Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2018. godinu

NN 25/2018 (14.3.2018.), Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2018. godinu

Državni ured za reviziju

492

Na temelju odredaba članaka 9. i 17. Zakona o Državnom uredu za reviziju (»Narodne novine« 80/11) i članka 43. stavka 2. točka c. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu (»Narodne novine« 124/17), glavni državni revizor donosi

PLAN

PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2018. GODINU

I.

Ovim Planom prijma utvrđuje se prijam u državnu službu državnih revizora i službenika u Državni ured za reviziju tijekom 2018. godine.

II.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Državnog ureda za reviziju predviđeno zapošljavanje ukupno 343 zaposlenika, a zaposleno je 287 zaposlenika.

III.

U Državnom uredu za reviziju u 2018. godini planira se prijam na neodređeno vrijeme:

10 (deset) revizora/revizorica – službenika/službenica sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem

5 (pet) vježbenika/vježbenice sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem

1 (jedan) službenik/službenica sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem

1 (jedan) službenik/službenica sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine

IV.

Na temelju ovog Plana prijma slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja koji će biti posebno objavljen.

V.

Financijska sredstva za planirani prijam u državnu službu, u skladu s odredbama članka 3. stavka 1. i 2. Zakona o Državnom uredu za reviziju, planirana su Financijskim planom Državnog ureda za reviziju za 2018. i osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu.

VI.

Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom objave, a objavit će se u »Narodnim novinama«, dnevnom listu »Večernji list«, na mrežnim stranicama Ministarstva uprave i Državnog ureda za reviziju.

Klasa: 112-01/18-01/17

Urbroj: 613-01-01-18-1

Zagreb, 9. ožujka 2018.

Glavni državni revizor
mr. Ivan Klešić, dipl. oec., v. r.