Pravilnik o vođenju evidencije udruga iz Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz Domovinskog rata

NN 21/2018 (2.3.2018.), Pravilnik o vođenju evidencije udruga iz Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz Domovinskog rata

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

428

Na temelju članka 168. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17) ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU EVIDENCIJE UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA TE SURADNJI I POTPORI UDRUGAMA IZ DOMOVINSKOG RATA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj Evidencije udruga iz Domovinskog rata, saveza udruga i drugih oblika udruživanja koju vodi ministarstvo nadležno za hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), uvjeti, način i postupak prikupljanja podataka o udrugama iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: udruge), njihovim savezima i drugim oblicima udruživanja te način i oblici suradnje i potpore projektima udruga, saveza udruga i drugih oblika udruživanja.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI
VOĐENJE EVIDENCIJE UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA, SAVEZA UDRUGA I DRUGIH OBLIKA UDRUŽIVANJA

GLAVA I.
SADRŽAJ EVIDENCIJE UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA, SAVEZA UDRUGA I DRUGIH OBLIKA UDRUŽIVANJA

Članak 3.

(1) Evidencija udruga iz Domovinskog rata, saveza udruga i drugih oblika udruživanja (u daljnjem tekstu: službena evidencija Ministarstva) sastoji se od evidencijskih listova te prateće dokumentacije koja se pohranjuje u zbirku isprava.

(2) Službena evidencija udruga se vodi u elektroničkom obliku i u pisanom obliku u registarskim ulošcima.

(3) Obrazac Evidencijskog lista za udruge sastavni je dio ovoga Pravilnika (Obrazac 1).

(4) Obrazac Evidencijskog lista za saveze udruga i druge oblike udruživanja sastavni je dio ovoga Pravilnika (Obrazac 2).

(5) Podaci iz dostavljenih evidencijskih listova i prateće dokumentacije unose se u službenu evidenciju Ministarstva prema datumu njihova prijema kod Ministarstva.

(6) Evidencijski list mora biti u cijelosti popunjen i zajedno s pratećom dokumentacijom dostavljen Ministarstvu.

Članak 4.

(1) Evidencijske listove s ažuriranim podacima za službenu evidenciju Ministarstva potpisuje ovlaštena i odgovorna osoba udruge, odnosno saveza ili drugoga oblika udruživanja i ovjerava ih pečatom udruge, odnosno saveza ili drugoga oblika udruživanja.

(2) Ministarstvo je nadležno za upis, ažuriranje i usuglašenost podataka u službenoj evidenciji Ministarstva na temelju dostavljenih evidencijskih listova iz članka 3. ovoga Pravilnika i prateće dokumentacije iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Prateću dokumentaciju uz Evidencijski list za udruge čine:

a) preslika rješenja o registraciji udruge i preslika rješenja o upisu zadnje promjene u Registar udruga Republike Hrvatske

b) Statut i izmjene Statuta udruge ako isti nije dostupan putem Registra udruga Republike Hrvatske na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za upravu i

c) akt ovlaštenog tijela udruge o osnivanju ustrojstvenih oblika.

(2) Prateću dokumentaciju uz Evidencijski list za saveze i druge oblike udruživanja čine:

a) akt o udruživanju

b) preslika rješenja o registraciji i preslika rješenja o upisu zadnje promjene u Registar udruga Republike Hrvatske i

c) Statut i izmjene Statuta saveza udruga ili drugoga oblika udruživanja, ako nije dostupan putem Registra udruga Republike Hrvatske na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za upravu.

(3) Rok za dostavu prateće dokumentacije iz stavka 1. i 2. ovoga članka je:

a) 60 dana od dana upisa u Registar udruga Republike Hrvatske (u slučaju iz stavka 1. točke a) i stavka 2. točke b) ovoga članka)

b) 30 dana od dana donošenja Statuta ili izmjene Statuta (u slučaju iz stavka 1. točke b) i stavka 2. točke c) ovoga članka) i

c) 30 dana od dana donošenja odluke (u slučaju iz stavka 1. točke c) i stavka 2. točke a) ovoga članka).

(4) Osim podataka iz stavka 1. i 2. ovoga članka udruge su dužne dostaviti i svaku drugu izmjenu podataka iz Evidencijskog lista (Obrazac 1. i 2.) u roku od 30 dana od dana nastanka izmjene.

(5) Evidencijski list i prateća dokumentacija dostavljaju se poštom ili elektroničkim putem.

Članak 6.

(1) Ministarstvo po službenoj dužnosti, najmanje jednom u kalendarskoj godini, obavlja uvid u stanje upisa u Registru udruga Republike Hrvatske na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za upravu, što će se evidentirati na odgovarajući način.

(2) Ako je prilikom uvida u registar iz stavka 1. ovog članka uočeno da postoji nesklad između podataka upisanih u službenu evidenciju Ministarstva i podataka upisanih u registru iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će na odgovarajući način ažurirati podatke upisane u službenu evidenciju Ministarstva.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo može od udruge zatražiti dodatne informacije u svezi uočenog nesklada između podataka upisanih u službenu evidenciju Ministarstva i podataka upisanih u registru iz stavka 1. ovoga članka.

GLAVA II.
OBLICI I SURADNJE

Članak 7.

(1) Oblici suradnje s udrugama, savezima udruga i drugim oblicima udruživanja mogu uključivati:

a) redovite koordinacijske sastanke s predstavnicima udruga

b) dostavu elektroničkih i/ili pisanih obavijesti o aktivnostima Ministarstva te provedbi programa od značaja za udruge

c) suradnju na izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz nadležnosti Ministarstva te zajedničko oblikovanje sustava institucionalne podrške i potpora projektima udruga

d) suradnju na obilježavanju obljetnica iz Domovinskog rata

e) suradnja na način da udruge o svim bitnim informacijama, aktivnostima, programima, prijedlozima zakonskih i podzakonskih propisa redovno izvješćuju svoje članstvo, podružnice i ogranke te od istih prikupljaju podatke kada je to nužno za potrebe Ministarstva i dostavljaju objedinjene podatke svojih članova, podružnica ili ogranaka

f) organizaciju radionica i edukacija za udruge te uspostavljanje kvalitetnije uzajamne suradnje i

g) sve druge oblike suradnje koji dovode do poboljšanja statusa braniteljske i stradalničke populacije, očuvanja vrijednosti Domovinskog rata te kvalitetnijeg i usmjerenijeg rada Ministarstva i samih udruga.

(2) Oblici suradnje iz stavka 1. ovoga članka, provode se ovisno o prioritetnim programima i smjernicama rada Ministarstva u pojedinoj godini, strateškom planu Ministarstva i drugome.

(3) Ministarstvo oblike suradnje iz stavka 1. ovog članka provodi s udrugama koje imaju odgovarajuću teritorijalnu rasprostranjenost, odnosno koje djeluju na razini Republike Hrvatske i imaju ustrojstvene jedinice u najmanje pet županija Republike Hrvatske te s udrugama s posebitostima (s obzirom na posebitost i specifičnost populacije koju zastupa – pripadnici ratnih postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske, pripadnici dragovoljačkih postrojba, ratni zapovjednici, časnici i dočasnici, pripadnici nacionalnih manjina, hrvatski liječnici dragovoljci Domovinskog rata i drugi) bez obzira na teritorijalnu rasprostranjenost.

(4) Iznimno, oblici suradnje iz stavka 1. ovoga članka mogu se provoditi i s udrugama koje djeluju na lokalnim razinama.

(5) Oblici suradnje iz stavka 1. ovoga članka mogu uključivati i financijsku potporu udrugama.

GLAVA III.
POTPORE PROJEKTIMA UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA

Članak 8.

Potpore projektima udruga, savezima udruga i drugim oblicima udruživanja uključuju dva oblika:

a) sukladno članku 169. stavku 1. točki h) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/17), Ministarstvo provodi javne natječaje za potpore projektima udruga u području promicanja vrijednosti Domovinskog rata i psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, sukladno Zakonu o udrugama (»Narodne novine« br. 74/14 i 70/17) i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine«, br. 26/15) kojom su uređeni postupak i načela odobravanja financijske potpore i

b) sukladno Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Tematskom cilju 9 Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije, Investicijskim prioritetima 9iv Poboljšanje pristupa dostupnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa i 9v Promicanje društvenog poduzetništva i strukovne integracije u društvenim poduzećima te društvene ekonomije i ekonomije solidarnosti radi olakšavanja pristupa zapošljavanju, Ministarstvo će inicirati objavu natječaja financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda, za provedbu projekta udruga iz Domovinskog rata razvoju i provedbi izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, projekata iz područja psihosocijalnog osnaživanja ciljne populacije te usmjerenih promicanju i provedbi aktivnosti iz područja društvenog poduzetništva, a sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17).

DIO TREĆI
PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Udruge, savezi udruga i drugi oblici udruživanja koji su registrirani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dužni su dostaviti evidencijske listove iz članka 3. ovoga Pravilnika i prateću dokumentaciju iz članka 5. ovoga Pravilnika u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/4

Urbroj: 522-02/2-18-1

Zagreb, 15. veljače 2018.

Ministar
Tomo Medved, v. r.

Obrazac 1