Pravilnik o postupku ispitivanja plinomjera statističkom metodom u svrhu produljenja ovjernog razdoblja

NN 24/2018 (9.3.2018.), Pravilnik o postupku ispitivanja plinomjera statističkom metodom u svrhu produljenja ovjernog razdoblja

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

469

Na temelju članka 25. stavka 7. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14) ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU ISPITIVANJA PLINOMJERA STATISTIČKOM METODOM U SVRHU PRODULJENJA OVJERNOG RAZDOBLJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak ispitivanja plinomjera maksimalnog protoka do 10 m3/h (u daljnjem tekstu plinomjera) statističkom metodom.

(2) Ispitivanje plinomjera statističkom metodom primjenjuje se u svrhu produljenja ovjernog razdoblja za ponovno ovjeravanje plinomjera.

Članak 2.

(1) Ispitivanje plinomjera statističkom metodom obavlja ovlašteni mjeritelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: ovlašteni mjeritelj).

(2) Ispitivanje plinomjera statističkom metodom obavlja se na zahtjev Operatora distribucijskog sustava.

(3) Operator distribucijskog sustava odgovoran je za redovitu kontrolu i održavanje plinomjera u skladu sa mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava.

(4) Podnositelj zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka dužan je izuzeti plinomjer s obračunskog mjernog mjesta i dostaviti do mjesta ispitivanja te pri tome postupati s osobitom pozornošću da ne bi došlo do mehaničkih oštećenja koja mogu utjecati na mjeriteljska svojstva plinomjera. O tome se postupanju sastavlja zapisnik o izuzimanju plinomjera s obračunskog mjernog mjesta koji potpisuje predstavnik vlasnika plinomjera i korisnik plinomjera. Zapisnik o izuzimanju plinomjera s obračunskog mjernog mjesta mora sadržavati očitano stanje plinomjera prilikom izuzimanja i stanje ovjerne oznake (plomba).

Članak 3.

(1) Ispitivanje plinomjera statističkom metodom obavlja se na zakonitim mjerilima u uporabi kojima ovjerna oznaka i/ili zaštitna oznaka nije uništena, promijenjena, uklonjena ili na bilo koji drugi način oštećena, u okviru propisanog ovjernog razdoblja.

(2) Ispitivanje plinomjera statističkom metodom u svrhu produljenja ovjernog razdoblja za ponovno ovjeravanje treba provesti prije isteka ovjernog razdoblja za ponovno ovjeravanje, tako da se svi plinomjeri prijavljene skupine mogu dostaviti na ispitivanje prije isteka ovjernog razdoblja za ponovno ovjeravanje, ako izabrani uzorci ne zadovolje propisane zahtjeve.

II. POSTUPAK ISPITIVANJA PLINOMJERA STATISTIČKOM METODOM

Članak 4.

Postupak ispitivanja plinomjera statističkom metodom opisan je u Dodatku koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

III. SADRŽAJ I ROK ČUVANJA ISPITNOG IZVJEŠĆA

Članak 5.

(1) Sadržaj ispitnih izvješća za pojedina mjerila opisan je u Dodatku koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Ispitno izvješće čuva se jednu godinu duže od produljenja ovjernog razdoblja.

IV. TROŠKOVI OBAVLJANJA ISPITIVANJA PLINOMJERA STATISTIČKOM METODOM U SVRHU PRODULJENJA OVJERNOG RAZDOBLJA

Članak 6.

Iznos i način plaćanja naknade za troškove ispitivanja plinomjera statističkom metodom u svrhu produljenja ovjernog razdoblja utvrđen je propisom kojim se utvrđuje visina i način plaćanja naknada za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Naputak za ispitivanje protočnih mjerila obujma plina statističkom metodom (»Narodne novine«, broj 99/02).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/03

Urbroj: 558-01/1-18-1

Zagreb, 6. ožujka 2018.

Ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.

Dodatak

POSTUPAK ISPITIVANJA PLINOMJERA STATISTIČKOM METODOM

Postupak ispitivanja plinomjera statističkom metodom obuhvaća:

1. Podnošenje zahtjeva

1.1.Zahtjev za ispitivanje plinomjera statističkom metodom sadrži:
1.podatke o podnositelju zahtjeva (ime/naziv, adresa, OIB, kontakt osoba),
2.veličinu skupine plinomjera i plan prijama po kojem će se provoditi ispitivanje kao i podatke o području gdje se rabe plinomjeri,
3.podatke o tome je li prijavljena skupina ranije ispitivana statističkom metodom,
4.predviđeni rok izuzimanja s obračunskog mjernog mjesta i ispitivanja uzoraka plinomjera,
5.naziv ovlaštenog tijela za pripremu plinomjera za ovjeravanje gdje će ispitivanje biti obavljeno.

1.2. Uz zahtjev se prilaže popis plinomjera za ispitivanje statističkom metodom koji mora sadržavati:

redni broj,

šifru mjerila,

proizvođača mjerila,

tip mjerila,

tvornički broj mjerila (serijski broj mjerila),

godinu proizvodnje mjerila,

službenu oznaku tipa mjerila (tipnog odobrenja), ili oznaka potvrde o odobrenju tipa mjerila ili oznaka potvrde o ispitivanju oblikovnog i tehničkog rješenja,

godišnji ovjerni žig,

datum isteka ovjere (ovjerno razdoblje ističe/valjanost ovjernog žiga vrijedi do),

mjesto ugradnje mjerila (adresa potrošača kod kojeg je ugrađeno mjerilo).

1.3. Popis plinomjera iz točke 1.2 prilaže se u dva primjerka.

2. Kriterij za određivanje skupine plinomjera koji se ispituju statističkom metodom

2.1. U istoj skupini mogu biti plinomjeri s područja o kojemu odlučuje operator distribucijskog sustava.

2.2. U istoj skupini mogu biti samo plinomjeri iste veličine i iste službene oznake tipa.

2.3. Datum posljednjeg ovjeravanja plinomjera iz iste skupine može se razlikovati samo za jednu godinu.

3. Izbor ispitnih uzoraka i rukovanje ispitnim uzorcima

3.1. Iz skupine plinomjera koja se prijavljuje za ispitivanje statističkom metodom, u ovisnosti od veličine grupe i odabranog plana prijama, ovlašteni mjeritelj bira plinomjere slučajnim izborom: 13, 20, 32, 50, 80, 125 ili 200 uzoraka. Treba navesti i pričuvne plinomjere: 3, 5, 6, 10, 12, 16, 25 ili 40 uzoraka. Izbor ovisi o veličini skupine i odabranom planu prihvaćanja prikazanom u Tablici 1. i Tablici 2. ovoga Dodatka.

3.2. Isti se uzorci ne smiju ponovno upotrebljavati u idućim ispitivanjima statističkom metodom.

3.3. Odmah nakon izuzimanja uzorka plinomjera obvezno je nepropusno zatvoriti ulaz i izlaz plinomjera. Između izuzimanja i ispitivanja plinomjera ne smije proći više od 21 dan.

3.4. Uzorci plinomjera ne smiju se oštetiti tijekom prijevoza niti popravljati ili ugađati, ne smije im se mijenjati pokazni uređaj, ne smiju se ispirati uljem i sl.

3.5. Pričuvni plinomjeri mogu se uključiti prije samog ispitivanja ako se za neke uzorke plinomjera iz prijavljene skupine utvrdi:

a) neuobičajeno veliko vanjsko oštećenje,

b) oštećenje plombe odnosno žiga,

c) da nisu dostupni.

3.6. Dozvoljeno je prije početka ispitivanja uključiti određeni broj pričuvnih uzoraka plinomjera i to: najviše 1 pričuvni uzorak od 13 uzoraka, najviše 1 pričuvni uzorak od 20 uzoraka, najviše 2 pričuvna uzorka od 32 uzorka, najviše 3 od 50, najviše 5 od 80, najviše 8 od 125 te najviše 12 od 200 uzoraka plinomjera.

4. Vizualni pregled plinomjera

4.1.Vizualnim pregledom plinomjera utvrđuje se:
1.postojanje mehaničkih oštećenja ili izmjena na mjerilu koje bi mogle utjecati na njegova mjeriteljska svojstva,
2.postojanje jasno vidljivih i neizbrisivih natpisa i oznaka na mjerilu sukladnih s potvrdom o odobrenju tipa mjerila ili potvrdom o ispitivanju oblikovnog i tehničkog rješenja,
3.ispravnost ovjernih oznaka i zaštitnih oznaka za mjerila,
4.istovjetnost očitanog stanja zakonitog mjerila sa stanjem navedenim u Zapisniku o izuzimanju plinomjera iz mreže.

5. Ispitivanje mjeriteljskih značajki plinomjera

5.1. Ispitivanje mjeriteljskih značajki plinomjera provodi se s ciljem utvrđivanja sukladnosti plinomjera s propisanim mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na plinomjere.

5.2. Uzorke plinomjera treba ispitati da li su unutar granica dopuštene pogreške određenih propisom na temelju kojih su stavljeni u uporabu.

5.3. Prije ispitivanja plinomjere treba uhodati kod protoka 0,2 Qmax propuštajući količinu od 30 litara.

6. Plan prihvaćanja

6.1. Za ispitivanje plinomjera statističkom metodom vrijedi plan prihvaćanja prema Tablici 1. i Tablici 2. ovoga Dodatka.

6.2. Promjena prijavljenog plana prihvaćanja nije dopuštena tijekom ispitivanja.

7. Izdavanje Izvješća o ispitivanju plinomjera statističkom metodom

7.1. Na temelju provedenog ispitivanja ovlašteni mjeritelj izdaje izvješće o ispitivanju plinomjera statističkom metodom kojim se utvrđuje da li skupina plinomjera udovoljava propisanim mjeriteljskim zahtjevima.

7.2. Izvješće o ispitivanju uzoraka plinomjera sadrži sljedeće podatke:

naziv podnositelja zahtjeva,

podatke o mjerilu (naziv, proizvođač, tip, serijski broj, mjerno područje, stanje na pokaznom uređaju prije početka ispitivanja),

službenu oznaku tipa mjerila ili oznaku potvrde o odobrenju tipa mjerila ili oznaku potvrde o ispitivanju oblikovnog i tehničkog rješenja,

ovjernu oznaku,

podatke o upotrijebljenim etalonima,

mjeriteljske zahtjeve (naziv Propisa),

rezultate vizualnog pregleda,

kratak opis ili naziv mjerne metode,

rezultate mjerenja,

nalaz o ispravnosti mjerila,

prezime i ime ovlaštenog mjeritelja koji je izvršio ispitivanje,

razloge uključivanja pričuvnih plinomjera.

8. Rezultati ispitivanja

8.1. Ovjerno razdoblje za ponovno ovjeravanje plinomjera produljuje se ako skupina plinomjera ispitana statističkom metodom prema planu prihvaćanja zadovolji zahtjeve.

8.2. Produljenje ovjernog razdoblja za ponovno ovjeravanje plinomjera počinje istekom tekuće godine u kojoj je provedeno ispitivanje statističkom metodom.

8.3. Potvrda produljenja ovjernog razdoblja je Ovjernica izdana za prijavljenu skupinu plinomjera sa prilogom popisa svih plinomjera prijavljene skupine.

8.4. Služba mjeriteljskih poslova Državnog zavoda za mjeriteljstvo nadležna prema lokaciji ispitivanja pečatom i potpisom potvrđuje popis plinomjera prijavljene skupine.

8.5. Služba mjeriteljskih poslova Državnog zavoda za mjeriteljstvo nadležna prema lokaciji ispitivanja može odrediti rok od najviše 4 tjedna, u kojem je ovlašteno tijelo za pripremu mjerila za ovjeravanje dužno čuvati ispitne uzorke, u stanju kakvi su bili kod ispitivanja.

Tablica 1: Jednostruko uzimanje uzoraka

Oznaka skupineVeličina prijavljene skupineVeličina uzorkaBroj neispravnih
plinomjera
Pričuvni plinomjeri prema točki 3.6.
Kriterij za prihvaćanje skupineKriterij za odbijanje skupine
      
191 – 15013013
2151 – 28020015
3281 – 500320110
4501 – 1200501212
51201 – 3200803416
63201 – 100001255625
710001 – 35000200101140

Tablica 2: Dvostruko uzimanje uzoraka

Oznaka skupineVeličina prijavljene skupineUzimanje uzorkaVeličina uzorkaKumulativna veličina uzorkaBroj neispravnih plinomjeraPričuvni plinomjeri prema točki 4.1.
Kriterij za prihvaćanje skupineKriterij za odbijanje skupineKriterij za drugo uzimanje uzorka (*)
1do 1200prvo32320216
drugo3264126
21201 do 3200prvo5050142 – 310
drugo501004510
33201 do 10000prvo8080253 – 416
drugo801606716
410001 do 35000prvo125125596 – 825
drugo125250121325

(*) Objašnjenje: Drugo uzimanje uzorka iz skupine provest će se ako je broj neispravnih plinomjera kod ispitivanja prvog uzorka jednak broju navedenu u ovom stupcu.

Poslije ispitivanja potrebno je zatvoriti ulaz i izlaz plinomjera, zbog eventualnog naknadnog ispitivanja.