Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2018.

NN 25/2018 (14.3.2018.), Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2018.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

496

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/17 – u daljnjem tekstu: ZOHBDR) i članka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 9. ožujka 2018., donosi

ODLUKU

O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2018.

Članak 1.

Najniža mirovina hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata određuje se od 1. siječnja 2018. do 28. veljače 2018. u svoti od 2.558,25 kn mjesečno.

Članak 2.

(1) Mirovina u visini najniže mirovine koja se priznaje hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata kada navrši 65 godina starosti (muškarac), odnosno 60 godina starosti (žena), za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 28. veljače 2018. prema članku 31. stavku 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (skraćeno: ZOPHBDR-u) ako ne ispunjava uvjete mirovinskog staža za priznavanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, od 1. siječnja 2018. pripada pravo na mirovinu u visini najniže mirovine koja iznosi 2.558,25 kn mjesečno.

(2) Mirovina u visini najniže mirovine koja se priznaje hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata prema članku 49. stavku 3. ZOHBDR-u od 1. ožujka 2018., kada navrši životnu dob za starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a ne ispunjava uvjete za starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, te nije stekao uvjete za neku drugu mirovinu u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti, pripada pravo na mirovinu u visini najniže mirovine, koja iznosi 2.558,25 kn mjesečno, ako je ispunjen uvjet iz članka 49. stavka 4. ZOHBDR-a.

Članak 3.

Najniža mirovina koja se određuje za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 28. veljače 2018., Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata kojemu je priznato pravo na mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad prema ZOPHBDR-u koja se isplaćuje za vrijeme nezaposlenosti određuje se uz primjenu mirovinskog faktora iz članka 87. stavka 1. točke 6. Zakona o mirovinskom osiguranju, od 1. siječnja 2018. iznosi 2.046,60 kn mjesečno.

Članak 4.

Najniža mirovina hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku starosne ili invalidske i obiteljske mirovine, članu obitelji nakon smrti hrvatskog branitelja kojemu je mirovina priznata prema Zakonu o mirovinskom osiguranju počevši od 1. siječnja 2018. do 28. veljače 2018., određuje se uz primjenu polaznog faktora iz članka 85. i mirovinskog faktora iz članka 87. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Članak 5.

Od 1. ožujka 2018. najniža mirovina, iz članka 1. ove Odluke korisnicima iz članka 1. – 4., povećava se za 0,015%, od utvrđene proračunske osnovice predviđene propisom kojim se regulira izvršavanje državnog proračuna Republike Hrvatske (skraćeno: proračunske osnovice) odnosno za 0,4989 kn za svaki dan sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru, uz primjenu odgovarajućega mirovinskog i polaznog faktora prema kojemu je mirovina određena, odnosno mirovinskog i polaznog faktora iz članka 50. i 51. ZOHBDR-a.

Članak 6.

Korisniku prijevremene starosne, starosne za dugogodišnjeg osiguranika, starosne ili invalidske mirovine, hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, kao i korisniku obiteljske mirovine nakon smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ostvarene od 1. ožujka 2018. ili kasnije koji ispunjava uvjete za ostvarivanje mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a mirovina mu je manja od najniže mirovine određuje se, najniža mirovina u svoti od 2558,25 kn, i uvećava prema članku 5. ove Odluke uz uvjet iz članka 49. stavka 4. ZOHBDR-a.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018., osim članka 2. stavka 2., 5. i 6. koji stupaju na snagu od 1. ožujka 2018.

Klasa: 041-01/18-02/2

Urbroj: 341-99-01/01-18-6

Zagreb, 9. ožujka 2018.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.