Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Polača

NN 21/2018 (2.3.2018.), Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Polača

Općina Polača

434

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16., 101/17.), članka 32. i 73. Statuta Općine Polača (»Službeni glasnik« Općine Polača, broj 1/15., 1/15., 4/16., 7/17.), Općinsko vijeće Općine Polača na 5. sjednici održanoj 20. veljače 2018. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA
OPĆINE POLAČA

Članak 1.

U Odluci o porezima Općine Polača (»Narodne novine«, broj 70/17.) i (»Službeni glasnik« Općine Polača, broj 4/17.) članak 3. briše se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od dana objave u »Službenom glasniku« Općine Polača.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku« Općine Polača, dostavit će se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja.

Klasa: 021-08/17-01/19
Urbroj: 2198/26-18-01-4
Polača, 20. veljače 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Oliver Kulaš, v. r.