Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga

NN 25/2018 (14.3.2018.), Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga

HRVATSKA NARODNA BANKA

503

Na temelju članka 65. stavka 7. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD KREDITNE INSTITUCIJE I ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE FINANCIJSKIH USLUGA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja kreditnoj instituciji za pružanje financijskih usluga.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojam »kvalificirani udjel«, »kreditna institucija«, »financijska institucija«, »matično društvo«, »društvo kći«, »kontrola« i »osobe odgovorne za rad kontrolnih funkcija« imaju značenje kako je uređeno Zakonom o kreditnim institucijama.

(2) Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1) Povezane osobe jesu osobe koje su usko povezane u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 38. Uredbe (EU) br. 575/2013, bračni i izvanbračni drugovi te osobe koje su povezane krvnim srodstvom u ravnoj lozi bez ograničenja i pobočnoj lozi zaključno do drugog stupnja te tazbinskim srodstvom. U smislu ove Odluke osobe povezane tazbinskim srodstvom jesu rodbina nastala brakom, a ne krvnim srodstvom, uključujući:

– roditelje, braću i sestre bračnog i izvanbračnog druga

– djecu bračnog i izvanbračnog druga koja nisu djeca osobe za koju se procjenjuje povezanost i

– bračne i izvanbračne drugove djece osobe za koju se radi procjena.

2) Stjecatelj je fizička ili pravna osoba, uključujući i osobe koje djeluju zajednički, koja namjerava pojedinačno ili zajednički, neposredno ili posredno steći ili povećati kvalificirani udjel u kreditnoj instituciji.

3) Grupa je:

– »grupa« u skladu s člankom 3. točkom 14. Zakona o kreditnim institucijama i

– »grupa kreditnih institucija« u skladu s člankom 17. Zakona o kreditnim institucijama.

4) Politički izložene osobe jesu osobe kako su definirane propisom koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(3) Uprava u smislu ove Odluke uključuje i izvršne direktore kod onih društava koje imaju osnovan upravni odbor umjesto uprave i nadzornog odbora.

(4) Odredbe ove Odluke koje se odnose na pravne osobe primjenjuju se i na udruge, zaklade, fondove, institucije, tijela i druge subjekte koji nemaju status pravne osobe, a koji stječu dionice kreditne institucije u svoje ime.

(5) Za potrebe ove Odluke značajnom kreditnom institucijom smatra se svaka kreditna institucija kojoj prosječni iznos imovine na kraju prethodnih triju poslovnih godina iskazan u revidiranim financijskim izvještajima prelazi iznos od sedam milijardi kuna.

II. INFORMACIJE I DOKUMENTI KOJI SE PRILAŽU ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD KREDITNE INSTITUCIJE

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi se na obrascu iz priloga 1. ove Odluke, zajedno sa svim dokumentima i informacijama propisanima ovom Odlukom.

(2) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad potrebno je priložiti:

1) zahtjeve za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika i članova uprave i članova nadzornog odbora u skladu s Odlukom o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (»Narodne novine«, br. 14/2014. i 96/2016., nadalje u tekstu: Odluka o procjeni primjerenosti) i dokumentaciju iz članka 39. stavka 4. i članka 46. stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama i

2) ako je primjenjivo, zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji u skladu s Odlukom o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji.

(3) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad prilažu se osnovne informacije o osnivaču i kreditnoj instituciji koja se osniva te sljedeća dokumentacija:

1) program aktivnosti

2) financijske informacije

3) poslovni plan

4) organizacijska struktura i sustav unutarnjih kontrola

5) nacrt internih akata

6) informacije o inicijalnom kapitalu

7) informacije o upravi i nadzornom odboru i

8) informacije o osnivačima.

(4) Zahtjevu nije potrebno priložiti one informacije i dokumentaciju propisanu ovom Odlukom kojima Hrvatska narodna banka već raspolaže, pod uvjetom da su te informacije potpune, istinite, točne i ažurne, što je podnositelj zahtjeva dužan potvrditi pisanom izjavom.

(5) Hrvatska narodna banka može zatražiti i drugu dokumentaciju osim one propisane ovom Odlukom kao i dodatna objašnjenja kada je to potrebno radi provjere jesu li ispunjeni svi uvjeti potrebni za izdavanje odobrenja za rad.

(6) Podnositelj zahtjeva mora voditi računa da sve informacije i dokumenti priloženi zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad budu točni, istiniti i potpuni sve do dana izdavanja odobrenja za rad, te je u slučaju bilo kakvog događaja koji nastane nakon podnošenja zahtjeva, a koji utječe ili bi mogao utjecati na točnost, istinitost i potpunost dokumentacije, dužan dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci ažurirane informacije i dokumentaciju.

Osnovne informacije o osnivaču i kreditnoj instituciji koja se osniva

Članak 4.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad potrebno je priložiti sljedeće informacije i dokumentaciju o osnivaču i kreditnoj instituciji koja se osniva:

1) ime osobe za kontakt vezano uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, i ako je primjenjivo, ime profesionalnog savjetnika koji je obavljao poslove povezane s osnivanjem kreditne institucije i pripremom zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad, zajedno s podacima za kontakt

2) informacije o kreditnoj instituciji koja se osniva i njezinu osnivaču:

a) tvrtku i informaciju o planovima za njezinu promjenu ako je primjenjivo, logotip i tvrtku pod kojima kreditna institucija namjerava poslovati

b) pravni oblik kreditne institucije koja se osniva te pravni oblik osnivača

c) datum osnivanja i ime države u kojoj je osnivač ili, ako je primjenjivo, kreditna institucija koja se osniva, osnovan

d) adresu sjedišta te mjesto gdje će kreditna institucija koja se osniva većinom obavljati poslovanje, ako je to mjesto različito od mjesta sjedišta, te navedene podatke i za osnivača kreditne institucije

e) podaci za kontakt osnivača i kreditne institucije koja se osniva, ako su različiti od podataka iz točke 1. ovog stavka

f) ime sudskog ili drugoga sličnog registra i broj pod kojim je osnivač upisan te, ako je kreditna institucija već upisana u sudski ili drugi sličan registar, taj podatak i za kreditnu instituciju koja se osniva

g) OIB osnivača i, ako je primjenjivo, kreditne institucije koja se osniva, ili neki drugi identifikacijski broj (ako su registrirani izvan Republike Hrvatske)

h) datum s kojim završava računovodstvena godina osnivača i, kad je primjenjivo, kreditne institucije koja se osniva

i) internetsku stranicu osnivača i kreditne institucije koja se osniva, ako postoji

3) izjavu osnivača o osnivanju kreditne institucije u obliku javnobilježničke isprave

4) statut osnivača i kreditne institucije koja se osniva u obliku javnobilježničke isprave

5) informaciju o povijesti osnivača i, ako je primjenjivo, kreditne institucije koja se osniva i njihovim društvima kćerima te, ako je primjenjivo, sljedeće informacije o osnivaču i kreditnoj instituciji koja se osniva:

a) podatke o odobrenjima, suglasnostima i drugim dozvolama za obavljanje djelatnosti u financijskom sektoru koje je nadležno tijelo u državi članici ili trećoj zemlji izdalo osnivaču ili kreditnoj instituciji i njihovim društvima kćerima, uključujući odobrenja koja su na snazi ili koja su ukinuta, kao i odbijene i povučene zahtjeve kao i zahtjeve za izdavanje odobrenja o kojima još nije odlučeno

b) izjavu o postojanju značajnih prošlih ili sadašnjih događaja i činjenica koje se odnose na osnivača i, ako je primjenjivo, kreditnu instituciju koja se osniva, ili njihovo društvo kći, a koji bi mogli utjecati na odluku o izdavanju odobrenja za rad, uključujući sljedeće činjenice:

1) je li nad osnivačem ili, ako je primjenjivo, kreditnom institucijom koja se osniva, ili njihovim društvom kćeri bila provedena obustava zaduživanja, restrukturiranje ili reorganizacija koji su imali utjecaj na vjerovnike, uključujući mjere kojima su obustavljena plaćanja ili provedba ovrhe ili su umanjena potraživanja, provedeno razdvajanje društva ili likvidacija u skladu s člankom 2. Direktive 2001/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. travnja 2001. o restrukturiranju i likvidaciji kreditnih institucija (SL L 125, 5. 5. 2001.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava (SL L EU173, 12. 6. 2014.) odnosno stečaj i drugi slični postupci

2) je li protiv osnivača ili, ako je primjenjivo, kreditne institucije koja se osniva, ili njihova društva kćeri ikada bila pravomoćnom presudom izrečena kazna u kaznenom ili prekršajnom postupku, odnosno je li u parničnom ili drugom sudskom postupku ili arbitraži pravomoćno presuđeno protiv nje, te je li joj nepravomoćnom presudom izrečena prekršajnopravna sankcija prema propisima koji uređuju poslovanje kreditnih institucija u njihovoj matičnoj državi, uključujući:

i. presude kojima je protiv osnivača, ili kad je primjenjivo kreditne institucije koja se osniva, ili u njihovu korist naloženo plaćanje, a koje nisu izvršene

ii. nagodbe postignute s pravnim ili fizičkim osobama uzimajući u obzir financijske obveze koje iz njih proizlaze ili okolnosti pod kojima su sklopljene, ako se odnose na pružanje bankovnih ili financijskih usluga

iii. kazne ili druge mjere izrečene zbog kaznenih djela prijevare, nesavjesnoga gospodarskog poslovanja, zloupotrebe ovlasti u gospodarskom poslovanju, korupcije, pranja novca, financiranja terorizma ili drugoga financijskog kaznenog djela ili zbog propusta uspostavljanja odgovarajućih politika i procedura za sprječavanje takvih djela

iv. ako je primjenjivo, izrečene kazne u kaznenom ili prekršajnom postupku ili druge mjere naložene u parničnom ili upravnom postupku koje je izreklo bilo koje nadležno nadzorno tijelo te države

v. izrečene kazne u kaznenom ili prekršajnom postupku ili druge mjere naložene u parničnom ili upravnom postupku izrečene zbog kršenja propisa i regulatornih zahtjeva kojima se uređuju pružanje financijske usluge ili zaštita potrošača

vi. sve formalne pritužbe koje su uložili sadašnji ili bivši klijenti kreditne institucije koji su bili riješeni u korist klijenta od strane nadležnoga izvansudskog tijela

vii. izrečene kazne u kaznenom ili prekršajnom postupku ili druge mjere naložene u parničnom, upravnom ili drugom sudskom postupku zbog obavljanja regulirane djelatnosti bez odobrenja nadležnog tijela i

c) vodi li se na dan podnošenja zahtjeva protiv osnivača ili, kada je primjenjivo, kreditne institucije koja se osniva, ili njihova društva kćeri, kazneni, parnični ili prekršajni postupak ili drugi postupak iz prve dvije alineje stavka 1. točke 5b) ovog članka.

Program aktivnosti

Članak 5.

Zahtjevu je potrebno priložiti program aktivnosti koji sadržava:

1) popis usluga iz članaka 7., 8. i 9. Zakona o kreditnim institucijama koje kreditna institucija namjerava pružati te nacrt svih internih akata i procedura kojima se propisuje način postupanja, organizaciju rada, ovlaštenja i odgovornosti za svaku bankovnu, osnovnu i dodatnu financijsku uslugu koju kreditna institucija namjerava pružati

2) izjavu da će neposredno nakon dobivanja odobrenja za rad kreditna institucija postati član sustava osiguranja depozita pri Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i

3) informaciju o institucionalnom sustavu zaštite iz članka 113. stavka 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 čiji je kreditna institucija član ili čijim članom namjerava postati.

Financijske informacije

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad mora sadržavati projekcije financijskih pokazatelja kreditne institucije na pojedinačnoj osnovi odnosno, ako je primjenjivo, i na potkonsolidiranoj i na konsolidiranoj osnovi, a koje se zasnivaju na temeljnom i stresnom scenariju uključujući:

1) projekcije financijskih izvještaja najmanje za prve tri poslovne godine s detaljima za poslovne linije za svaku uslugu koju pruža i, ako je primjenjivo, za svaku državu ili zemljopisno područje u kojem kreditna institucija namjerava poslovati, uključujući:

a) projekcije bilance

b) projekcije računa dobiti i gubitka s fiksnim i varijabilnim troškovima i oznakama osjetljivosti na glavne pokazatelje (volumen, cijenu, izloženosti, zemljopisnu rasprostranjenost itd.) s obrazloženjem mjera za smanjenje izloženosti tim rizicima

c) projekcije izvještaja o novčanim tokovima

2) pretpostavke za projekcije i objašnjenje iznosa iz točke 1. ovog stavka, osobito pretpostavke za temeljni i stresni scenarij

3) detaljan izračun kapitalnih zahtjeva u skladu s Drugim dijelom Uredbe (EU) br. 575/2013 i odredbama koje se odnose na zaštitne slojeve kapitala iz Zakona o kreditnim institucijama, zahtjeve za likvidnošću u skladu s Dijelom šest iste Uredbe i zahtjeve za financijsku polugu u skladu s Dijelom sedam iste Uredbe za sljedeće tri godine

4) profil financiranja i njegovu diversifikaciju, uključujući sve izvore financiranja i njihove uvjete i

5) sažetak procjene interne adekvatnosti likvidnosti, na pojedinačnoj osnovi i, ako je primjenjivo, na konsolidiranoj i potkonsolidiranoj osnovi koja dokazuje da će izvor likvidnosti kreditne institucije biti adekvatan za pokrivanje individualnih zahtjeva za likvidnost.

(2) Za osnivača odnosno, ako je primjenjivo, za kreditnu instituciju koja se osniva, potrebno je dostaviti propisane revidirane financijske izvještaje na pojedinačnoj osnovi te, ako je primjenjivo, na konsolidiranoj i potkonsolidiranoj osnovi, najmanje za posljednje tri financijske godine prije datuma podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad, s naznakom dijela u izvještajima na konsolidiranoj i potkonsolidiranoj osnovi koji se odnose na osnivača, odnosno, ako je primjenjivo, na kreditnu instituciju koja se osniva, a koji sadržavaju:

1) bilancu

2) račun dobiti i gubitka

3) izvještaj o novčanom toku i

4) godišnje izvještaje i druge dokumente koje je kreditna institucija dužna dostaviti nadležnom tijelu ili sudskom ili drugom registru ili, ako je primjenjivo, izvještaj revizora za posljednje tri godine.

(3) Projekcije financijskih pokazatelja moraju sadržavati i sljedeće informacije:

1) informacije o postojećim i budućim obvezama koje se očekuju prije početka rada kreditne institucije koja se osniva zajedno s podacima o davatelju kredita ili zajma, dospijeću i ostalim uvjetima zaduživanja, te namjeni sredstava; ako davatelj kredita ili zajma nije kreditna ili financijska institucija koja je subjekt supervizije, potrebno je priložiti podatke o izvorima sredstava odobrenoga kredita ili zajma, odnosno kredita ili zajma koji bi trebao biti odobren kreditnoj instituciji koja se osniva

2) informacije o svim založnim pravima, garancijama i jamstvima te naknadama koje je kreditna institucija koja se osniva izdala ili za koje se očekuje da će ih izdati prije početka rada i

3) ako postoji, kreditni rejting osnivača odnosno, ako je primjenjivo, kreditne institucije koja se osniva, i grupe čiji bi član kreditna institucija koja se osniva trebala postati.

(4) Ako u skladu s člancima 11(1)., 11(3). i 14(1). Uredbe (EU) br. 575/2013 postoji obveza kreditne institucije koja se osniva ili matičnog društva da se pridržava odredbi iz poglavlja 2. do 8. navedene Uredbe, potrebno je priložiti analizu obuhvata konsolidirane supervizije slijedom zahtjeva za konsolidaciju, uključujući informacije o tome koje će članice grupe biti uključene u konsolidiranu superviziju te analizu učinka prijedloga za izuzeće ili poseban tretman od strane Hrvatske narodne banke u skladu s poglavljem 2. odjeljkom 1. navedene Uredbe.

Poslovni plan

Članak 7.

Poslovni plan kreditne institucije mora biti izrađen za najmanje prve tri poslovne godine i zasnivati se na temeljnom i stresnom scenariju te mora sadržavati informacije o planiranim aktivnostima i organizaciji kreditne institucije uključujući sljedeće:

1) detaljne informacije o zemljopisnoj rasprostranjenosti i uslugama koje će kreditna institucija pružati preko svojih poslovnica, podružnica i društava kćeri u Republici Hrvatskoj i u drugim državama članicama ili trećim zemljama, uključujući, ako je primjenjivo, informaciju o namjeri matične kreditne ili financijske institucije da neposredno pruža usluge u drugoj državi članici i planove širenja poslovanja u budućnosti

2) prikaz i detaljno objašnjenje održivosti poslovnog modela

3) prikaz ciljanih tržišta, segmentacije klijenata, proizvoda i usluga i distribucijskih kanala

4) identifikaciju svih faktora poslovnih i pravnih rizika, uključujući rizike pranja novca i financiranja terorizma i objašnjenje kako će kreditna institucija upravljati tim rizicima

5) provedbeni plan za razdoblje do potpune spremnosti kreditne institucije za početak rada i

6) opis strategije kreditne institucije, uključujući strateške ciljeve i prednosti, razloge osnivanja kreditne institucije i obavljanje djelatnosti za koju traži odobrenje.

Organizacijska struktura i sustav unutarnjih kontrola

Članak 8.

(1) Informacija o organizacijskoj strukturi i kontrolnim funkcijama kreditne institucije mora sadržavati shematski prikaz organizacije i sljedeće informacije i dokumente:

1) poslovnik o radu uprave i nadzornog odbora

2) detaljan opis ljudskih i tehničkih resursa dodijeljenih za svaku poslovnu aktivnost, uključujući informatičku tehnologiju, prodaju, pravne poslove, unutarnju reviziju i funkciju usklađenosti

3) detaljan opis međusobnih odnosa između različitih funkcija ili organizacijskih dijelova kreditne institucije i

4) podatke o svim platnim sustavima i sustavima poravnanja i namire čijim članom kreditna institucija namjerava postati u prvoj godini poslovanja.

(2) Informacije o sustavu unutarnjih kontrola kreditne institucije moraju sadržavati sljedeće:

1) prikaz i detaljan opis unutarnje organizacije (uključujući namijenjena financijska sredstva i ljudske resurse), funkcije praćenja usklađenosti, funkcije kontrole rizika, funkcije unutarnje revizije, s opisom financijskih i ljudskih resursa i objašnjenjem kako kreditna institucija namjerava zadovoljiti regulatorne i bonitetne zahtjeve, uključujući zahtjeve za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

2) imena i životopise osoba koje će biti odgovorne za rad kontrolnih funkcija iz točke 1. ovog stavka

3) opis sustava praćenja usklađenosti, unutarnje kontrole i kontrole rizika, njihove interne procedure i linije izvještavanja prema upravi i nadzornom odboru

4) nacrte internih politika i procedura za sve usluge koje kreditna institucija namjerava pružati koji će sadržavati sljedeće:

a) politiku kojom se radnicima kreditne institucije omogućava prijava svake eventualne povrede propisa počinjene od strane odgovornih osoba ili drugih radnika kreditne institucije u skladu s člankom 359. stavkom 1. Zakona o kreditnim institucijama

b) politiku rješavanja sukoba interesa

c) politiku rješavanja prigovora klijenata

d) politiku sprječavanja zlouporabe tržišta

e) politiku promicanja raznolikosti uprave i nadzornog odbora

f) politiku primitaka radnika čije profesionalne aktivnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti kreditne institucije – identificirani radnici i

5) nacrt sustava i politika za upravljanje rizicima pranja novca i financiranja terorizma, uključujući nacrt ključnih procedura za sprječavanje korištenja kreditne institucije za počinjenje drugih kaznenih djela.

(3) Zahtjev mora sadržavati opis resursa unutarnje revizije i opis metodologije i plan rada unutarnje revizije za prve tri godine nakon dobivanja odobrenja za rad, uključujući reviziju eksternaliziranih aktivnosti.

(4) U zahtjevu treba biti navedeno ime, adresa i podaci za kontakt izabranoga vanjskog revizora.

Nacrti internih akata

Članak 9.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad potrebno je priložiti nacrte internih akata kreditne institucije, a osobito:

1) okvir za upravljanje rizicima (strategija za identificiranje i upravljanje rizicima, uključujući rizik pranja novca i financiranja terorizma, s izjavom o razini rizika koje je kreditna institucija spremna prihvatiti i mjerama za usklađivanje procijenjenih rizika s razinom rizika koje je spremna prihvatiti)

2) politiku upravljanja likvidnosnim rizikom

3) politiku koncentracije i diversifikacije izvora financiranja

4) politiku za upravljanje instrumentima osiguranja

5) kreditnu politiku

6) politiku upravljanja rizikom koncentracije

7) politiku utvrđivanja očekivanih kreditnih gubitaka, umanjenja vrijednosti bilančnih i izvanbilančnih stavki i drugih rezervacija

8) politiku knjige trgovanja

9) politiku prikupljanja depozita

10) politiku raspodjele dobiti

11) politiku unutarnje revizije

12) politiku upravljanja proizvodima

13) politiku zaštite potrošača

14) politiku i plan kontinuiteta poslovanja, uključujući planove osiguranja prisutnosti nositelja ključnih funkcija u situacijama održavanja kontinuiteta poslovanja i

15) opis postupka izrade plana oporavka.

(2) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad potrebno je priložiti sljedeće informacije o namjeravanoj eksternalizaciji aktivnosti kreditne institucije:

1) informacije o eksternalizaciji unutar i izvan grupe za potrebe obavljanja poslovnih aktivnosti ili kontrolnih funkcija kreditne institucije, uključujući podatke o pružateljima usluga, njihovim vezama s kreditnom institucijom, lokaciji, razlozima eksternalizacije, ljudskim resursima i sustavu unutarnjih kontrola za upravljanje eksternalizacijom te planove kontinuiteta poslovanja za slučaj da pružatelj eksternalizirane usluge ne može osigurati kontinuitet pružanja usluge i funkcije koje se odnose na eksternalizirane aktivnosti, a koje će se obavljati u kreditnoj instituciji

2) opis načina nadzora svake materijalno značajne aktivnosti koju kreditna institucija planira eksternalizirati

3) kopije svih nacrta ugovora i predugovora o eksternalizaciji i

4) opis informacijske tehnologije (u nastavku teksta: IT) kreditne institucije, uključujući sustav koji će se koristiti, aranžmane s pružateljima usluga, organizaciju funkcije IT koja sadržava strukturu, strategiju, upravljanje, sigurnosne politike i procedure i sustave i kontrole koji će se uspostaviti za potrebe pružanja mrežnih usluga.

Informacije o inicijalnom kapitalu

Članak 10.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad potrebno je priložiti dokaz o upisanom kapitalu, uplaćenom kapitalu i kapitalu koji još nije uplaćen s dokazom o osiguranim sredstvima za inicijalni kapital kreditne institucije, i to sljedeće:

1) potvrdu kreditne institucije o izdvojenim sredstvima na računu za posebne namjene otvorenom u svrhu uplate inicijalnoga kapitala kreditne institucije koja se osniva i

2) ako u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad inicijalni kapital nije uplaćen u cijelosti, zahtjevu se prilaže plan uplate cijelog iznosa inicijalnoga kapitala, koji mora u cijelosti biti uplaćen prije izdavanja odobrenja za rad kreditne institucije.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad mora sadržavati opis raspoloživih izvora sredstava te, kada je to moguće, dokaz o dostupnosti tih sredstava, uključujući:

1) popis privatnih sredstava, s opisom dostupnosti i izvora

2) opis pristupa financijskim tržištima, s detaljima financijskih instrumenata koji su izdani ili koji će biti izdani

3) kopije sporazuma i ugovora na temelju kojih se prikupljaju sredstva za inicijalni kapital, s detaljima o sredstvima koja su ili koja će tek biti pozajmljena, s podacima o korištenju sredstava i davatelju kredita ili zajma, a ako je davatelj kredita ili zajma kreditna ili financijska institucija koja nije subjekt supervizije, podaci o izvorima pozajmljenih sredstava i sredstava koja će biti pozajmljena i

4) tvrtku i sjedište institucije za platni promet preko koje će se izvršiti prijenos sredstava za inicijalni kapital kreditne institucije koja se osniva.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad mora sadržavati opis iznosa, vrste i raspodjelu internoga kapitala koji je adekvatan za pokriće svih vrsta i razina rizika kojima će kreditna institucija biti ili bi mogla biti izložena i analizu s projekcijama koje dokazuju da će izvori kapitala biti dovoljni za ispunjavanje kapitalnih zahtjeva u vrijeme izdavanja odobrenja za rad i tijekom prve tri godine poslovanja uz pretpostavku ozbiljnih, ali mogućih poremećaja. Stresni scenarij i metodologija moraju uzeti u obzir pretpostavke i metodologiju primijenjenu u posljednjem godišnjem testiranju otpornosti kreditnih institucija na stres koje je provela Hrvatska narodna banka. Ove informacije moraju biti izrađene za kreditnu instituciju na pojedinačnoj osnovi odnosno na konsolidiranoj osnovi ako će kreditna institucija biti članica grupe koja podliježe konsolidaciji.

Informacije o upravi i nadzornom odboru kreditne institucije

Članak 11.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije potrebno je priložiti zahtjeve propisane Odlukom o procjeni primjerenosti.

(2) Na postupak izdavanja prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika i članova uprave i članova nadzornog odbora kreditne institucije primjenjuju se odredbe Odluke o procjeni primjerenosti na odgovarajući način.

(3) Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika i članova uprave mora sadržavati opis ovlaštenja i odgovornosti za sve članove uprave.

Informacije o osnivačima kreditne institucije

Članak 12.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije potrebno je priložiti zahtjeve svih fizičkih i pravnih osoba koje će, u slučaju dobivanja odobrenja za rad, imati kvalificirani udjel u kreditnoj instituciji i dokumentaciju propisanu Odlukom o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad mora sadržavati shematski prikaz dioničarske strukture kreditne institucije uključujući prikaz udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima i popis s imenima svih pravnih i fizičkih osoba koje će nakon osnivanja kreditne institucije imati kvalificirani udio u kreditnoj instituciji s naznakom za svaku osobu:

1) broj i vrsta dionica ili udjela koji su upisani ili koji će biti upisani

2) nominalna vrijednost dionica

3) premija koja je plaćena ili će biti uplaćena

4) eventualno postojanje založnog prava na dionicama s podacima osoba u čiju korist je upisano i

5) izjave osnivača da će se kreditna institucija pridržavati bonitetnih zahtjeva.

(3) Ako nakon osnivanja kreditne institucije nijedan osnivač neće biti stjecatelj, zahtjevu je potrebno priložiti popis dvadeset najvećih dioničara kreditne institucije, odnosno ako je broj osnivača manji od dvadeset, popis svih dioničara s informacijama iz stavka 2. ovog članka i podatkom je li neki od tih dioničara subjekt supervizije odnosno nadzora od strane nekoga nadležnog nadzornog tijela.

(4) Za dioničare koje je potrebno uključiti u popis najvećih dioničara iz stavka 3. ovog članka potrebno je priložiti Upitnik za pravnu osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji ili Upitnik za fizičku osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji ili koja je povezana sa stjecateljem kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji (prilozi 2. i 3. Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji).

(5) Ako je osnivač ili jedan od osnivača kreditne institucije zaklada ili sličan pravni subjekt koji već postoji ili koji će nastati upisom temeljnoga kapitala kreditne institucije, osim dokumentacije propisane ovom Odlukom zahtjevu je potrebno priložiti sljedeće:

1) popis svih povjerenika zaklade koji će upravljati imovinom zaklade u skladu s temeljnim aktima zaklade i svih osoba koje su krajnji korisnici ili osnivači zaklade te, ako je primjenjivo, njihove udjele u raspodjeli prihoda od imovine zaklade

2) ovjerenu kopiju dokumenata o osnivanju i upravljanju zakladom i

3) opis pravnog okvira zaklade i načina funkcioniranja.

(6) Ako je osoba koja jest ili koja će postati stjecatelj član subjekta koji nije pravna osoba i ako se njezini udjeli smatraju imovinom tog subjekta, zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad prilažu se i sljedeće informacije:

1) identitet svih članova tog subjekta s ispunjenim Upitnikom za fizičku osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji ili Upitnikom za pravnu osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji za svakog člana (ovisno o tome radi li se o fizičkim ili pravnim osobama) i

2) ovjerena kopija statuta ili ugovora kojim se uređuje upravljanje tim subjektom.

III. INFORMACIJE KOJE SE PRILAŽU ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 13.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga koji podnosi kreditna institucija koja ima odobrenje za rad podnosi se na obrascu iz priloga 2. ove Odluke, zajedno sa sljedećom dokumentacijom i informacijama:

1) prijedlog izmjena i dopuna statuta

2) opis radnji koje je kreditna institucije poduzela u vezi s uvođenjem novih financijskih usluga

3) nacrt svih internih akata i procedura kojima se propisuje način postupanja, organizacija rada, ovlaštenja i odgovornosti za svaku financijsku uslugu koju kreditna institucija namjerava pružati

4) trošak uvođenja novih financijskih usluga

5) suglasnost ili drugi odgovarajući akt Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ili drugog nadležnog tijela za nadzor nad pružanjem pojedinih financijskih usluga ako to proizlazi iz propisa kojima se uređuje obavljanje pojedinih financijskih usluga

6) opis razloga za uvođenje novih financijskih usluga

7) opis procijenjenog utjecaja novih financijskih usluga na poslovanje kreditne institucije

8) opis promjena u organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, ako su potrebne za uvođenje novih financijskih usluga

9) poslovna strategija kreditne institucije

10) poslovni plan s opisom procijenjenih učinaka novih usluga na poslovanje kreditne institucije i projekcijama bilance i računa dobiti i gubitka za iduće tri poslovne godine

11) informacija o eventualnim promjenama u materijalnoj imovini kreditne institucije vezanim uz uvođenje novih financijskih usluga i

12) informacija o eventualnim promjenama u IT kreditne institucije potrebnim za uvođenje novih financijskih usluga.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu i primjena

Članak 14.

(1) Postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ove Odluke.

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br: 65-020/03-18/BV

Zagreb, 6. ožujka 2018.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.

PRILOG 1

Mjesto i datum: _____________________

Urbroj: ___________________________

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD KREDITNE INSTITUCIJE

Ime i prezime / tvrtka podnositelja zahtjeva: ___________________________________________________________________

Adresa prebivališta/sjedišta podnositelja zahtjeva: _______________________________________________________________

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja zahtjeva (ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba): ____________________________________________________________________

Podnosimo zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.).

Potvrđujemo da su informacije priložene ovom zahtjevu istinite, točne, potpune i da ne upućuju na pogrešan zaključak. Ako na pojedinom dokumentu nije drugačije navedeno, informacije se odnose na dan naveden u ovom zahtjevu. Ako se neke informacije odnose na neki budući datum, to je izričito navedeno i podnositelj zahtjeva obvezuje se da će pisanim putem obavijestiti Hrvatsku narodnu banku ako se naknadno utvrdi da neka od tih informacija nije istinita, točna i potpuna ili ako upućuje na pogrešan zaključak.

Potpis podnositelja zahtjeva

Ime i prezime

Funkcija

1. Informacije o kreditnoj instituciji
1.1. Osobe za kontakt u vezi sa zahtjevom
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
Mobitel
Telefaks
E-adresa
Savjetnik podnositelja zahtjeva koji obavlja poslove za potrebe osnivanja kreditne institucije (ako je primjenjivo)
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
Mobitel
Telefaks
E-adresa
1.2. Informacije o kreditnoj instituciji koja se osniva i njezinu osnivaču
Tvrtka kreditne institucije koja se osniva i skraćena tvrtka
Ako je primjenjivo, plan za promjenu tvrtke i obrazloženje predloženih izmjena tvrtke
Logotip
Pravni oblik kreditne institucije koja se osniva i pravni oblik osnivača
Datum osnivanja i država u kojoj je osnivač, ili ako je primjenjivo, kreditna institucija koja se osniva, osnovan
Sjedište kreditne institucije te, ako je različito, mjesto gdje će kreditna institucija većinom obavljati poslovanje i sjedište osnivača
Podaci osnivača za kontakt, ako su različiti od podataka iz točke 1.1. (telefon, mobitel, telefaks, e-adresa)
Ime sudskog ili drugog sličnog registra i broj pod kojim je upisan osnivač te, ako je kreditna institucija već upisana u sudski ili sličan registar, taj podatak i za nju
OIB ili drugi identifikacijski broj osnivača i, ako je primjenjivo, kreditne institucije koja se osniva
Datum s kojim završava računovodstvena godina osnivača i, ako je primjenjivo, kreditne institucije koja se osniva
Internetska stranica osnivača i kreditne institucije koja se osniva, ako postoji
1.3. Dokumenti o osnivanju
Broj priloga u kojem se nalazi izjava osnivača o osnivanju kreditne institucije u obliku javnobilježničke isprave
Broj priloga u kojem se nalazi i statut osnivača i kreditne institucije koja se osniva u obliku javnobilježničke isprave
1.4. Povijest osnivača i, ako je primjenjivo, kreditne institucije koja se osniva i njezinih društava kćeri
Je li kreditna institucija koja se osniva obavljala poslovne ili druge aktivnosti
Podaci o odobrenjima, suglasnostima i drugim dozvolama za obavljanje djelatnosti u financijskom sektoru koje je nadležno tijelo u bilo kojoj državi članici ili trećoj zemlji izdalo osnivaču ili kreditnoj instituciji koja se osniva i njezinim društvima kćerima, navedeno u članku 4. stavku 1. točki 5a) Odluke
Izjava o događajima koji se odnose na osnivača ili, ako je primjenjivo, na kreditnu instituciju ili njezina društva kćeri, a koji mogu biti značajni pri ocjeni zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad, uključujući situacije opisane u članku 4. stavku 1. točki 5b) Odluke
Detaljnije informacije o događajima iz prethodne izjave, uključujući ime i adresu nadležnog suda ili tijela, datum presude, novčani iznos na koji se odnosi, ishod i objašnjenje okolnosti
2. Program aktivnosti
2.1. Djelatnost

Broj priloga u kojem se nalazi:

a) popis usluga koje kreditna institucija namjerava pružati

b) nacrt svih internih akata i procedura kojima se propisuje način postupanja, organizacija rada, ovlaštenja i odgovornosti za svaku bankovnu i osnovnu i dodatnu financijsku uslugu koju kreditna institucija namjerava pružati


2.2. Osiguranje depozita
Izjava da će prije ili neposredno nakon dobivanja odobrenja za rad kreditna institucija postati član sustava osigurane štednje pri Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
2.3. Institucionalni sustav zaštite
Naziv institucionalnog sustava zaštite definiranog Uredbom (EU) br. 575/2013 čiji je kreditna institucija član ili čiji član namjerava postati
3. Financijski podaci
3.1. Projekcije financijskih pokazatelja
Broj priloga u kojem se nalaze projekcije financijskih pokazatelja kreditne institucije na pojedinačnoj osnovi i na konsolidiranoj osnovi i potkonsolidiranim osnovama u skladu s člankom 6. stavkom 1. Odluke
3.2. Financijski izvještaji
Broj priloga u kojem se nalaze propisani financijski izvještaji kreditne institucije na pojedinačnoj osnovi i na konsolidiranoj osnovi i potkonsolidiranim osnovama u skladu s člankom 6. stavkom 2. Odluke
3.3. Informacije o zaduženosti
Broj priloga u kojem se nalaze informacije o postojećim i budućim obvezama koje se očekuju prije početka rada kreditne institucije koja se osniva u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom 1. Odluke
3.4. Informacije o založnim pravima, garancijama i naknadama
Broj priloga u kojem se nalaze informacije o svim založnim pravima, garancijama i jamstvima te naknadama koje je kreditna institucija koja se osniva izdala ili za koje se očekuje da će ih izdati prije početka rada u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom 2. Odluke
3.5. Kreditni rejting
Ako postoji, kreditni rejting osnivača i, ako je primjenjivo, kreditne institucije koja se osniva i grupe čiji bi član trebala biti kreditna institucija koja se osniva u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom 3. Odluke
3.6. Konsolidirana supervizija
Broj priloga u kojem se nalazi analiza obuhvata konsolidirane supervizije u skladu s člankom 6. stavkom 4. Odluke
3.7. Nacrti internih akata
Broj priloga u kojem se nalazi okvir za upravljanje rizicima u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom 1. Odluke
Broj priloga u kojem se nalazi politika upravljanja likvidnosnim rizikom
Broj priloga u kojem se nalazi politika koncentracije i diversifikacije izvora financiranja
Broj priloga u kojem se nalazi politika upravljanja instrumentima osiguranja
Broj priloga u kojem se nalazi politika prikupljanja depozita
Broj priloga u kojem se nalazi kreditna politika
Broj priloga u kojem se nalazi politika upravljanja rizikom koncentracije
Broj priloga u kojem se nalazi politika utvrđivanja očekivanih kreditnih gubitaka, umanjenja vrijednosti bilančnih i izvanbilančnih stavki i drugih rezervacija
Broj priloga u kojem se nalazi politika raspodjele dobiti
Broj priloga u kojem se nalazi politika knjige trgovanja
3.8. Plan oporavka
Broj priloga u kojem se nalazi opis postupka izrade plana oporavka u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom 15. Odluke
4. Poslovni plan, organizacijska struktura i sustav unutarnjih kontrola
4.1. Poslovni plan
Broj priloga u kojem se nalazi program rada u skladu s člankom 7. Odluke
4.2. Organizacijska struktura i sustav unutarnjih kontrola
Broj priloga u kojem je opisana unutarnja organizacija i sustav unutarnjih kontrola u skladu s člankom 8. stavcima 1. i 2. Odluke
4.3. Sustav unutarnjih kontrola
Broj priloga u kojem se nalazi prikaz unutarnje organizacije funkcije praćenja usklađenosti, funkcije kontrole rizika i funkcije unutarnje revizije u skladu s člankom 8. stavkom 2. Odluke
Broj priloga u kojem se nalazi nacrt politike kojom se radnicima kreditne institucije omogućava prijava svake eventualne povrede propisa počinjene od strane odgovornih osoba ili drugih radnika kreditne institucije u skladu s člankom 359. stavkom 1. Zakona o kreditnim institucijama
Broj priloga u kojem se nalazi nacrt politike i procedura za rješavanje sukoba interesa
Broj priloga u kojem se nalazi nacrt politike i procedura za rješavanje prigovora klijenata
Broj priloga u kojem se nalazi nacrt politike i procedura za sprječavanje zlouporabe tržišta
Broj priloga u kojem se nalazi nacrt politike i procedura za promicanje raznolikosti uprave i nadzornog odbora
Broj priloga u kojem se nalazi nacrt politike primitaka za identificirane radnike
Broj priloga u kojem se nalazi nacrt sustava i politika za ocjenu i upravljanje rizicima pranja novca i financiranja terorizma, uključujući nacrt ključnih procedura za sprječavanje korištenja kreditne institucije za počinjenje drugih financijskih kaznenih djela
4.4. Resursi i plan rada unutarnje revizije
Broj priloga u kojem se nalazi opis resursa unutarnje revizije, opis metodologije i plan rada unutarnje revizije za prve tri godine nakon dobivanja odobrenja za rad, uključujući reviziju eksternaliziranih aktivnosti
4.5. Politike funkcija unutarnjih kontrola
Broj priloga u kojem se nalazi politika unutarnje revizije
Broj priloga u kojem se nalazi politika upravljanja proizvodima
Broj priloga u kojem se nalazi politika zaštite potrošača
Broj priloga u kojem se nalazi politika i plan kontinuiteta poslovanja, uključujući planove osiguranja prisutnosti nositelja ključnih funkcija u situacijama održavanja kontinuiteta poslovanja
4.6. Struktura kreditne institucije
Broj priloga u kojem je opisana eksternalizacija unutar i izvan grupe za potrebe djelatnosti ili unutarnjih kontrola, uključujući podatke o pružatelju usluga, njihovim vezama s kreditnom institucijom, lokaciji, razlozima eksternalizacije, ljudskim resursima, sustavu unutarnjih kontrola za upravljanje eksternalizacijom te rezervni planovi za slučaj da pružatelj eksternalizirane usluge ne može osigurati kontinuitet pružanja usluge i funkcije koje se odnose na eksternalizirane aktivnosti, a koje će se obavljati u kreditnoj instituciji
Opis način nadzora svake eksternalizirane aktivnosti koja je od materijalnog značenja za kreditnu instituciju
Kopije svih ugovora, nacrta ugovora i predugovora o eksternalizaciji
Opis informacijske tehnologije kreditne institucije, uključujući sustav koji će se koristiti, aranžmane s pružateljima usluga poslužitelja, organizaciju funkcije IT koja sadržava strukturu, strategiju, upravljanje, sigurnosne politike i procedure i sustave i kontrole koji će se ustrojiti za potrebe mrežnih usluga
4.7. Revizor kreditne institucije
Ime i prezime
Adresa
Ime osobe za kontakt (u revizorskom društvu)
Broj telefona
E-adresa
5. Inicijalni kapital kreditne institucije
5.1. Inicijalni kapitali i vlastita sredstva
Broj priloga u kojem se nalaze dokazi o upisanom kapitalu kreditne institucije, uplaćenom kapitalu i kapitalu koji još nije uplaćen u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom 1. Odluke
Popis privatnih sredstava, s opisom dostupnosti i izvora
Ako inicijalni kapital još nije u cijelosti uplaćen na dan podnošenja zahtjeva, plan uplate cijelog iznosa inicijalnog kapitala, koji mora biti u cijelosti uplaćen prije izdavanja odobrenja za rad kreditne institucije u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom 2. Odluke
5.2. Raspoloživi izvori sredstava za inicijalni kapital
Opis izvora sredstava i broj priloga u kojem se nalazi dokaz o dostupnosti tih sredstava u skladu s člankom 10. stavkom 2. Odluke
5.3. Iznosi, vrste i raspodjela internog kapitala
Broj priloga u kojem se nalazi opis iznosa, vrste i raspodjele internog kapitala koji je adekvatan za pokriće vrste i razine rizika kojima će biti ili kojima bi mogla biti izložena kreditna institucija i analiza s projekcijama koje dokazuju da će izvori kapitala biti dovoljni za pokriće kapitalnih zahtjeva u vrijeme izdavanja odobrenja za rad i tijekom prve tri godine poslovanja uz pretpostavku ozbiljnih, ali mogućih poremećaja u skladu s člankom 10. stavkom 3. Odluke.
6. Upravljanje kreditnom institucijom
6.1. Članovi uprave i nadzornog odbora (za svaku osobu ispuniti zasebno)
Ime i prezime (ako je različito, ime i prezime pri rođenju)
Spol
Mjesto rođenja (i država)
Adresa
Broj telefona
Broj mobitela
E-adresa
Državljanstvo
Osobni identifikacijski broj ili drugi osobni broj
Podaci o funkciji koju bi trebao obavljati u kreditnoj instituciji, datum planiranog početka, trajanje mandata i opis ključnih zadataka i ovlasti
Broj priloga u kojem se nalazi Upitnik za kandidata za predsjednika uprave, člana uprave i člana nadzornog odbora kreditne institucije
6.2. Ostale informacije o upravi i nadzornom odboru
Opis svih predviđenih odbora s popisom članova i zadacima
Broj priloga u kojem se nalaze ocjene kolektivne primjerenosti uprave i nadzornog odbora sa zapisnikom nadležnog tijela ili izvještajem o procjeni primjerenosti
Opis kako je pri izboru članova uprave i nadzornog odbora uzeta u obzir raznolikost stručnosti i kompetencija
6.3. Rukovoditelji kontrolnih funkcija (ispuniti za svaku osobu posebno)
Ime i prezime (ako je različito, ime i prezime pri rođenju)
Spol
Mjesto rođenja (i država)
Adresa
Broj telefona
Broj mobitela
E-adresa
Državljanstvo
Osobni identifikacijski broj ili drugi osobni broj
Podaci o funkciji koju bi trebao obavljati u kreditnoj instituciji, datum planiranog početka, trajanje mandata i opis ključnih zadataka i ovlasti
Broj priloga u kojem se nalazi životopis osoba koje će biti odgovorne za rad kontrolnih funkcija.
6.4. Odgovornosti i ovlaštenja predviđeni za članove uprave
Opis odgovornosti i ovlaštenja dodijeljenih članovima uprave
Opis odgovornosti i ovlaštenja rukovoditelja kontrolnih funkcija i računovodstva (za značajne kreditne institucije)
7. Dioničari i imatelji kvalificiranog udjela
7.1. Općenite informacije
Broj priloga u kojem se nalazi zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela na obrascu Zahtjeva (Prilog br.1) propisanom Odlukom o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji
7.2. Informacije o fizičkim osobama stjecateljima kvalificiranog udjela
Broj priloga u kojem se nalazi Upitnik za fizičku osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji ili koja je povezana sa stjecateljem kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji propisan Odlukom o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji
7.3. Informacije o pravnim osobama ili subjektima koji nisu pravne osobe, a koji stječu dionice kreditne institucije u svoje ime
Broj priloga u kojem se nalazi Upitnik za pravnu osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji propisan Odlukom o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji
7.4. Zaklade i slični subjekti

Broj priloga u kojem se nalaze sljedeći podaci o zakladi:

a) popis svih osnivača ili povjerenika zaklade koji će upravljati imovinom zaklade

b) popis osoba koje su krajnji korisnici zaklade te, ako je primjenjivo, njihove udjele u raspodjeli prihoda od imovine zaklade

c) ovjerena kopija dokumenata o osnivanju i upravljanju zakladom

d) opis pravnog okvira zaklade i načina funkcioniranja

7.5. Članovi subjekta koji nije pravna osoba

Za svaku fizičku i pravnu osobu koje su članovi subjekta koji nije pravna osoba, a koji je osnivač ili namjerava postati imatelj kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji potrebno je priložiti:

a) broj priloga u kojem se nalazi Upitnik za fizičku osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji ili koja je povezana sa stjecateljem kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji, odnosno za pravne osobe Upitnik za pravnu osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji propisan Odlukom o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

b) ovjerenu kopiju osnivačkog akta ili sporazuma kojim se uređuje upravljanje tim subjektom

8. Informacije o dioničarima/osnivačima
8.1. Dioničarska struktura
Broj priloga u kojem se nalazi shema dioničarske strukture kreditne institucije koja se osniva s prikazom udjela u kapitalu i glasačkim pravima
8.2. Popis imena svih pravnih i fizičkih osoba s informacijama

Broj priloga u kojem se nalaze imena svih pravnih i fizičkih osoba sa sljedećim podacima:

1. broj i vrsta dionica koje su upisane ili će biti upisane

2. nominalna vrijednost dionica

3. premija koja jest ili koja će biti plaćena na dionice

4. založna prava na dionicama s imenima osoba u čiju su korist upisana

5. izjave dioničara koji će imati utjecaja na upravljanje kreditnom institucijom da će se kreditna institucija pridržavati bonitetnih zahtjeva

9. Informacije koje nisu priložene u skladu s člankom 3. stavkom 4. Odluke o odobrenju za rad
  
 
  
 
  PRILOG 2

Mjesto i datum: ________________

Urbroj: ______________________

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE FINANCIJSKIH USLUGA

Informacije o kreditnoj instituciji podnositelju zahtjeva
1. Tvrtka i sjedište kreditne institucije
2. Ime i funkcija osobe ovlaštene za zastupanje kreditne institucije u postupku izdavanja odobrenja
3. Ako je osoba ovlaštena za zastupanje ovlastila drugu osobu za zastupanje, navesti broj priloga u kojem se nalazi punomoć
Osobe za kontakt u vezi zahtjeva
4. Ime i prezime
5. Funkcija
6. Telefon
7. Telefaks
8. E-mail
Informacije o financijskim uslugama za koje se traži odobrenje
9. Popis financijskih usluga za koje se traži odobrenje uz naznaku pripadajućih članaka iz Zakona o kreditnim institucijama
10. Ako se radi o financijskim uslugama uređenima posebnim zakonima, navesti naziv zakona i naziv usluge prema tom zakonu uz naznaku pripadajućeg članka tog zakona
11. Ako iz propisa kojima se uređuje obavljanje financijske usluge za koju se traži odobrenje proizlazi da je potrebna prethodna suglasnost ili drugi odgovarajući akt Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ili drugog nadzornog tijela, navesti broj i naziv tog akta nadležnog tijela i broj priloga u kojem se nalazi
Opis razloga za uvođenje novih financijskih usluga
12. Opisati razloge za uvođenje novih financijskih usluga ili navesti broj priloga u kojem se taj opis nalazi
Opis radnji koje je kreditna institucija poduzela u vezi s uvođenjem novih financijskih usluga
13. Popis svih radnji i aktivnosti koje su prethodile podnošenju zahtjeva (analize tržišta, odluke tijela kreditne institucije, izrada internih akata, analize utjecaja novih usluga itd.)
Trošak uvođenja novih usluga
14. Prikaz troškova vezanih uz uvođenje novih usluga
Utjecaj novih usluga na poslovanje kreditne institucije
15. Opis procijenjenog utjecaja novih usluga na poslovanje kreditne institucije
Organizacija i sistematizacija radnih mjesta
16. Opis promjena u organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ako su potrebne za uvođenje novih usluga
Strategija i poslovni plan kreditne institucije
17. Broj priloga u kojem se nalazi poslovna strategija kreditne institucije
18. Broj priloga u kojem se nalazi poslovni plan s opisom procijenjenih učinaka novih usluga na poslovanje kreditne institucije s projekcijama bilance i računa dobiti i gubitka za iduće tri godine (izrađena na obrascima na kojima se dostavljaju supervizorski izvještaji Hrvatskoj narodnoj banci)
Materijalna imovina kreditne institucije
19. Informacija o eventualnim promjenama u materijalnoj imovini kreditne institucije vezanim uz uvođenje novih usluga
Informatička tehnologija kreditne institucije
20. Informacija o eventualnim promjenama u informatičkoj tehnologiji kreditne institucije potrebnim za uvođenje novih usluga
Statut kreditne institucije
21. Broj priloga u kojem se nalazi nacrt izmjena i dopuna statuta kreditne institucije
Interni akti kreditne institucije
22. Broj priloga u kojem se nalaze nacrti svih internih akata i procedura kojima se propisuje način postupanja, organizacija rada, ovlaštenja i odgovornosti za svaku novu financijsku uslugu koju kreditna institucija namjerava uvesti


Potvrđujemo da su informacije priložene ovom zahtjevu istinite, točne, potpune i da ne upućuju na pogrešan zaključak. Ako na pojedinom dokumentu nije drugačije navedeno, informacije se odnose na dan naveden u ovom zahtjevu. Ako se neke informacije odnose na neki budući datum, to je izričito navedeno i podnositelj zahtjeva se obvezuje da će pisanim putem obavijestiti Hrvatsku narodnu banku ako se naknadno ustanovi da neka od tih informacija nije istinita, točna i potpuna ili ako upućuje na pogrešan zaključak.

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje kreditne institucije:

Funkcija:

Potpis: ________________________________