Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

NN 21/2018 (2.3.2018.), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

427

Na temelju članka 71. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17), ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRILAGOĐENI OSOBNI AUTOMOBIL I PRAVA NA NAKNADU TROŠKA PRILAGODBE OSOBNOG AUTOMOBILA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE IZ DOMOVINSKOG RATA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prava na osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama iz članka 69. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, u daljnjem tekstu: Zakon) za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata 100% I. skupine i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila iz članka 70. Zakona za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata II. do IV. skupine.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRILAGOĐENI OSOBNI AUTOMOBIL S UGRAĐENIM ODGOVARAJUĆIM PRILAGODBAMA ILI NOVČANE PROTUVRIJEDNOSTI ZA HRVI 100% I. SKUPINE

GLAVA I.
OPĆENITO

Članak 3.

(1) Postupak za ostvarivanje prava na dodjelu prilagođenog osobnog automobila ili novčane protuvrijednosti prilagođenog osobnog automobila pokreće se na pisani zahtjev hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata 100% I. skupine (u daljnjem tekstu: HRVI 100% I. skupine), odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika.

(2) Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu prilagođenog osobnog automobila ili novčane protuvrijednosti prilagođenog automobila podnosi se ministarstvu nadležnom za hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac broj 1) putem Ureda državne uprave u županiji odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba prema mjestu prebivališta.

(3) HRVI 100% I. skupine koji je već ostvarivao pravo na dodjelu prilagođenog osobnog automobila ili novčane protuvrijednosti prilagođenog automobila, zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi najranije u sedmoj godini od izvršnosti rješenja o posljednjoj dodjeli prilagođenog osobnog automobila ili novčane protuvrijednosti prilagođenog automobila u razdoblju koje za svaku godinu određuje ministar hrvatskih branitelja (u daljnjem tekstu: ministar) posebnom uputom.

(4) Razdoblje u godini određeno uputom iz stavka 3. ovoga članka odnosi se i na HRVI 100% I. skupine koji prvi put ostvaruje pravo na dodjelu prilagođenog osobnog automobila ili novčane protuvrijednosti prilagođenog automobila.

Članak 4.

HRVI 100% I. skupine je uz zahtjev dužan priložiti:

a) obostranu presliku važeće osobne iskaznice HRVI 100% I. skupine

b) obostranu presliku važeće vozačke dozvole HRVI 100% I. skupine

c) obostranu presliku važeće osobne iskaznice osobe koja će upravljati osobnim automobilom isključivo za potrebe HRVI 100% I. skupine (u slučaju kada će automobilom upravljati druga osoba)

d) obostranu presliku važeće vozačke dozvole osobe koja će upravljati osobnim automobilom isključivo za potrebe HRVI 100% I. skupine (u slučaju kada će automobilom upravljati druga osoba)

e) izjavu HRVI 100% I. skupine da je suglasan da će osobnim automobilom umjesto njega upravljati druga osoba, s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika (u slučaju kada će automobilom upravljati druga osoba) i

f) izjavu osobe koja će upravljati automobilom da će upravljati osobnim automobilom isključivo za potrebe HRVI 100% I. skupine, s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika (u slučaju kada će automobilom upravljati druga osoba).

Članak 5.

Po službenoj dužnosti pribavljaju se sljedeći dokazi:

a) izvršno rješenje o priznatom statusu HRVI 100% I. skupine i

b) izvršno rješenje o posljednjoj dodijeli automobila ili novčane protuvrijednosti.

Članak 6.

Ured državne uprave u županiji odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba će dokaze iz članka 5. ovoga Pravilnika zajedno sa zahtjevom i dokazima koje je uz zahtjev dužan priložiti HRVI 100% I. skupine dostaviti Ministarstvu.

GLAVA II.
DODJELA AUTOMOBILA

Članak 7.

HRVI 100% I. skupine može ostvariti pravo na dodjelu osobnog automobila sa ili bez prilagodbi kojim će osobno upravljati ili dodjelu osobnog automobila bez prilagodbi kojim će isključivo za potrebe HRVI 100% I. skupine upravljati druga osoba.

Članak 8.

(1) Nabavu automobila za dodjelu HRVI 100% I. skupine i potrebne prilagodbe, Ministarstvo obavlja sukladno propisima o javnoj nabavi.

(2) Postupak javne nabave u svrhu ostvarenja prava na dodjelu osobnog automobila za HRVI 100% I. skupine i ugradnju potrebnih prilagodbi obavlja se u pravilu jednom godišnje.

Članak 9.

(1) Temeljem izvršnog rješenja o dodjeli osobnog automobila, a nakon provedenog postupka javne nabave, ministar donosi odluku o dodjeli osobnog automobila koja sadrži osobne podatke o korisniku kojem se dodjeljuje automobil, kao i podatke o osobnom automobilu koji su potrebni za postupak registriranja.

(2) Ministarstvo bez naknade dodjeljuje u vlasništvo osobni automobil te je HRVI 100% I. skupine pritom oslobođen plaćanja carine, poreza na dodanu vrijednost i posebnog poreza na način da navedene troškove snosi Ministarstvo.

Članak 10.

HRVI 100% I. skupine koji je ostvario pravo na dodjelu osobnog automobila slobodno raspolaže dodijeljenim automobilom, odnosno nema zabrane za otuđenje dodijeljenog automobila.

GLAVA III.
DODJELA NOVČANE PROTUVRIJEDNOSTI

Članak 11.

(1) HRVI 100% I. skupine koji je podnio zahtjev za dodjelu novčane protuvrijednosti automobila s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama po izboru korisnika, pravo može ostvariti ako Povjerenstvo za odobravanje dodjele novčane protuvrijednosti prilagođenog automobila (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) da pozitivno mišljenje.

(2) U slučaju ako Povjerenstvo da negativno mišljenje, HRVI 100% I. skupine može promijeniti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u zahtjev za dodjelu automobila s, prema potrebi, ugrađenim odgovarajućim prilagodbama.

(3) Ako HRVI 100% I. skupine nakon početka postupka javne nabave promijeni zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, na način da umjesto dodjele novčane protuvrijednosti traži dodjelu osobnog automobila s, prema potrebi ugrađenim odgovarajućim prilagodbama, pravo može ostvariti naredne godine, odnosno prilikom narednog postupka javne nabave.

Članak 12.

(1) U slučaju iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika prije donošenja rješenja i pokretanja postupka javne nabave za nabavu osobnih automobila za HRVI 100% I. skupine u određenoj godinu, potrebno je zatražiti mišljenje Povjerenstva.

(2) Povjerenstvo odlukom imenuje ministar hrvatskih branitelja.

(3) Odlukom iz stavka 2. ovoga članka uredit će se način rada Povjerenstva.

Članak 13.

(1) U slučaju kada Povjerenstvo da pozitivno mišljenje, HRVI 100% I. skupine samostalno izabire novi automobil od prodavatelja registriranog za prodaju automobila.

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na nabavu rabljenih osobnih automobila.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, najviši iznos novčane protuvrijednosti koji se može rješenjem priznati HRVI 100% I. skupine je iznos do visine novčane vrijednosti osobnog automobila postignutog u postupku javne nabave osobnih automobila za dodjelu HRVI 100 % I. skupine u godini u kojoj se pravo ostvaruje ili u prethodnoj godini u slučaju kada u godini u kojoj se pravo ostvaruje svi korisnici koriste pravo na dodjelu novčane protuvrijednosti.

(4) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka HRVI 100% I. skupine može ostvariti i pravo na potrebne prilagodbe automobila u iznosu prema dostavljenoj ponudi osobe ovlaštene za poslove prilagodbe osobnih automobila po izboru HRVI 100% I. skupine, a najviše do iznosa od 20.000,00 kn.

(5) Ponudu iz stavka 3. i 4. ovoga članka HRVI 100% I. skupine dostavlja neposredno prije donošenja rješenja.

(6) Rješenjem kojim se priznaje pravo na dodjelu novčane protuvrijednosti automobila i po potrebi prilagodbi, određuje se iznos novčane protuvrijednosti sukladno dostavljenim ponudama uz ograničenja određena stavcima 3. i 4. ovoga članka.

(7) Ukoliko je cijena izabranog osobnog automobila ili prilagodbi veća od iznosa priznatog rješenjem iz stavka 6. ovoga članka, HRVI 100% I. skupine je dužan nadoplatiti razliku u cijeni.

Članak 14.

(1) U slučaju kada je HRVI 100% I. skupine priznato pravo na dodjelu novčane protuvrijednosti automobila, nakon izvršnosti rješenja i dostave računa Ministarstvo će iznos određen rješenjem direktno namjenski utrošiti za kupnju novog osobnog automobila, isplatom izdavatelju računa.

(2) U slučaju iz stavka 1. kada je HRVI 100% I. skupine priznata i novčana protuvrijednost za prilagodbu automobila, Ministarstvo će iznos sredstava određen rješenjem, nakon obavljene prilagodbe i dostavljene potvrde o ispitivanju vozila ovlaštene pravne osobe, direktno namjenski utrošiti za obavljenu prilagodbu, isplatom izdavatelju računa koji je obavio prilagodbu.

Članak 15.

(1) U slučaju kad je cijena izabranog osobnog automobila veća od iznosa priznatog rješenjem, HRVI 100% I. skupine je dužan uplatiti razliku u cijeni najkasnije do kraja godine u kojoj je ostvario pravo.

(2) U slučaju kada HRVI 100% I. skupine ne postupi na način određen stavkom 1. ovoga članka, Ministarstvo će zatražiti povrat sredstva uplaćenog na račun prodavatelja ovlaštenog za prodaju automobila.

Članak 16.

HRVI 100% I. skupine je dužan dostaviti obostranu presliku prometne dozvole u roku od 15 dana od registracije osobnog automobila iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

HRVI 100% I. skupine koji je ostvario pravo na dodjelu novčane protuvrijednosti osobnog automobila koja je namjenski utrošena za kupnju osobnog automobila po njegovu izboru, slobodno raspolaže tim automobilom, odnosno nema zabrane za otuđenje automobila.

DIO TREĆI
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU TROŠKA PRILAGODBE OSOBNOG AUTOMOBILA U VLASNIŠTVU HRVI II. do IV. SKUPINE

Članak 18.

(1) Postupak za ostvarivanje prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila u vlasništvu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata II. do IV. skupine (u daljnjem tekstu: HRVI II. do IV. skupine) pokreće se na pisani zahtjev HRVI II. do IV. skupine, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika.

(2) Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila u vlasništvu HRVI II. do IV. skupine podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac broj 2) putem Ureda državne uprave u županiji odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba prema mjestu prebivališta.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila u vlasništvu HRVI II. do IV. skupine je potrebno podnijeti prije obavljene prilagodbe.

Članak 19.

HRVI II. do IV. skupine je uz zahtjev dužan priložiti:

a) obostranu presliku važeće vozačke dozvole

b) dokaz o vlasništvu automobila (prometna dozvola) i

c) obostranu presliku važeće osobne iskaznice.

Članak 20.

Po službenoj dužnosti pribavljaju se sljedeći dokazi:

a) pravomoćno rješenje priznatom statusu HRVI II. do IV. skupine i

b) pravomoćno rješenje o priznatom pravu na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila (ako je korisnik prethodno već ostvario ovo pravo).

Članak 21.

Ured državne uprave u županiji odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba će dostaviti Ministarstvu dokaze iz članka 20. ovoga Pravilnika zajedno sa zahtjevom i dokazima koje je uz zahtjev dužan priložiti HRVI II. do IV. skupine.

Članak 22.

(1) Najviši iznos do kojeg se može ostvariti naknada troška prilagodbe osobnog automobila u vlasništvu HRVI II. do IV. skupine iznosi 20.000,00 kn.

(2) U posebne prilagodbe ne ulazi automatski mjenjač.

(3) Ukoliko je cijena potrebnih prilagodbi veća od iznosa iz stavka 1. ovoga članka, HRVI II. do IV. skupine je dužan nadoplatiti razliku u cijeni.

Članak 23.

Prije donošenja rješenja službena osoba u Ministarstvu će zatražiti nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom radi li se o oštećenju organizma nastalom kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za koje je potreba prilagodba osobnog automobila.

Članak 24.

Kada Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom utvrdi da se radi oštećenju organizma nastalom kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za koje je potreba prilagodba osobnog automobila, od korisnika će se zatražiti da za te prilagodbe dostavi ponudu osobe ovlaštene za obavljanje prilagodbi osobnih automobila po svom izboru.

Članak 25.

U slučaju iz članka 24. ovoga Pravilnika, a sukladno dostavljenoj ponudi donosi se rješenje kojim se korisniku priznaje pravo na naknadu troška u iznosu određenom u ponudi, a najviše do iznosa iz članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 26.

Po izvršnosti rješenja iz članka 25. ovoga Pravilnika korisnik može od izabranog ponuđača čiju je ponudu dostavio obaviti ugradnju prilagodbi.

Članak 27.

(1) Ministarstvo će iznos sredstava određen rješenjem iz članka 25. ovoga Pravilnika, nakon obavljene prilagodbe i dostavljene potvrde o ispitivanju vozila ovlaštene pravne osobe, direktno namjenski utrošiti za obavljenu prilagodbu, isplatom izdavatelju računa koji je obavio prilagodbu.

(2) Ministarstvo ne snosi nikakve dodatne troškove izvan iznosa određenog rješenjem iz članka 25. ovoga Pravilnika.

DIO ČETVRTI
OSTALO

Članak 28.

Ministarstvo vodi evidenciju korisnika prava iz ovoga Pravilnika.

DIO PETI
ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/6

Urbroj: 522-02/2-18-1

Zagreb, 15. veljače 2018.

Ministar
Tomo Medved, v. r.