Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja

NN 25/2018 (14.3.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja

HRVATSKI SABOR

477

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. ožujka 2018.

Klasa: 011-01/18-01/29

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 8. ožujka 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA

Članak 1.

U Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15.) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom uređuje provedba Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe EU br. 651/2014., o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26. 6. 2014., str. 1.), i Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 od 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. na kraju podstavka 5. briše se točka i dodaje se podstavak 6. koji glasi:

» – gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. točki 1. podtočka c) mijenja se i glasi:

»c) u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera iz članka 12. stavka 1. točke b) podtočke 4. ovoga Zakona.«.

U točki 3. podtočka a) mijenja se i glasi:

»Pojedinačne regionalne državne potpore za ulaganje koje se planiraju dodijeliti temeljem ovoga Zakona moraju se prijaviti Europskoj komisiji u skladu s člankom 108. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ako potpore iz svih izvora prelaze pragove za prijavu iz ovoga stavka ili u slučaju premještanja iste ili slične djelatnosti ili njezina dijela iz objekta u jednoj ugovornoj stranki Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (početni objekt) u objekt u kojem se ulaganje odvija u drugoj ugovornoj stranki Sporazuma u Europskom gospodarskom prostoru (objekt kojemu je dodijeljena potpora). Premještaj postoji ako proizvod ili usluga u početnim objektima i u objektima kojima je dodijeljena potpora služi barem dijelom za iste potrebe i ispunjava zahtjeve ili potrebe iste vrste korisnika, a radna se mjesta gube u istoj ili sličnoj djelatnosti u jednom od početnih objekata korisnika u Europskom gospodarskom prostoru.

Intenzitet potpore: Pragovi za prijavu:

25% iznos protuvrijednosti kuna od 18.750.000,00 eura

35% iznos protuvrijednosti kuna od 26.250.000,00 eura

Konkretni prag za prijavu Europskoj komisiji za regionalne državne potpore za ulaganja određuje se temeljem »prilagođenog iznosa potpore« izračunanog sukladno mehanizmu iz točke 13. podtočke c. ovoga članka za ulaganja s prihvatljivim troškovima u iznosu protuvrijednosti kuna od 100.000.000,00 eura.«.

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. Minimalno razdoblje očuvanja predmetnog ulaganja iznosi pet godina nakon završetka ulaganja za velike poduzetnike, a za mikro, male i srednje poduzetnike tri godine nakon završetka ulaganja, ali ne kraće od razdoblja korištenja potpora iz ovoga Zakona. To ne sprječava zamjenu postrojenja ili opreme koji su u tom razdoblju zastarjeli ili se pokvarili, ali bez prava na korištenje novih potpora, i pod uvjetom da je ekonomska djelatnost ostala u dotičnom području tijekom odgovarajućeg najkraćeg razdoblja. Kao završetak ulaganja smatra se datum kada materijalna imovina povezana s projektom ulaganja postane operativna. Ako se potpora računa na temelju troškova plaća, novo radno mjesto mora biti popunjeno unutar razdoblja od tri godine od početka projekta ulaganja. Novo radno mjesto mora biti povezano s provedbom projekta ulaganja i sačuvano na određenom području pet godina nakon njegova prvog popunjavanja za velike poduzetnike odnosno tri godine za mikro, male i srednje poduzetnike, ali ne kraće od razdoblja korištenja potpora iz ovoga Zakona za koje je to radno mjesto preduvjet. Za sezonsko zapošljavanje u sektoru turizma poduzetnik ne ostvaruje poticaje za otvaranje novih radnih mjesta.«.

U točki 8. podtočka a) mijenja se i glasi:

»a) Prihvatljivi troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Prihvatljivi troškovi ulaganja u materijalnu imovinu znači da nabavljena imovina treba biti nova, odnosno ne prije korištena.

Troškovi povezani sa zakupom materijalne imovine mogu se uzeti u obzir, uz uvjet da za postrojenja ili strojeve zakup mora biti u obliku financijskog leasinga i sadržavati obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu.

Vrijednost zgrada i opreme/strojeva (standardna osnovica). U opravdane troškove ulaganja neće se uračunavati zemljište, prije izgrađene zgrade/građevine i prije korištena oprema/strojevi.

Za projekte ulaganja mikropoduzetnika iz članka 6. stavka 1. točke 1. podtočke b) ovoga Zakona u opravdane troškove ulaganja uračunavat će se i unos korištene opreme/strojeva do maksimalno pet godina starosti.

Za potpore dodijeljene velikim poduzetnicima za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu prihvatljivi troškovi moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s aktivnošću koja se modernizira tijekom tri prethodne porezne godine.

Pri ulaganju u diversifikaciju postojeće poslovne jedinice prihvatljivi troškovi moraju prelaziti za najmanje 200% knjigovodstvenu vrijednost imovine koja se ponovno koristi, kako je uknjižena u fiskalnoj godini koja prethodi početku radova.

Prihvatljivi troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu mogu uključivati stjecanje nematerijalne imovine putem prijenosa tehnologije poput patenata, licencija, know-how ili nepatentiranog stručnog znanja. Za velike poduzetnike troškovi stjecanja nematerijalne imovine prihvatljivi su samo do granice od 50% ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja za projekt. Kod mikro, malih i srednjih poduzetnika u obzir se uzimaju ukupni troškovi povezani s nematerijalnom imovinom. Nematerijalna imovina, koja je opravdana za izračun troškova ulaganja mora biti povezana s područjem u kojem se dodjeljuje potpora i ne smije se seliti u druge regije. Nematerijalna imovina koja predstavlja opravdane troškove ulaganja mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

– mora se koristiti isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu

– mora se smatrati imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina)

– mora biti kupljena od trećih strana po tržišnim uvjetima, isključujući poduzetnike povezane s kupcem

– mora biti uključena u imovinu korisnika potpore odnosno mora biti iskazana u bilanci korisnika potpore i ostati povezana s projektom za koji je dodijeljena potpora, najmanje pet godina ili tri godine u slučaju mikro, malih i srednjih poduzetnika.«.

Točka 14. mijenja se i glasi:

»Nadležno ministarstvo je:

Ministarstvo nadležno za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt, kao nadležno tijelo državne uprave za poticanje ulaganja.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Korisnik potpore za ulaganje mora potvrditi da u dvije godine prije podnošenja prijave za korištenje potpore za ulaganje nije proveo premještanje projekta ulaganja odnosno djelatnosti u područje u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traži potpora te se obvezati da to neće učiniti u razdoblju od najmanje dvije godine nakon što bude dovršeno ulaganje za koje se traži potpora, a sukladno odredbama ovoga članka kojim se utvrđuje minimalno razdoblje očuvanja predmetnog ulaganja.«.

Članak 4.

U članku 7. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. potpore za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.«.

Članak 5.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za ulaganja mikropoduzetnika u visini iznosa protuvrijednosti kuna od minimalno 50.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do pet godina od godine početka investicije, uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta povezana s projektom ulaganja, i to unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja.«.

Članak 6.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 150.000,00 do 1.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem odnosno za ulaganja u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera iz članka 12. ovoga Zakona, a u visini protuvrijednosti od 50.000,00 do 1.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.«.

Članak 7.

U članku 12. stavku 1. točki b) podtočka 3. mijenja se i glasi:

»3. Logistički i distribucijski centri su:

usmjereni na osnivanje i izgradnju logističko-distribucijskih centara visoke tehnologije koji omogućavaju: intermodalni transport robe, skladištenje robe, pakiranje i manipuliranje robom radi znatnog unapređenja logističkih i distribucijskih operacija unutar poslovnih procesa te isporuku dobara.«.

U točki c) podtočki 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – projekti ugostiteljsko-turističkih objekata – hotel baština, difuzni hotel i druge vrste smještajnih objekata nastalih obnovom kulturno-povijesne baštine uz obveznu dostavu konzervatorskih uvjeta obnove.«.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – projekti zdravstvenog, kongresnog, nautičkog, kulturnog, golfskog turizma, zabavnih i/ili rekreacijskih centara i tematskih parkova, turističko-ekoloških projekata te drugih inovativnih projekata u turizmu visoke dodane vrijednosti.«.

Podtočka 3. briše se.

Podtočka 4. postaje podtočka 3.

Članak 8.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Projekt ulaganja za koji se odobravaju potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu poslovne jedinice korisnika potpore u iznosu protuvrijednosti kuna najmanje 5.000.000,00 eura, uz uvjet popunjavanja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja.«.

Članak 9.

U poglavlju II. POTICANJE ULAGANJA naziv odjeljka 8. iznad članka 15. mijenja se i glasi: »Potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske«.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Neaktivnu imovinu u smislu ovoga Zakona čini zemljište i/ili građevine u vlasništvu Republike Hrvatske kojim upravlja ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom, a koja nije u funkciji i na kojoj se ne obavljaju nikakve gospodarske aktivnosti.

(2) Projekt ulaganja za koji se odobrava potpora za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore u iznosu protuvrijednosti kuna najmanje 3.000.000,00 eura, uz uvjet popunjavanja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja.

(3) Korisniku potpore koji realizira projekt ulaganja iz stavka 2. ovog članka, na područjima jedinica lokalne samouprave razvrstanih sukladno propisu o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema vrijednosti indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine, odobrit će se davanje u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske kojom upravlja ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom na razdoblje od 10 godina od početka ulaganja, ako ta imovina čini gospodarsku cjelinu podobnu za realizaciju projekta ulaganja. Na području onih jedinica lokalne samouprave razvrstanih prema vrijednosti indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine jedinica lokalne samouprave odobrit će se davanje u zakup bez naknade tek nakon prethodno provedena tri kruga javnog natječaja za prodaju neaktivne imovine, provedenih od strane ministarstva nadležnog za upravljanje državnom imovinom u razdoblju od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva za zakup neaktivne imovine bez naknade od strane investitora odnosno korisnika potpore.

(4) Ukupan iznos potpora odobrenih temeljem ovoga Zakona, uključujući i potporu za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, poštuje maksimalni dopušteni intenzitet odnosno iznos ukupnih potpora navedenih u članku 6. stavku 1. točki 13. ovoga Zakona.

(5) Korisnik potpore tijekom razdoblja realizacije projekta ulaganja iz stavka 2. ovoga članka obvezan je izvršiti izravno materijalno ulaganje u neaktivnu imovinu koja je dana u zakup bez naknade u visini od najmanje 50% procijenjene vrijednosti neaktivne imovine u trenutku davanja u zakup bez naknade, ne uključujući u taj izračun vrijednost unesene opreme koja predstavlja ulaganje.

(6) Potpora u obliku davanja u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske kojom upravlja ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom na razdoblje od 10 godina od godine početka ulaganja, uz propisani uvjet iz stavka 5. ovoga članka, dodjeljuje se korisniku potpora za ulaganje temeljem Ugovora o davanju u zakup neaktivne imovine sklopljenog između ministarstva nadležnog za upravljanje državnom imovinom s jedne strane i korisnika potpore za ulaganje iz ovoga Zakona s druge strane, sukladno propisima kojima se uređuje upravljanje državnim imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, nakon podnošenja prijave za odobrenje statusa korisnika potpore za ulaganje.

(7) U slučaju neispunjenja uvjeta iz stavka 5. ovoga članka, odnosno ako korisnik potpore za ulaganje iz ovoga Zakona nakon trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja ne uveća za 50% vrijednost neaktivne imovine u odnosu na procijenjenu vrijednost neaktivne imovine u trenutku davanja u zakup bez naknade, Ugovor iz stavka 6. ovoga članka raskida se bez prava korisnika potpore za ulaganje iz ovoga Zakona na povrat uloženih sredstava u neaktivnu imovinu.

(8) Nakon isteka razdoblja zakupa neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske bez naknade iz stavka 3. ovoga članka ili nakon isteka razdoblja dostizanja gornje granice maksimalno dopuštenog iznosa ukupnih potpora za ulaganja iz članka 6. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona te ispunjenja ugovornih obveza iz stavka 5. ovoga članka korisnik potpore za ulaganje iz ovoga Zakona s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom može sklopiti Ugovor o kupnji te imovine.

(9) Potpora u obliku davanja u zakup neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske bez naknade dopustiva je isključivo u slučaju kada je procijenjena tržišna vrijednost te imovine utvrđena od strane neovisne stručne osobe ovlaštene za poslove procjene nekretnina i u odnosu na javno dostupne, redovito ažurirane i opće prihvaćene referentne vrijednosti.

(10) Uredbom o poticanju ulaganja iz članka 11. ovoga Zakona propisat će se postupak i metodologija utvrđivanja izračuna vrijednosti državne potpore u obliku davanja u zakup neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske bez naknade, kao i postupak i metodologija izračuna kupoprodajne vrijednosti neaktivne imovine u slučaju sklapanja Ugovora iz stavka 8. ovoga članka.«.

Članak 10.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Bespovratne novčane potpore za poticanje ulaganja iz ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji nadležnog ministarstva iz članka 6. stavka 1. točke 14. ovoga Zakona.«.

Članak 11.

U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na temelju podnesene prijave nadležno ministarstvo iz članka 6. stavka 1. točke 14. ovoga Zakona će, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za financije i drugim nadležnim središnjim tijelima državne uprave u čiji djelokrug spada predviđeni projekt ulaganja i drugim tijelima nadležnim za poslove poticanja ulaganja, utvrditi je li prijava podnesena u skladu s odredbama ovoga Zakona te će o tome izvijestiti podnositelja prijave odnosno izdati mu potvrdu o statusu korisnika potpore za ulaganje, najkasnije u roku od 60 dana od podnošenja prijave usklađene s odredbama ovoga Zakona. Radovi na pojedinim početnim ulaganjima mogu započeti tek nakon podnošenja prijave za korištenje potpore.«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Nadležno ministarstvo iz članka 6. stavka 1. točke 14. ovoga Zakona, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za financije i drugim nadležnim središnjim tijelima državne uprave u čiji djelokrug spada predviđeni projekt ulaganja provodi nadzor nad korištenjem potpora kod korisnika potpore radi otkrivanja i sankcioniranja eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske uskladit će Uredbu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 31/16.) s odredbama ovoga Zakona.

Članak 13.

Kada je za vrijeme propisanog razdoblja očuvanja novootvorenih radnih mjesta došlo do smanjenja propisanog broja tijekom jedne kalendarske godine, korisnicima potpora za ulaganje, a koje su ostvarili prema Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 138/06. i 61/11.) i Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12. i 28/13.) zbog nepovoljnih tržišnih uvjeta u Republici Hrvatskoj odnosno negativnih kretanja pokazatelja bruto društvenog proizvoda u Republici Hrvatskoj tijekom razdoblja od 2009. do 2015. godine, produljuje se propisano razdoblje očuvanja broja novootvorenih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja za godinu dana, bez primjene odredbi članaka 8., 9. i 10. Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 138/06. i 61/11.) odnosno odredbi članaka 8., 9. i 11. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12. i 28/13.), a kojima se definira prestanak prava korištenja potpora za ulaganje.

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/151
Zagreb, 2. ožujka 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.