Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje

NN 25/2018 (14.3.2018.), Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje

KOLEKTIVNI UGOVORI

504

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg svetog Marka 2, (u daljnjem tekstu: Vlada RH), kao poslodavac, zastupana po ministru unutarnjih poslova, dr. sc. Davoru Božinoviću

i

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA, (u daljnjem tekstu: Sindikat)

zaključili su 20. prosinca 2017. godine

KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA JAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE HRVATSKOG CENTRA ZA RAZMINIRANJE

OPĆE ODREDBE

Primjena ugovora

Članak 1.

Ovim ugovorom utvrđuju seprava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u (u daljnjem tekstu: zaposlenici) u Hrvatskom centru za razminiranje (u daljnjem tekstu: HCR), na kojese primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama i Temeljeni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

Vremensko važenje

Članak 2.

Ovaj Ugovor stupa na snagu od dana potpisa.

Ovaj Ugovor sklapa se na vrijeme od četiri godine.

TUMAČENJE UGOVORA

Osnivanje i ovlasti povjerenstva za tumačenje

Članak 3.

Ugovorne strane osnivaju zajedničko Povjerenstvo za tumačenje ovoga Ugovora u koje svaka strana imenuje po tri predstavnika i njihove zamjenike.

Povjerenstvo za tumačenje ovoga Ugovora:

– daje tumačenje odredaba ovoga Ugovora;

– daje prijedloge ugovornim stranama za izmjenu spornih članaka Ugovora;

– prati izvršavanje ovoga Ugovora i izvještava obje strane o kršenju Ugovora; i

– obavlja druge poslove određene ovim Ugovorom.

Način rada povjerenstva

Članak 4.

Povjerenstvo donosi svoje odluke većinom glasova svih članova.

Ako se Povjerenstvo ne može složiti oko tumačenja odredbi ovoga Ugovora, povjerit će tumačenje neutralnom stručnjaku.

O izboru neutralnog stručnjaka i određivanju roka u kojem se treba donijeti odluka, sporazumjet će se članovi Povjerenstva.

Tumačenje neutralnog stručnjaka Povjerenstvo je dužno prihvatiti kao svoje tumačenje.

Tumačenja Povjerenstva imaju pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora i dostavljaju se podnositelju upita, svim potpisnicima ovog Ugovora i objavljuju na web-stranicama HCR-a.

Rokovi za tumačenje

Članak 5.

Na zahtjev jedne od ugovornih strana ili poslodavca, Povjerenstvo za tumačenje dužno je dati tumačenje ovoga Ugovora u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Neutralni stručnjak dužan je dati svoje tumačenje u roku od 15 dana.

IZMJENA, OTKAZ I OBNOVA UGOVORA

Izmjene i dopune ugovora

Članak 6.

Svaka ugovorna strana može pokrenuti postupak izmjena i dopuna ovoga Ugovora.

Prijedlog za izmjenu i dopunu ovoga Ugovora podnosi se i dostavlja drugoj strani potpisnici, što na sindikalnoj strani znači svim sindikatima potpisnicima ovoga Ugovora.

Strana kojoj je podnesen prijedlog za izmjenu i dopunu ovoga Ugovora mora se pisano očitovati u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga te mora pristupiti pregovorima o predloženoj izmjeni ili dopuni u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga, u protivnom su se stekli uvjeti za primjenu odredaba ovoga Ugovora o postupku mirenja.

Izmjene odnosno dopune ovoga Ugovora smatrat će se dogovorene i važeće i u primjeni ako takvu izmjenu odnosno dopunu Ugovora prihvate i potpišu svi potpisnici ovoga Ugovora.

Otkaz ugovora

Članak 7.

Ovaj Ugovor može se pisano otkazati s otkaznim rokom od 3 mjeseca.

Ovaj Ugovor mogu otkazati obje strane u slučaju bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti.

Prije otkazivanja Ugovora, strana koja Ugovor otkazuje obvezna je drugoj strani predložiti izmjene i dopune Ugovora.

Članak 8.

Ugovorne strane se obvezuju da će započeti pregovore za sklapanje novog Ugovora 3 mjeseca prije isteka ovoga Ugovora.

RADNI ODNOSI

Zasnivanje radnog odnosa

Članak 9.

Za zasnivanje radnog odnosa za sve poslove u HCR-u raspisuje se javni natječaj radi ispunjavanja ustavne odredbe o jednakoj dostupnosti javnih službi svim građanima Republike Hrvatske.

Potreba za zasnivanjem radnog odnosa za sve poslove, osim izuzetaka iz stavka 3. ovog članka, oglašava se putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranicama odnosno na oglasnim pločama HCR-a i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u »Narodnim novinama«.

Javni natječaj nije potreban za popunjavanje radnih mjesta na koja se zaposlenici imenuju na prijedlog ravnatelja, te za popunjavanje radnih mjesta iz reda službenika i namještenika HCR-a i iz reda radnika pravnih osoba čiji osnivač je HCR.

Poslodavac je u obvezi na isti način i u istom roku obavijestiti sve kandidate o rezultatima natječaja.

Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«.

Skraćeno radno vrijeme

Članak 10.

Na poslovima na kojima ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće zaštititi zaposlenika od štetnog utjecaja, radno vrijeme skraćuje se razmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i sposobnost zaposlenika.

Popis poslova i opseg skraćenja radnog vremena odredit će poslodavac sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju.

Godišnji odmor

Članak 11.

Trajanje godišnjeg odmora utvrđuje se tako da se na 18 dana dodaju dani godišnjeg odmora prema sljedećim kriterijima:

S obzirom na uvjete rada:


rad na poslovima pirotehničara i pirotehničara za kontrolu kvalitete3 dana

rad na poslovima nadzornika za kontrolu kvalitete i nadzornika za kontrolu kvalitete – koorinatora nadzora poslova razminiranja2 dana

rad u smjenama, turnusima ili redovan rad subotom, nedjeljom, blagdanima i neradnim danima određenim zakonom.1 dan

S obzirom na složenosti poslova i stupanj stručne spreme:


rukovodećim službenicima4 dana

višim službenicima4 dana

nižim službenicima3 dana

namještenicima sa SSS3 dana

namještenicima s NSS2 dana.

S obzirom na dužinu radnog staža:


od navršenih 5 do navršenih 9 godina radnog staža2 dana

od navršenih 10 do navršenih 14 godina radnog staža3 dana

od navršenih 15 do navršenih 19 godina radnog staža4 dana

od navršenih 20 do navršenih 24 godina radnog staža5 dana

od navršenih 25 do navršenih 29 godina radnog staža6 dana

od navršenih 30 do navršenih 34 godina radnog staža7 dana

od navršenih 35 i više godina radnog staža8 dana.

S obzirom na posebne socijalne uvjete:


roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim malodobnim djetetom2 dana

roditelju, posvojitelju ili skrbniku za svako daljnje malodobno dijete još po1 dan

samohranom roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim malodobnim djetetom3 dana

roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta s invaliditetom, bez obzira na ostalu djecu3 dana

osobi s invaliditetom3 dana

osobi s tjelesnim oštećenjem najmanje 50%2 dana.

Ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi manje od najkraćeg trajanja toga odmora utvrđenog Zakonom o radu, niti više od 30 radnih dana.

Poslovi iz stavka 5. ovoga članka su poslovi pirotehničara, pirotehničara nadglednika, pirotehničkog nadzornika i pirotehničkog nadzornika – koordinatora nadzora poslova razminiranja i njima pripada pravo na godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu u trajanju od minimalno 30 radnih dana.

U slučaju stradavanja pirotehničara zaposlenici koji su obavljali poslove na tom radilištu imaju pravo na plaćeni slobodni dan.

PLAĆE

Plaća za rad u posebnim uvjetima i položajni dodaci

Članak 12.

Radna mjesta s posebnim uvjetima rada i pripadajućim dodacima, te položajnim dodacima su:


pirotehničar HCR-a – voditelj radilišta200%

pirotehničar HCR-a, pirotehničar HCR-a za kontrolu kvalitete180%

nadzornik za kontrolu kvalitete150%

nadzornik za kontrolu kvalitete – koordinator poslova kontrole kvalitete, nadzornik za kontrolu kvalitete – interni nadzornik55%

pomoćni djelatnik u protuminskom djelovanju40%

ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnik ravnatelja, načelnik odjela, predstojnik ureda ravnatelja35%

predstojnik podružnice, voditelj odsjeka, viši savjetnik, savjetnik, stručni suradnik30%

voditelj voznog parka – dispečer, vozač20%.

Zaposleniku 5 godina pred starosnu mirovinu, majci s malim djetetom do tri godine starosti i samohranom roditelju ne može se odrediti rad noću, dežurstvo i pripravnost bez njihovog pismenog pristanka.

OSTALA MATERIJALNA PRAVA

Terenski dodatak

Članak 13.

Za vrijeme rada na terenu zaposlenik ima pravo na terenski dodatak.

Rad na terenu smatra se rad na poslovima općeg izvida, na poslovima izvida za potrebe izrade idejnih projekata protuminskog djelovanja i na poslovima prijevoza strojeva za razminiranje i oznaka opasnosti u trajanju od 6 sati, te kontrole kvalitete, tehničkog izvida u trajanju od 4 sata.

Zaposlenici kojima je organiziran ili omogućen svakodnevni prijevoz službenim vozilom od mjesta prebivališta do mjesta terenskog rada ostvaruju, pod uvjetom iz stavka 1. ovog članka, pravo na terenski dodatak u visini od 40% terenskog dodatka utvrđenog za javne službe. Zaposlenici kojima se zbog udaljenosti od mjesta prebivališta ili boravišta (ili stalnog smještaja iz članka 51. st. 4. ovog Kolektivnog ugovora) do mjesta terenskog rada ili drugih razloga osigura smještaj na teret HCR-a ostvaruju, pod uvjetima iz stavka 1. i 2. ovog članka, pravo na terenski dodatak u visini od 100% terenskog dodatka utvrđenog za javne službe.

Ukoliko je zaposleniku osiguran puni pansion ostvaruje pravo na terenski dodatak u iznosu od 40%.

Terenski dodatak i dnevnica, te terenski dodatak i pravo na naknadu za odvojeni život se međusobno isključuju.

Visina terenskog dodatka jednaka je visini dnevnice određene TKU za javne službenike.

Ukoliko Temeljnim kolektivnim ugovorom za javne službenike bude dogovoren veći terenski dodatak, tada će se primijeniti povoljnija opcija za zaposlenika

Terenski dodatak se isplaćuje zajedno s plaćom za mjesec u kojem je to pravo ostvareno.

Naknada za odvojeni život

Članak 14.

Zaposleniku pripada naknada za odvojeni život od obitelji ako zbog mjesta stalnog rada, različitog od prebivališta njegove obitelji, živi odvojeno od obitelji.

Ukoliko je ugovorom o radu zaposleniku određeno mjesto rada odvojeno od obitelji, odnosno od stalnog mjesta prebivališta pripada mu pravo na odvojeni život.

Poslodavac će nastojati osigurati smještaj zaposleniku iz stavka 1. ovog članka uvažavajući posebice svojstva ponuđenog smještaja, udaljenost od mjesta rada, cijenu rada, cijenu smještaja te njegovu prihvatljivost od strane zaposlenika kojem se smještaj namjenjuje.

Zaposleniku čije je prebivalište više od 100km udaljeno od mjesta rada, poslodavac će, uvažavajući okolnosti iz prethodnog stavka, na njegov zahtjev osigurati smještaj.

Visina naknade za odvojeni život iznosi najmanje 1.000,00 kuna, odnosno kao i u državnoj upravi.

Pod pojmom obitelj u smislu ovog Kolektivnog ugovora smatraju se roditelji, bračni drug, izvanbračni drug ukoliko zaposlenik s izvanbračnim drugom ima zajedničko dijete, djeca, posvojenik, pastorak i štičenik ako su prijavljeni i stvarno prebivaju na istoj adresi prebivališta kao i službenik i namještenik.

Za ostala prava zaposlenika koja nisu određena u ovom Kolektivnom ugovoru, primjenjivati će se odredbe Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe, tj. primjenjivat će se ona odredba koja je povoljnija za zaposlenika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovaj ugovor primjenjuje se od dana potpisivanja.

Članak 16.

Ovaj Ugovor sastavljen je u pet izvornih primjeraka, od kojih Sindikatu pripada dva primjerka, a Vladi Republike Hrvatske tri primjerka.

Klasa: 012-01/17-01/12

Urbroj: 530-117-3/4-18-2

Sisak, 7. ožujka 2018.

ZA PREGOVARAČKI
ODBOR VLADE RH

Ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

ZA PREGOVARAČKI ODBOR
SINDIKATA

Sindikat državnih i lokalnih
službenika i namještenika
Boris Pleša, v. r.