, odnosno uključiti u administrativnu obradu Zahtjeve za potporu za koje inicijalno nije bilo dostatnih sredstava.

(4) Administrativnom kontrolom Zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će provjeriti ispunjava li Zahtjev za potporu sve propisane uvjete prihvatljivosti korisnika i projekta te Zahtjevu za potporu koji ispunjava propisane uvjete dodijeliti bodove prema kriterijima odabira.

(5) Agencija za plaćanja prilikom provedbe administrativne kontrole Zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune/obrazloženja/ispravke. Način i rokovi dostave dopune/obrazloženja/ispravka kao i rokovi za dostavu istih bit će propisani natječajem.

(6) Administrativnom kontrolom Zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira kao ni iznos potpore veći od traženog u Zahtjevu za potporu.

Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore

Članak 28.

(1) Agencija za plaćanja će u roku od 90 dana od dana zatvaranja natječaja, nakon provedenih radnji iz članaka 26. i 27. ovoga Pravilnika, donijeti sljedeće akte:

a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu

b) Obavijest o odbacivanju Zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava

c) Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja donosi Odluku o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu iz stavka 1. točke a) ovog članka za svaki pravovaljan i potpun Zahtjev za potporu za koji je odrađena administrativna kontrola Zahtjeva za potporu. U slučaju da je administrativnom kontrolom Zahtjeva za potporu utvrđen manji ukupan broj bodova po kriterijima odabira koje je korisnik tražio, Agencija za plaćanja će u Odluci o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu navesti razloge umanjenja.

(3) Agencija za plaćanja sklapa Ugovor o financiranju s korisnicima za koje je donijela Odluku o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu iz stavka 1. točke a) ovoga članka i za koje su sredstva dostatna.

(4) Agencija za plaćanja izdaje Obavijest o odbacivanju Zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisniku za Zahtjev za potporu za koji sredstva nisu dostatna.

(5) Agencija za plaćanja donosi Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu iz stavka 1. točke c) ovoga članka za svaki negativno ocijenjen Zahtjev za potporu u slučaju neispunjavanja uvjeta prihvatljivosti i/ili kriterija odabira i drugih uvjeta propisanih natječajem i ovim Pravilnikom u kojoj će biti obrazloženi razlozi odbijanja.

Ugovor o financiranju

Članak 29.

(1) Ugovorom o financiranju se određuju opći i posebni uvjeti, prava i obveze korisnika i Agencije za plaćanja, iznos dodijeljene potpore te isplata sredstava.

(2) Ugovor o financiranju potpisuju ravnatelj Agencije za plaćanja i korisnik/ovlaštena osoba korisnika u roku propisanom natječajem.

(3) Korisnik koji je s Agencijom za plaćanja sklopio Ugovor o financiranju podnosi Zahtjev za isplatu na način propisan člankom 32. ovoga Pravilnika.

Odustajanje korisnika

Članak 30.

(1) Smatrat će se da je korisnik odustao od Zahtjeva za potporu ako:

a) ne potpiše Ugovor o financiranju u propisanom roku i/ili

b) podnese Zahtjev za odustajanje.

(2) U slučaju da korisnik na vlastitu inicijativu želi odustati od dodjele sredstava dužan je putem AGRONET-a podnijeti Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. točke b). ovoga članka. Način, uvjeti i rokovi podnošenja Zahtjeva za odustajanje bit će propisani natječajem.

Razdoblje provedbe projekta

Članak 31.

(1) Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju, a u iznimnim i opravdanim situacijama može se produžiti za najviše 12 mjeseci.

(2) O svakom produženju trajanja provedbe projekta Agencija za plaćanja odlučuje individualno te o tome donosi Odluku.

Isplata potpore

Članak 32.

(1) Isplata potpore vrši se sukladno odobrenim Zahtjevima za isplatu.

(2) Način, uvjeti i rokovi podnošenja Zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem.

(3) U tipu operacije 6.1.1. isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše 36 mjeseci nakon sklapanja Ugovora o financiranju kako slijedi:

a) isplata prve rate u iznosu od 30% ukupno odobrene javne potpore nakon sklapanja Ugovora o financiranju uz sljedeće uvjete:

– ako korisnik nije prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu upisan u Upisnik poljoprivrednika kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva isto mora biti prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate,

– sve proizvodne jedinice koje predstavljaju utvrđeni ulazni prag za potporu (SO) poljoprivrednog gospodarstva za koje korisnik traži potporu moraju biti upisane u odgovarajuće registre sukladno postojećim propisima,

b) isplata druge rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon tri mjeseca, a ne kasnije od dvanaest mjeseci nakon isplate prve rate uz dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete,

c) isplata treće rate u iznosu od 20% ukupno odobrene javne potpore nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu i stjecanja stručnih znanja i vještina ako iste korisnik nije imao prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu.

(4) U tipu operacije 6.3.1. isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 36 mjeseci nakon sklapanja Ugovora o financiranju kako slijedi:

a) isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon sklapanja Ugovora o financiranju

b) isplata druge/zadnje rate nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

(5) Korisniku ne može biti isplaćeno više sredstava nego što je određeno Ugovorom o financiranju.

(6) Prije konačne isplate Agencije za plaćanja će provesti posjet projektu.

(7) Posjetom projektu mogu biti izrečene aktivnosti koje je korisnik dužan ispraviti prije donošenja Odluke o isplati za što će Agencija korisniku ostaviti primjeren rok.

(8) Nakon provedene kontrole Zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja donosi sljedeće akte:

a) Odluku o isplati

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu

(9) Agencija za plaćanja će donijeti Odluke iz stavka 8. ovog članka najkasnije u roku 90 dana od dana podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu.

(10) U rok od 90 dana iz stavka 9. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od izjavljivanja prigovora na Odluku do donošenja Odluke Povjerenstva za prigovore.

Kontrola na terenu

Članak 33.

(1) Agencija za plaćanja na terenu provodi kontrolu aktivnosti kroz redovne kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim redovnih kontrola, navedenih u stavku 1. ovoga članka kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ako je to potrebno.

(3) Redovnom kontrolom na terenu utvrđuje se: da su aktivnosti iz poslovnog plana stvarno provedene, da je Zahtjev za isplatu ispravan i da je u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima, da se korisnik bavi aktivnošću za koju je ostvario potporu i da je u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

(4) Kontrolu aktivnosti može obavljati Upravljačko tijelo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

(5) Svi rokovi, prava i obveze korisnika po pitanju redovnih kontrola na terenu bit će propisani ugovorom o financiranju.

Povrat sredstava

Članak 34.

(1) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika ili administrativna pogreška, Agencija za plaćanja donosi Odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku.

(2) Agencija za plaćanja zahtijeva povrat sredstava u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 te nacionalnim zakonodavstvom.

(3) Podnošenje prigovora iz članka 35. ovoga Pravilnika ne odgađa rok za povrat sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

Izjavljivanje prigovora

Članak 35.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja korisnik ima pravo izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Korisnik je dužan preuzeti odluku Agencije za plaćanja najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(3) Dostava odluke Agencije za plaćanja korisniku smatra se obavljenom u trenutku kad korisnik navedenu odluku preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Agencije za plaćanja s AGRONET-a u roku određenom u stavku 2. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

(4) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od osam dana od dana dostave odluke Agencije za plaćanja.

(5) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor putem AGRONET-a. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

c) pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(7) Korisnik podnosi prigovor Povjerenstvu putem AGRONET-a.

(8) Agencija za plaćanja je obvezna u roku od 5 dana od dana zaprimanja prigovora Povjerenstvu dostaviti obrazloženje na sve navode korisnika zajedno s popratnom dokumentacijom.

(9) Sjednici Povjerenstva moraju prisustvovati svi članovi Povjerenstva. Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova svih članova, u roku od 30 dana od dana dostave prigovora.

(10) Tijekom odlučivanja o prigovoru u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Povjerenstvo može od Agencije za plaćanja zatražiti pisano očitovanje, a koje smatra neophodnim kako bi moglo donijeti pravilnu i zakonitu odluku.

(11) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima ne mogu se uvoditi nove činjenice i dokazi. Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Povjerenstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Povjerenstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u situaciji kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(12) Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor ili

c) usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(13) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Povjerenstva su izvršne te na njih nije moguće uložiti prigovor.

(15) Korisnik je dužan preuzeti odluku Povjerenstva najkasnije u roku od 5 dana od dana učitavanja odluke na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(16) Dostava odluke Povjerenstva korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku Povjerenstva preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Povjerenstva s AGRONET-a u roku određenom u stavku 15. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

POGLAVLJE VI.
ZAŠTITA FINANCIJSKIH INTERESA EUROPSKE UNIJE

Suzbijanje nepravilnosti i prijevara

Članak 36.

(1) Agencija za plaćanja će sukladno članku 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara.

(2) U slučaju utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će o sumnji na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim institucijama.

POGLAVLJE VII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 42/15 i 6/17), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe pravilnika za tip operacije 6.1.1. i 6.3.1. iz Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« unutar mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 42/15, 6/17, 117/17).

Stupanje na snagu

Članak 39.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/01

Urbroj: 525-08/0477-18-4

Zagreb, 27. veljače 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.