Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Sičenica, Općina Rogoznica

NN 24/2018 (9.3.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Sičenica, Općina Rogoznica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

462

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 22. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2018. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE O PRODUŽENJU ROKA TRAJANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG
TURIZMA – SIDRIŠTE U UVALI SIČENICA, OPĆINA ROGOZNICA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Sičenica, Općina Rogoznica, klase: 934-04/17-01/33, urbroja: 2182/1-01-17-1, koju je donijela Županijska skupština Šibensko-kninske županije na sjednici održanoj 5. prosinca 2017. godine, a koja se odnosi na produženje roka trajanja koncesije na pomorskom dobru dodijeljene trgovačkom društvu Laguna trade d.o.o. iz Rogoznice, za produženo koncesijsko razdoblje od tri godine, do zaključno 3. kolovoza 2030. godine, u istom opsegu i pod istim uvjetima pod kojima je i dana.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/44

Urbroj: 50301-27/20-18-2

Zagreb, 8. ožujka 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.