Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 24/2018 (9.3.2018.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede

464

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DODJELI POTPORE ZA »RAZMINIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE
2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o dodjeli potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 38/15) članak 9. mijenja se i glasi:

Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesena Odluka o prihvatljivosti zahtjeva za potporu ili Odluka o dodjeli sredstava, sukladno članku 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28. 8. 2014., str. 18 – 58). Web-adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-hrk.en.html.

Članak 2.

Članak 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/12

Urbroj: 525-08/1696-18-2

Zagreb, 19. veljače 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.