Pravilnik o vođenju evidencija, kontroli obračuna i isplata ostvarenih prava te uvjeta za ostvarivanje prava

NN 21/2018 (2.3.2018.), Pravilnik o vođenju evidencija, kontroli obračuna i isplata ostvarenih prava te uvjeta za ostvarivanje prava

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

429

Na temelju članka 162. stavka 1. točke b) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17) ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU EVIDENCIJA, KONTROLI OBRAČUNA I ISPLATA OSTVARENIH PRAVA TE UVJETA ZA OSTVARIVANJE PRAVA

GLAVA I.
OPĆA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje vođenje evidencija, kontroli obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem ostvarenih prava odnosno uvjeta za ostvarivanje prava temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17) (u daljnjem tekstu: Zakon) i pravilnika koji uređuje način isplate novčanih primanja i drugih troškova.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

GLAVA II.
EVIDENCIJE I KONTROLA OBRAČUNA PRAVA

Evidencije o obavljenim isplatama ostvarenih statusa i prava

Članak 2.

(1) Nadležni ured državne uprave u županiji odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba (u daljem tekstu: prvostupanjsko tijelo) vodi evidenciju o izvršnim rješenjima o upravnim stvarima o statusima i pravima o kojima rješavaju sukladno Zakonu te, sukladno tim podacima, putem zahtjeva za dodjelu sredstava, dostavlja Ministarstvu hrvatskih branitelja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) obračun iznosa potrebnih novčanih sredstava za isplatu ostvarenih prava korisnika.

(2) Samostalni sektor za proračun i financije (u daljnjem tekstu: Sektor) vodi mjesečne evidencije odnosno izrađuje izvješća o isplaćenim sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske temeljem ostvarenih prava sukladno obračunima iz stavka 1. ovog članka.

(3) U slučaju da Ministarstvo utvrdi nepravilnost kod obračuna iz stavka 1. ovog članka, kao i kod utvrđivanja početka odnosno prestanka prava ili drugu nepravilnost, Ministarstvo o istom obavještava prvostupanjsko tijelo, a u slučaju da prvostupanjsko tijelo ne otkloni nepravilnost, Ministarstvo poduzima aktivnosti sukladno odredbama propisa o sustavu državne uprave o upravnom nadzoru.

GLAVA III.
RAZMJENA PODATAKA I KONTROLA ISPLATA OSTVARENIH PRAVA

Kontrola isplate prava na obiteljsku invalidninu, posebni doplatak i novčanu naknadu za nezaposlene

Članak 3.

(1) Radi kontrole isplate prava odnosno ostvarivanja uvjeta za isplatu, Glavno tajništvo Ministarstva, Služba za analitiku i informatizaciju, do petog dana tekućeg mjeseca, na elektroničkom mediju upućuje Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje popis korisnika koji su u prethodnom mjesecu ostvarili prava temeljem Zakona odnosno podatke o korisnicima prava na:

a) obiteljsku invalidninu odnosno novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine iz članka 78. stavka 6. Zakona

b) posebni doplatak i

c) novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

(2) Ministarstvo i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje usklađuju podatke o korisnicima prava iz stavka 1. ovog članka na način da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, u roku od deset dana od zaprimanja zahtjeva Ministarstva, na elektroničkom mediju dostavlja Ministarstvu podatke za korisnike prava iz stavka 1. ovog članka.

(3) Podaci iz stavka 2. ovog članka sadrže ime i prezime, datum rođenja i OIB korisnika prava te podatak o ostvarenom iznosu i vrsti mirovine, ostvarenoj naknadi plaće u vezi s profesionalnom rehabilitacijom od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju i tijekom profesionalne rehabilitacije odnosno obiteljskoj mirovini ostvarenoj sukladno članku 40. Zakona u prethodnom mjesecu te podatak o datumu zasnivanja radnog odnosa.

(4) Ministarstvo odmah, a najkasnije u daljnjem roku od deset dana od primitka podataka iz stavka 2. ovog članka, elektroničkim putem dostavlja nadležnom prvostupanjskom tijelu podatke iz stavka 3. ovog članka odnosno popis korisnika koji više ne ostvaruju uvjete za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka, na dalje postupanje.

(5) Ministarstvo s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje sklapa ugovor o razmjeni i zaštiti podataka iz članka 3. stavka 1. i 2. te članka 7. stavka 3. i 4. ovog Pravilnika, u skladu s odredbama ovog Pravilnika i drugih mjerodavnih propisa.

Članak 4.

(1) Prvostupanjsko tijelo, do kraja mjeseca kolovoza svake godine, od korisnika obiteljske invalidnine ili novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine, koji je na redovitom srednjoškolskom ili visokom obrazovanju, zatražuje dostavu potvrde nadležne odgojno-obrazovne ustanove odnosno ustanove za visoko obrazovanje o nastavku redovitog obrazovanja koji su je dužni dostaviti do 10. rujna tekuće godine za srednjoškolsko obrazovanje odnosno do 10. studenog tekuće godine za visoko obrazovanje.

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovog članka, kao dokaza o trajanju redovnog obrazovanja, prvostupanjsko tijelo pribavlja od korisnika prava svakih daljnjih šest mjeseci.

Članak 5.

Prvostupanjsko tijelo dužno je svaka tri mjeseca kontrolirati uvjete za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

Članak 6.

Prvostupanjsko tijelo, nakon zaprimanja podataka odnosno isteka propisanog roka za dostavu podataka iz članka 3. stavka 4. i članka 4. ovog Pravilnika odmah, a najkasnije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu poduzima mjere za sprečavanje isplate nepripadajućih novčanih prava odnosno provodi postupak propisan odredbama Glave IV. ovog Pravilnika.

Kontrola prava na oslobađanje od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Članak 7.

(1) Radi kontrole korištenja prava na oslobađanje od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja Ministarstvo na elektroničkom mediju dostavlja Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje popis korisnika koji su za prethodni mjesec ostvarili pravo na osobnu invalidninu, obiteljsku invalidninu i pravo na novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine.

(2) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dostavlja Ministarstvu popis hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s utvrđenim oštećenjem organizma od najmanje 30% koji su podnijeli zahtjev za oslobađanjem od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, radi provjere statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

(3) Glavno tajništvo Ministarstva, Služba za analitiku i informatizaciju dostavlja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje popis djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kojima je prestalo pravo na obiteljsku invalidninu odnosno novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine radi provjere uvjeta za ostvarivanje prava na oslobođenje od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja s osnova nezaposlenosti, temeljem članka 23. stavka 2. točke a) Zakona, koji popis obvezno sadrži ime i prezime osobe, datum rođenja, OIB i datum prestanka prava.

(4) Za osobe s popisa iz stavka 3. ovog članka, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dostavlja Glavnom tajništvu Ministarstva, Službi za analitiku i informatizaciju podatke evidentirane u svojoj matičnoj evidenciji o njihovom radno-pravnom statusu odnosno datumu zasnivanja radnog odnosa.

(5) Prvostupanjska tijela dostavljaju Ministarstvu podatke o djeci smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, kojima je prestalo pravo na obiteljsku invalidninu odnosno novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, a koja su ostvarila pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, radi ostvarivanja prava na oslobođenje od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja temeljem članka 23. stavka 2. točke b) Zakona.

(6) Podaci iz stavka 5. ovog članka obvezno sadrže ime i prezime osobe, datum rođenja, OIB i datum stjecanja odnosno prestanka prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

(7) Radi kontrole uvjeta za ostvarivanje prava na oslobađanje od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja podaci iz ovog članka nadležna tijela razmjenjuju odnosno usklađuju jednom godišnje.

Kontrola prestanka isplata novčanih prava temeljem smrti korisnika

Članak 8.

(1) Prvostupanjsko tijelo obvezno je najkasnije do petog dana svakog tekućeg mjeseca, za prethodni mjesec zatražiti od mjesno nadležnog matičnog ureda podatke iz matice umrlih o umrlim osobama za prethodni mjesec s područja njegove mjesne nadležnosti, što uključuje i podatke o osobama koje su umrle izvan područja njegove mjesne nadležnosti, a upisane su u knjige rođenih na području njegove mjesne nadležnosti.

(2) Nadležni matični ured iz stavka 1. ovog članka tražene podatke iz stavka 1. ovog članka dostavlja prvostupanjskom tijelu najkasnije do desetog dana u tekućem mjesecu.

(3) Podaci iz stavka 2. ovog članka sadrže ime i prezime umrle osobe, OIB, ime roditelja, datum smrti, datum rođenja i mjesto prebivališta umrle osobe.

(4) Prvostupanjsko tijelo obvezno je nakon zaprimanja podataka iz stavka 2. ovog članka odmah, a najkasnije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu poduzeti mjere za sprečavanje isplate nepripadajućih novčanih prava umrlim korisnicima odnosno provesti postupak iz Glave IV. ovog Pravilnika.

Kontrola isplata novčanih prava za korisnike s prebivalištem u inozemstvu

Članak 9.

(1) Za korisnike prava na obiteljsku invalidninu, povećanu i uvećanu obiteljsku invalidninu odnosno novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, povećane i uvećane obiteljske invalidnine koji prebivalište imaju u inozemstvu, prvostupanjsko tijelo dva puta u kalendarskoj godini, u ostavljenom roku, pribavlja od korisnika prava potvrdu o životu s ovjerenim osobnim potpisom kod nadležnog tijela države u kojoj korisnik ima prebivalište.

(2) Sastavni dio potvrde o životu iz stavka 1. ovoga članka je izjava o zaposlenju odnosno izjava o redovitom školovanju kada je redovito školovanje uvjet za ostvarivanje prava.

(3) Uz potvrdu iz stavka 2. ovog članka dostavlja se potvrda odnosno uvjerenje nadležne odgojno-obrazovne ustanove ili ustanove za visoko obrazovanje ako je korisnik na redovitom školovanju.

(4) Ukoliko prvostupanjsko tijelo, u ostavljenom roku iz stavka 1. ovog članka, ne zaprimi potvrdu o životu iz stavka 2. ovog članka, poduzet će mjere za sprečavanje isplate nepripadajućih novčanih prava tom korisniku odnosno provesti postupak iz Glave IV. ovog Pravilnika.

GLAVA IV.
POVRAT NEPRIPADAJUĆIH IZNOSA NOVČANIH PRIMANJA

Način podmirenja dugovanja

Članak 10.

(1) Radi naplate potraživanja s osnova primitka nepripadajućeg prava odnosno prava ili novčanog primanja po Zakonu na koje osoba (u daljnjem tekstu: dužnik) nije imala pravo, za koje rok zastare teče od dana izvršnosti rješenja kojim je utvrđeno da priznato pravo odnosno isplaćivano novčano primanje dužniku ne pripada ili pripada u manjem iznosu odnosno od dana kada je obavljena posljednja nepravilna isplata, prvostupanjsko tijelo će dužnika pozvati na očitovanje o načinu povrata duga prije pokretanja postupka prisilne naplate.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, prvostupanjsko tijelo sastavit će i ovjeriti zapisnik o povratu sredstava u kojem će navesti:

1. opće podatke dužnika

2. razlog nastanka duga

3. iznos ukupnog duga i

4. način podmirenja duga:

a) jednokratnom uplatom u roku od 30 dana od dana sastavljanja zapisnika ili

b) uplatom u mjesečnim ratama s naznakom iznosa, broja rata, rokovima dospijeća.

(3) Mjesečne rate iz stavka 2. točke 4. podtočke b) ovog članka uplaćuju se najkasnije po dospijeću rate odnosno do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a dokaz o uplati dostavlja se prvostupanjskom tijelu.

(4) Dužnik koji ne podmiri dug u roku, snosi pripadajuće zakonske zatezne kamate sukladno propisu o obveznim odnosima.

(5) Prvostupanjsko tijelo dostavlja dužniku obračun duga odnosno pripadajuće kamate iz stavka 4. ovog članka, zajedno s brojem žiro računa državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 11.

(1) Kada dužnik propusti uplatiti dvije mjesečne rate iz članka 10. stavka 2. točke 4. podtočke b) ovog Pravilnika, neovisno radi li se o uzastopnim ili pojedinačnim ratama, na naplatu dospijeva cjelokupni ostatak duga.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, dužnik je dužan podmiriti ostatak duga, zajedno s pripadajućom kamatom iz članka 10. stavka 4. ovog Pravilnika, u roku od 30 dana od dana dospijeća prve iduće mjesečne rate.

Članak 12.

(1) U slučaju smrti dužnika, prvostupanjsko tijelo pokreće postupak radi povrata isplaćenih, a nepripadajućih novčanih sredstava s tekućeg bankovnog računa korisnika – dužnika.

(2) U slučaju nemogućnosti povrata iz stavka 1. ovog članka, kada nepripadajuće isplaćena sredstva uđu u ostavinu iza pokojnog korisnika – dužnika, provstupanjsko tijelo potražuje ta sredstva od nasljednika utvrđenih rješenjem o nasljeđivanju.

Članak 13.

U iznimnim slučajevima, gdje su uslijed socijalno ekonomskih razloga dužnika ugrožene njegove osnovne egzistencijalne potrebe kao što su prehrana, smještaj, komunalne usluge i slično, a zbog kojih dužnik ne može platiti dug jednokratnom uplatom ili otplatom do 12 jednakih mjesečnih rata, prvostupanjsko tijelo može odobriti plaćanje duga u primjerenom broju mjesečnih rata, a najviše do 24 mjesečne rate.

Prisilna naplata dugovanja

Članak 14.

(1) Ukoliko dužnik ne pristane na podmirenje duga iz članka 10. ovog Pravilnika prvostupanjsko tijelo o tome izrađuje službenu zabilješku.

(2) U slučaju da dužnik koji je pristao na podmirenje duga iz članka 10. ovog Pravilnika ne podmiri dug sukladno članku 10., 11. i 13. ovog Pravilnika dužan je iznos duga i pripadajućih zakonskih zateznih kamata podmiriti u daljem roku od 30 dana, o čemu će prvostupanjsko tijelo prethodno pismeno obavijestiti dužnika, a rok za uplatu teče od dana prijema obavijesti prvostupanjskog tijela.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovog članka kao i u slučaju da dužnik ne uplati dug u roku iz stavka 2. ovog članka, prvostupanjsko tijelo će bez odgode predmet povrata nepripadajućih iznosa novčanih primanja dopisom uputiti nadležnom državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, radi prisilne naplate duga.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je ukupni iznos duga manji od 500,00 kuna, prvostupanjsko tijelo neće predmet uputiti nadležnom državnom odvjetništvu Republike Hrvatske odnosno neće pokretati postupak prisilne naplate dugovanja.

(5) Kopije službenih zabilješki odnosno zapisnika o povratu nepripadajućih sredstava, dokaza o uplati te obavijesti i dopisa o upućivanju predmeta radi prisilne naplate duga iz stavaka 2. i 3. ovog članka, prvostupanjsko tijelo bez odgode dostavlja Sektoru i Sektoru za upravne i pravne poslove Ministarstva.

GLAVA V.
GODIŠNJA IZVJEŠĆA

Izvješća o utrošenim sredstvima za novčana primanja i druge troškove

Članak 15.

(1) Sektor je dužan do 28. veljače tekuće godine izraditi godišnje izvješće o utrošenim sredstvima za novčana primanja i druge troškove za prethodnu godinu za čiju je isplatu nadležan po Zakonu.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka mora biti izrađeno po korisničkim pravima te po skupinama odnosno stupnjevima oštećenja organizma.

Članak 16.

(1) Unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za provedbu pojedinih prava iz Zakona, po potrebi mogu voditi vlastitu evidenciju o obavljenim isplatama koju mogu usklađivati tromjesečno, a obvezno polugodišnje s knjigovodstvenom evidencijom Sektora i Sektora za upravne i pravne poslove Ministarstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva, temeljem vlastitih evidencija i evidencija prvostupanjskog tijela, izrađuju izvješća iz svog djelokruga za potrebe Ministarstva.

GLAVA VI.
PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Prijelazna odredba

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima, te kontroli namjenskih trošenja sredstava (»Narodne novine« broj 04/15).

Završna odredba

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-02/4

Urbroj: 522-02/2-18-3

Zagreb, 30. siječnja 2018.

Ministar
Tomo Medved, v. r.