Pravilnik o vođenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima

NN 21/2018 (2.3.2018.), Pravilnik o vođenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

430

Na temelju članka 157. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17) ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU EVIDENCIJE O BRANITELJSKIM SOCIJALNO-RADNIM ZADRUGAMA, NJIHOVIM UPRAVITELJIMA I SAVEZIMA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj Evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i zadružnim savezima koju vodi ministarstvo nadležno za hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te uvjeti, način i postupak prikupljanja podataka o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama iz članka 154. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17) (u daljnjem tekstu: Zakon), njihovim upraviteljima i zadružnim savezima.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI
SADRŽAJ EVIDENCIJE O BRANITELJSKIM
SOCIJALNO-RADNIM ZADRUGAMA, NJIHOVIM UPRAVITELJIMA I SAVEZIMA

Članak 3.

(1) Evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima (u daljnjem tekstu: službena evidencija Ministarstva) sastoji se od evidencijskih listova o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama (u daljnjem tekstu: zadruge) i njihovih upravitelja, evidencijskih listova zadružnih saveza (u daljnjem tekstu: savezi) te prateće dokumentacije koja se pohranjuje u zbirku isprava.

(2) Službena evidencija Ministarstva se vodi u elektroničkom obliku i u pisanom obliku u registarskim ulošcima.

(3) Službena evidencija Ministarstva se vodi odvojeno za zadruge i njihove upravitelje i za saveze.

(4) Obrazac Evidencijskog lista za zadruge i njihove upravitelje sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 1).

(5) Obrazac Evidencijskog lista za saveze sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 2).

(6) Podaci iz dostavljenih evidencijskih listova i prateće dokumentacije unose se u službenu evidenciju Ministarstva prema datumu njihova prijema kod Ministarstva.

(7) Evidencijski list mora biti u cijelosti popunjen i zajedno s pratećom dokumentacijom dostavljen Ministarstvu.

Članak 4.

(1) Evidencijske listove s ažuriranim podacima za službenu evidenciju potpisuje ovlaštena i odgovorna osoba zadruge, odnosno saveza, i ovjerava ih pečatom zadruge, odnosno saveza.

(2) Ministarstvo je nadležno za upis, ažuriranje i usuglašenost podataka u službenoj evidenciji Ministarstva na temelju dostavljenih evidencijskih listova iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika i prateće dokumentacije iz članka 5. stavka 1. i 3. ovog Pravilnika.

Članak 5.

(1) Prateću dokumentaciju za zadruge i njihove upravitelje, koja se pohranjuje u zbirku isprava iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika, čine:

a) preslika rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu odnosno brisanju zadruge u sudskom registru

b) preslika rješenja o svakoj izmjeni podataka upisanih u sudski registar

c) preslika osnivačkog akta zadruge, odnosno pravila zadruge ili izmjena pravila zadruge iz kojih su vidljivi ciljevi i/ili predmet poslovanja u skladu s člankom 154. Zakona

d) izjava upravitelja zadruge s ovjerenim potpisom, da poslove i zadatke upravitelja obavlja bez plaće ili naknade

e) preslika prijave upravitelja zadruge na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u slučaju kada poslove upravitelja zadruge obavlja za plaću, odnosno preslika ugovora na temelju kojeg poslove upravitelja zadruge obavlja za naknadu

f) preslika odluke o stupanju u savez na nacionalnoj ili na međunarodnoj razini ili presliku rješenja o upisu u savez i

g) preslika prijave poreza na dobit, za proteklu kalendarsku godinu.

(2) Rok za dostavu prateće dokumentacije iz stavka 1. ovog članka je 15 dana od dana:

a) upisa podataka u sudski registar nadležnog trgovačkog suda (u slučaju iz stavka 1. točke a) do c) ovog članka)

b) predaje prijave poreza na dobit (u slučaju iz stavka 1. točka d) i točka g) ovog članka)

c) prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u slučaju iz stavka 1. točka e) ovog članka) ili

d) donošenja odluke o stupanju u nacionalni ili međunarodni savez (u slučaju iz stavka 1. točke f) ovog članka).

(3) Prateću dokumentaciju za saveze, koja se pohranjuje u zbirku isprava iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, čine:

a) preslika rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu odnosno brisanju saveza u sudskom registru

b) preslika rješenja o upisima izmjena u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda

c) preslika osnivačkog akta saveza, odnosno izmjene osnivačkog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i/ili predmet poslovanja u skladu s člankom 154. Zakona i

d) preslika prijave poreza na dobit za proteklu kalendarsku godinu.

(4) Rok za dostavu prateće dokumentacije iz stavka 3. ovog članka je 15 dana od dana:

a) upisa podataka u sudski registar nadležnog trgovačkog suda (u slučaju iz stavka 3. točke a) do c) ovog članka) ili

b) predaje prijave poreza na dobit za proteklu kalendarsku godinu (u slučaju iz stavka 3. točke d) ovog članka).

(5) Osim podataka iz stavka 1. i 3. ovoga članka, zadruge su dužne dostaviti i svaku drugu izmjenu podataka iz Evidencijskog lista (Obrazac 1. i 2.) u roku od 30 dana od dana nastanka izmjene.

(6) Evidencijski list i prateća dokumentacija dostavljaju se poštom ili elektroničkim putem.

Članak 6.

(1) Ministarstvo po službenoj dužnosti, za zadruge upisane u službenu evidenciju Ministarstva, najmanje jednom u kalendarskoj godini, obavlja uvid u stanje upisa u sudskom registru na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za pravosuđe, što će se evidentirati na odgovarajući način.

(2) Ako je prilikom uvida u sudski registar iz stavka 1. ovog članka uočeno da postoji nesklad između podataka upisanih u službenu evidenciju Ministarstva i podataka upisanih u sudskom registru iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će na odgovarajući način ažurirati podatke upisane u službenu evidenciju Ministarstva.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, Ministarstvo može od zadruge zatražiti dodatne informacije u svezi uočenog nesklada između podataka upisanih u službenu evidenciju Ministarstva i podataka upisanih u sudskom registru iz stavka 1. ovog članka.

DIO TREĆI
OSTALE ODREDBE

Članak 7.

Evidentiranje zadruge, odnosno saveza u službenoj evidenciji Ministarstva smatra se izvršenim danom upisa u evidenciju.

Članak 8.

Ministarstvo izdaje podatke iz službene evidencije Ministarstva na zahtjev javnopravnog tijela ili osobe koja za to ima pravni interes.

Članak 9.

Podaci iz službene evidencije Ministarstva mogu se objaviti na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

Članak 10.

Sastavni dio ovog Pravilnika su:

a) Obrazac 1 – obrazac evidencijskog lista za zadruge i njihove upravitelje i

b) Obrazac 2 – obrazac evidencijskog lista za saveze.

DIO ČETVRTI
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o vođenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima (»Narodne novine«, br. 134/14).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/5

Urbroj: 522-02/2-18-1

Zagreb, 15. veljače 2018.

Ministar
Tomo Medved, v. r.