Zakon o dopuni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima

NN 25/2018 (14.3.2018.), Zakon o dopuni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima

HRVATSKI SABOR

479

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRIKUPLJANJU, OBRADI, POVEZIVANJU, KORIŠTENJU I RAZMJENI PODATAKA O PRIMICIMA I JAVNIM DAVANJIMA PO OSIGURANICIMA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. ožujka 2018.

Klasa: 011-01/18-01/31

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 8. ožujka 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O PRIKUPLJANJU, OBRADI, POVEZIVANJU, KORIŠTENJU I RAZMJENI PODATAKA O PRIMICIMA I JAVNIM DAVANJIMA PO OSIGURANICIMA

Članak 1.

U Zakonu o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima (»Narodne novine«, br. 157/13., 154/14., 36/15. i 96/15.) u članku 1. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za podatke o javnim davanjima nastale u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2013. prikupljanje i obrada dovršit će se na obrascu važećem u vrijeme nastanka obveze podnošenja podataka.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/167
Zagreb, 2. ožujka 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.