Pravilnik o obrascu zahtjeva i obrascu potvrde o nepovlaštenom podrijetlu

NN 25/2018 (14.3.2018.), Pravilnik o obrascu zahtjeva i obrascu potvrde o nepovlaštenom podrijetlu

Ministarstvo financija

491

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (»Narodne novine«, br. 40/16), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU ZAHTJEVA I OBRASCU POTVRDE O NEPOVLAŠTENOM PODRIJETLU

Uvodna odredba

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o nepovlaštenom podrijetlu (u daljnjem tekstu: obrazac zahtjeva) i obrazac potvrde o nepovlaštenom podrijetlu (u daljnjem tekstu: obrazac potvrde).

Usklađivanje propisa s pravnim poretkom Europske unije

Članak 2.

Ovim pravilnikom osigurava se provedba Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. 10. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 952/2013).

Nadležnost za izdavanje potvrda

Članak 3.

U skladu s člankom 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 952/2013 i člankom 24. stavkom 1. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (»Narodne novine«, br. 40/16) potvrdu o nepovlaštenom podrijetlu robe (u daljnjem tekstu: potvrda) izdaje Hrvatska gospodarska komora.

Namjena potvrde

Članak 4.

(1) Potvrda o podrijetlu potvrđuje da je roba podrijetlom iz Europske unije. Kada to zahtijevaju uvjeti izvozne trgovine i ukoliko su zadovoljene odredbe o stjecanju podrijetla, njome se može potvrditi da je roba podrijetlom iz Republike Hrvatske, pojedine države članice EU ili treće zemlje.

(2) Potvrda o podrijetlu izdaju se na pismeni zahtjev podnositelja.

Obrasci zahtjeva i potvrde

Članak 5.

(1) Zahtjev za izdavanje potvrde o nepovlaštenom podrijetlu (u daljnjem tekstu: zahtjev) podnosi se na pisanom obrascu koji se nalazi u Prilogu 1 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Potvrda se izdaje temeljem zahtjeva iz stavka 1. ovoga Pravilnika na obrascu koji se nalazi u Prilogu 2 ovoga Pravilnika koji je njegov je sastavni dio.

(3) Kada to zahtijevaju uvjeti trgovine može se izdati jedan ili više dodatnih primjeraka potvrde. Dodatni primjerci potvrde izdaju se sukladno obrascu potvrde koji odgovara oglednom primjerku iz Priloga 2 ovoga Pravilnika.

Mehanografska svojstva, tiskanje potvrda i ovlaštenja za tiskanje

Članak 6.

(1) Potvrda je veličine 210 × 297 mm. Potvrda se tiska na bijelom papiru bez mehaničkih dijelova na kojem je moguće pisati, a težina papira je najmanje 64 g/m² ili između 25 i 30 g/m² ako se koristi papir za zračnu poštu. Kao podloga u sepiji otisnut je »guilloche« uzorak, što omogućuje uočavanje svakog pokušaja mehaničkog ili kemijskog krivotvorenja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka potvrda smije biti kraća najviše pet milimetara odnosno smije biti duži najviše osam milimetara.

(3) Obrazac zahtjeva se tiska se na hrvatskom jeziku, a obrazac potvrde dvojezično – na hrvatskom i engleskom jeziku.

(4) Hrvatska gospodarska komora daje ovlaštenje za tiskanje potvrde i vodi evidenciju izdanih ovlaštenja.

(5) Na potvrdi mora biti:

1. navedeno odobrenje za tiskanje ovlaštene tiskare te naziv i adresa tiskare ili znak po kojem je tiskara prepoznatljiva i

2. ispisan serijski broj po kojem je prepoznatljiv.

(6) Zahtjev i svi primjerci potvrde nose isti serijski broj.

Način popunjavanja obrazaca

Članak 7.

Zahtjev i potvrda se popunjavaju strojno ili vlastoručno, velikim tiskanim slovima, na jednaki način, na hrvatskom ili, ovisno o praksi i zahtjevima trgovine, na nekom drugom jeziku.

Čuvanje isprava

Članak 8.

Hrvatska gospodarska komora čuva zahtjev zajedno s priloženom dokumentacijom o stjecanju najmanje dvije godine.

Stupanje na snagu

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/8

Urbroj: 513-02-1210/1-18-1

Zagreb, 5. ožujka 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.