Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva

NN 25/2018 (14.3.2018.), Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva

HRVATSKI SABOR

476

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O PROMETU DRVA I PROIZVODA OD DRVA

Proglašavam Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. ožujka 2018.

Klasa: 011-01/18-01/28

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 8. ožujka 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O PROMETU DRVA I PROIZVODA OD DRVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela, postupanje nadležnih tijela, stručni i inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe za provedbu uredbi Europske unije iz članka 2. ovoga Zakona.

Članak 2.

Ovim se Zakonom osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drva u Europsku zajednicu (SL L 347, 30. 12. 2005.), (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 2173/2005)

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1024/2008 od 17. listopada 2008. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2173/2005 o uspostavi sustava FLEGT za izdavanje dozvole za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu (SL L 277, 18. 10. 2008.), (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1024/2008)

– Uredbe (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva (SL L 295, 12. 11. 2010.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 995/2010)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 607/2012 od 6. srpnja 2012. o detaljnim pravilima za sustav dužne pažnje i učestalost i vrste provjera nadzornih organizacija, kako je predviđeno u Uredbi (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva (SL L 177, 7. 7. 2012.), (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 607/2012).

Članak 3.

Cilj ovoga Zakona je:

1. osigurati da gospodarski subjekti primjenjuju sustav dužne pažnje kako bi se na najmanju moguću mjeru svelo stavljanje u promet nezakonito posječenog drva ili proizvoda koji potječu od nezakonito posječenog drva

2. osigurati uvoz drva i proizvoda proizvedenih iz drvne sirovine koja je zakonito posječena ili drvne sirovine koja je uvezena u partnersku zemlju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom zemlje u kojoj je drvo posječeno

3. osigurati da trgovci u cjelokupnom lancu opskrbe primjenjuju sustav sljedivosti drva i proizvoda od drva.

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. sustav dužne pažnje – dokumentirana metoda kojoj je svrha potpuna procjena rizika u lancu opskrbe na temelju prikupljenih informacija o drvu i proizvodima od drva i njihovim dobavljačima kojima mora raspolagati gospodarski subjekt

2. lanac opskrbe – protok drva i proizvoda od drva, usluga i informacija, od dobavljača, preko transporta, prerade, distributera, maloprodaje do krajnjeg kupca

3. sustav sljedivosti – upravljanje vezama između fizičkog protoka drva i proizvoda od drva i protoka informacija u vezi s njima u cijelom lancu opskrbe

4. korektivna mjera – aktivnost koja se mora poduzeti sa svrhom uklanjanja utvrđenih nepravilnosti u provođenju sustava dužne pažnje, i sprječavanja njihova ponovnog pojavljivanja.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u članku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2173/2005, članku 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1024/2008 i članku 2. Uredbe (EU) br. 995/2010, ovisno o tome na koju se od tih uredbi ovaj Zakon primjenjuje u konkretnom slučaju.

Članak 5.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NADLEŽNA TIJELA I NJIHOVE ZADAĆE

Članak 6.

(1) Nadležna tijela za provedbu uredbi iz članka 2. ovoga Zakona su:

1. središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove drvne industrije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i

2. središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove financija, područje poslova carinske službe (u daljnjem tekstu: Carinska uprava).

(2) Ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

– provjerava i prihvaća FLEGT dozvolu sukladno člancima 6. – 9. Uredbe Komisije (EZ) br. 1024/2008

– izrađuje plan stručnih nadzora sukladno članku 10. stavku 2. Uredbe (EU) br. 995/2010 i vodi njihovu evidenciju sukladno članku 11. stavku 1. Uredbe (EU) br. 995/2010

– provjerava provedbu sustava dužne pažnje sukladno članku 10. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) br. 995/2010

– provjerava ispunjavanje obveze sljedivosti trgovaca u lancu opskrbe sukladno članku 5. stavku 1. Uredbe (EU) br. 995/2010

– izrađuje godišnje izvješće sukladno članku 8. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2173/2005

– provjerava nadzorne organizacije te izrađuje izvješća sukladno članku 8. stavku 4. Uredbe (EU) br. 995/2010 i člancima 6. i 7. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 607/2012

– obavješćuje Europsku komisiju sukladno članku 8. stavku 5. Uredbe (EU) br. 995/2010

– izrađuje dvogodišnje izvješće sukladno članku 20. stavku 1. Uredbe (EU) br. 995/2010

– određuje korektivne mjere sukladno članku 10. stavku 5. Uredbe (EU) br. 995/2010.

(3) Carinska uprava obavlja sljedeće poslove:

– zaprima FLEGT dozvolu i vodi evidenciju o FLEGT dozvolama sukladno članku 5. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2173/2005

– dodatno provjerava pošiljku koju pokriva FLEGT dozvola sukladno članku 10. stavku 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 1024/2008

– poduzima privremene mjere sukladno članku 5. stavku 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2173/2005 i članku 10. stavku 5. Uredbe (EU) br. 995/2010 te propisima kojima se uređuju poslovi Carinske uprave.

III. NADZOR

Članak 7.

(1) Stručni nadzor obveza iz članaka 4. i 5. Uredbe (EU) br. 995/2010 te članka 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 607/2012 obavlja Ministarstvo.

(2) O provedenom stručnom nadzoru službenik Ministarstva sastavlja zapisnik o utvrđenim činjenicama.

(3) Ako se u provedbi stručnog nadzora utvrde nedostaci, zapisnikom se nalaže gospodarskom subjektu provođenje korektivnih mjera te rok za njihovo provođenje i izvještavanje o provedbi.

(4) Gospodarski subjekt može izjaviti primjedbe na zapisnik u pisanom obliku u roku od osam dana od dana dostave zapisnika.

(5) Ako službenik Ministarstva utvrdi da su primjedbe na zapisnik u cijelosti ili djelomično osnovane, sastavit će dopunski zapisnik kojim će odlučiti o primjedbama.

(6) Ako službenik Ministarstva utvrdi da su primjedbe na zapisnik u cijelosti neosnovane, obvezan je o tome dostaviti pisanu obavijest gospodarskom subjektu.

(7) Dopunski zapisnik iz stavka 5. ovoga članka, odnosno obavijest iz stavka 6. ovoga članka dostavlja se gospodarskom subjektu u roku od 15 dana od dana primitka primjedbi.

(8) Protiv dopunskog zapisnika iz stavka 5. ovoga članka i obavijesti iz stavka 6. ovoga članka primjedbe nisu dopuštene.

(9) Stručni nadzor provodi se sukladno članku 10. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) br. 995/2010 i dodatno obuhvaća fizički pregled drva i proizvoda od drva.

(10) Planovi stručnih nadzora iz članka 6. stavka 2. podstavka 2. ovoga Zakona temelje se na procjeni rizika koja se može utvrditi prema sljedećim kriterijima:

– veličini gospodarskog subjekta

– specifičnim informacijama koje se odnose na drvo ili proizvod od drva: opis, zemlja sječe (i, prema potrebi, regija unutar zemlje gdje je drvo posječeno i koncesija za sječu), dobavljač i trgovac te dokumentacija kojom se dokazuje usklađenost s primjenjivim zakonodavstvom

– općim informacijama kojima se daje kontekst za procjenu informacija specifičnih za proizvod: rasprostranjenost nezakonite sječe određenih vrsta stabala, rasprostranjenost praksi nezakonite sječe u mjestu sječe i složenost lanca opskrbe

– složenosti lanca opskrbe

– razini korupcije u zemlji ili regiji unutar zemlje

– korištenju usluga nadzorne organizacije u provedbi sustava dužne pažnje.

(11) Ako gospodarski subjekt u roku iz stavka 3. ovoga članka ne otkloni nedostatke i ne provede propisane korektivne mjere, Ministarstvo će obavijestiti Carinsku upravu o utvrđenim nepravilnostima i zahtijevati njezino postupanje.

Članak 8.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi iz članka 4. stavka 1. i članka 5. Uredbe (EU) br. 995/2010 te članka 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 607/2012 provode ovlašteni carinski službenici, sukladno propisima kojima se uređuje postupanje Carinske uprave.

(2) Ako se prilikom inspekcijskog nadzora utvrdi povreda odredbi članka 4. stavka 1. i članka 5. Uredbe (EU) br. 995/2010 te članka 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 607/2012, Carinska uprava, pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuje prekršajni postupak, kao ovlašteni tužitelj izdaje prekršajni nalog ili podnosi optužni prijedlog.

(3) O provedenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama iz stavka 2. ovoga članka i članka 7. stavka 11. ovoga Zakona Carinska uprava izvještava Ministarstvo najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. uvozi u Europsku uniju pošiljku koja nije pokrivena FLEGT dozvolom (članak 4. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2173/2005)

2. kao uvoznik preda nadležnom tijelu papirnati oblik FLEGT dozvole koji ne odgovora oglednom primjerku dozvole (članak 7. stavak 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 1024/2008)

3. kao uvoznik preda nadležnom tijelu FLEGT dozvolu čiji je rok važenja produžen, a da to nije ovjerilo tijelo koje je dozvolu izdalo (članak 8. stavak 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1024/2008)

4. kao uvoznik preda nadležnom tijelu duplikat FLEGT dozvole ili zamjensku FLEGT dozvolu, a koju nije izdalo i ovjerilo tijelo koje je dozvolu izdalo (članak 8. stavak 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 1024/2008)

5. stavlja u promet nezakonito posječeno drvo i proizvode od drva dobivenih iz takvog drva (članak 4. stavak 1. Uredbe (EU) br. 995/2010)

6. u svim dijelovima lanca opskrbe ne može navesti gospodarske subjekte, odnosno trgovce koji su joj isporučili drvo i proizvode od drva i trgovce kojima je isporučila drvo i proizvode od drva (članak 5. stavak 1. Uredbe (EU) br. 995/2010)

7. ne dozvoli nadležnom tijelu provjeru uspostave i provođenja sustava dužne pažnje (članak 10. stavak 1. Uredbe (EU) br. 995/2010).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. podstavaka 5. ovoga članka.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja samostalnu djelatnost koja je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 10.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. kao uvoznik uz FLEGT dozvolu za svaku pošiljku ne predoči carinsku deklaraciju za tu pošiljku radi stavljanja u slobodan promet (članak 5. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2173/2005)

2. kao uvoznik na zahtjev nadležnog tijela ne prevede dozvolu na hrvatski jezik (članak 5. Uredbe Komisije (EZ) br. 1024/2008)

3. ne pruža svu potrebnu pomoć nadležnom tijelu kako bi se olakšala provjera uspostave i provođenja sustava dužne pažnje (članak 10. stavak 4. Uredbe (EU) br. 995/2010)

4. nije uspostavila i ne čuva evidenciju o isporukama i primjeni postupaka za smanjenje rizika (članak 5. stavak 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 607/2012)

5. nije donijela odluku o poduzimanju mjera za smanjenje rizika (članak 5. stavak 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 607/2012)

6. ne čuva i ne dostavlja nadležnom tijelu informacije o sljedivosti u lancu opskrbe (članak 5. stavak 2. Uredbe (EU) br. 995/2010).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja samostalnu djelatnost koja je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem obrta ili druge samostalne djelatnosti.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Postupci započeti prema odredbama Zakona o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva (»Narodne novine«, br. 54/13.) dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva (»Narodne novine«, br. 54/13.).

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/172

Zagreb, 2. ožujka 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.