Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori

NN 23/2018 (7.3.2018.), Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

445

Na temelju članka 3. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 153/13) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

NAPUTAK

O NOVČANIM KAZNAMA KOJE IZRIČU GRAĐEVINSKI INSPEKTORI

Članak 1.

Ovim Naputkom propisuje se način rada građevinskih inspektora u izricanju novčanih kazni na temelju Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 153/13 – dalje u tekstu Zakon), a kojima se izvršenici (fizičke i pravne osobe) prisiljavaju na izvršenje inspekcijskih rješenja u svezi s člankom 31. stavkom 3. Zakona te člankom 142. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09).

Članak 2.

Na izvršenje rješenja o uklanjanju građevine donesenog na temelju članka 30. stavka 1. Zakona, izvršenik se prisiljava novčanim kaznama u sljedećim iznosima HRK:

Fizička osoba
RB

Skupina građevina i radova prema Zakonu o gradnji

(NN 153/13, 20/17)

1. Rješenje2. Rješenje3. Rješenje4. Rješenje5. Rješenje6. Rješenje
1.1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja70.000,0090.000,00110.000,00130.000,00150.000,00180.000,00
2.2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine30.000,0045.000,0065.000,0085.000,00100.000,00120.000,00
3.3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz čl. 128. st. 1. Zakona o gradnji mogu graditi bez građevinske dozvole10.000,0020.000,0030.000,0040.000,0050.000,0060.000,00

Pravna osoba
RB

Skupina građevina i radova prema Zakonu o gradnji

(NN 153/13, 20/17)

1. Rješenje2. Rješenje3. Rješenje4. Rješenje5. Rješenje6. Rješenje
1.1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja300.000,00400.000,00500.000,00600.000,00700.000,00900.000,00
2.2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine70.000,00100.000,00200.000,00300.000,00400.000,00500.000,00
3.3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz čl. 128. st. 1. Zakona o gradnji mogu graditi bez građevinske dozvole40.000,0060.000,0070.000,0080.000,0090.000,00100.000,00

Članak 3.

Na obustavu daljnjeg građenja koja se provodi prema članku 36. stavak 3. Zakona, izvršenik se prisiljava novčanim kaznama u sljedećim iznosima HRK:

Fizička osoba
1. Rješenje2. Rješenje3. Rješenje4. Rješenje5. Rješenje6. Rješenje i svako sljedeće
20.000,0040.000,0060.000,0080.000,00100.000,00120.000,00
Pravna osoba
1. Rješenje2. Rješenje3. Rješenje4. Rješenje5. Rješenje6. Rješenje i svako sljedeće
50.000,0080.000,00120.000,00150.000,00200.000,00250.000,00

Članak 4.

Rok iz članka 31. stavka 2. Zakona u kojem je izvršenik obvezan postupiti ne može biti duži od sto dvadeset dana.

Članak 5.

Građevinski inspektor postupak iz članka 31. stavka 3. Zakona kojim prisiljava izvršenika na izvršenje rješenja o uklanjanju započinje donošenjem 1. Rješenja o novčanoj kazni, i to u roku od 8 dana od izvršnosti rješenja o uklanjanju. Sljedeća Rješenja o novčanoj kazni donose se u roku od dva mjeseca od izvršnosti prethodnog rješenja, sve dok izvršenik ne dostavi dokaz da je izvršio uklanjanje građevine. U slučaju nastavka građenja poslije obustave građenja, rok od dva mjeseca može biti i kraći.

Ako iznos iz Rješenja o novčanoj kazni nije uplaćen, građevinski inspektor rješenje (izvornik ili otpravak) s potvrdom izvršnosti odmah dostavlja nadležnoj službi radi postupka ovrhe.

Članak 6.

Iznimno od članka 5. ovoga naputka, u slučajevima donošenja rješenja o uklanjanju na temelju članka 30. stavka 1. točke 1. Zakona, građevinski inspektor neće izvršenika na izvršenje rješenja prisiljavati novčanim kaznama ukoliko utvrdi da je izvršenik unutar roka za izvršenje rješenja podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za predmetnu građevinu te da je obustavio daljnje građenje.

Članak 7.

U slučajevima iz članka 6. ovoga naputka, po isteku godine dana od dana dostave izvršeniku rješenja o uklanjanju iz članka 30. stavka 1. točke 1. Zakona, građevinski inspektor utvrđuje je li građevinska dozvola za predmetnu građevinu izdana i je li izvršna. Ako građevinska dozvola nije izdana ili nije izvršna, građevinski inspektor u roku od 8 dana od utvrđenja te činjenice započinje, odnosno nastavlja s izricanjem novčanih kazni.

Građevinski inspektor nastavlja s izricanjem novčanih kazni i prije isteka roka od godine dana, ako utvrdi da je izvršenik nastavio građenje.

Članak 8.

O utvrđenju svih odlučnih činjenica građevinski inspektor sastavlja zapisnik/službenu zabilješku u spisu predmeta na temelju odgovarajućih dokaza (zapisnik, fotografije, očitovanja izvršenika i dr.)

Članak 9.

Ovaj Naputak objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu sljedećeg dana od objave, a istovremeno prestaje važiti Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 40/15).

Rješenja o novčanim kaznama donesena prema Naputku o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 40/15), a koja nisu postala izvršna do stupanja na snagu ovoga Naputka, donijet će se odnosno nastaviti donositi prema odredbama ovoga Naputka.

Klasa: 362-01/18-01/126

Urbroj: 531-01-18-1

Zagreb, 28. veljače 2018.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.