Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija

NN 25/2018 (14.3.2018.), Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija

HRVATSKA NARODNA BANKA

502

Na temelju članka 114. stavka 6. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.), a u svezi s točkom 75. preambule Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Službeni list EU L 176/2013), te na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RASPOREĐIVANJE INSTRUMENATA KAPITALA KAO INSTRUMENTA REGULATORNOGA KAPITALA KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se dokumentacija koju je kreditna institucija dužna priložiti zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala iz članka 114. stavka 4. Zakona odnosno članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(2) Kreditna institucija može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala samo za instrumente koji su izdani i plaćeni.

Članak 2.

(1) U smislu ove Odluke, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Zakon je Zakon o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.).

2. Uredba (EU) br. 575/2013 jest Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Službeni list EU L 176/2013).

3. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 241/2014 jest Delegirana uredba Komisije (EU) br. 241/2014 od 7. siječnja 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kapitalne zahtjeve za institucije (Službeni list EU L 74/2014).

4. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1423/2013 jest Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1423/2013 od 20. prosinca 2013. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda s obzirom na zahtjeve za objavljivanje regulatornoga kapitala institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Službeni list EU L 355/2013).

5. Propisani uvjeti jesu uvjeti iz glave I. dijela drugog Uredbe (EU) br. 575/2013 i poglavlja II., III. i IV. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014, a koji su propisani za pojedini instrument kapitala.

(2) Ostali pojmovi iz ove Odluke imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u propisima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Kreditna institucija koja namjerava instrumente kapitala rasporediti kao instrumente regulatornoga kapitala dužna je prethodno dobiti odobrenje od Hrvatske narodne banke za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala.

Članak 4.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala potrebno je priložiti:

1. informaciju o kategoriji regulatornoga kapitala (redovni osnovni kapital, dodatni osnovni kapital ili dopunski kapital) u koju kreditna institucija namjerava rasporediti taj instrument kapitala

2. opis svrhe povećanja kapitala i usklađenost s planom kapitala kreditne institucije ili, ako je primjenjivo, planom kapitala grupe kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj

3. informaciju o vrsti instrumenta regulatornoga kapitala (npr. redovne dionice, obveznice, primljeni depoziti, primljeni krediti)

4. ime i prezime odnosno tvrtku dvadeset najvećih imatelja/ulagatelja u instrumente kapitala za koje se podnosi zahtjev te vrstu imatelja/ulagatelja instrumenata kapitala (npr. institucionalni ulagatelj)

5. pisanu odluku kreditne institucije o izdavanju instrumenata kapitala

6. osnovnu dokumentaciju povezanu s izdanjem instrumenata kapitala (preslika potpisanog ugovora o instrumentu kapitala, prospekt i druga dokumentacija)

7. za instrumente redovnoga osnovnog kapitala i, ako je primjenjivo, dodatnoga osnovnog kapitala: statut kreditne institucije, poziv za glavnu skupštinu, zapisnik s glavne skupštine, dokaz o upisu povećanja temeljnoga kapitala i izmjene statuta u sudski registar, dokaz o dioničkoj strukturi nakon upisa u sudski registar, dokaz o provedenoj uplati instrumenata

8. dokaz o izvorima financiranja sredstava za kupnju instrumenata (u vezi s člankom 28. stavkom 1. točkom b, člankom 52. stavkom 1. točkom c i člankom 63. točkom c Uredbe (EU) br. 575/2013)

9. ako je primjenjivo, dokaz da je kreditna institucija na temelju propisa koji uređuje tržište kapitala, pribavila sva potrebna dodatna odobrenja i suglasnosti u vezi s izdanjem instrumenata kapitala

10. informaciju o tome ima li kreditna institucija pravo donošenja odluke o isplati raspodjela u obliku koji nije gotovina ili u obliku instrumenta regulatornoga kapitala (u vezi s člankom 73. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013)

11. potpisanu izjavu uprave kreditne institucije da su informacije koje se dostavljaju točne i potpune te da ne postoje ugovori ili sporazumi koji bi mogli utjecati na neusklađenost instrumenata kapitala s propisanim uvjetima za taj instrument kapitala

12. opis glavnih značajki instrumenata kapitala na način propisan člankom 5. ove Odluke

13. detaljnu procjenu i obrazloženje, za svaki instrument kapitala, u skladu s člankom 6. ove Odluke

14. ocjenu usklađenosti dokumentacije o instrumentu kapitala s propisima koji uređuju izdavanje tog instrumenata kapitala te moguća ograničenja koja iz tih odredbi proizlaze

15. opis računovodstvenog tretmana instrumenta kapitala za koji podnosi zahtjev

16. izračun regulatornoga kapitala kreditne institucije na posljednji dan mjeseca koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenata regulatornoga kapitala, uključujući iznos i sastav regulatornoga kapitala po pojedinačnim kategorijama i stavkama, osim ako je kreditna institucija već dostavila Hrvatskoj narodnoj banci izvještaje o regulatornom kapitalu za taj izvještajni datum

17. za instrumente dodatnoga osnovnog kapitala: detaljnu analizu kreditne institucije o očekivanom iznosu redovnoga osnovnog kapitala koji bi nastao kada bi vrijednost glavnice instrumenata dodatnoga osnovnog kapitala bila u cijelosti smanjena ili pretvorena u instrumente redovnoga osnovnog kapitala nakon umanjenja svih predvidivih poreznih obveza ili dospjelih poreznih plaćanja koji su povezani s instrumentom u trenutku smanjenja ili pretvaranja i

18. druge informacije, činjenice i okolnosti koje mogu ili bi mogle imati utjecaj na ispunjavanje uvjeta za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditne institucije.

(2) Osim dokumentacije iz stavka 1. ovog članka, Hrvatska narodna banka može zatražiti i drugu dokumentaciju, podatke ili informacije kojima se dokazuje jesu li ispunjeni svi propisani uvjeti.

(3) Hrvatska narodna banka uzet će, pri provjeri ispunjava li instrument kapitala propisane uvjete, u obzir mišljenja Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo u vezi s propisanim uvjetima.

(4) Kreditna institucija dužna je, bez odgode obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakoj promjeni informacija ili dokumentacije iz stavaka 1. i 2. ovog članka, koja je nastala za vrijeme provođenja postupka odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala, i dostaviti joj dodatne ili nove informacije odnosno dokumentaciju.

Članak 5.

Kreditna institucija dužna je opis glavnih značajki instrumenata kapitala dostaviti na propisanom obrascu iz Priloga II. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1423/2013 pod nazivom »Obrazac glavnih značajki instrumenata kapitala«, koji je dužna popuniti u skladu s Uputama za ispunjavanje Obrasca glavnih značajki instrumenata kapitala iz Priloga III. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1423/2013.

Članak 6.

(1) Kreditna institucija dužna je pregledati i izraditi detaljnu procjenu i obrazloženje za svaki instrument kapitala s obzirom na propisane uvjete.

(2) Procjena iz stavka 1. ovog članka osobito sadržava:

1) odredbe koje propisuju uvjete za instrument regulatornoga kapitala (propisani uvjeti)

2) navode ili pozivanja na odgovarajuće odredbe ugovora koji uređuje instrument kapitala ili drugi dokument relevantan za dokazivanje ispunjavanja svakog propisanog uvjeta za instrument regulatornoga kapitala i

3) obrazloženu procjenu kreditne institucije o ispunjavanju svakoga propisanog uvjeta.

(3) Usporedni prikaz iz stavka 2. ovog članka dostavlja se na obrascu iz Priloga 1. ove Odluke pod nazivom »Obrazac procjene ispunjavanja uvjeta za instrumente redovnog osnovnog kapitala«, Priloga 2. ove Odluke pod nazivom »Obrazac procjene ispunjavanja uvjeta za instrumente dodatnog osnovnog kapitala« ili Priloga 3. ove Odluke pod nazivom »Obrazac procjene ispunjavanja uvjeta za instrumente dopunskog kapitala«.

Članak 7.

Kreditna institucija ne smije svojim postupanjem doprinijeti nastupu okolnosti zbog kojih instrument kapitala za koji je dobila odobrenje za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala više ne ispunjava propisane uvjete.

Članak 8.

(1) Kreditna institucija dužna je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakoj namjeravanoj promjeni u vezi s instrumentom kapitala za koji je dobila odobrenje za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala.

(2) Ako je instrument kapitala za koji je kreditna institucija dobila odobrenje za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala izmijenjen na način koji utječe ili bi mogao imati utjecaj na ispunjavanje propisanih uvjeta, on se smatra, u smislu ove Odluke, novim instrumentom kapitala i za njega je kreditna institucija dužna dobiti novo odobrenje Hrvatske narodne banke za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala.

Članak 9.

U slučajevima prestanka ispunjavanja uvjeta iz članaka 30., 55. ili 65. Uredbe (EU) br. 575/2013, Hrvatska narodna banka donijet će rješenje kojim će utvrditi da je prestalo važiti odobrenje za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala.

Članak 10.

(1) Ako nakon izdavanja odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo u vezi s člankom 80. Uredbe (EU) br. 575/2013. izda mišljenje u vezi s propisanim uvjetima, Hrvatska narodna banka može pri obavljanju supervizije preispitati usklađenost instrumenta s tim mišljenjem. Ocijeni li Hrvatska narodna banka da instrument nije u skladu s mišljenjem, naložit će kreditnoj instituciji da uskladi instrument s mišljenjem Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo, izradi procjenu usklađenosti instrumenta s propisanim uvjetima u skladu s člankom 6. ove Odluke i dostavi usklađenu dokumentaciju i procjenu Hrvatskoj narodnoj banci.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ako kreditna institucija ne uskladi instrument u naloženom roku, dužna je istekom tog roka prestati uključivati taj instrument u izračun regulatornoga kapitala. Hrvatska narodna banka donijet će rješenje kojim će utvrditi da je na dan isteka naloženog roka prestalo važiti odobrenje za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala.

Članak 11.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

O. br: 73-020/03-18/BV

Zagreb, 7. ožujka 2018.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC
PROCJENE ISPUNJAVANJA UVJETA ZA INSTRUMENTE REDOVNOG OSNOVNOG KAPITALA

Kreditna institucija dužna je u Obrascu procjene ispunjavanja uvjeta za instrumente redovnog osnovnog kapitala izvršiti procjenu usklađenosti instrumenata redovnog osnovnog kapitala najmanje s uvjetima propisanima sljedećim odredbama:

– člankom 28. i člankom 73. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 (uvjeti za instrumente, uvjeti za raspodjele po instrumentima)

– člancima 7.a – 7.d Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014 (uvjeti za raspodjele po instrumentima) i

– člancima 8. i 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014 (neizravno financiranje).

Obrazac procjene ispunjavanja uvjeta za instrumente redovnog osnovnog kapitala
(naziv instrumenta)
(broj i navođenje odredbe koja propisuje svaki uvjet za pojedini instrument kapitala)(navođenje i pozivanje na odgovarajuće odredbe iz ugovora koji uređuje instrument kapitala ili drugog odgovarajućeg dokumenta povezane s ispunjavanjem svakog propisanog uvjeta za instrument kapitala)(obrazložena procjena ispunjenja svakog propisanog uvjeta)
Članak 28. stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013
(a) institucija izdaje instrumente izravno, uz prethodnu suglasnost vlasnika institucije ili, ako je to dopušteno na temelju mjerodavnog nacionalnog prava, upravljačkog tijela institucije
(b) instrumenti su plaćeni, a njihovu kupnju, izravno ili neizravno, ne financira institucija
(povezane odredbe članaka 8. i 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014)
(c) instrumenti ispunjavaju sve sljedeće uvjete u vezi s njihovim raspoređivanjem: 
i. ispunjavaju uvjete za kapital u smislu članka 22. Direktive 86/635/EEZ 
ii. raspoređuju se kao kapital u smislu primjenjivog računovodstvenog okvira 
iii. raspoređuju se kao kapital u svrhu utvrđivanja bilančne insolventnosti, ako je to primjenjivo u skladu s nacionalnim pravom koje uređuje insolventnost 
(d) instrumenti su jasno i odvojeno prikazani u bilanci u financijskim izvještajima institucije 
(e) instrumenti su bez dospijeća 
(f) glavnica instrumenata ne smije se smanjiti ili otplatiti, osim u jednom od sljedeća dva slučaja: 
i. likvidacije institucije 
ii. diskrecijskog otkupa instrumenata ili drugih diskrecijskih načina smanjenja kapitala, ako je institucija dobila prethodno odobrenje nadležnog tijela u skladu s člankom 77. Uredbe (EU) br. 575/2013 
(g) odredbe kojima se uređuju instrumenti ne navode izričito ili implicitno da bi se glavnica instrumenata smanjila ili otplatila ili da bi se mogla smanjiti ili otplatiti osim u slučaju likvidacije institucije i institucija ne daje takve navode na drugi način prije izdavanja instrumenata ili pri njihovu izdavanju ako je odbijanje institucije da otkupi takve instrumente zabranjeno na temelju mjerodavnog nacionalnog prava
(h) instrumenti ispunjavaju sljedeće uvjete u vezi s raspodjelom: 
i. ne postoji povlašteni tretman raspodjele u vezi s redoslijedom isplate raspodjela, uključujući i u odnosu na druge instrumente redovnog osnovnog kapitala, a uvjeti koji se primjenjuju u vezi s instrumentima ne daju povlaštena prava za isplatu raspodjela 
(povezane odredbe članaka od 7.a do 7.d Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014)
ii. raspodjele se imateljima instrumenata mogu isplatiti samo iz stavki raspoloživih za raspodjelu 
iii. uvjeti koji se primjenjuju u vezi s instrumentima ne uključuju gornju granicu ili drugu vrstu ograničenja maksimalne razine raspodjela 
iv. razina raspodjela nije određena na temelju iznosa za koji su instrumenti kupljeni pri izdavanju 
v. uvjeti koji se primjenjuju u vezi s instrumentima ne uključuju obvezu institucije da isplati raspodjele njihovim imateljima, a institucija nije ni na koji način podložna takvoj obvezi 
vi. neisplata raspodjela ne predstavlja slučaj nastanka statusa neispunjavanja obveza institucije 
vii. otkaz raspodjela instituciji ne nameće ograničenja 
(i) u odnosu na sve instrumente kapitala koje izdaje institucija, instrumenti apsorbiraju prvi i razmjerno najveći udio nastalih gubitaka, a svaki instrument apsorbira gubitke u istoj mjeri kao i svi drugi instrumenti redovnog osnovnog kapitala
(j) instrumenti su podređeni u odnosu na sva druga potraživanja u slučaju insolventnosti ili likvidacije institucije 
(k) instrumenti svojim vlasnicima daju pravo na potraživanje preostale imovine institucije, koja je u slučaju likvidacije institucije i nakon isplate svih nadređenih potraživanja razmjerna iznosu takvih izdanih instrumenata i nije fiksna ili podložna gornjoj granici
(l) instrumenti nisu osigurani niti pokriveni jamstvom koje poboljšava podređeni status potraživanja od strane bilo kojeg od sljedećih: 
i. institucije ili njezinih društava kćeri 
ii. matičnog društva institucije ili njegovih društava kćeri 
iii. matičnog fin. holdinga ili njegovih društava kćeri 
iv. mješovitog holdinga ili njegovih društava kćeri 
v. mješovitog financijskog holdinga ili njegovih društava kćeri 
vi. bilo kojeg društva koje je usko povezano sa subjektima iz podtočaka od i. do v. ove točke 
(m) instrumenti nisu podložni nikakvim ugovornim ili drugim sporazumima kojima se poboljšava podređeni status potraživanja na osnovi instrumenata u slučaju insolventnosti ili likvidacije
Članak 73. stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013
Instrumenti kapitala u vezi s kojima institucija ima diskrecijsko pravo donijeti odluku o isplati raspodjela u obliku koji nije gotovina ili u obliku instrumenta regulatornog kapitala, ne ispunjavaju uvjete za instrumente redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala osim ako je institucija dobila prethodno odobrenje nadležnih tijela.PRILOG 2.

OBRAZAC
PROCJENE ISPUNJAVANJA UVJETA ZA INSTRUMENTE DODATNOG OSNOVNOG KAPITALA

Kreditna institucija dužna je u Obrascu procjene ispunjavanja uvjeta za instrumente dodatnog osnovnog kapitala izvršiti procjenu usklađenosti instrumenata dodatnog osnovnog kapitala najmanje s uvjetima propisanima sljedećim odredbama:

– člancima od 52. do 54. i člankom 73. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 (uvjeti za instrumente, uvjeti za raspodjele po instrumentima) i

– člancima 8., 9. i 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014 (neizravno financiranje, poticaji na otkup).

Obrazac procjene ispunjavanja uvjeta za instrumente dodatnog osnovnog kapitala
(naziv instrumenta)
(broj i navođenje odredbe koja propisuje svaki uvjet za pojedini instrument kapitala)(navođenje i pozivanje na odgovarajuće odredbe iz ugovora koji uređuje instrument kapitala ili drugog odgovarajućeg dokumenta povezane s ispunjavanjem svakog propisanog uvjeta za instrument kapitala)(obrazložena procjena ispunjenja svakog propisanog uvjeta)
Članak 52. stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013
(a) instrumenti su izdani i plaćeni
(b) instrumente nije kupio bilo koji od sljedećih:
i. institucija ili njezina društva kćeri 
ii. društvo u kojem institucija ima sudjelujući udio u obliku vlasništva, izravnog ili putem kontrole, nad 20% ili više glasačkih prava ili kapitala tog društva 
(c) kupnju instrumenata, izravno ili neizravno, nije financirala institucija 
(povezane odredbe članaka 8. i 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014)
(d) instrumenti su podređeni u odnosu na instrumente dopunskog kapitala u slučaju insolventnosti institucije 
(e) instrumenti nisu ni osigurani niti pokriveni jamstvom koje poboljšava podređeni status potraživanja od strane bilo kojeg od sljedećih: 
i. institucije ili njezinih društava kćeri 
ii. matičnog društva institucije ili njegovih društava kćeri 
iii. matičnog financijskog holdinga ili njegovih društava kćeri 
iv. mješovitog holdinga ili njegovih društava kćeri 
v. mješovitog financijskog holdinga ili njegovih društava kćeri
vi. bilo kojeg društva koje je usko povezano sa subjektima iz podtočaka od i. do v. ove točke 
(f) instrumenti nisu podložni nikakvim ugovornim ili drugim sporazumima kojima se poboljšava podređeni status potraživanja na osnovi instrumenata u slučaju insolventnosti ili likvidacije 
(g) instrumenti su bez dospijeća i odredbe kojima se uređuju ne uključuju poticaj instituciji da ih otkupi 
(povezane odredbe članka 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014)
(h) ako odredbe kojima se uređuju instrumenti uključuju jednu ili više opcija kupnje, opcija kupnje može se izvršiti isključivo na osnovi diskrecijskog prava izdavatelja 
(i) nad instrumentima se može izvršiti opcija kupnje, mogu se otkupiti ili ponovno kupiti samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 77. Uredbe (EU) br. 575/2013, a najranije pet godina od dana izdavanja, osim kada su ispunjeni uvjeti iz članka 78. stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 
(j) odredbe kojima se uređuju instrumenti ne navode izričito ili implicitno da bi se nad instrumentima izvršila opcija kupnje, da bi se otkupili ili ponovno kupili ili da bi se nad njima mogla izvršiti opcija kupnje, da bi se mogli otkupiti ili ponovno kupiti i institucija ne daje takve navode na drugi način, osim u sljedećim slučajevima: 
i. likvidacije institucije 
ii. diskrecijskog otkupa instrumenata ili drugih diskrecijskih načina smanjenja iznosa dodatnog osnovnog kapitala, ako je institucija dobila prethodno odobrenje nadležnog tijela u skladu s člankom 77. Uredbe (EU) br. 575/2013 
(k) institucija ne navodi izričito ili implicitno da bi nadležno tijelo pristalo na zahtjev za izvršenjem opcije kupnje, otkupom ili ponovnom kupnjom instrumenata 
(l) raspodjele u vezi s instrumentima ispunjavaju sljedeće uvjete:
i. isplaćuju se iz stavki raspoloživih za raspodjelu 
ii. razina raspodjela po instrumentima ne mijenja se u odnosu na kreditnu sposobnost institucije ili njezinog matičnog društva
iii. odredbe kojima se uređuju instrumenti daju instituciji puno diskrecijsko pravo da u bilo kojem trenutku otkaže raspodjelu po instrumentima na neograničeno razdoblje i na nekumulativnoj osnovi, a institucija ta otkazana plaćanja može upotrebljavati bez ograničenja za ispunjavanje dospjelih obveza
iv. otkaz raspodjela ne predstavlja slučaj nastanka statusa neispunjavanja obveza institucije
v. otkaz raspodjela instituciji ne nameće ograničenja
(m) instrumenti se ne uzimaju o obzir pri utvrđivanju premašuju li obveze institucije njezinu imovinu, ako takvo utvrđivanje u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom predstavlja provjeru insolventnosti
(n) odredbe kojima se uređuju instrumenti zahtijevaju da se po nastanku događaja koji je pokretač privremeno ili trajno smanji vrijednost glavnice instrumenta ili da se instrumenti pretvore u instrumente redovnog osnovnog kapitala
(o) odredbe kojima se uređuju instrumenti ne uključuju osobinu koja bi mogla biti prepreka dokapitalizaciji institucije
(p) ako instrumente nije izravno izdala institucija, moraju biti ispunjena oba sljedeća uvjeta:
i. instrumenti su izdani preko subjekta koji je uključen u konsolidaciju u skladu s poglavljem 2. glave II. dijela prvog Uredbe (EU) br. 575/2013
ii. sredstva su odmah i bez ograničenja dostupna instituciji i u obliku su koji ispunjava uvjete propisane u ovom stavku
Članak 53. Uredbe (EU)
br. 575/2013
Ograničenja otkazivanja raspodjela po instrumentima dodatnog osnovnog kapitala i osobine koje bi mogle biti prepreka dokapitalizaciji institucije
Članak 54. Uredbe (EU)
br. 575/2013
Smanjenje vrijednosti ili pretvaranje instrumenata dodatnog osnovnog kapitala
Članak 73. stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013
Instrumenti kapitala u vezi s kojima institucija ima diskrecijsko pravo donijeti odluku o isplati raspodjela u obliku koji nije gotovina ili u obliku instrumenta regulatornog kapitala, ne ispunjavaju uvjete za instrumente redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala osim ako je institucija dobila prethodno odobrenje nadležnih tijela.PRILOG 3.

OBRAZAC
PROCJENE ISPUNJAVANJA UVJETA ZA INSTRUMENTE DOPUNSKOG KAPITALA

Kreditna institucija dužna je u Obrascu procjene ispunjavanja uvjeta za instrumente dopunskog kapitala izvršiti procjenu usklađenosti instrumenata kapitala i podređenih kredita najmanje s uvjetima propisanima sljedećim odredbama:

– člancima 63. i 73. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 (uvjeti za instrumente, uvjeti za raspodjele po instrumentima) i

– člancima 8., 9. i 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014 (neizravno financiranje, poticaji na otkup).

Obrazac procjene ispunjavanja uvjeta za instrumente dopunskog kapitala
(naziv instrumenta)
(broj i navođenje odredbe koja propisuje svaki uvjet za pojedini instrument kapitala)(navođenje i pozivanje na odgovarajuće odredbe iz ugovora koji uređuje instrument kapitala ili drugog odgovarajućeg dokumenta povezane s ispunjavanjem svakog propisanog uvjeta za instrument kapitala)(obrazložena procjena ispunjenja svakog propisanog uvjeta)
Članak 63. Uredbe (EU) br. 575/2013
(a) instrumenti su izdani ili su podređeni krediti primljeni, prema potrebi, i u potpunosti plaćeni
(b) instrumente nije kupio ili podređene kredite nije odobrio, prema potrebi, bilo koji od sljedećih:
i. institucija ili njezina društva kćeri 
ii. društvo u kojem institucija ima sudjelujući udio u obliku vlasništva, izravnog ili putem kontrole, nad 20 % ili više glasačkih prava ili kapitala tog društva 
(c) kupnju instrumenata ili odobravanje podređenih kredita, prema potrebi, izravno ili neizravno, nije financirala institucija 
(povezane odredbe članaka 8. i 9. Delegirane uredba Komisije (EU) br. 241/2014)
(d) potraživanje u odnosu na glavnicu instrumenata prema odredbama kojima se uređuju instrumenti ili potraživanje u odnosu na glavnicu podređenih kredita prema odredbama kojima se uređuju podređeni krediti, prema potrebi, u cijelosti je podređeno potraživanjima svih nepodređenih vjerovnika 
(e) instrumenti ili podređeni krediti, prema potrebi, nisu ni osigurani niti pokriveni jamstvom koje poboljšava podređeni status potraživanja od strane bilo kojeg od sljedećih: 
i. institucije ili njezinih društava kćeri 
ii. matičnog društva institucije ili njegovih društava kćeri 
iii. matičnog financijskog holdinga ili njegovih društava kćeri 
iv. mješovitog holdinga ili njegovih društava kćeri 
v. mješovitog financijskog holdinga ili njegovih društava kćeri
vi. bilo kojeg društva koje je usko povezano sa subjektima iz podtočaka od i. do v. ove točke 
(f) instrumenti ili podređeni krediti, prema potrebi, nisu podložni bilo kakvom sporazumu koji na drugi način poboljšava podređeni status potraživanja na osnovi instrumenata ili podređenih kredita 
(g) instrumenti ili podređeni krediti, prema potrebi, imaju izvorni rok dospijeća od najmanje pet godina 
(h) odredbe kojima se uređuju instrumenti ili podređeni krediti, prema potrebi, ne uključuju bilo kakav poticaj instituciji da otkupi ili otplati, prema potrebi, njihovu glavnicu prije njihova dospijeća 
(povezane odredbe članka 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014)
(i) ako instrumenti ili podređeni krediti, prema potrebi, uključuju jednu ili više opcija kupnje ili jednu ili više opcija prijevremene otplate, prema potrebi, opcije se mogu izvršiti isključivo na osnovi diskrecijskog prava izdavatelja ili dužnika, prema potrebi 
(j) nad instrumentima ili podređenim kreditima, prema potrebi, može se izvršiti opcija kupnje, mogu se otkupiti ili ponovno kupiti ili prijevremeno otplatiti samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 77. Uredbe (EU) br. 575/2013, a najranije pet godina od dana izdavanja ili primitka, prema potrebi, osim kada su ispunjeni uvjeti iz članka 78. stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 
(k) odredbe kojima se uređuju instrumenti ili podređeni krediti, prema potrebi, ne navode izričito ili implicitno da bi se nad instrumentima ili podređenim kreditima, prema potrebi, izvršila opcija kupnje, da bi se otkupili ili ponovno kupili ili prijevremeno otplatili ili da bi se nad njima mogla izvršiti opcija kupnje, da bi se mogli otkupiti ili ponovno kupiti ili prijevremeno otplatiti, prema potrebi, od strane institucije osim u slučaju insolventnosti ili likvidacije institucije i institucija ne daje takve navode na drugi način 
(l) odredbe kojima se uređuju instrumenti ili podređeni krediti, prema potrebi, ne daju imatelju pravo da ubrza buduće planirano plaćanje kamata ili glavnice, osim u slučaju insolventnosti ili likvidacije institucije 
(m) razina isplate kamata ili dividendi, prema potrebi, po instrumentima ili podređenim kreditima, prema potrebi, ne mijenja se u odnosu na kreditnu sposobnost institucije ili njezinog matičnog društva 
(n) ako instrumente nije izravno izdala institucija ili ako podređene kredite nije izravno primila institucija, prema potrebi, moraju biti ispunjena oba sljedeća uvjeta:
i. instrumenti su izdani ili su podređeni krediti primljeni, prema potrebi, preko subjekta koji je uključen u konsolidaciju u skladu s poglavljem 2. glave II. dijela prvog Uredbe (EU) br. 575/2013 
ii. sredstva su odmah i bez ograničenja dostupna instituciji u obliku koji ispunjava uvjete propisane u ovom stavku
Članak 73. stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013
Instrumenti kapitala u vezi s kojima institucija ima diskrecijsko pravo donijeti odluku o isplati raspodjela u obliku koji nije gotovina ili u obliku instrumenta regulatornog kapitala, ne ispunjavaju uvjete za instrumente redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala osim ako je institucija dobila prethodno odobrenje nadležnih tijela.