Uredba o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava

NN 26/2018 (16.3.2018.), Uredba o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava

Vlada Republike Hrvatske

535

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članaka 4. i 73. Zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 80/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. ožujka 2018. godine donijela

UREDBU

O POPISU ROBE VOJNE NAMJENE, OBRAMBENIH PROIZVODA I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

Članak 1.

Ovom se Uredbom donosi Popis robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (u daljnjem tekstu: Popis).

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske preuzima Direktiva 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o pojednostavnjivanju uvjeta za transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice (SL L 146, 10. 6. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Komisije (EU) 2017/2054 od 8. studenoga 2017. o izmjeni Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa obrambenih proizvoda (Tekst značajan za EGP) (SL L 311, 25. 11. 2017.).

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. »roba vojne namjene« znači robu koja je uglavnom, ali ne isključivo, konstruirana, izrađena, sastavljena ili modificirana za vojnu namjenu, uključujući tehnologiju i softver povezan uz tu robu te navedena u Popisu robe vojne namjene

2. »obrambeni proizvod« znači svaki proizvod naveden u Popisu obrambenih proizvoda koji određuje Europska komisija

3. »nevojna ubojna sredstva« znače robu navedenu u Popisu nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe

4. »dozvola« znači dozvola koju izdaje nadležno tijelo za izvoz ili uvoz robe vojne namjene ili nevojnih ubojnih sredstava te prijenos obrambenih proizvoda između država članica Europske unije

5. »oznaka ML« znači pojedinu kategoriju robe vojne namjene iz Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije u kojem su navedene kategorije označene oznakama ML1 do ML22 (skraćenica ML dolazi od engleske riječi Military List, a što znači vojni popis).

Članak 4.

Popis iz članka 1. ove Uredbe sastavni je dio ove Uredbe, a sastoji se od tri priloga:

– Prilog I. Popis robe vojne namjene

– Prilog II. Popis obrambenih proizvoda

– Prilog III. Popis nevojnih ubojnih sredstava.

Članak 5.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Uredbe dovršit će se prema Odluci o donošenju popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, br. 101/13, 59/14, 23/15, 83/16 i 70/17).

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o donošenju popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, br. 101/13, 59/14, 23/15, 83/16 i 70/17).

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/09

Urbroj: 50301-29/23-18-3

Zagreb, 15. ožujka 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

POPIS ROBE VOJNE NAMJENE

Napomena 1: Pojmovi u »dvostrukim« navodnicima su definirani pojmovi. Odnose se na ‘Definicije pojmova’ navedene u prilogu ovog Popisa.

Napomena 2: U nekim slučajevima kemikalije su popisane imenom i CAS brojem. Popis se odnosi na kemikalije iste strukturalne formule (uključujući hidrate) bez obzira na ime ili CAS broj. CAS brojevi su prikazani kako bi se lakše identificirala određena kemikalija ne obazirući se na nomenklaturu. CAS brojevi se ne mogu koristiti kao jedino sredstvo identifikacije, budući da neki oblici navedenih kemikalija imaju drukčije CAS brojeve, a i smjese koje sadrže navedenu kemikaliju mogu također imati druge CAS brojeve.

ML1 Oružje s glatkom cijevi kalibra manjeg od 20 mm, ostalo naoružanje i automatsko oružje kalibra 12,7 mm ili manjeg (kalibra 0,50 inča) i pribor kako slijedi, te za njih posebno namijenjene komponente:

Napomena ML1. se ne odnosi na:

a. Vatreno oružje posebno konstruirano za uporabu s tzv. lažnim streljivom iz kojeg nije moguće ispaliti projektil;

b. Vatreno oružje konstruirano za izbacivanje projektila bez eksplozivnog punjenja ili komunikacijske povezanosti, na daljini manjoj ili jednakoj 500 m, koji nakon izbacivanja ostaje povezan s lanserom.

c. Oružje koje koristi streljivo s rubnim paljenjem i koje nije potpuno automatsko.

a. Puške i kombinirano oružje, ručno vatreno oružje, strojnice, kratke strojnice i višecjevno oružje;

Napomena: ML1.a se ne odnosi na sljedeće:

a. Puške i kombinirano oružje proizvedeno prije 1938. godine;

b. Reprodukcije pušaka i kombiniranog oružja čiji su originali proizvedeni prije 1890. godine;

c. Ručno vatreno oružje, višecjevno oružje i strojnice proizvedene prije 1890., te njihove reprodukcije;

b. Oružje s glatkom cijevi, kako slijedi:

1. Oružje s glatkom cijevi posebno konstruirano za vojnu uporabu;

2. Ostala oružja s glatkom cijevi kako slijedi:

a. Potpuno automatska;

b. Poluautomatska ili s kliznim mehanizmom punjenja (pumperice);

Napomena: ML1.b. se ne odnosi na sljedeće:

a. Oružje s glatkom cijevi proizvedeno prije 1938. godine;

b. Reprodukcije oružja s glatkom cijevi čiji su originali proizvedeni prije 1890. godine;

c. Oružje s glatkom cijevi koje se koristi za lov ili sport. To oružje ne smije biti posebno konstruirano za vojnu uporabu niti smije biti automatsko.

d. Oružje s glatkom cijevi posebno konstruirano za bilo što od sljedećeg:

1. Ubijanje domaćih životinja;

2. Uspavljivanje životinja;

3. Seizmička testiranja;

4. Ispaljivanje industrijskih projektila; ili

5. Onesposobljavanje improviziranih eksplozivnih naprava (IED – Improvised Explosive Devices)

POZOR: Za sredstva za onesposobljavanje vidi ML4. i stavku 1A006 na Popisu robe s dvojnom namjenom.

c. Oružja koja koriste streljivo bez čahure;

d. Odvojivi spremnici za streljivo, prigušivači pucnja ili moderatori, posebni dodatci za montiranje na pušku, optički ciljnici za oružje i prigušivači bljeska za oružja navedena u ML1.a, ML1.b ili ML1.c.

Napomena: ML1 se ne odnosi na optičke ciljnike za oružje, bez elektroničkog procesuiranja slike, sa deveterostrukim ili manjim povećanjem, pod uvjetom da nisu posebno konstruirani ili modificirani za vojnu uporabu.

ML2 Oružja s glatkom cijevi kalibra 20 mm ili većeg, ostala oružja ili naoružanje kalibra većeg od 12,7 mm (kalibra 0,50 inča), bacači i pribor kako slijedi, te za njih posebno konstruirane komponente:

a. Oružje, haubice, topovi, minobacači, protuoklopno oružje, lanseri raketa, vojni bacači plamena, puške, netrzajno oružje, oružje s glatkom cijevi, te za njih namijenjene naprave za smanjenje otkrivanja položaja;

Napomena 1: ML2.a. uključuje ubrizgavače, mjerne naprave, spremnike, te ostale komponente posebno konstruirane za uporabu sa tekućim pokretačkim punjenjima za bilo koji dio opreme naveden u ML2.a

Napomena 2: ML2.a. se ne odnosi na oružje kao što su:

a. Muskete, puške i karabini, proizvedeni prije 1938. godine;

b. Reprodukcije musketa, pušaka i karabina, čiji su originali proizvedeni prije 1890. godine.

c. Oružje, haubice, topovi i minobacači, proizvedeni prije 1890. godine.

d. Oružje s glatkom cijevi koje se koristi za lov ili sport. To oružje ne smije biti posebno konstruirano za vojnu uporabu niti smije biti automatsko.

e. Oružje s glatkom cijevi posebno konstruirano za bilo što od sljedećeg:

1. Ubijanje domaćih životinja;

2. Uspavljivanje životinja;

3. Seizmička testiranja;

4. Ispaljivanje industrijskih projektila; ili

5. Onesposobljavanje improviziranih eksplozivnih naprava (IED – Improvised Explosive Devices)

POZOR: Za sredstva za onesposobljavanje vidi ML4. i stavku 1A006 na Popisu robe s dvojnom namjenom.

f. Ručni lanser projektila posebno konstruiran za izbacivanje projektila bez eksplozivnog punjenja ili komunikacijske povezanosti, na daljini manjoj ili jednakoj 500 m, koji nakon izbacivanja ostaje povezan s lanserom.

b. Dimni, plinski i pirotehnički bacači ili generatori posebno konstruirani ili modificirani za vojnu uporabu;

Napomena: ML2.b. se ne odnosi na signalne pištolje.

c. Ciljnici za oružje i nosači ciljnika za oružje koji imaju sve od sljedećeg:

1. Posebno konstruirani za vojnu namjenu; i

2. Posebno konstruirani za oružje navedeno u ML2.a.;

d. Postolja i odvojivi spremnici za streljivo posebno konstruirani za oružje navedeno u ML2.a.

ML3 Streljivo i upaljači za streljivo, kako slijedi, te za njih posebno konstruirane komponente:

a. Streljivo za oružje navedeno u ML1, ML2 ili ML12;

b. Naprave za podešavanja upaljača za streljivo navedeno u ML3.a.

Napomena 1: ML3 uključuje sljedeće posebno konstruirane komponente:

a. Metalne ili plastične komponente kao što su nakovnji kapisle, košuljice zrna, članci redenika, vodeći prsteni i metalni dijelovi streljiva;

b. Sigurnosne i oružne naprave, upaljače, senzore i inicijalne naprave;

c. Energetska punjenja za jednokratno ispaljenje;

d. Sagorljive čahure za punjenje;

e. Kazetno streljivo, uključujući bombice, mine i projektile navođene na cilj.

Napomena 2: ML3.a. se ne odnosi na streljivo čija je čahura zatvorena bez projektila (tzv. prazna zvijezda) kao ni tzv. slijepo streljivo sa probušenom komorom za barut.

Napomena 3: ML3.a. se ne odnosi na patrone posebno konstruirane za bilo koju od sljedećih svrha:

a. Signaliziranje

b. Tjeranje ptica ili

c. Paljenje fitilja na naftnim bušotinama.

ML4 Bombe, torpeda, rakete, projektili, ostale eksplozivne naprave i punjenja kao i pripadajuća oprema i pribor, kako slijedi, posebno namijenjena vojnoj uporabi kao i komponente posebno namijenjene za navedeno:

POZOR 1: Za opremu za navođenje i navigaciju, vidi ML11.

POZOR 2: Za sustave za zaštitu aviona od raketa (AMPS), vidi ML4.c.

a. Bombe, torpeda, granate, dimni spremnici, rakete, mine, rakete, dubinska (protupodmornička) punjenja, punjenja za rušenje kao i oprema za uništavanje, »pirotehničke« naprave, patrone i simulatori (npr. oprema koja simulira karakteristike bilo kojeg od ovih sredstava), posebno konstruirani za vojnu uporabu:

Napomena: ML4.a. uključuje:

a. Dimne granate, zapaljive bombe i eksplozivne naprave;

b. Sapnice raketnih projektila i vrhove projektila na letjelicama koje imaju mogućnost povratka u atmosferu

b. Oprema koja ima sve od sljedećeg:

1. Posebno konstruirana za vojnu uporabu; i

2. Posebno konstruirana za 1397967985aktivnosti’ koje su vezane uz bilo što od sljedećeg:

a. Stavke koje podliježu kontroli po ML4.a.; ili

b. Improvizirani eksplozivni uređaji (IED).

Tehnička napomena:

Za potrebe ML4.b.2. 1397967985aktivnosti’ se odnose na rukovanje, ispaljivanje, polaganje, nadzor, pražnjenje, detonaciju, aktiviranje, električno napajanje sa jednokratnim radnim učinkom, zavaravanje, ometanje, odstranjivanje, otkrivanje, smetanje ili zbrinjavanje.

Napomena 1: ML4.b. uključuje:

a. Mobilnu opremu za pretvaranje plina u tekuće stanje koja može proizvesti 1 000 kg ili više plina u tekućem stanju po danu;

b. Ploveći električni provodni kabel za čišćenje magnetskih mina.

Napomena 2: ML4.b. ne uključuje ručne naprave koje su namijenjene isključivo za detekciju metalnih objekata i nemaju mogućnost razlikovanja mina od ostalih metalnih objekata.

c. Sustavi za zaštitu aviona od raketa (AMPS).

Napomena: ML4.c. ne uključuje AMPS koji imaju sve od dolje navedenog:

a. Bilo koji od sljedećih senzora za upozorenje na prisutnost raketa:

1. Pasivne senzore sa vršnim odzivom između 100 – 400 nm; ili

2. Aktivne pulsirajuće Dopplerove senzore za upozorenje na rakete;

b. Sustave za stvaranje protumjera;

c. Baklje, koje imaju i vidljiv i infracrveni trag, za ometanje rakete zemlja-zrak; i

d. Instalirane na »civilnim zrakoplovima« i koje imaju sve od sljedećeg:

1. AMPS je u funkciji samo na specifičnim »civilnim zrakoplovima« na kojima je instaliran posebni AMPS, i za kojeg je izdan bilo koji od dolje navedenih dokumenta:

a. Certifikat civilnog tipa; ili

b. Odgovarajući dokument kojeg priznaje Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo (ICAO);

2. AMPS koriste zaštitu za sprečavanje neautoriziranog pristupa »softveru«; i

3. AMPS uključuju aktivni mehanizam koji onemogućuje funkciju sustava u slučaju njegova skidanja sa »civilnog zrakoplova« na kojeg je instaliran.

ML5 Kontrola paljbe i odgovarajuća oprema za uzbunjivanje i upozoravanje, kao i srodni sustavi, oprema za testiranje, uciljavanje i protumjere, kako slijedi, posebno konstruirana za vojnu uporabu, te komponente i pribor posebno konstruirani za gore navedeno:

a. Ciljnici oružja, računala za bombardiranje, sustavi za usmjeravanje oružja i sustavi za upravljanje paljbom;

b. Sustavi za određivanje položaja cilja, označivanje, određivanje daljine do cilja, promatranje ili praćenje; oprema za detekciju, prikupljanje podataka, prepoznavanje ili identifikaciju; te oprema za ugradnju senzora;

c. Oprema za protuelektronsko djelovanje namijenjena sredstvima navedenim u ML5.a. ili ML5.b.;

Napomena: Za potrebe ML5.c., oprema za protuelektronsko djelovanje uključuje i opremu za otkrivanje.

d. Oprema za testiranje na terenu ili uciljavanje, posebno namijenjena sredstvima navedenim u ML5.a., ML5.b. ili ML5.c.

ML6 Kopnena vozila i komponente, kako slijedi:

POZOR: Za opremu za navođenje i navigaciju vidi ML11.

a. Kopnena vozila i njihove komponente, posebno konstruirana ili modificirana za vojnu uporabu;

Tehnička napomena:

Za potrebe ML6.a. termin kopnena vozila uključuje i prikolice.

b. Ostala kopnena vozila i komponente, kako slijedi:

1. Vozila koja imaju sve sljedeće značajke:

a. Proizvedena ili opremljena materijalima ili komponentama koji pružaju balističku zaštitu razine III (sukladno normi NIJ 0108.01 iz rujna 1985. godine ili usporedivoj nacionalnoj normi) ili veću;

b. Transmisija koja omogućava istovremeni pogon i na prednjim i na stražnjim kotačima uključujući vozila koja radi veće nosivosti imaju dodatne kotače bez obzira da li su oni s pogonom ili ne;

c. Bruto masu vozila (GVWR – Gross Vehicle Weight Rating) veću od 4 500 kg; i

d. Konstruirana ili modificirana za vožnju izvan putova;

2. Komponente koje imaju sve od sljedećeg:

a. Posebno konstruirane za vozila navedena u ML6.b.1.; i

b. Pružaju balističku zaštitu razine III (sukladno normi NIJ 0108.01 iz rujna 1985. godine ili usporedivoj nacionalnoj normi) ili veću;

POZOR: Vidi također ML13.a

Napomena 1: ML6.a. uključuje:

a. Tenkove i ostala vojna naoružana vozila i vojna vozila koja su opremljena nosačima za naoružanje ili opremom za postavljanje mina ili lansiranje projektila navedena u ML4;

b. Oklopna vozila;

c. Amfibijska vozila i vozila za prelaženje dubokih vodenih površina;

d. Vozila za izvlačenje i vozila za vuču ili prijevoz streljiva ili sustava oružja kao i s tim povezanu opremu za rukovanje tovarom.

Napomena 2: Modifikacija kopnenog vozila za vojnu uporabu navedenog u ML6.a. podrazumijeva strukturalnu, električnu ili mehaničku promjenu koja uključuje jednu ili više posebno namijenjenih vojnih komponenti. Te komponente uključuju:

a. Zaštitu pneumatika izvedenu tako da pneumatici budu neprobojni za metke;

b. Oklopnu zaštitu vitalnih dijelova (npr. spremnika goriva ili kabine vozila);

c. Posebna ojačanja ili nosače (nastavke) oružja;

d. Svjetla za noćnu vožnju.

Napomena 3: ML6. se ne odnosi na civilna vozila konstruirana ili modificirana za prijevoz novca ili vrijednosti.

Napomena 4: ML6. se ne odnosi na vozila koja imaju sve od sljedećih značajki:

a. Izrađena prije 1946. godine;

b. Ne uključuju robe navedene u Popisu robe vojne namjene Europske unije i proizvedene nakon 1945. godine, osim reprodukcija originalnih komponenti ili pribora za vozilo; i

c. Ne uključuju oružja navedena u ML1., ML2. ili ML4. osim ako su neupotrebljiva i ako s njima nije moguće ispaljivati projektile.

ML7 Kemijski i biološki toksični agensi, »agensi za kontrolu nemira«, radioaktivni materijali, uz to povezana oprema, komponente i materijali, kako slijedi:

a. Biološki agensi ili radioaktivni materijali, »prilagođeni uporabi u ratu« za uništenje ljudi i životinja, opreme, usjeva ili okoliša;

b. Agensi za kemijsko ratovanje uključujući:

1. Nervni agensi za kemijsko ratovanje

a. O-Alkil (jednak ili manji od C10 uključujući cikloalkil), alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) – fosfonofluoridati, kao što su:

Sarin (GB): O – izopropil metilfosfonofluoridat (CAS 107-44-8); i

Soman (GD): O – pinacolil metilfosfonofluoridat (CAS 96-64-0);

b. O – Alkil (jednak ili manji od C10 uključujući cikloalkil) N, N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosforamidocijanidati, kao što su:

Tabun (GA): O-etil N, N-dimetilfosforamidocijanidat (CAS 77-81-6);

c. O – Alkil (H ili jednak ili manji od C10 uključujući cikloalkil) S-2-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) – aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfonotiolati i odgovarajuće alkalirane i protonirane soli, kao što su:

VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metil fosfonotiolat (CAS 50782-69-9);

2. Kožni agensi za kemijsko ratovanje

a. Sumporni otrovi kao što su:

1. 2-kloroetilklorometilsulfid CAS 2625-76-5);

2. Bis (2-kloroetil) sulfid (CAS 505-60-2);

3. Bis (2-kloroetiltio) metan (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-bis (2-kloroetiltio) etan (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bis (2-kloroetiltio) – n-propan (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-bis (2-kloroetiltio) – n-butan (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-bis (2-kloroetiltio) – n-pentan (CAS 142868-94-8);

8. Bis (2-kloroetiltiometil) eter (CAS 63918-90-1);

9. Bis (2-kloroetiltioetil) eter (CAS 63918-89-8);

b. Luiziti, kao što su:

1. 2-klorovinildikloroarsin (CAS 541-25-3);

2. Tris (2-klorovinil) arsine (CAS 40334-70-1);

3. Bis (2-klorovinil) kloroarsine (CAS 40334-69-8);

c. Dušični otrovi kao što su:

1. HN1: bis (2-kloroetil) etilamin (CAS 538-07-8);

2. HN2: bis (2-kloroetil) metilamin (CAS 51-75-2);

3. HN3: tris (2-kloroetil) amin (CAS 555-77-1);

3. Agensi za onesposobljavanje u kemijskom ratovanju kao što su:

a. 3-Quinuclidinil benzilate (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. Defolijanti namijenjeni kemijskom ratovanju kao što su:

a. Butil 2-kloro-4-fluorofenoksiacetat (LNF);

b. 2,4,5-triklorofenoksioctena kiselina (CAS 93-76-5) pomiješana sa 2,4-diklorofenoksioctene kiseline (CAS 94-75-7) (Narančasti agens (CAS 39277-47-9)).

c. Binarni prekursori i ključni prekursori namijenjeni kemijskom ratovanju kako slijedi:

1. Alkil (Metil, etil, n-propil ili izopropil fosfonil difluoridi kao što su:

DF: metil fosfonildifluorid (CAS 676-99-3);

2. O-Alkil (H ili jednak ili manji od C10 uključujući cikloalkil) 0-2-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfoniti i odgovarajuće alkilirane i protonirane soli kao što su:

QL: O-etil-2-di-izopropilaminoetil metilfosfonit (CAS 57856-11-8);

3. Klorosarin: O-izopropil metilfosfonokloridat (CAS 1445-76-7);

4. Klorosoman: O-pinakolil metilfosfonokloridat (CAS 7040-57-5);

d. »Suzavci« i »agensi za suzbijanje nereda« uključujući:

1. α-Bromobenzenacetonitril, (bromobenzil cijanid) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. ((2-klorofenil) metilen) propanedinitril, (o-klorobenzilidenemalonoonitril (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-Kloro-1-fenilthanon, Fenilacil klorid (ω-kloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

4. Dibenz-(b,f)-1,4-oksazefin (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-kloro-5, 10-dihidrofenarsazin, (fenarsazin klorid), (Adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

6. N-nonanomorfolin, (MPA) (CSA 5299-64-9)

Napomena 1: ML7.d se ne odnosi na suzavce ili agense za suzbijanje nereda koji su pojedinačno pakirani u svrhu osobne samoobrane.

Napomena 2: ML7.d se ne odnosi na aktivne sastavne kemikalije i njihove kombinacije identificirane i pakirane za proizvodnju hrane ili medicinske svrhe.

e. Oprema posebno projektirana ili modificirana za vojnu uporabu, posebno projektirana ili modificirana za raspršivanje bilo čega od dolje navedenog, i za nju posebno namijenjene komponente:

1. Materijali ili agensi navedeni u ML7.b ili .d; ili

2. Komponente načinjene od prekursora navedene u ML7.c.

f. Oprema za zaštitu i dekontaminaciju, posebno projektirana ili modificirana za vojnu uporabu, komponente i kemijske smjese kako slijedi:

1. Oprema posebno projektirana ili modificirana za obranu od materijala navedenih u ML7.a., ML7.b. ili ML7.d., i za nju posebno namijenjene komponente;

2. Oprema posebno projektirana ili modificirana za dekontaminaciju objekata kontaminiranih materijalima navedenih u ML7.a., i ML7.b. i za nju posebno namijenjene komponente;

3. Kemijske smjese posebno razvijene/formulirane za dekontaminaciju objekata kontaminiranih materijalima navedenih u ML7.a., i ML7.b.;

Napomena: ML7.f 1. se odnosi na:

a. Rashladne jedinice posebno izrađene ili modificirane za nuklearno, biološko ili kemijsko filtriranje;

b. Zaštitnu odjeću

POZOR: Za civilne zaštitne maske, zaštitnu i dekontaminacijsku opremu vidi također navod 1A004 na Popisu robe s dvojnom namjenom.

g. Oprema, posebno konstruirana ili modificirana za vojnu uporabu, izrađena ili modificirana za pronalaženje ili identifikaciju materijala navedenih u ML7.a, ML7.b. ili ML7.d, i za nju posebno namijenjene komponente.

Napomena: ML7.g. se ne odnosi na dozimetre za osobnu dozimetriju.

POZOR: Vidi također navod 1A004 na Popisu robe s dvojnom namjenom.

h. »Biopolimeri« posebno namijenjeni ili prerađeni za otkrivanje ili identifikaciju agenasa za kemijsko ratovanje navedenih u ML7.b. i kultura posebnih stanica koje se koriste za njihovu proizvodnju;

i. »Biokatalizatori« za dekontaminaciju ili razgradnju agenasa za kemijsko ratovanje i njihovi biološki sustavi kako slijedi:

1. »Biokatalizatori« posebno namijenjeni za dekontaminaciju ili raspadanje CW agenasa koji podliježu kontroli po ML7.b koji su rezultat usmjerene laboratorijske selekcije ili genetske manipulacije bioloških sustava;

2. Biološki sustavi koji sadrže genetske informacije specifične za proizvodnju »biokatalizatora« navedenih u ML7.i. 1:

a. »Ekspresioni vektori«;

b. Virusi;

c. Kulture stanica.

Napomena 1: ML7.b. i ML7.d. se ne odnosi na sljedeće:

a. Cijan klorid (CAS 506-77-4). Vidi 1C450.a5 na Popisu robe s dvojnom namjenom.

b. Cijanovodična kiselina (CAS 74-90-8);

c. Klor (CAS 7782-50-5);

d. Karbonil klorid (fosgen) (CAS 75-44-5). Vidi 1C450.a4 na Popisu robe s dvojnom namjenom;

e. Difosgen (triklorometil-kloroformat) (CAS 503-38-8);

f. Ne koristi se od 2004;

g. Ksilil bromid, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h. Benzil bromid (CAS 100-39-0);

i. Benzil jodid (CAS 620-05-3);

j. Bromo aceton (CAS 598-31-2);

k. Cijan bromid (CAS 506-68-3);

l. Bromo metiletilketon (CAS 816-40-0);

m. Kloro aceton (CAS 78-95-5);

n. Etil jodoacetat (CAS 623-48-3);

o. Jodo aceton (CAS 3019-04-3);

p. Kloropikrin (CAS 76-06-2). Vidi 1C450.a7 na Popisu robe s dvojnom namjenom.

Napomena 2: Kulture stanice i biološki sustavi navedeni u ML7.h., ML7.i.2. su isključivi i te stavke se ne odnose na stanice ili biološke sustave za civilne svrhe, kao što su poljoprivreda, farmacija, medicina, veterinarstvo, okoliš, zbrinjavanje otpada ili industrija hrane.

ML8 »Energetski materijali« i odgovarajuće tvari, kako slijedi:

POZOR 1: Vidi također 1C011 na Popisu robe s dvojnom namjenom.

POZOR 2: Za punjenja i uređaje, vidi ML4 i 1A008 na Popisu robe s dvojnom namjenom

Tehničke napomene:

1. Za potrebe ML8, pojam smjesa se odnosi na sastav dviju ili više tvari u kojoj barem jedna tvar podliježe kontroli po točkama ML8.

2. Bilo koja supstanca navedena u točkama ML8 kontrolira se po ovoj listi čak i kad se koristi za neke druge primjene od onih navedenih (npr. TAGN se uglavnom koristi kao eksploziv ali se može koristiti i kao gorivo ili kao oksidator).

a. »Eksplozivi«, kako slijedi, i njihove smjese:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan ili 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazane-1-oksid) (CAS 97096-78-1);

2. BNCP (cis-bis (5nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorat) (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroksan ili 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oksid) (CAS 117907-74-1);

4. CL-20 (HNIW ili heksanitroheksaazaisowurtzitan) (CAS 135285-90-4); klatrati od CL-20 (vidi također ML8.g(3) i .g(4) za njegove »prekursore«);

5. CP (2-(5-cijanotetrazolato) penta amin-kobalt (III) perklorat) (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilen, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7. DATB (diaminotrinitrobenzen9) (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin);

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oksid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3«-diamino-2,2«,4,4«,6,6«-heksanitrobifenil ili dipikramid) (CAS 17215-44-0);

11. DNGU (DINGU ili dintroglikoluril) (CAS 55510-04-8);

12. Furazani, kako slijedi:

a. DAAOF (diaminoazoksifurazan);

b. DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13. HMX i derivati (vidi također ML8.g(5) za njegove »sirovine za izradu«), kako slijedi:

a. HMX (Ciklotetrametilenetetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazin,1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazaciklooktan, oktogen ili octogene) (CAS 2691-41-0);

b. difluoroaminated analozi HMX

c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-octanone-3,tetranitrosemiglycouril ili keto-bicyclic HMX) (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (heksanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15. HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16. Imidazoli, kako slijedi:

a. BNNII (oktahidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazol);

b. DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazol)-2,4-dinitroimidazol);

e. PTIA (1-picryl-2,4,5-trinitroimidazol);

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazol)-2dinitrometilen hidrazin);

18. NTO (ONTA ili 3-nitro-1,2,4-triazol-5-jedan) (CAS 932-64-9);

19. Polinitrokubani sa više od četiri nitro grupe;

20. PYX (2,6-Bis(picrylamino)-3,5-dinitropiridin) (CAS 38082-89-2);

21. RDX i derivati, kako slijedi:

a. RDX (ciklotrimetilenetrinitramin, ciklonit, T4, heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cikloheksan, heksogen ili hexogene) (CAS 121-82-4);

b. Keto-RDX (K-6 ili 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacikloheksanon) (CAS 115029-35-1);

22. TAGN (triaminoguanidinenitrat) (CAS 4000-16-2);

23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (vidi također ML8.g7 za njegove »sirovine za izradu«);

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoramin) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin);

25. Tetrazoli, kako slijedi:

a. NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26. Tetryl (trinitrofenilmetilnitramin) (CAS 479-45-8);

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (vidi također ML8.g6 za njegove »sirovine za izradu«);

28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) (vidi također ML8.g2 za njegove »prekursore«);

29. TNGU (SORGUYL ili tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7);

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazin) (CAS 229176-04-9);

31. Triazini, kako slijedi:

a. DNAM (2-oksi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);

b. NNHT (2-nitroimino-5-nitro-heksahidro-1,3-5-triazin) (CAS 130400-13-4);

32. Triazoli, kako slijedi:

a. 5-azido-2-nitrotriazol;

b. ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0);

c. ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d. BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin);

e. DBT (3,3«-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f. DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g. Ne koristi se od 2010;

h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol);

i. PDNT (1-picryl-3,5-dinitrotriazol);

j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33. Eksplozivi koji nisu navedeni u ML8.a i koji imaju bilo što od sljedećeg:

a. Brzinu detonacije veću od 8 700 m/s na maksimalnoj gustoći ili

b. Tlak detonacije veći od 34 GPa (340 kbar);

34. Organski eksplozivi koji nisu navedeni u ML8.a i koji imaju sve od sljedećeg:

a. Dosežu tlak detonacije od 25 GPa (250 kbar) ili veći, i

b. Ostaju najmanje 5 minuta stabilni na temperaturi od 523 K (250ºC) ili višoj;

b. »Pogonska goriva«, kako slijedi:

1. Bilo koje kruto »pogonsko gorivo« klase 1.1 Ujedinjenih naroda (UN) teoretskog specifičnog impulsa (u standardnim uvjetima) većeg od 250 sekundi za ne-metalizirane, ili većeg od 270 sekundi za aluminizirane sastave;

2. Bilo koje kruto »pogonsko gorivo« UN klase 1.3 teoretskog specifičnog impulsa (u standardnim uvjetima) većeg od 230 sekundi za nehalogenizirane, 250 sekundi za nemetalizirane sastave i više od 266 sekundi za metalizirane sastave;

3. »Pogonska goriva« koji imaju vrijednost konstante snage veću od 1 200 kJ/kg;

4. »Pogonska goriva« koji mogu podnijeti stabilnu linearnu brzinu gorenja veću od 38 mm/s u standardnim uvjetima (izmjereno u obliku inhibiranog uzorka u krafordovoj bombi) 6,89 MPa (68,9 bar) tlaka i 294 K (21ºC);

5. Elastomerom modificirano lijevano dvobazno »pogonsko gorivo« (EMCDB) čija je deformacija pri najvećem naprezanju veća od 5% na 233 K (-40ºC);

6. Bilo koje »pogonsko gorivo« koje sadrži supstance navedene u ML8.a.

7. »Pogonsko gorivo«, koje nije navedeno nigdje drugdje u EU Popisu robe vojne namjene a posebno je namijenjeno za vojnu uporabu;

c. »Pirotehnika«, goriva i supstance u vezi s tim, kako slijedi, te njihove smjese:

1. Avionska goriva posebno formulirana za vojne svrhe;

Napomena: Avionska goriva navedena u ML8.c1. gotovi su proizvodi a ne njihovi sastojci.

2. Alan (aluminijski hidrid) (CAS 7784-21-6);

3. Karborani; dekaboran (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 i 18433-84-6) i njihovi derivati;

4. Hidrazin i derivati, kako slijedi (vidi također ML8.d8 i .d9. za oksidiranje hidrazinskih derivata):

a. Hidrazin (CAS 302-01-2) koncentracije 70% ili veće;

b. Monometil hidrazin (CAS 60-34-4);

c. Simetrični dimetil hidrazin (CAS 540-73-8);

d. Nesimetrični dimetil hidrazin (CAS 57-14-7);

Napomena: ML8.c4.a. ne odnosi se na hidrazinske 1397967985smjese’ koje su posebno formulirane za zaštitu od korozije.

5. Metalna goriva u obliku čestica bez obzira na to jesu li one sferične, atomizirane, sferoidalne, pločaste ili mljevene, proizvedene od tvari čistoće 99% ili više:

a. Metali i njihove smjese, kako slijedi:

1. Berilij (CAS 7440-41-7) veličine čestica manje od 60 μm

2. Željezni prah (CAS 7439-89-6) veličine čestica od 3 μm ili manje proizvedeno redukcijom željeznog oksida vodikom;

b. Smjese koje sadržavaju bilo što od sljedećeg:

1. Cirkonij (CAS 7440-67-7), magnezij (CAS 7439-95-4) ili njihove legure čestica veličine manjih od 60 μm;

2. Bor (CAS 7440-42-8) ili borov karbid (CAS 12069-32-8) goriva čistoće 85% ili veće te veličine čestica manje od 60 μm;

Napomena 1: ML8.c.5. se odnosi na eksplozive i goriva koji sadrže metale ili legure bez obzira na to jesu li metali ili legure sažeti u aluminiju, magneziju, cirkoniju ili beriliju.

Napomena 2: ML8.c.5.b. se odnosi samo na metalna goriva u obliku čestica, kada su miješana sa drugim supstancama da tvore mješavinu, pripremljenu za vojne namjene, kao što su sustavi za tekuća ili gusta goriva, krute pogonske tvari ili pirotehničke mješavine.

Napomena 3: ML8.c.5.b.2. ne odnosi se na bor i borov karbid obogaćen bor-10 (20% ili više ukupnog sadržaja bora-10.)

6. Vojni materijali koji sadrže zgušnjivače za ugljikovodična goriva posebno formulirana za uporabu u bacačima plamena ili zapaljivom streljivu kao što su metalni stearati ili palmati (npr. oktal (CAS 637-12-7)) i M1, M2 I M3 zgušnjivači;

7. Perklorati, klorati i kromati spojeni s metalom u prahu ili drugim komponentama visokoenergetskog goriva;

8. ferični aluminijski prah (CAS 7429-90-5) veličine čestica 60μm ili manje, proizveden od materijala koji sadržava 99% ili više aluminija;

9. Titanij subhidrid (TiHn) stehiometrijskog ekvivalenta n= 0,65-1,68.

d. Oksidatori, kako slijedi, te njihove smjese:

1. ADN (amonijev dinitramid ili SR 12) (CAS 140456-78-6);

2. AP (amonijev perklorat) (CAS 7790-98-9);

3. Smjese sastavljene od fluora i bilo kojeg od sljedećih sastojaka:

a. Ostali halogeni;

b. Kisik; ili

c. Dušik;

Napomena 1: ML8.d.3 se ne odnosi na klor trifluorid (CAS 7790-91-2). Vidi 1C238 na Popisu robe s dvojnom namjenom;

Napomena 2: ML8.d.3 se ne odnosi na nitrogen triflorid (CAS 7783-54-2) u plinovitom stanju.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7);

5. HAN (hidroksilamonij nitrat) (CAS 13465-08-2);

6. HAP (hidroksilamonij perklorat) (CAS 15588-62-2);

7. HNF (hidrazinij nitroformat) (CAS 20773-28-8);

8. Hidrazin nitrat (CAS 37836-27-4);

9. Hidrazin perklorat (CAS 27978-54-7);

10. Tekući oksidatori koji su sastavljeni od ili koji sadrže inhibiranu dimeću dušičnu kiselinu (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Napomena: ML8.d.10 se ne odnosi na neinhibiranu zapaljivu dušičnu kiselinu.

e. Veziva, plastifikatori, monomeri, polimeri, kako slijedi:

1. AMMO (azidometilmetiloksetan i njegovi polimeri) (CAS 90683-29-7) (vidi također ML8.g1 za njegove »sirovine za izradu«);

2. BAMO (bisazidometiloksetan i njegovi polimeri) (CAS 17607-20-4) (vidi također ML8.g1 za njegove »sirovine za izradu«);

3. BDNPA (bis (2,2-dinitropropil)acetal) (CAS 5108-69-0);

4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropil)formal) (CAS 5917-61-3);

5. BTTN (butanetrioltrinitrat) (CAS 6659-60-5) (vidi također ML8.g8 za njegove »sirovine za izradu«);

6. Energetski monomeri, plastifikatori ili polimeri posebno formulirani za vojnu uporabu, koji sadrže bilo što od sljedećeg:

a. Dušične grupe;

b. Azido grupe;

c. Nitratne grupe;

d. Nitrazne grupe; ili

e. Difluoroamino grupe;

7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oksetan) i njegovi polimeri;

8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal) (CAS 17003-79-1);

9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-heksafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oksaheptan-1,7-diol formal);

11. GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178-24-9) i njegovi derivati;

12. HTPB (polibutadien s hidroksil završecima) s funkcionalnoću hidroksila jednakom ili većom od 2,2 i manjom ili jednakom 2,4, hidroksilne vrijednosti manje od 0,77 meq/g te viskoziteta na 30ºC manje od 47 poise (CAS 69102-90-5);

13. Poli(epiklorohidrin) s funkcionalnim alkoholnim grupama s molekularnih masama manjih od 10 000, i to:

a. Poli(epiklorohidrindiol);

b. Poli(epiklorohidrindiol)

14. NENAs (nitratoetilnitramin spojevi) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 i 85954-06-9);

15. PGN (Poli-GLYN, poliglicidilinitrat ili poli(nitratometiloksiran) (CAS 27814-48-8);

16. Poli-NIMMO (poli nitratometilmetiloksetan) ili poli-NMMO (poli[3-nitratometil-3-metiloksetan]) (CAS 84051-81-0);

17. Polinitroortokarbonati;

18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoksi] propan ili tris vinoksi propane adukt) (CAS 53159-39-0).

f. »Aditivi«, kako slijedi:

1. Bazni bakarni salicilat (CAS 62320-94-9);

2. BHEGA (bis-(2-hidroksietil)glikolamid) (CAS 17409-41-5);

3. BNO (butadienenitrileoksid);

4. Derivati ferocena, kako slijedi:

a. Butacen (CAS 125856-62-4);

b. Katocen (2,2-bis-etilferrocenil propan) (CAS 37206-42-1);

c. Ferocen karboksilne kiseline uključujući:

Ferocen karboksilnu kiselinu (CAS 1271-42-7),

1,1’-ferocen dikarboksilnu kiselinu (CAS 1293-87-4);

d. n-butil-ferocen (CAS 31904-29-7);

e. Ostali slični derivati aduktiranog polimer ferocena;

5. Olovni beta-resorcylate (CAS 20936-32-7);

6. Olovni citrat (CAS 14450-60-3);

7. Olovno-bakreni helati beta-resorcylata ili salicilata (CAS 68411-07-4);

8. Olovni maleat (CAS 19136-34-6);

9. Olovni salicilat (CAS 15748-73-9);

10. Olovni stanat (CAS 12036-31-6);

11. MAPO (tris-1-(2-metil)aziridinil fosfin oksid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-metil aziridinil) 2-(2-hidroksipropanoksi) propilamino fosfin oksid); i ostali MAPO derivati;

12. Metil BAPO (bis(2-metil aziridinil) metilamino fosfin oksid) (CAS 85068-72-0);

13. N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);

14. 3-Nitraza-1,5-pentan diisocijanat (CAS 7406-61-9);

15. Agensi organo-metalnih spojeva, kako slijedi:

a. Neopentil[diallil]oksi, tri[dioctil]fosfato-titanat (CAS 103850-22-2); također poznat kao titanij IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (dioktil) fosfato] (CAS 110438-25-0); ili LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b. Titanij IV, [(2-propenolato 1) metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris[dioctyl] pirofosfat ili KR 3538;

c. Titanij IV, [(2-propenolato 1) metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris(dioctyl)fosfat;

16. Policijanodifluoroaminoetilenoksid;

17. Polifunkcionalni aziridin amidi sa izoftaličnim, trimesičnom (BITA ili butilen imin trimesamid), isocaynuričnom ili trimetiladipičnom strukturom i 2-metil ili 2-etil grupom na aziridin prstenu;

18. Propilenimin (2-metilaziridin) (CAS 75-55-8);

19. Superfini željezni oksid (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) specifične površine veće od 250m/g i prosječne veličine čestica od 3,0 nm ili manje;

20. TEPAN (tetraetilenpentaamineakrilonitril) (CAS 68412-45-3); cijanoetilizirani poliamini i njihove soli;

21. TEPANOL (tetraetilenpentaamineakrlonitrileglicidol) (CAS 68412-46-4); cijanoetilizirani poliamini slični glicidolu i njihovim solima;

22. TPB (trifenil bizmut) (CAS 603-33-8).

g. »Prekursori«, kako slijedi:

POZOR: U ML8.g. reference se odnose na »Energetske tvari« koje podliježu kontroli, a koji se proizvode od ovih supstanci.

1. BCMO (bisklorometiloksetan) (CAS 142173-26-0) (vidi također ML8.e1 i .e2);

2. Dinitroazetidin-t-butil sol (CAS 125735-38-8) (vidi također ML8.a28);

3. HBIW (heksabenzilheksaazaizovurcitan) (CAS 124782-15-6) (vidi također ML8.a4);

4. TAIW (tetraacetildibenzilheksaazaizovurcitan) (vidi također ML8.a4) (CAS 182763-60-6);

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciklooktan) (CAS 41378-98-7) (vidi također ML8.a13);

6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (vidi također ML8.a27);

7. 1,3,5-triklorobenzen (CAS 108-70-3) (vidi također ML8.a23);

8. 1,2,4-trihidroksibutan (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) (vidi također ML8.e5).

Napomena 1: ML8 se ne odnosi na sljedeće supstance osim ako su spojene ili pomiješane s »energetskim tvarima« spomenutom u ML8.a. ili metalima u prahu pod ML8.c.:

a. Amonij pikrat (CAS 131-74-8);

b. Crni barut;

c. Heksanitrodifenilamin (CAS 131-73-7);

d. Difluoroamin (CAS 10405-27-3);

e. Dušični škrob (CAS 9056-38-6);

f. Kalijev nitrat (CAS 7757-79-1);

g. Tetranitronaftalen;

h. Trinitroanisol;

i. Trinitronaftalen;

j. Trinitroksilen;

k. N-pirolidinon; 1-metil-2-pirolidinon (CAS 872-50-4);

l. Dioktilmaleat (CAS 142-16-5);

m. Etilheksilakrilat (CAS 103-11-7);

n. Trietilaluminij (TEA), trimetilaluminij (TMA) (CAS 75-24-1) i ostali piroforični metalni alkili i arili litija, natrija, magnezija, cinka ili bora;

o. Nitroceluloza (CAS 9004-70-0);

p. Nitroglicerin (ili gliceroltrinitrat, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r. Etilendiamindinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. Pentaeritritoltetranitrat (PETN) (CAS 78-11-5);

t. Olovni azid (CAS 13424-46-9), normalni olovni stifnat (CAS 15245-44-0) i osnovni olovni stifnat (CAS 12403-82-6) i inicijalni eksplozivi ili incijalne smjese koje sadrže azide ili spojeve azida;

u. Trietileneglicoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v. 2,4,6-trinitroresorcinol (styphnic kiselina) (CAS 82-71-3);

w. Dietildifenil urea (CAS 85-98-3); dimetildifenil urea (CAS 611-92-7); metiletildifenil urea [Centraliti];

x. N,N-difenilurea (nesimetrična difenilurea) (CAS 603-54-3);

y. Metil-N,N-difenilurea (metilna nesimetrična difenilurea) (CAS 13114-72-2);

z. Etil-N,N-difenilurea (etilna nesimetrična difenilurea) (CAS 64544-71-4);

aa. 2-Nitrodifenilamin (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

bb. 4-Nitrodifenilamin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc. 2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd. Nitroguanidin (CAS 556-88-7) (vidi 1C011.d na Popisu robe s dvojnom namjenom).

Napomena 2: ML8. ne uključuje amonijev perklorat (ML8.d.2.) i NTO (ML8.a.18.), posebno oblikovan i pripremljen za uređaje koji stvaraju plinova za civilnu uporabu i koji zadovoljava sve od sljedećeg:

a. Spojen ili pomiješan s neaktivnim duromernim vezivima ili plastifikatorima;

b. Najviše 80% mase aktivne tvari je amonijev perklorat (ML8.d.2.);

c. Sadrži najviše 4 g NTO (ML8.a.18.) i

d. Pojedinačna masa je manja od 250 g.

ML9 Ratna plovila (površinska ili podvodna), specijalna mornarička oprema, pribor, komponente i ostala površinska plovila, kako slijedi:

POZOR: Za opremu za vođenje i navigaciju vidi ML11.

a. Plovila i komponente:

1. Plovila (površinska ili podvodna) posebno konstruirana ili modificirana za vojnu uporabu, bez obzira na trenutačno stanje popravka ili ispravnosti, i bez obzira sadrže li oružne sustave ili oklop, te trup ili dijelove trupa takvih plovila, i njihove komponente posebno konstruirane za vojnu uporabu;

2. Površinska plovila, osim onih navedenih u ML9.a.1., koji imaju bilo što od sljedećeg, učvršćeno ili integrirano u plovilo:

a. Automatsko oružje navedeno u ML1., kalibra 12,7 mm ili većeg, ili oružje navedeno u ML2, ML4, Ml12, ili ML19., ili 1397967985nastavci’ ili čvrste točke takovih oružja;

Tehnička napomena

1397967985Nastavci’ se odnose na nastavke na oružju ili strukturno ojačanje radi postavljanja oružja

b. Sustavi za upravljanje paljbom navedeni u ML5.;

c. Koji imaju sve od sljedećeg:

1. ‘Kemijsku, biološku, radiološku ili nuklearnu (KBRN) zaštitu’; i

2. ‘Sustav orošavanje ili ispiranja’ namijenjen dekontaminaciji; ili

Tehničke napomene

1. ‘KBRN zaštita’ je samostalni unutarnji prostor sa značajkama kao što su osiguranje nadtlaka, izolacija ventilacijskih sustava, ograničeni ventilacijski otvori sa KBRN filtrima i ograničen broj točaka za pristup osoblja koji uključuje zračne komore.

2. ‘Sustav orošavanja ili ispiranja’ je sustav raspršivanja morske vode, koji istovremeno ispire vanjski dio nadgrađa i palubu plovila.

d. Oružni sustavi za aktivnu zaštitu navedeni u Ml4.b., ML5.c. ili ML11.a. i imaju bilo što od sljedećeg:

1. ‘KBRN zaštitu’;

2. Trup plovila i nadgrađe, posebno projektirani smanjivanje radarskog odraza;

3. Sredstva za smanjivanje termalne zamjetljivosti (npr. sustav za hlađenje ispušnih plinova), osim posebno namijenjenih za povećanje opće učinkovitosti elektrana ili smanjivanje utjecaja na okoliš; ili

4. Sustav projektiran za smanjivanje magnetske zamjetljivosti cijelog plovila;

b. Motori i pogonski sustavi, posebno projektirani za vojnu namjenu i komponente za njih, posebno projektirane za vojnu namjenu, kako slijedi:

1. Dizel motori posebno konstruirani za podmornice koji imaju sve niže navedene značajke:

a. Izlaznu snagu 1,12 MW (1 500 KS) ili veću; i

b. Rotacijsku brzinu 700 okr/min ili veću;

2. Električni motori posebno konstruirani za podmornice, koji imaju sve niže navedene značajke:

a. Izlaznu snagu veću od 0,75 MW (1 000 KS);

b. Sposobnost brze promjene smjera u gibanje unatrag;

c. Vodeno hlađenje; i

d. Potpunu zatvorenost;

3. Nemagnetni dizel-motori koji imaju sljedeće značajke:

a. Izlaznu snagu 37,3 kW (50 KS) ili manje; i

b. Nemagnetni udio veći od 75% ukupne mase;

4. Pogonski sustavi neovisni o zraku (‘Air Independent Propulsion’ – AIP), posebno konstruirani za podmornice

Tehnička napomena

‘Pogonski sustav neovisan o zraku’ (AIP – Air Independent Propulsion) omogućuje podmornici da, u podvodnoj vožnji tijekom dužeg vremenskog perioda, koristi svoj pogonski sustav bez uporabe atmosferskog kisika duže nego što bi to omogućavale samo baterije. Za potrebe ML9.b.4., AIP ne uključuje nuklearnu energiju.

c. Podvodne naprave za otkrivanje posebno konstruirane za vojnu uporabu, oprema za njihovo upravljanje i njihove komponente, posebno konstruirane za vojnu uporabu;

d. Protupodmorničke mreže i protutorpedne mreže, posebno konstruirane za vojnu uporabu;

e. Ne koristi se od 2003. godine;

f. Sredstva za probijanje trupa i spojnice posebno konstruirana za vojnu uporabu koje omogućuju interakciju s opremom izvan plovila, i njihove komponente, posebno konstruirane za vojnu uporabu;

Napomena: ML9.f. uključuje spojnice za plovila, bilo one s jednim vodičem, s više vodiča, koaksijalne spojnice ili spojnice – nosači valova, i sredstva za probijanje trupa, pri čemu oba ostaju vodonepropusna te zadržavaju tražene karakteristike na morskim dubinama koje prelaze 100 m; te optičke spojnice i optička sredstva za probijanje trupa posebno namijenjena za prijenos »laserske« zrake bez obzira na dubinu. ML9.f. se ne odnosi na običnu pogonsku osovinu niti na hidrodinamičko upravljanje probijačima trupa;

g. Tihi ležajevi, njihove komponente, te oprema koja sadrži takve ležajeve, posebno konstruirani za vojnu uporabu, koji imaju sve sljedeće značajke:

1. Plinski ili magnetski ovjes;

2. Aktivno nadziranje vidljivosti ili

3. Kontrolu reduciranja vibracija.

ML10 »Zrakoplovi«, »vozila lakša od zraka«, besposadne letjelice (»UAV«), avio-motori i zrakoplovna oprema, oprema i komponente koje se na to odnose, posebno konstruirane ili modificirane za vojnu uporabu, kako slijedi:

POZOR: Za opremu za navođenje i navigaciju vidi ML11.

a. »Zrakoplovi« s posadom i »vozila lakša od zraka« te za njih posebno konstruirane komponente;

b. Ne koristi se od 2011. godine;

c. Zrakoplovi bez posade i oprema za njih kako slijedi, te za njih posebno konstruirane komponente:

1. Besposadne letjelice, letjelice s daljinskim pilotiranjem (RPV), autonomne letjelice koje je moguće programirati i »vozila lakša od zraka«;

2. Lanseri, oprema za popravak i oprema za zemaljsku potporu;

3. Oprema za zapovijedanje i nadzor;

d. Zrakoplovni motori, te za njih posebno konstruirane komponente;

e. Zrakoplovna oprema za nadopunu gorivom u letu, posebno konstruirana ili modificirana za bilo što od sljedećeg, te za nju posebno konstruirane komponente:

1. »Zrakoplov« naveden u ML10.a. ; ili

2. Bezposadna letjelica navedena u ML10.c.;

f. ‘Zemaljska oprema’ posebno konstruirana za zrakoplove navedene u ML10.a. ili aviomotore navedene u ML10.d.;

Tehnička napomena:

‘Zemaljska oprema’ uključuje opremu za punjenje gorivom pod tlakom i opremu posebno konstruiranu za rad u ograničenom prostoru.

g. Oprema za preživljavanje posade, sigurnosna oprema posade i ostali uređaji za izlaz u nuždi, koji nisu navedeni u ML10.a., konstruirani za »zrakoplov« iz ML10.a.;

Napomena: ML10.g. ne kontrolira kacige za posadu koje ne uključuju, ili nemaju nosače ili nastavke za stavljanje opreme navedene u EU Popisu robe vojne namjene;

POZOR: Za kacige vidi također ML13.c.

h. Padobrani, paraglajderi i pripadajuća oprema kao i posebno konstruirane komponente za njih, kako slijedi:

1. Padobrani koji nisu navedeni bilo gdje drugdje u Popisu robe vojne namjene

2. Paraglajderi

3. Oprema posebno konstruirana za padobrance na velikim visinama (npr. odijela, specijalne kacige, sustavi za disanje, oprema za navigaciju);

i. Oprema za kontrolirano otvaranje ili sustavi automatskog pilotiranja namijenjeni za izbacivanje tereta padobranima.

Napomena 1: ML10.a. ne odnosi se na »zrakoplove« i »vozila lakša od zraka« ili varijante tih »zrakoplova« posebno namijenjene vojnoj uporabi i koji imaju sve od niže navedenog:

a. Nisu borbeni zrakoplovi

b. Nisu konfigurirani za vojnu uporabu, niti raspolažu opremom ili dodacima koji su posebno izrađeni ili modificirani za vojnu uporabu; i

c. Koje je tijelo, nadležno za civilno zrakoplovstvo u državi članici Europske unije ili državi koja sudjeluje u Wassenaarskom aranžmanu, certificiralo za civilnu uporabu.

Napomena 2: ML10.d. se ne odnosi na:

a. Zrakoplovne motore izrađene ili modificirane za vojnu uporabu koji imaju odobrenje civilnih zrakoplovnih vlasti u državi članici Europske unije ili državi članici Wassenaarskog aranžmana za uporabu na »civilnom zrakoplovu«, ili za njih posebno namijenjene komponente;

b. Klipne motore ili za njih posebno namijenjene komponente osim onih posebno namijenjenih za besposadne letjelice.

Napomena 3: Za potrebe ML10.a. i ML10.d., posebno namijenjene komponente i pripadajuća oprema za ne-vojne »zrakoplove« ili zrakoplovne motore modificirane za vojnu uporabu, odnosi se samo na one vojne komponente i pripadajuću vojnu opremu koju je potrebno modificirati za vojnu uporabu.

Napomena 4: Za potrebe ML10.a., vojna uporaba uključuje: borbu, vojno izviđanje, napad, vojnu obuku, logističku potporu i transportne i padobranske postrojbe ili vojnu opremu.

Napomena 5: ML10.a. se ne odnosi na »zrakoplov« koji zadovoljava sve od niže navedenog:

a. Proizveden prije 1946. godine;

b. Ne uključuje robe navedene u Popisu robe vojne namjene, osim ako robe nisu potrebne za zadovoljavanje sigurnosnih i plovidbenih standarda država članica Europske unije ili država članica Wassenaarskog aranžmana; i

c. Ne uključuju oružje navedeno u Popisu robe vojne namjene, osim ako ono nije neupotrebljivo i onesposobljeno tako da se ne može više vratiti njegova funkcija.

ML11 Elektronička oprema, »svemirsko plovilo« i komponente, koji nisu navedeni po niti jednoj drugoj osnovi na Popisu robe vojne namjene Europske unije, kako slijedi:

a. Elektronička oprema posebno konstruirana za vojnu uporabu i posebno konstruirane komponente za nju;

Napomena: ML11.a. uključuje:

a. Elektroničku opremu za protumjere i protu-protumjere (npr. oprema namijenjena ubacivanju vanjskih ili pogrešnih signala na radar ili prijamnike za radio komunikaciju ili drukčije ometanje prijema, rada ili učinkovitosti protivničkih elektroničkih prijamnika uključujući i njihovu opremu za protumjere), uključujući opremu za ometanje i protuometanje;

b. Frekvencijske agilne cijevi;

c. Elektroničke sustave ili opremu namijenjenu za promatranje i kontrolu elektromagnetskog spektra za vojno obavještajne ili sigurnosne svrhe ili za mjere protiv takvog promatranja i kontroliranja;

d. Podvodne protumjere uključujući akustično i magnetsko ometanje i zavaravanje, opremu namijenjenu ubacivanju vanjskog ili lažnog signala na sonarne prijamnike;

e. Opremu za obradu sigurnosnih podataka, opremu za sigurnost podataka i opremu za prijenos i sigurnost linija veze uz korištenje procesa šifriranja;

f. Opremu za identifikaciju, potvrđivanje identiteta i unos šifri, te opremu za upravljanje, izradu i distribuciju šifri;

g. Opremu za navođenje i navigaciju.

h. Digitalnu radijsku opremu za prijenos informacija;

i. Digitalne demodulatore posebno konstruirane za nadzor signala.

j. »Automatizirani sustavi za zapovijedanje i upravljanje«.

POZOR: Za »softver« povezan sa vojnim »softver« definiranim radiom (SDR) vidi ML21.

b. Oprema za ometanje sustava satelita za globalnu navigaciju i posebno konstruirane komponente za nju;

c. »Svemirsko plovilo« posebno konstruirano ili modificirano za vojnu uporabu, i komponente za »svemirsko plovilo« posebno konstruirane za vojnu uporabu.

ML12 Sustavi oružja s velikom kinetičkom energijom te pripadajuća oprema, kako slijedi, kao i za njih posebno konstruirane komponente:

a. Oružani sustavi koji koriste kinetičku energiju posebno konstruirani za uništenje cilja ili prekidanju zadaće uništenja cilja;

b. Posebno namijenjena sredstva za testiranje i evaluaciju te pokusni modeli, uključujući dijagnostičke instrumente i ciljeve, za dinamičko testiranje kinetičkih projektila i sustava.

POZOR: Za sustave oružja koji koriste potkalibarno streljivo ili koji koriste samo kemijski pogon i pripadajuće streljivo, vidi ML1 do ML4.

Napomena 1: ML12 uključuje sljedeće, ukoliko je posebno namijenjeno oružanim sustavima koji koriste kinetičku energiju:

a. Sustave lansirnih pogona sposobni za ubrzanje mase veće od 0,1 g do brzina većih od 1,6 km/s, u obliku pojedinačne ili brze paljbe;

b. Stvaranje primarne snage, električni oklop, skladištenje energije, upravljanje toplinom, hlađenje, oprema za uključivanje ili rukovanje gorivom; i električne veze između dovoda struje, topovske i ostale funkcije električnog pokretanja kupole;

c. Određivanje položaja, praćenje, sustavi za upravljanje paljbom ili sustavi za provjeru štete;

d. Tražilice navođenja, navođenje ili divertne pogonske sustave za projektile (lateralno ubrzanje).

Napomena 2: Po ML12 se kontroliraju sustavi oružja koji koriste bilo koju od niže navedenih pogonskih metoda:

a. Elektromagnetsku;

b. Elektrotermalnu;

c. Plazmu;

d. Lagani plin; ili

e. Kemijsku (kad se koristi u kombinaciji s bilo kojim od gore navedenih).

ML13 Oklopna ili zaštitna oprema i konstrukcije i komponente, kako slijedi:

a. Oklopne ploče koje imaju bilo što od sljedećeg:

1. Proizvedene u skladu s vojnim standardima ili specifikacijama; ili

2. Pogodne za vojnu uporabu;

POZOR: Za zaštitne ploče namijenjene zaštitnim prslucima vidi ML13.d.2.

b. Konstrukcije od metalnih ili nemetalnih materijala ili njihova kombinacija posebno namijenjene pružanju balističke zaštite vojnim sustavima, i za to posebno namijenjene komponente;

c. Kacige proizvedene sukladno vojnim standardima ili specifikacijama, ili odgovarajućim nacionalnim standardima, i za to posebno namijenjene komponente, npr. kalota kacige, unutarnja oprema i ublaživači udara;

d. Zaštita za tijelo i zaštitna odjeća, i njihove komponente kako slijedi:

1. Meki zaštitni prsluci ili zaštitna odjeća proizvedena u skladu s vojnim standardima ili specifikacijama, ili u skladu s njihovim ekvivalentima, i za to posebno namijenjene komponente;

Napomena: Za potrebe ML13.d.1., vojni standardi ili specifikacije uključuju minimalno specifikacije za zaštitu od krhotina.

2. Tvrde ploče za zaštitne prsluke koje omogućuju balističku zaštitu jednaku ili veću od razine III (NIJ 0101.06, srpanj 2008.) ili nacionalni ekvivalenti.

Napomena 1: ML13.b. uključuje materijale koji su posebno namijenjeni za izradu eksplozivno-reaktivnog oklopa ili za izgradnju vojnih skloništa.

Napomena 2: ML13.c. se ne odnosi na konvencionalne čelične kacige bez obzira na to jesu li modificirane ili namijenjene prihvatu ili opremanju bilo kojom vrstom dodatnih naprava.

Napomena 3: ML13.c. i d. se ne odnosi na kacige, zaštitne prsluke ili zaštitnu odjeću kada ih korisnik nosi sa sobom za svoju osobnu zaštitu.

Napomena 4: Od kaciga posebno dizajniranih za osobe koje se bave deaktiviranjem eksplozivnih naprava ML13. kontrolira samo one koje su posebno dizajnirane za vojnu uporabu.

POZOR 1: Vidi također navod 1A005 na Popisu robe s dvojnom namjenom.

POZOR 2: Za »vlaknaste ili filamentne materijale« koji se koriste u proizvodnji zaštite za tijelo i kaciga, vidi navod 1C010 na EU Popisu robe s dvojnom namjenom.

ML14 Specijalizirana oprema za vojnu obuku ili simulirane vojne scenarije, simulatori posebno konstruirani za obuku uz korištenje bilo koje vrste vatrenog oružja ili naoružanja koje kontrolira ML1 ili ML2, te za to posebno konstruirane komponente i pribor.

Tehnička napomena

Termin ‘specijalizirana oprema za vojnu obuku’ uključuje vojne vrste trenažera napada, trenažera leta, trenažera radarskih ciljeva, generatore radarskih ciljeva, naprave za obuku na oružju, trenažere anti-podmorničkog ratovanja, simulatore leta (uključujući centrifuge za obuku pilota/astronauta), trenažere radara, trenažere instrumenata leta, navigacijske trenažere, trenažere lansiranja projektila, opremu za ciljeve, automatske »zrakoplove«, trenažere naoružanja, trenažere bespilotnih »zrakoplova«, pokretne trenažere i opremu za obuku za kopnene vojne operacije.

Napomena 1: ML14 uključuje generatore slike i interaktivne sustave okoliša za simulatore ukoliko su posebno konstruirani ili modificirani za vojnu uporabu.

Napomena 2: ML14 ne odnosi se na opremu posebno konstruiranu za obuku u korištenju lovačkog ili sportskog oružja.

ML15 Oprema za prikaz slike ili za protumjere, kako slijedi, posebno konstruirana za vojnu uporabu i za to posebno konstruirane komponente i pribor:

a. Oprema za snimanje i obradu slike

b. Kamere, oprema za fotografiranje i obradu filma

c. Oprema s pojačalom slike

d. Oprema za prikaz infracrvene ili termičke slike

e. Radarsko senzorska oprema za prikaz slike

f. Oprema za protumjere ili protu-protumjere, namijenjena opremi navedenoj u ML15.a do ML15.e.

Napomena: ML15.f. uključuje opremu namijenjenu ometanju rada ili učinkovitosti vojnih sustava za prikaz slike ili minimiziranju tih njihovih sposobnosti.

Napomena 1: U ML15, termin posebno konstruirane komponente uključuje niže navedeno ako je ono posebno konstruirano za vojnu uporabu:

a. Cijevi za pretvorbu infracrvene slike;

b. Cijevi za pojačavanje slike (osim prve generacije);

c. Mikrokanalne ploče;

d. Cijevi televizijske kamere niske razine svjetla

e. Detektorske postave (uključujući elektronsku međupovezanost ili sustave očitavanja);

f. Piroelektrične cijevi televizijskih kamera;

g. Rashladni sustavi za sustave za prikaz slike;

h. Električno pokretane okidače fotokromnog ili elektrooptičkog tipa koji imaju dužinu ekspozicije manju od 100 µs osim u slučajevima okidača koji su nužni dio kamera visoke brzine;

i. Obrtače slike s optičkim vlaknima;

j. Spojeve poluvodiča fotokatoda.

Napomena 2: ML15 se ne odnosi na »cijevne pojačivače svjetlosti prve generacije« ili opremu koja je posebno namijenjena ugrađivanju u »cijevne pojačivače svjetlosti prve generacije«.

POZOR: Za klasifikaciju ciljnika za oružje čiji je sastavni dio »cijevni pojačivač svjetlosti prve generacije« vidi ML1., ML2. i ML5.a.

POZOR: Vidi također 6A002.a.2. i 6A002.b. na Popisu robe s dvojnom namjenom.

ML16 Otkivci, odljevci i ostali nedovršeni proizvodi posebno namijenjeni stavkama navedenim u ML1 do ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ili ML19.

Napomena: ML16. se odnosi na nedovršene proizvode kada ih je moguće identificirati po sastavu materijala, geometriji ili funkciji.

ML17 Raznovrsna oprema, materijali i dokumentacija, kako slijedi, te za to posebno namijenjene komponente:

a. Cjelovit pribor za ronjenje i podvodno plivanje kako slijedi:

1. Pribor zatvorenog ili poluzatvorenog kruga (ponovno disanje) posebno namijenjen vojnoj uporabi (tj. posebno konstruiran da ne bude magnetski);

2. Posebno izrađene komponente za uporabu pri preradi pribora otvorenog kruga za vojnu uporabu;

3. Artikli namijenjeni isključivo vojnoj uporabi sa cjelovitim priborom za ronjenje i podvodno plivanje;

b. Građevinska oprema posebno konstruirana za vojnu uporabu;

c. Nastavci, premazi i obrade za smanjenje savijanja, posebno konstruirani za vojnu uporabu;

d. Terenska inženjerijska oprema posebno konstruirana za korištenje u borbenom području;

e. »Roboti«, kontrolori »robota«, robotovi »završni elementi« koji imaju bilo koju od niže navedenih karakteristika:

1. Posebno konstruirani za vojnu uporabu;

2. Uključuju sredstva za zaštitu hidrauličnih linija od puknuća uzrokovanih balističkim fragmentima (npr. uključuju samoljepljive linije) te koriste hidrauličke tekućine točke žarišta veće od 839 K (566 ºC); ili

3. Posebno konstruirana ili vrednovana za rad u okruženju elektromagnetskog impulsa;

Tehnička napomena

Elektromagnetski impuls ne odnosi se na uzajamni nenamjerni utjecaj uzrokovan elektromagnetskom radijacijom obližnje opreme (npr. strojeva, naprava ili elektroničkih uređaja) ili zbog udara groma.

f. Knjižnice (parametarske tehničke baze podataka) posebno konstruirane za vojnu uporabu s opremom koja podliježe kontroli prema Popisu robe vojne namjene;

g. Nuklearna oprema ili pogonska oprema, uključujući »nuklearne reaktore« posebno konstruirana za vojnu uporabu te komponente za to, posebno konstruirane ili modificirane za vojnu uporabu;

h. Oprema i materijal, presvučen ili tretiran za smanjivanje mogućnosti otkrivanja položaja, posebno konstruirani za vojnu uporabu, osim onih koji podliježu kontroli po drugim stavkama Popisa robe vojne namjene;

i. Simulatori posebno konstruirani za vojne »nuklearne reaktore«;

j. Pokretne radionice posebno konstruirane ili modificirane za servisiranje vojne opreme;

k. Terenski generatori posebno konstruirani ili modificirani za vojnu uporabu;

l. Spremnici, posebno konstruirani ili modificirani za vojnu uporabu;

m. Trajekti, osim onih koji se kontroliraju po drugim stavkama iz Popisa robe vojne namjene, mostovi i pontoni, posebno konstruirani za vojnu uporabu;

n. Testni modeli posebno namijenjeni »razvoju« sredstava koja podliježu kontroli po ML4, ML6, ML9 ili ML10.

o. Oprema za zaštitu od lasera (npr. za zaštitu očiju ili senzora) posebno konstruirani za vojnu uporabu.

p. »Gorive ćelije« osim onih navedenih negdje drugdje u Popisu robe vojne namjene, posebno konstruirane ili 1397967985modificirane’ za vojnu uporabu.

Tehničke napomene

1. Za potrebe ML17, termin »knjižnica« (»parametarske tehničke baze podataka« znači skup tehničkih informacija vojne prirode, pozivanje na koje može poboljšati izvedbu vojne opreme ili sustava).

2. Za potrebe ML17, »modificiran« znači bilo koju strukturalnu, električnu, mehaničku ili drugu promjenu koja ne-vojnom sredstvu daje vojne sposobnosti ekvivalentne drugom sredstvu koje jest posebno konstruirano za vojnu uporabu.

ML18 Oprema za izradu proizvoda navedenih na Popisu robe vojne namjene, kako slijedi:

a. Posebno konstruirana ili modificirana oprema za 1397967985izradu’ proizvoda navedenih u Popisu robe vojne namjene Europske unije, kao i komponente posebno konstruirane za to;

b. Sredstva posebno konstruirana testiranju okoliša te oprema posebno konstruirana za to, za davanje potvrde, označivanje ili testiranje proizvoda navedena u Popisu robe vojne namjene Europske unije.

Tehnička napomena

Za potrebe ML18, termin 1397967985izrada’ uključuje kreiranje, ispitivanje, proizvodnju, testiranje i provjeru.

Napomena: ML18.a. i ML18.b. uključuju sljedeću opremu:

a. Opremu za kontinuiranu nitraciju;

b. Pribor za centrifugalno testiranje ili oprema koja ima bilo koju od niže navedenih karakteristika:

1. Pokreće je motor ili motori ukupne vrednovane snage veće od 298 kW (400 KS);

2. Nosivost korisnog tereta od 113 kg ili više; ili

3. Mogućnost centrifugalnog ubrzanja od 8 g ili više kod nosivosti od 91 kg ili više;

c. Preše za dehidraciju;

d. Ekstruderi posebno izrađeni ili modificirani za izvlačenje vojnog eksploziva;

e. Rezači za dimenzioniranje izvučenih eksplozivnih punjenja;

f. Bubnjevi za miješanje materijala promjera 1,85 m ili više te kapaciteta proizvodnje preko 227 kg;

g. Kontinuirani mikseri za kruta barutna punjenja (kontinualni mješači za barute)

h. Fluidni mlinovi za mljevenje i usitnjavanje sastojaka vojnih eksploziva;

i. Oprema za postizanje sferičnosti i uniformnosti veličine čestica u metalnim prahovima navedenim u ML8.c8;

j. Pretvarači konvekcijske struje za preradu materijala navedenih u ML8.c3.

ML19 Sustavi naoružanja usmjerene energije (DEW), uz to povezana oprema ili oprema za protumjere i pokusni modeli, kako slijedi, te za njih posebno konstruirane komponente:

a. »Laserski« sustavi posebno konstruirani za uništenje ili prekid zadaće uništenja cilja;

b. Sustavi zraka čestica koji su u mogućnosti uništiti ili prekinuti zadaću uništenja cilja;

c. Radiofrekventni sustavi (RF) visoke snage koji su u mogućnosti uništiti ili prekinuti zadaću uništenja cilja;

d. Oprema posebno namijenjena nalaženju i identifikaciji ili obrani od sustava navedenih u ML19.a do ML19.c;

e. Fizički pokusni modeli za sustave, te oprema i komponente navedeni u ML19.

f. »Laserski« sustavi posebno konstruirani za uzrokovanje trajne sljepoće ako vid nije zaštićen, tj. ako osoba ne nosi zaštitne naočale ili ako nosi sredstva za korekciju vida.

Napomena 1: Sustavi oružja usmjerene energije (DEW sustavi) navedeni u ML19 uključuju sustave čije mogućnosti proizlaze iz kontrolirane primjene sljedećeg:

a. »Laseri« dovoljne snage da izvrše razaranje slično razaranju kakvo stvara konvencionalno streljivo;

b. Akceleratori čestica koji izbacuju nabijenu ili neutralnu zraku čestica destruktivne moći;

c. Prijenosnici radiofrekvencijskih zraka visoko impulsne snage ili visoko prosječne snage koji proizvode dovoljno snažna polja da onemoguće elektroniku na udaljenoj meti.

Napomena 2: ML19 uključuje dolje navedeno ako je posebno namijenjeno za sustave oružja usmjerene energije(DEW):

a. Stvaranje primarne snage, skladištenje energije, uključivanje, oprema za kondicioniranje snage ili rukovanje gorivom;

b. Sustavi za zahvat ili praćenje cilja

c. Sustavi koji mogu procijeniti oštećenje cilja, uništenje ili napuštanje zadaće;

d. Oprema za rukovanje, propagaciju ili usmjeravanje snopa;

e. Oprema sa mogućnošću brzog zaokreta zrake, za brze višestruke operacije prema cilju;

f. Prilagodna optika i fazni spreznici;

g. Ubrizgavači energije za negativne hidrogen ionske zrake;

h. »Kvalificirane za svemir« komponente ubrzanja,

i. Oprema za kanaliziranje negativne ionske zrake;

j. Oprema za kontroliranje i zaokretanje visokoenergetske ionske zrake;

k. »Kvalificirani za svemir« tanki listići kovine za neutraliziranje negativne hidrogen izotopne zrake.

ML20 Kriogenska i »superprovodljiva« oprema, kako slijedi, te komponente i pribor posebno konstruirani za nju:

a. Oprema posebno konstruirana ili sastavljena za instalaciju u vozilima za vojnu kopnenu, morsku, zračnu ili svemirsku primjenu, s mogućnošću rada u pokretu, kao i proizvodnje ili održavanja temperature ispod 103 k (-170 ºC);

Napomena: ML20.a uključuje mobilne sustave koji sadrže ili koriste pribor ili komponente izrađene od nemetalnih ili neelektričnih vodljivih materijala kao što su plastika ili materijali impregnirani epoksi smolom.

b. »Superprovodljiva« električna oprema (rotirajući strojevi i transformatori) posebno konstruirana ili sastavljena za instaliranje u vozilu za vojne kopnene, morske, zračne ili svemirske potrebe, s mogućnošću rada u pokretu.

Napomena: ML20.b se ne odnosi na hibridne homopolarne generatore direktne struje koji imaju normalnu metalnu armaturu jednog pola koja rotira u magnetskom polju proizvedenom od superprovodljivih spirala, uz uvjet da su te spirale jedina superprovodljiva komponenta u generatoru.

ML21 »Softver«, kako slijedi:

a. »Softver« posebno izrađen ili modificiran za »razvoj«, »proizvodnju« ili »uporabu« opreme ili materijala navedenih u EU Popisu robe vojne namjene;

b. Poseban »softver«, osim onog navedenog u ML21.a., kako slijedi:

1. »Softver« posebno namijenjen za vojnu namjenu i posebno namijenjeni modeliranju, simulaciji ili procjeni vojnih sustava naoružanja

2. »Softver« posebno namijenjen za vojnu namjenu i posebno namijenjeni modeliranju ili simuliranju scenarija vojnih operacija;

3. »Softver« za određivanje učinkovitosti oružja za konvencionalno, nuklearno, kemijsko ili biološko ratovanje.

4. »Softver« posebno namijenjen za vojnu uporabu i posebno namijenjen za zapovjedne, komunikacijske, nadzorne i obavještajne (C3I) ili za zapovjedne, komunikacijske, nadzorne, računalne i obavještajne aplikacije (C4I);

c. »Softver« koji se ne kontrolira po ML21.a, ili b., posebno izrađen ili modificiran za osposobljavanje opreme koja se ne kontrolira po Zajedničkom popisu robe vojne namjene za izvršenje vojnih funkcija opreme koja se kontrolira po Zajedničkom popisu robe vojne namjene Europske unije.

ML22 »Tehnologija«, kako slijedi:

a. »Tehnologija«, osim one specificirane u ML22b, koja je »potrebna« za »razvoj«, »proizvodnju« ili »uporabu« stavki navedenih u Popisu robe vojne namjene.

b. »Tehnologija« kako slijedi:

1. »Tehnologija« »potrebna« za projektiranje, uključivo i sklopove komponenti, i uporabu, održavanje i popravak kompletnih proizvodnih postrojenja za stavke navedene u Popisu robe s dvojnom namjenom, čak i ako komponente proizvodnog postrojenja nisu navedene.

2. »Tehnologija« »potrebna« za »razvoj« i »proizvodnju« lakog oružja čak i kad se koristi za proizvodnju reprodukcija antikvitetnog lakog oružja.

3. »Tehnologija« »potrebna« za »razvoj«, »proizvodnju« ili »uporabu« toksikoloških agensa i pripadne opreme ili komponenti kontroliranih u ML7.a do ML7.f.

4. »Tehnologija« »potrebna« za »razvoj«, »proizvodnju« ili »uporabu« »biopolimera« ili kultura specifičnih stanica kontroliranih u ML7.g.

5. »Tehnologija« »potrebna« isključivo za inkorporiranje »biokatalizatora«, kontroliranih u ML7.h.1 u vojne noseće supstance ili vojne materijale.

Napomena 1: »Tehnologija« »potrebna« za »razvoj«, »proizvodnji« i »uporabu« stavki kontroliranih u Popisu robe vojne namjene ostaje pod nadzorom čak i ako se primjenjuje za nekontrolirane stavke.

Napomena 2: ML22 ne kontrolira:

a. »Tehnologiju« koja je minimalno potrebna za ugradnju, uporabu, održavanje (provjeru) i popravak onih stavki koje nisu kontrolirane ili čiji je izvoz odobren;

b. »Tehnologiju« koja je »u javnoj domeni«, temeljnim znanstvenim istraživanjima ili minimalnim informacijama nužnim za primjenu patenata;

c. »Tehnologiju« za magnetsku indukciju, radi kontinuiranog pogona civilnih transportnih uređaja.

DEFINICIJE POJMOVA KORIŠTENIH U OVOM POPISU

Slijede definicije pojmova korištenih u ovom Popisu, po abecednom redu.

Napomena 1: Definicije se primjenjuju u cijelom Popisu. Reference su savjetodavne, i nemaju učinka na opću primjenu definiranih pojmova u cjelokupnom popisu.

Napomena 2: Riječi i pojmovi koje sadrži ovaj popis definicija dobivaju definirano značenje samo tamo gdje se nalaze u znacima »dvostrukog navoda«. Definicije pojmova između ‘jednostrukih navodnika’ su date u tehničkim napomenama relevantnog pojma. Na svim ostalim mjestima, riječi i pojmovi imaju svoje uobičajeno (rječničko) značenje.

ML8 »Aditivi«

Supstance koje se koriste u eksplozivima za poboljšanje njihovih svojstava.

ML7 »Agensi za suzbijanje nemira«

Tvari koje, u očekivanim uvjetima uporabe u svrhu suzbijanja nemira, velikom brzinom u čovjeka produciraju iritaciju osjetila ili onesposobljavajuće fizičke učinke koji nestaju nakon kratkog vremena nakon prestanka izloženosti. (Suzavci spadaju pod »agense za suzbijanje nemira«).

ML11 »Automatizirani sustavi za zapovijedanje i upravljanje«

Elektronički sustavi s pomoću kojih se unose, obrađuju i prenose informacije, bitne za učinkovito djelovanje skupine, veće formacije, taktične formacije, postrojbe, broda, podređene postrojbe ili raspoloživih oružnih sustava. To se postiže uporabom računalne i druge specijalizirane opreme namijenjene potpori funkcijama vojnog zapovijedanja ili upravljanja organizacijom. Glavne funkcije automatiziranih sustava za zapovijedanje i upravljanje su: učinkovito automatizirano prikupljanje, čuvanje i obrada podataka; prikaz situacije i okolnosti koje utječu na pripremu i izvođenje borbenih operacija; operativni i taktički proračuni za raspoređivanje resursa između borbenih skupina ili elemenata borbenog poretka ili bojnog rasporeda u skladu s misijom ili stanjem operacije; priprema podataka za ocjenu situacije i donošenje odluka u bilo kom trenutku tijekom operacije ili borbe; računalne simulacije operacija.

ML10 »Besposadna letjelica« (»UAV«)

Bilo koji »zrakoplov« sposoban poletjeti i održavati upravljivi let s navigacijom, bez nazočnosti čovjeka u njemu.

ML7, 22 »Biokatalizatori«

Enzimi za specifične kemijske ili biokemijske reakcije ili druge biološke tvari koje se spajaju s CW agensima i ubrzavaju njihovo raspadanje.

Tehnička napomena

»Enzimi« označavaju »biokatalizatore« za specifične kemijske ili biokemijske reakcije.

ML7,22 »Biopolimeri«

Biološke makromolekule kako slijedi:

a. Enzimi za specifične kemijske ili biokemijske reakcije;

b. Antitijela, monoklonalna, poliklonalna ili anti-idiotipska;

c. Specijalno napravljani ili specijalno procesirani receptori;

Tehnička napomena

1. »Anti-idiotipska antitijela« znači antitijela koja se vežu za specifične antigenske vezna mjesta drugih antitijela.

2. »Monoklonalna antitijela« znači proteine koji se vežu na jedno antigensko mjesto, a proizvodi ih jedna kultura (skupina) stanica;

3. »Poliklonalna antitijela« znače mješavinu proteina koji se vežu na specifične antigene, a koje proizvodi više od jedne kulture (skupine) stanica;

4. »Receptori« znači biološke makromolekularne strukture koje su sposobne vezati ligande, vezivanje kojih utječe na fiziološke funkcije.

ML15 »Cijevni pojačivači svjetlosti prve generacije«

Elektrostatički fokusirane cijevi, koje koriste ulazna i izlazna optička vlakna ili staklenu čeonu ploču, multi-alkalne foto katode (S-20 ili S-25), ali ne koriste mikrokanalne pojačivače.

ML10 »Civilni zrakoplov«

»Zrakoplovi«, navedeni po oznaci na popisu objavljenih certifikata o plovidbenosti od strane civilnih tijela, koji lete na komercijalnim domaćim ili međunarodnim rutama ili su namijenjeni legitimnoj civilnoj, privatnoj ili poslovnoj uporabi.

ML8, 18 »Eksplozivi«

Krutine, tekućine i plinovite tvari ili smjese od kojih se zahtjeva detoniranje, prilikom njihove uporabe kao primarnih, startnih ili glavnih punjenja u bojevim glavama, razornim punjenjima i drugim primjenama.

ML7 »Ekspresijski vektori«

Nositelji (npr. plazmidi ili virusi) korišteni za ubacivanje genetskog materijala u stanicu domaćina.

ML4, 8 »Energetski materijali«

Tvari ili smjese koje kemijskom reakcijom oslobađaju energiju potrebnu za potrebnu namjenu. »Eksplozivi«, »pirotehnika« i »Pogonsko gorivo« su podklase energetskih materijala.

ML19 »Kvalificirano za svemir«

Proizvodi koji su projektirani, proizvedeni i ispitani radi zadovoljavanja specijalnih električnih, mehaničkih ili okolišnih zahtjeva za uporabu kod lansiranja i postavljanja satelita ili zrakoplovnih sustava za velike visine koji djeluju na velikim visinama od 100 km ili više.

ML17 »Goriva ćelija«

Elektrokemijski uređaj koji, korištenjem goriva iz vanjskog izvora, izravno pretvara kemijsku energiju u istosmjernu električnu struju.

ML5, 19 »Laser«

Sklop komponenti koje proizvode prostorno i vremenski koherentno svjetlo pojačano stimuliranom emisijom zračenja.

ML17 »Nuklearni reaktor«

Uključuju dijelove i komponente koje se nalaze u ili se priključuju izravno na reaktorsku posudu, opremu koja kontrolira razinu snage u jezgri, i komponente koje normalno sadrže, ili dolaze u izravni kontakt sa ili nadziru primarno rashladno sredstvo reaktorske jezgre.

ML4, 8 »Pirotehnika«

Smjese krutih ili tekućih goriva ili oksidatora koji, kad se zapale, prolaze kroz energičnu kemijsku reakciju kontroliranom brzinom radi dobivanja određene vremenske zadrške (u djelovanju), određene količine topline, buke, dima, vidljive svjetlosti ili infracrvenog zračenja. Piroforne tvari su podgrupa pirotehničkih tvari, koje ne sadrže oksidatore, ali se spontano pale u dodiru sa zrakom.

ML8 »Pogonsko gorivo«

Tvari ili smjese koje kemijskom reakcijom proizvode velike količine vrelih plinova kontroliranom brzinom radi dobivanja mehaničkog rada.

ML22 »Potrebna«

Primijenjeno na »tehnologiju«, odnosi se samo na onaj dio »tehnologije« koji je posebno odgovoran za ostvarivanje ili premašivanje kontrolirane razine performansi, karakteristika ili funkcije. Takva zahtijevana »tehnologija« se može dijeliti između više proizvoda.

ML8 »Prekursori«

Specijalne kemikalije koje se koriste u proizvodnji eksploziva.

ML7 »Prilagođeno uporabi u ratu«

Bilo koja modifikacija ili selekcija (kao što je promjena čistoće, trajnosti, virulence, diseminacijske karakteristike ili otpornost na UV zračenje) koji su napravljene s ciljem povećanja učinkovitosti u onesposobljavanju ljudi ili životinja, uništavanju opreme, usjeva ili okoliša.

ML21, 22 »Proizvodnja«

Znači sve faze proizvodnje, kao što su: inženjering proizvoda, izrada, integracija, sklapanje, inspekcija, ispitivanje i kontrola kvalitete.

ML21 i ML22 »Razvoj«

Odnosi se na sve faze koje prethode serijskoj proizvodnji, kao što su: projektiranje i konstruiranje, konstrukcijska istraživanja, analiza i koncepti, sklapanje i ispitivanje prototipa, pilot proizvodne sheme, konstrukcijski podaci, proces transformacije prototipa u serijski proizvod, određivanje konfiguracije, integracija, nacrti.

ML17 »Robot«

Manipulacijski mehanizam, koji može djelovati na kontinuiranoj putanji ili od točke do točke, može koristiti senzore i ima sve dalje navedene karakteristike:

a. Multifunkcionalan je;

b. Sposoban je pozicionirati ili orijentirati materijal, dijelove, alate ili specijalne uređaje putem raznih pokreta u trodimenzionalnom prostoru;

c. Sadrži, u zatvorenoj ili otvorenoj petlji, tri ili više servouređaja, koji mogu uključivati i koračne motore; i

d. Posjeduje mogućnost »programiranja od stane korisnika« putem metode učenja/ponavljanja ili korištenjem elektroničkog računala, koje može biti programibilni logički kontroler, npr. bez mehaničke intervencije.

Napomena: Gore navedene definicije ne uključuju sljedeće uređaje:

1. Manipulacijske mehanizme koji su kontrolirani samo ručno, odnosno daljinski od strane operatera;

2. Manipulacijske mehanizme s fiksnom sekvencom (slijedom), koji su automatizirani pokretni uređaji, koji rade skladno mehanički utvrđenim programiranim pokretima. Program je mehanički ograničen pomoću fiksnih graničnika poput klinova ili zuba. Slijed pokreta i odabir putanje ili kutova ne može varirati i nije promjenjiv mehaničkim, elektronskim ili električnim putem;

3. Mehanički kontrolirani manipulacijski mehanizmi s promjenjivom sekvencom (slijedom) koji su pokretni automatizirani uređaji, i koji rade skladno mehanički fiksiranim programiranim pokretima. Program je mehanički ograničen pomoću fiksnih, ali prilagodljivih graničnika, kao što su klinovi i zubi. Slijed pokreta i odabir putanje ili kutova je promjenjiv u okviru fiksnog programiranog uzorka. Varijacije ili modifikacije programiranog uzorka (npr. promjena klinova ili zamjena zuba) u jednoj ili više osi kretanja se postižu samo mehaničkim djelovanjem;

4. Manipulacijski mehanizmi s promjenjivom sekvencom (slijedom) bez servo uređaja, koji rade skladno mehanički utvrđenim programiranim pokretima. Program može biti varijabilan, ali sekvenca (slijed) se odvija samo na temelju binarnog signala od mehanički fiksiranog električnog binarnog uređaja ili pomičnih graničnika;

5. Skladišne dizalice (kranovi) definirani kao Kartezijanski koordinatni manipulacijski mehanizmi koji su proizvedeni kao integralni dio vertikalnog sustav skladištenja na policama, i konstruirani su za dohvat sadržaja u pretincima na policama u svrhu pohrane ili vađenja.

ML21 »Softver«

Skupina jednog ili više »programa« ili »mikro programa« fiksiranih na bilo kojem opipljivom (materijalnom) mediju za zapisivanje.

ML 20 »Supravodljivost«

Odnosi se na materijale (tj. metali, slitine ili spojevi) koji mogu izgubiti cjelokupni električni otpor (tj. koji mogu postići beskonačnu električnu vodljivost i provoditi vrlo jake el. struje bez Jouleovog zagrijavanja.)

»Kritična temperatura« (1 3 6) (ponekad navedena i kao prijelazna temperatura) određenog supravodljivog materijala je temperatura, pri kojoj taj materijal gubi bilo kakav otpor protoku istosmjerne struje.

Tehnička napomena

»Supravodljivo« stanje materijala je individualno karakterizirano »kritičnom temperaturom«, kritičnim magnetskim poljem koje je funkcija temperature; ili kritičnom gustoćom struje, koja je s druge strane u funkciji i magnetskog polja i temperature.

ML11 »Svemirsko plovilo«

Aktivni i pasivni sateliti i svemirske sonde.

ML22 »Tehnologija«

Specifična informacija nužna za »razvoj«, »proizvodnju« ili »uporabu« određenog proizvoda. Informacija ima oblik tehničkih podataka ili tehničke ispomoći.

Tehničke napomene

1. »Tehnički podaci« mogu biti u obliku tehničkih crteža, dijagrama, modela, formula, tablica, inženjerskih konstrukcija ili specifikacija, priručnika i instrukcija u pisanom obliku ili na drugim medijima ili uređajima kao što su diskovi, vrpce i ROM memorije.

2. »Tehnička ispomoć« može biti u obliku instrukcija, vještina, obuke, radnih znanja i konzultantskih usluga. »Tehnička ispomoć« može uključivati prijenos »tehničkih podataka«.

ML22 »Temeljna znanstvena istraživanja«

Eksperimentalna ili teoretska istraživanja koja se načelno koriste za usvajanje novih znanja o fundamentalnim načelima pojava ili uočenih činjenica, koja nisu izravno usmjerena ka nekom specifičnom cilju ili praktičnoj primjeni.

ML22 »U javnom vlasništvu«

Ovo znači »tehnologija« ili »računalni programi« koji su dostupni za javnu uporabu bez ograničenja za njihovi dalju distribuciju.

Napomena: Ograničenja u vezi s autorskim pravima ne izdvajaju »tehnologiju« ili »računalne programe« od toga da se nalaze »u javnoj domeni«.

ML21, 22 »Uporaba«

Korištenje, instalacija/ugradnja (uključujući ugradnju na licu mjesta), održavanje (provjera), popravak, remont i obnavljanje.

ML13 »Vlaknasti ili filamentni materijali«

Uključuju:

a. Kontinuirane filamente;

b. Kontinuirano predivo;

c. Vrpce, tekstili, trake, prostirke;

d. Rezana vlakna, sortirana vlakna i prekrivači od koherentnih vlakana;

e. Vlati, monokristalne ili polikristalne, bilo koje duljine;

f. Pulpa od aromatskih poliamida.

ML10 »Vozila lakša od zraka«

Baloni i zračni brodovi koji uzgon ostvaruju korištenjem toplog zraka ili plinova lakših od zraka kao što su helij ili vodik.

ML17 »Završni elementi«

Hvataljke, aktivni alati ili bilo koji alati koji se pričvršćuju na prirubnicu na kraju manipulacijske ruke »robota«.

Tehnička napomena

»Aktivne alatne jedinice« su uređaji za primjenu dodatne snage, obradne ili senzorske energije na obratku.

ML8, ML10 i ML14 »Zrakoplov«

Leteća naprava s fiksnim krilima, gibljivim krilima, rotirajućim krilima (helikopteri), nagibnim rotorom ili nagibnim krilom.

PRILOG II.

POPIS OBRAMBENIH PROIZVODA

Napomena 1. Pojmovi u »navodnicima« su definirani pojmovi. Pozvati se na »Definicije pojmova korištenih u Popisu« priložene ovom Popisu.

Napomena 2. U nekim slučajevima kemikalije su popisane imenom i CAS brojem. Popis se odnosi na kemikalije iste strukturne formule (uključujući hidrate) bez obzira na ime ili CAS broj. CAS brojevi prikazani su kako bi se lakše identificirala određena kemikalija ili smjesa bez obzira na nomenklaturu. CAS brojevi ne mogu se koristiti kao jedino sredstvo identifikacije budući da neki oblici navedenih kemikalija imaju različite CAS brojeve, a i smjese koje sadrže navedenu kemikaliju mogu također imati različite CAS brojeve.

ML1 Oružje s glatkom cijevi kalibra manjeg od 20 mm, ostalo naoružanje i automatsko oružje kalibra 12,7 mm (kalibra 0,50 inča) ili manje i pribor, kako slijedi, te za njih posebno konstruirane komponente:

Napomena ML1 ne odnosi se na:

a) vatreno oružje posebno konstruirano za uporabu s tzv. lažnim streljivom i iz kojeg nije moguće ispaliti projektil;

b) vatreno oružje posebno konstruirano za izbacivanje navođenih projektila bez visoko eksplozivnog punjenja ili komunikacijske povezanosti, s dometom koji je manji ili jednak 500 m;

c) oružje koje ispaljuje streljivo s rubnim paljenjem i koje nije potpuno automatsko; d.

d) »onesposobljeno vatreno oružje«.

a) puške i kombinirano oružje, ručno vatreno oružje, strojnice, kratke strojnice i višecjevno oružje;

Napomena ML1.a. ne odnosi se na sljedeće:

a) puške i kombinirano oružje proizvedeno prije 1938.;

b) reprodukcije pušaka i kombiniranog oružja čiji su originali proizvedeni prije 1890.;

c) ručno vatreno oružje, višecjevno oružje i strojnice proizvedene prije 1890. te njihove reprodukcije;

d) puške ili ručno vatreno oružje koji su posebno konstruirani za ispaljivanje inertnih projektila pomoću komprimiranog zraka ili CO2.

b) oružje s glatkom cijevi kako slijedi:

1. oružje s glatkom cijevi posebno konstruirano za vojnu uporabu;

2. ostalo oružje s glatkom cijevi kako slijedi:

a) potpuno automatsko oružje;

b) poluautomatsko oružje ili oružje s kliznim mehanizmom punjenja (pumperice);

Napomena ML1.b.2 ne odnosi se na oružje posebno konstruirano za ispaljivanje inertnih projektila pomoću komprimiranog zraka ili CO2.

Napomena ML1.b. ne odnosi se na sljedeće:

a) oružje s glatkom cijevi proizvedeno prije 1938.;

b) reprodukcije oružja s glatkom cijevi čiji su originali proizvedeni prije 1890.;

c) oružje s glatkom cijevi koje se koristi za lov ili sport. To oružje ne smije biti posebno konstruirano za vojnu uporabu niti smije biti automatsko;

d) oružje s glatkom cijevi posebno konstruirano za bilo što od navedenog:

1. ubijanje domaćih životinja;

2. uspavljivanje životinja;

3. seizmička testiranja;

4. ispaljivanje industrijskih projektila; ili

5. onesposobljavanje improviziranih eksplozivnih naprava (IED-ova).

Napomena: Za sredstva za onesposobljavanje vidi ML4. i stavku 1A006 na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

c) oružje koje ispaljuje streljivo bez čahure;

d) odvojivi spremnici za streljivo, prigušivači pucnja ili moderatori, posebni dodaci za montiranje na pušku, optički ciljnici za oružje i prigušivači bljeska za oružja navedena u ML1.a, ML1.b ili ML1.c.

Napomena: ML1.d. ne odnosi se na optičke ciljnike za oružje, bez elektroničkog procesuiranja slike, s deveterostrukim ili manjim povećanjem, pod uvjetom da nisu posebno konstruirani ili izmijenjeni za vojnu uporabu ili nemaju ugrađene nikakve končanice posebno konstruirane za vojnu uporabu.

ML2 Oružje s glatkom cijevi kalibra 20 mm ili većeg, ostalo oružje ili naoružanje kalibra većeg od 12,7 mm (kalibra 0,50 inča), bacači i pribor, kako slijedi, te za njih posebno konstruirane komponente:

a) oružje, haubice, topovi, minobacači, protuoklopno oružje, lanseri raketa, vojni bacači plamena, puške, netrzajno oružje, oružje s glatkom cijevi te naprave za smanjenje otkrivanja položaja;

Napomena 1. ML2.a. uključuje ubrizgavače, mjerne naprave, spremnike te ostale komponente posebno konstruirane za uporabu s tekućim pokretačkim punjenjima za bilo koji dio opreme naveden u ML2.a.

Napomena 2. ML2.a. ne odnosi se na oružje kako slijedi:

a) puške, oružje s glatkom cijevi i kombinirano oružje proizvedeno prije 1938.;

b) reprodukcije pušaka, oružja s glatkom cijevi i kombiniranog oružja čiji su originali proizvedeni prije 1890.;

c) oružje, haubice, topove i minobacače proizvedene prije 1890.;

d) oružje s glatkom cijevi koje se koristi za lov ili sport. To oružje ne smije biti posebno konstruirano za vojnu uporabu niti smije biti automatsko;

e) oružje s glatkom cijevi posebno konstruirano za bilo što od navedenog:

1. ubijanje domaćih životinja;

2. uspavljivanje životinja;

3. seizmička testiranja;

4. ispaljivanje industrijskih projektila; ili

5. onesposobljavanje improviziranih eksplozivnih naprava (IED-ova);

Pozor Za sredstva za onesposobljavanje vidi ML4. i stavku 1A006 na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

f) ručni lanseri projektila posebno konstruirani za izbacivanje navođenih projektila bez visokoeksplozivnog punjenja ili komunikacijske povezanosti, s dometom koji je manji ili jednak 500 m.

b) dimni, plinski i pirotehnički bacači ili generatori posebno konstruirani ili izmijenjeni za vojnu uporabu;

Napomena ML2.b. ne odnosi se na signalne pištolje.

c) ciljnici za oružje i nosači ciljnika za oružje koji imaju sve od navedenog:

1. posebno su namijenjeni vojnoj uporabi; i

2. posebno konstruirani za oružje navedeno u ML2.a.; d.

d) postolja i odvojivi spremnici za streljivo posebno su konstruirani za oružje navedeno u ML2.a.

ML3 Streljivo i naprave za podešavanje upaljača, kako slijedi, te posebno konstruirane komponente za njih:

a) streljivo za oružje navedeno u ML1., ML2. ili ML12.

b) naprave za podešavanje upaljača posebno konstruirane za streljivo navedeno u ML3.a.

Napomena 1. Posebno konstruirane komponente navedene u ML3. uključuju:

a) metalne ili plastične proizvode, kao što su nakovnji kapisle, košuljice zrna, članci redenika, vodeći prsteni i metalni dijelovi streljiva;

b) sigurnosne i oružne naprave, upaljače, senzore i inicijalne naprave;

c) energetska punjenja za jednokratno ispaljenje;

d) sagorive čahure za punjenje;

e) podstreljivo, uključujući bombice, mine i projektile navođene na cilj.

Napomena 2. ML3.a. ne odnosi se na ništa od navedenog:

a) streljivo čija je čahura zatvorena bez projektila (tzv. prazna zvijezda);

b) tzv. slijepo streljivo s probušenom komorom za barut;

c) ostalo prazno i slijepo streljivo koje ne uključuje komponente konstruirane za bojevo streljivo; ili

d) komponente posebno konstruirane za prazno ili slijepo streljivo, navedeno u ovoj Napomeni 2.a., b. ili c.

Napomena 3. ML3.a. ne odnosi se na patrone posebno konstruirane za bilo koju od sljedećih namjena:

a) signaliziranje;

b) tjeranje ptica; ili

c) paljenje fitilja na naftnim bušotinama.

ML4 Bombe, torpeda, rakete, projektili, ostale eksplozivne naprave i punjenja, kao i pripadajuća oprema i pribor, kako slijedi, posebno konstruirana za vojnu uporabu, te za njih posebno konstruirane komponente:

Pozor 1. Za opremu za navođenje i navigaciju vidi ML11.

Pozor 2. Za sustave za zaštitu aviona od raketa (AMPS), vidi ML4.c.

a) bombe, torpeda, granate, dimni spremnici, rakete, mine, projektili, dubinska (protupodmornička) punjenja, punjenja za rušenje, kao i oprema za uništavanje, »pirotehničke« naprave, patrone i simulatori (npr. oprema koja simulira karakteristike bilo kojeg od ovih sredstava), posebno konstruirani za vojnu uporabu;

Napomena ML4.a. uključuje: a.

a) dimne granate, zapaljive bombe i eksplozivne naprave;

b) sapnice raketnih projektila i vrhove projektila na letjelicama koje imaju mogućnost povratka u atmosferu.

b) oprema koja ima sve od navedenog:

1. posebno su namijenjeni vojnoj uporabi; i

2. posebno konstruirana za »aktivnosti« koje su vezane uz bilo što od navedenog:

a) stavke navedene u ML4.a.; ili

b) improvizirane eksplozivne uređaje (IED-ove).

Tehnička napomena

Za potrebe ML4.b.2. »aktivnosti« se odnosi na rukovanje, ispaljivanje, polaganje, nadzor, pražnjenje, detonaciju, aktiviranje, električno napajanje s jednokratnim radnim učinkom, zavaravanje, ometanje, odstranjivanje, otkrivanje, smetanje ili zbrinjavanje.

Napomena 1. ML4.a. uključuje:

a) mobilnu opremu za pretvaranje plina u tekuće stanje koja može proizvesti 1 000 kg ili više plina u tekućem stanju po danu;

b) ploveći električni provodni kabel za čišćenje magnetskih mina.

Napomena 2. ML4.b. ne odnosi se na ručne naprave koje su namijenjene isključivo za detekciju metalnih objekata i nemaju mogućnost razlikovanja mina od ostalih metalnih objekata.

c) sustavi za zaštitu aviona od raketa (AMPS).

Napomena ML4.c. ne odnosi se na AMPS koji ima sve od navedenog:

a) bilo koji od sljedećih senzora za upozorenje na prisutnost projektila:

1. pasivne senzore s vršnim odzivom između 100-400 nm; ili

2. aktivne pulsirajuće Dopplerove senzore za upozorenje na prisutnost projektila;

b) sustave za stvaranje protumjera;

c) baklje, koje imaju i vidljiv i infracrveni trag, za ometanje projektila zemlja-zrak; i

d) ugrađen na »civilnom zrakoplovu« i koji ima sve od navedenog:

1. AMPS je u funkciji samo na određenom »civilnom zrakoplovu« na kojem je ugrađen određeni AMPS i za kojeg je izdan bilo koji od sljedećih dokumenata:

a) civilni certifikat tipa koji izdaju tijela nadležna za civilno zrakoplovstvo jedne ili više država članica EU-a ili države sudionice u Sporazumu iz Wassenaara; ili

b) odgovarajući dokument koji priznaje Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo (ICAO);

2. AMPS koristi zaštitu za sprečavanje neovlaštenog pristupa »softveru«; i

3. AMPS uključuje aktivni mehanizam koji onemogućuje funkciju sustava u slučaju njegova uklanjanja s »civilnog zrakoplova« na koji je ugrađen.

ML5 Kontrola paljbe i pripadajuća oprema za uzbunjivanje i upozoravanje, kao i srodni sustavi, oprema za testiranje, uciljavanje i protumjere, kako slijedi, posebno konstruirana za vojnu uporabu, te za njih posebno konstruirane komponente i pribor:

a) ciljnici oružja, računala za bombardiranje, sustavi za usmjeravanje oružja i sustavi za upravljanje paljbom;

b) sustavi za određivanje položaja cilja, označivanje, određivanje daljine do cilja, promatranje ili praćenje; oprema za detekciju, prikupljanje podataka, prepoznavanje ili identifikaciju; te oprema za ugradnju senzora;

c) oprema za protuelektronsko djelovanje namijenjena sredstvima navedenima u ML5.a. ili ML5.b.;

Napomena Za potrebe ML5.c., oprema za protuelektronsko djelovanje uključuje i opremu za otkrivanje.

d) oprema za testiranje na terenu ili uciljavanje posebno namijenjena sredstvima navedenima u ML5.a., ML5.b. ili ML5.c.

ML6 Kopnena vozila i komponente kako slijedi:

Pozor Za opremu za navođenje i navigaciju vidi ML11.

a) kopnena vozila i njihove komponente posebno konstruirani ili izmijenjeni za vojnu uporabu;

Tehnička napomena

Za potrebe ML6.a. izraz kopnena vozila uključuje i prikolice.

b) ostala kopnena vozila i komponente kako slijedi:

1. vozila koja imaju sve od navedenog:

a) proizvedena ili opremljena materijalima koji pružaju balističku zaštitu razine III. (sukladno normi NIJ 0108.01 iz rujna 1985. godine ili usporedivoj nacionalnoj normi) ili veću;

b) transmisija koja omogućava istovremeni pogon i na prednjim i stražnjim kotačima, uključujući vozila koja radi veće nosivosti imaju dodatne kotače, bez obzira na to jesu li oni s pogonom ili ne;

c) bruto masu vozila (GVWR) veću od 4 500 kg; i

d) konstruirana ili izmijenjena za uporabu na neravnom terenu;

2. komponente koje imaju sve od navedenog:

a) posebno konstruirane za vozila navedena u ML6.b.1.; i

b) pružaju balističku zaštitu razine III. (sukladno normi NIJ 0108.01 iz rujna 1985. godine ili usporedivoj nacionalnoj normi) ili veću.

Pozor Vidi također ML13.a.

Napomena 1. ML6.a. uključuje:

a) tenkove i ostala vojna naoružana vozila te vojna vozila koja su opremljena nosačima za naoružanje ili opremom za postavljanje mina ili lansiranje projektila navedena u ML4;

b) oklopna vozila;

c) amfibijska vozila i vozila za prelaženje dubokih vodenih površina;

d) vozila za izvlačenje i vozila za vuču ili prijevoz streljiva ili sustava oružja, kao i s tim povezanu opremu za rukovanje teretom.

Napomena 2. Modifikacija kopnenog vozila za vojnu uporabu navedenog u ML6.a. podrazumijeva strukturnu, električnu ili mehaničku promjenu koja uključuje jednu ili više komponenti posebno konstruiranih za vojnu uporabu. Te komponente uključuju:

a) zaštitu pneumatika izvedenu tako da pneumatici budu neprobojni za metke;

b) oklopnu zaštitu vitalnih dijelova (npr. spremnika goriva ili kabine vozila);

c) posebna pojačanja ili nosače oružja;

d) svjetla za noćnu vožnju.

Napomena 3. ML6. ne odnosi se na civilna vozila konstruirana ili modificirana za prijevoz novca ili vrijednosti.

Napomena 4. ML6. ne odnosi se na vozila koja ispunjavaju sve navedeno:

a) proizvedena su prije 1946. godine;

b) nemaju stavke navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a i proizvedene nakon 1945. godine, osim reprodukcija originalnih komponenti ili pribora za vozilo; i

c) ne uključuju oružje navedeno u ML1., ML2. ili ML4., osim ako je neupotrebljivo i ako iz njega nije moguće ispaljivati projektile.

ML7. Kemijski agensi, »biološki agensi«, »agensi za suzbijanje nereda«, radioaktivni materijali, pripadajuća oprema, komponente i materijali kako slijedi:

a) »biološki agensi« ili radioaktivni materiji odabrani ili prilagođeni u cilju povećanja njihove učinkovitosti u stvaranju žrtava među ljudima i životinjama, degradiranju opreme ili oštećenju usjeva ili okoliša;

b) agensi za kemijsko ratovanje, uključujući:

1. nervne agense za kemijsko ratovanje:

a) O-alkil (jednak ili manji od C10, uključujući cikloalkil), alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil)-fosfonofluoridati, kao što su:

Sarin (GB):O-izopropil metilfosfonofluoridat (CAS 107-44-8); i

Soman (GD):O-pinakolil metilfosfonofluoridat (CAS 96-64-0);

b) O-alkil (jednak ili manji od C10, uključujući cikloalkil) N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosforamidocijanidati, kao što su:

tabun (GA):O-etil N,N-dimetilfosforamidocijanidat (CAS 77-81-6);

c) O-alkil (H ili jednak ili manji od C10, uključujući cikloalkil) S-2-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil)-aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfonotiolati i odgovarajuće alkalirane i protonirane soli, kao što su:

VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metil fosfonotiolat (CAS 50782-69-9);

2. kožni agensi za kemijsko ratovanje:

a) sumporni otrovi, kao što su:

1. 2-kloroetilklorometilsulfid (CAS 2625-76-5);

2. bis (2-kloroetil) sulfid (CAS 505-60-2);

3. bis (2-kloroetiltio) metan (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-bis (2-kloroetiltio) etan (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bis (2-kloroetiltio) -n-propan (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-bis (2-kloroetiltio) -n-butan (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-bis (2-kloroetiltio) -n-pentan (CAS 142868-94-8);

8. bis (2-kloroetiltiometil) eter (CAS 63918-90-1);

9. bis (2-kloroetiltioetil) eter (CAS 63918-89-8);

b) luiziti, kao što su:

1. 2-klorovinildikloroarsin (CAS 541-25-3);

2. tris (2-klorovinil) arsin (CAS 40334-70-1);

3. bis (2-klorovinil) kloroarsin (CAS 40334-69-8);

c) dušični otrovi, kao što su:

1. HN1: bis (2-kloroetil) etilamin (CAS 538-07-8);

2. HN2: bis (2-kloroetil) metilamin (CAS 51-75-2);

3. HN3: tris (2-kloroetil) amin (CAS 555-77-1);

3. agensi za onesposobljavanje u kemijskom ratovanju, kao što su:

a) 3-kinuklidinil benzilat (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. defolijanti namijenjeni kemijskom ratovanju, kao što su:

a) butil 2-kloro-4-fluorofenoksiacetat (LNF);

b) 2,4,5-triklorofenoksioctena kiselina (CAS 93-76-5) pomiješana s 2,4-diklorofenoksioctenom kiselinom (CAS 94-75-7) (narančasti agens (CAS 39277-47-9));

c) binarni prekursori i ključni prekursori namijenjeni kemijskom ratovanju kako slijedi:

1. alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfonil difluoridi, kao što su:

DF: metil fosfonildifluorid (CAS 676-99-3);

2. O-alkil (H ili jednak ili manji od C10, uključujući cikloalkil) O-2-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil)-aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfoniti i odgovarajuće alkalirane i protonirane soli, kao što su:

QL: O-etil-O-2-di-izopropilaminoetil metilfosfonit (CAS 57856-11-8);

3. klorosarin: O-izopropil metilfosfonokloridat (CAS 1445-76-7);

4. klorosoman: O-pinakolil metilfosfonokloridat (CAS 7040-57-5);

d) »agensi za suzbijanje nereda«, aktivne sastavne kemikalije i njihove kombinacije, uključujući:

1. α-bromobenzenacetonitril, (bromobenzil cijanid) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. [(2-klorofenil) metilen] propanedinitril, (o-klorobenzilidenemalonoonitril (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-kloro-1-feniletanon, fenilacil klorid (ω-kloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

4. dibenz-(b,f)-1,4-oksazefin (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-kloro-5,10-dihidrofenarsazin, (fenarsazin-klorid), (Adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

6. N-nonanomorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9);

Napomena 1. ML7.d. ne odnosi se na »agense za suzbijanje nereda« koji su pojedinačno pakirani u svrhu samoobrane.

Napomena 2. ML7.d. ne odnosi se na aktivne sastavne kemikalije i njihove kombinacije identificirane i pakirane za proizvodnju hrane ili u medicinske svrhe.

e) oprema posebno konstruirana ili izmijenjena za vojnu uporabu, posebno konstruirana ili izmijenjena za raspršivanje bilo čega od navedenog i za nju posebno konstruirane komponente:

1. materijali ili agensi navedeni u ML7.a., ML7.b. ili ML7.d.; ili

2. agensi za kemijsko ratovanje sastavljeni od prekursora navedenih u ML7.c.;

f) oprema za zaštitu i dekontaminaciju, posebno konstruirana ili izmijenjena za vojnu uporabu, komponente i kemijske smjese, kako slijedi:

1. oprema posebno konstruirana ili izmijenjena za obranu od materijala navedenih u ML7.a., ML7.b. ili ML7.d. i za nju posebno konstruirane komponente;

2. oprema posebno konstruirana ili izmijenjena za dekontaminaciju objekata kontaminiranih materijalima navedenima u ML7.a. i ML7.b. i za nju posebno konstruirane komponente;

3. kemijske smjese posebno razvijene ili oblikovane za dekontaminaciju objekata kontaminiranih materijalima navedenima u ML7.a. ili ML7.b.;

Napomena ML7.f.1. uključuje:

a) rashladne jedinice posebno konstruirane ili izmijenjene za nuklearno, biološko ili kemijsko filtriranje;

b) zaštitnu odjeću.

Pozor Za civilne zaštitne maske, zaštitnu i dekontaminacijsku opremu vidi također stavku 1A004 na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

g) oprema, posebno konstruirana ili izmijenjena za vojnu uporabu, izrađena ili izmijenjena za pronalaženje ili identifikaciju materijala navedenih u ML7.a., ML7.b. ili ML7.d., i za nju posebno konstruirane komponente;

Napomena ML7.g. ne odnosi se na dozimetre za osobnu dozimetriju.

Pozor Vidi također stavku 1A004 na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

h) »biopolimeri« posebno namijenjeni ili prerađeni za otkrivanje ili identifikaciju agensa za kemijsko ratovanje navedenih u ML7.b. i kultura posebnih stanica koje se koriste za njihovu proizvodnju;

i) »biokatalizatori« za dekontaminaciju ili razgradnju agensa za kemijsko ratovanje i njihovi biološki sustavi kako slijedi:

1. »biokatalizatori« posebno namijenjeni za dekontaminaciju ili razgradnju agensa za kemijsko ratovanje navedenih u ML7.b. i koji su rezultat usmjerene laboratorijske selekcije ili genetske manipulacije bioloških sustava;

2. biološki sustavi koji sadrže genetske informacije koje su specifične za proizvodnju »biokatalilzatora« navedenih u ML7.i.1. kako slijedi:

a) »ekspresijski vektori«;

b) virusi;

c) kulture stanica.

Napomena 1. ML7.b. i ML7.d. ne odnose se na sljedeće:

a) cijanogen klorid (CAS 506-77-4). Vidi stavku 1C450.a.5. na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom;

b) cijanovodičnu kiselinu (CAS 74-90-8);

c) klor (CAS 7782-50-5);

d) karbonil klorid (fosgen) (CAS 75-44-5). Vidi stavku 1C450.a.4. na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom;

e) eifosgen (triklorometil-kloroformat) (CAS 503-38-8);

f) fe upotrebljava se od 2004.;

g) ksilil bromid, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h) benzil bromid (CAS 100-39-0);

i) benzil jodid (CAS 620-05-3);

j) bromo aceton (CAS 598-31-2);

k) cijan bromid (CAS 506-68-3);

l) bromo metiletilketon (CAS 816-40-0);

m) kloro aceton (CAS 78-95-5);

n) etil jodoacetat (CAS 623-48-3);

o) jodo aceton (CAS 3019-04-3);

p) kloropikrin (CAS 76-06-2). Vidi stavku 1C450.a.7. na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

Napomena 2. Kulture stanica i biološki sustavi navedeni u ML7.h. i ML7.i.2. isključivi su i te stavke ne odnose se na stanice ili biološke sustave za civilne svrhe kao što su poljoprivreda, farmacija, medicina, veterinarstvo, okoliš, zbrinjavanje otpada ili industrija hrane.

ML8 »Energetski materijali« i odgovarajuće supstancije kako slijedi:

Pozor 1. Vidi također stavku 1C011 na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

Pozor 2. Za punjenja i uređaje, vidi ML4. i stavku 1A008 na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

Tehničke napomene

1. Za potrebe ML8., osim ML8.c.11. ili ML8.c.12., smjesa se odnosi na sastav dviju ili više supstancija u kojoj je barem jedna supstancija navedena u podstavkama ML8.

2. Bilo koja supstancija navedena u podstavkama ML8. kontrolira se po ovom popisu čak i kada se koristi za neke druge primjene od onih navedenih. (npr. TAGN se uglavnom koristi kao eksploziv, ali se može koristiti ili kao gorivo ili kao oksidator.)

3. Za potrebe ML8., veličina čestice je srednji promjer čestice na bazi mase ili volumena. Pri uzorkovanju i određivanju veličine čestice koristit će se međunarodne ili jednakovrijedne nacionalne norme.

a) »eksplozivi« i njihove »smjese« kako slijedi:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroksan ili 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oksid) (CAS 97096-78-1);

2. BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III.) perklorat) (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroksan ili 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oksid) (CAS 117907-74-1);

4. CL-20 (HNIW ili heksanitroheksaazaisowurtzitan) (CAS 135285-90-4); klatrati od CL-20 (vidi također ML8.g.3. i .g.4. za njegove »prekursore«);

5. CP (2-(5-cijanotetrazolato) penta amin-kobalt (III.) perklorat) (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilen, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7. DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin);

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oksid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3’-diamino-2,2’,4,4’,6,6’-heksanitrobifenil ili dipikramid) (CAS 17215-44-0);

11. DNGU (DINGU ili dinitroglikoluril) (CAS 55510-04-8);

12. furazani kako slijedi:

a) DAAOF (DAAF, DAAFox ili diaminoazoksifurazan);

b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13. HMX i derivati (vidi također ML8.g.5. za njegove »prekursore«) kako slijedi:

a) HMX (ciklotetrametilenetetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazin,1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazaciklooktan, oktogen ili octogene) (CAS 2691-41-0);

b) difluoroaminirani analozi HMX;

c) K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-oktanon-3,tetranitrosemiglikuril ili keto-bicklik HMX) (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (heksanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15. HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16. imidazoli kako slijedi:

a) BNNII (oktahidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazol);

b) DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d) NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);

e) PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazol);

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilen hidrazin);

18. NTO (ONTA ili 3-nitro-1,2,4-triazol-5-jedan) (CAS 932-64-9);

19. polinitrokubani s više od četiri dušične grupe;

20. PYX (2,6-Bis(pikrilamino)-3,5-dinitropiridin) (CAS 38082-89-2);

21. RDX i derivati kako slijedi:

a) RDX (ciklotrimetilenetrinitramin, ciklonit, T4, heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cikloheksan, heksogen ili hexogene) (CAS 121-82-4); b.

b) keto-RDX (K-6 ili 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacikloheksanon) (CAS 115029-35-1);

22. TAGN (triaminoguanidinenitrat) (CAS 4000-16-2);

23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (vidi također ML8.g.7. za njegove »prekursore«);

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoramin) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin);

25. tetrazoli kako slijedi:

a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b) NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26. tetril (trinitrofenilmetilnitramin) (CAS 479-45-8);

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (vidi također ML8.g.6. za njegove »prekursore«);

28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) (vidi također ML8.g.2. za njegove »prekursore«);

29. TNGU (SORGUYL ili tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7);

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazin) (CAS 229176-04-9);

31. triazini kako slijedi:

a) DNAM (2-oksi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);

b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-heksahidro-1,3-5-triazin) (CAS 130400-13-4);

32. triazoli kako slijedi:

a) 5-azido-2-nitrotriazol;

b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0);

c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d) BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin);

e) DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f) DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g) Ne upotrebljava se od 2010.;

h) NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol);

i) PDNT (1-pikril-3,5-dinitrotriazol);

j) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33. eksplozivi koji nisu navedeni drugdje u ML8.a. i koji imaju bilo što od sljedećeg:

a) brzinu detonacije veću od 8 700 m/s na maksimalnoj gustoći; ili

b) tlak detonacije veći od 34 GPa (340 kbar);

34. ne upotrebljava se od 2013.;

35. DNAN (2,4-dinitroanizol) (CAS 119-27-7);

36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoksa-4,10-diazaizovurcitan)

37. GUDN (Guanylurea dinitramid) FOX-12 (CAS 217464-38-5)

38. tetrazini, kako slijedi:

a) BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diaminotetrazin);

b) LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazin-1,4-dioksid);

39. energetski ionski materijali koji se tope na temperaturi između 343 K (70 °C) i 373 K (100 °C) i s brzinom detonacije većom od 6 800 m/s ili s tlakom detonacije većim od 18 GPa (180 kbar);

40. BTNEN (Bis(2,2,2-trinitroetil)-nitramin) (CAS 19836-28-3);

41. FTDO (5,6 – (3 ‚, 4’-furazano) – 1,2,3,4-tetrazin-1,3-dioksid);

Napomena ML8.a. uključuje »eksplozivne kokristale«.

Tehnička napomena

»Eksplozivni kokristal« je čvrsti materijal koji se sastoji od pravilnog trodimenzionalnog rasporeda dviju ili više eksplozivnih molekula od kojih je barem jedna navedena u ML8.a.

b) »pogonska goriva« kako slijedi:

1. bilo koje kruto »pogonsko gorivo« teoretskog specifičnog impulsa (u standardnim uvjetima) većeg od:

a) 240 sekundi za nemetalizirano, nehalogenizirano »pogonsko gorivo«;

b) 250 sekundi za nemetalizirano, halogenizirano »pogonsko gorivo«; ili

c) 260 sekundi za metalizirano »pogonsko gorivo«;

2. ne upotrebljava se od 2013.;

3. »pogonska goriva« koja imaju vrijednost konstante snage veću od 1 200 kJ/kg;

4. »pogonska goriva« koja mogu podnijeti stabilnu linearnu brzinu gorenja veću od 38 mm/s u standardnim uvjetima (izmjereno u obliku inhibiranog uzorka) pri tlaku od 6,89 MPa (68,9 bar) i 294 K (21 °C);

5. elastomerom izmijenjeno lijevano dvobazno »pogonsko gorivo« (EMCDB) čija je deformacija pri najvećem naprezanju veća od 5 % na 233 K ( – 40°C);

6. bilo koje »pogonsko gorivo« koje sadrži supstancije navedene u ML8.a.;

7. »pogonsko gorivo« koje nije navedeno nigdje drugdje u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a, a posebno je konstruirano za vojnu uporabu;

c) »pirotehnika«, goriva i pripadajuće supstancije, kako slijedi, te njihove smjese:

1. »avionska« goriva posebno pripremljena za vojne svrhe;

Napomena »Avionska« goriva navedena u ML8.c.1. gotovi su proizvodi, a ne njihovi sastojci.

2. alan (aluminijski hidrid) (CAS 7784-21-6);

3. borani, kako slijedi, i njihovi derivati:

a) karborani;

b) homolozi borana, kako slijedi:

1. dekaboran (14) (CAS 17702-41-9);

2. pentaboran (9) (CAS 19624-22-7);

3. pentaboran (11) (CAS 18433-84-6);

4. hidrazin i derivati, kako slijedi (vidi također ML8.d.8. i d.9. za oksidiranje hidrazinskih derivata):

a) hidrazin (CAS 302-01-2) koncentracije od 70 % ili veće;

b) monometil hidrazin (CAS 60-34-4);

c) simetrični dimetil hidrazin (CAS 540-73-8);

d) nesimetrični dimetil hidrazin (CAS 57-14-7);

Napomena ML8.c.4.a. ne odnosi se na hidrazinske,smjese’ koje su posebno napravljene za zaštitu od korozije.

5. metalna goriva, »smjese« goriva ili »pirotehničke« smjese u obliku čestica, bez obzira na to jesu li sferične, atomizirane, sferoidne, pločaste ili mljevene, proizvedene od materijala koji sadrži 99 % ili više:

a) metala i njihovih »smjesa«, kako slijedi:

1. berilij (CAS 7440-41-7) veličine čestica manje od 60 μm;

2. željezni prah (CAS 7439-89-6) veličine čestica od 3 μm ili manje, proizveden redukcijom željeznog oksida vodikom;

b) »smjese« koje sadržavaju bilo što od sljedećeg:

1. cirkonij (CAS 7440-67-7), magnezij (CAS 7439-95-4) ili njihove legure čestica veličine manje od 60 μm; ili

2. bor (CAS 7440-42-8) ili borov karbid (CAS 12069-32-8), čistoće 85 % ili veće te veličine čestica manje od 60 μm;

Napomena 1. ML8.c.5. odnosi se na »eksplozive« i goriva, bez obzira na to jesu li metali ili legure sažeti u aluminiju, magneziju, cirkoniju ili beriliju.

Napomena 2. ML8.c.5.b. odnosi se samo na metalna goriva u obliku čestica ako su miješana s drugim supstancijama radi stvaranja,smjese’ pripremljene za vojnu uporabu, kao što su sustavi za tekuća ili gusta »goriva«, krute »pogonske tvari« ili »pirotehničke«,smjese’.

Napomena 3. ML8.c.5.b.2. ne odnosi se na bor i borov karbid obogaćen borom-10 (20 % ili više ukupnog sadržaja bora-10).

6. vojni materijali koji sadrže zgušnjivače za ugljikovodična goriva posebno napravljena za uporabu u bacačima plamena ili zapaljivom streljivu kao što su metalni stearati (npr. oktal (CAS 637-12-7)) ili palmitati;

7. perklorati, klorati i kromati spojeni s metalom u prahu ili drugim komponentama visokoenergetskog goriva;

8. sferični ili sferoidni aluminijski prah (CAS 7429-90-5) veličine čestica 60 μm ili manje i proizveden od materijala koji sadržava 99% ili više aluminija;

9. titanij subhidrid (TiHn) stehiometrijskog ekvivalenta n = 0,65-1,68;

10. tekuća goriva s visokom gustoćom energije koja nisu navedena u ML8.c.1., kako slijedi:

a) miješana goriva koja sadrže i kruta i tekuća goriva (npr. borova smjesa), čija je gustoća energije na bazi mase 40 MJ/kg ili veća; b.

b) druga goriva visoke gustoće energije i dodaci za goriva (npr. kuban (C8H8), ionske otopine, JP-7, JP-10), čija je gustoća energije na bazi obujma 37,5 GJ po kubičnom metru ili veća, mjereno pri temperaturi od 293 K (20 °C) i tlaku od jedne atmosfere (101,325 kPa);

Napomena ML8.c.10.b. ne odnosi se na JP-4, JP-8, fosilna rafinirana goriva ili biogoriva ili goriva za motore certificirane za uporabu u civilnom zrakoplovstvu.

11. »pirotehnički« i piroforni materijali kako slijedi:

a) »pirotehnički« ili piroforni materijali, napravljeni posebno za povećanje ili nadzor proizvodnje energije zračenja u bilo kojem dijelu IR spektra;

b) smjese magnezija, politetrafluoretilena (PTFE) i viniliden difluorid heksafluoropropilen kopolimera (npr. MTV);

12. smjese goriva, »pirotehničke« smjese ili »energetski materijali« koji nisu navedeni drugdje u ML8., a koji imaju sve niže navedene značajke:

a) sadrže više od 0,5 % čestica bilo čega od sljedećeg:

1. aluminija;

2. berilija;

3. bora;

4. cirkonija;

5. magnezija; ili

6. titana;

b) čestice navedene u ML8.c.12.a. veličine manje od 200 nm u bilo kojem smjeru; i

c) čestice navedene u ML8.c.12.a. sa sadržajem metala od 60 % ili više;

d) oksidatore i njihove »smjese« kako slijedi:

1. ADN (amonijev dinitramid ili SR 12) (CAS 140456-78-6);

2. AP (amonijev perklorat) (CAS 7790-98-9);

3. smjese sastavljene od fluora i bilo kojeg od sljedećih sastojaka:

a) ostalih halogena;

b) kisik ili

c) dušika;

Napomena 1. ML8.d.3. ne odnosi se na klorov trifluorid (CAS 7790-91-2).

Napomena 2. ML8.d.3. ne odnosi se na dušikov trifluorid (CAS 7783-54-2) u plinovitom stanju.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7);

5. HAN (hidroksilamonij nitrat) (CAS 13465-08-2);

6. HAP (hidroksilamonij perklorat) (CAS 15588-62-2);

7. HNF (hidrazinij nitroformat) (CAS 20773-28-8);

8. hidrazin nitrat (CAS 37836-27-4);

9. hidrazin perklorat (CAS 27978-54-7);

10. tekući oksidatori koji su sastavljeni od ili koji sadrže inhibiranu crvenu dimeću dušičnu kiselinu (IRFNA) (CAS 8007-58-7); Napomena

Napomena ML8.d.10. ne odnosi se na neinhibiranu dimeću dušičnu kiselinu.

e) veziva, plastifikatori, monomeri, polimeri, kako slijedi:

1. AMMO (azidometilmetiloksetan i njegovi polimeri) (CAS 90683-29-7) (vidi također ML8.g.1. za njegove »prekursore«);

2. BAMO (3,3-bis(azidometil)oksetan i njegovi polimeri) (CAS 17607-20-4) (vidi također ML8.g.1. za njegove »prekursore«);

3. BDNPA (bis (2,2-dinitropropil)acetal) (CAS 5108-69-0);

4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropil)formal) (CAS 5917-61-3);

5. BTTN (butanetrioltrinitrat) (CAS 6659-60-5) (vidi također ML8.g.8. za njegove »prekursore«);

6. energetski monomeri, plastifikatori ili polimeri posebno napravljeni za vojnu uporabu koji sadrže bilo što od sljedećeg;

a) dušične skupine;

b) azido skupine;

c) nitratne skupine;

d) nitrazne skupine; ili

e) difluoroamino skupine;

7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oksetan) i njegovi polimeri;

8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal) (CAS 17003-79-1);

9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-heksafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oksaheptan-1,7-diol formal);

11. GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178-24-9) i njegovi derivati;

12. HTPB (polibutadien s hidroksil završecima) s funkcionalnošću hidroksila jednakom ili većom od 2,2 i manjom ili jednakom 2,4, hidroksilne vrijednosti manje od 0,77 meq/g te viskoznosti na 30 °C manjeg od 47 P (CAS 69102-90-5);

13. poli (epiklorohidrin) s funkcionalnim alkoholnim grupama s molekularnih masama manjih od 10 000, i to: a.

a) poli (epiklorohidrindiol);

b) poli (epiklorohidrintriol);

14. NENA-ovi (nitratoetilnitramin spojevi) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 i 85954-06-9);

15. PGN (Poli-GLYN, poliglicidilinitrat ili poli(nitratometil oksiran) (CAS 27814-48-8);

16. poli-NIMMO (poli nitratometilmetiloksetan), poli-NMMO ili poli(3-nitratometil-3-metiloksetan) (CAS 84051-81-0);

17. polinitroortokarbonati;

18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoksi] propan ili tris vinoksi propan adukt) (CAS 53159-39-0);

19. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazol (iso – DAMTR);

20. PNO (Poli(3-nitrato oksetan));

f) »aditivi«, kako slijedi:

1. bazni bakarni salicilat (CAS 62320-94-9);

2. BHEGA (bis-(2-hidroksietil)glikolamid) (CAS 17409-41-5);

3. BNO (butadienenitrileoksid);

4. derivati ferocena kako slijedi:

a) butacen (CAS 125856-62-4);

b) katocen (2,2-bis-etilferocenil propan) (CAS 37206-42-1);

c) ferocen karboksilne kiseline i esteri ferocen karboksilne kiseline;

d) n-butil-ferocen (CAS 31904-29-7);

e) ostali slični derivati aduciranog polimer ferocena koji nisu navedeni drugdje u ML8.f.4.;

f) etil ferocen (CAS 1273-89-8);

g) propil ferocen;

h) pentil ferocen (CAS 1274-00-6);

i) diciklopentil ferocen;

j) dicikloheksil ferocen;

k) sietil ferocen (CAS 1273-97-8);

l) dipropil ferocen;

m) dibutil ferocen (CAS 1274-08-4);

n) diheksil ferocen (CAS 93894-59-8);

o) acetil ferocen (CAS 1271-55-2)/1,1’-diacetil ferocen (CAS 1273-94-5);

5. olovni beta-rezorcilat (CAS 20936-32-7);

6. olovni citrat (CAS 14450-60-3);

7. olovno-bakreni helati beta-rezorcilata ili salicilata (CAS 68411-07-4);

8. olovni maleat (CAS 19136-34-6);

9. olovni salicilat (CAS 15748-73-9);

10. olovni stanat (CAS 12036-31-6);

11. MAPO (tris-1-(2-metil)aziridinil fosfin oksid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-metil aziridinil) 2-(2-hidroksipropanoksi) propilamino fosfin oksid); i drugi MAPO derivati;

12. metil BAPO (bis(2-metil aziridinil) metilamino fosfin oksid) (CAS 85068-72-0);

13. N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);

14. 3-nitraza-1,5-pentan diizocijanat (CAS 7406-61-9);

15. agensi organometalnih spojeva, kako slijedi:

a) neopentil[dialil]oksi, tri[dioktil]fosfato-titanat (CAS 103850-22-2); poznat i kao titanij IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (dioktil) fosfato] (CAS 110438-25-0); ili LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b) titanij IV, [(2-propenolato-1) metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris[dioktil] pirofosfat ili KR3538;

c) titanij IV, [(2-propenolato-1) metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris(dioktil)fosfat;

16. policijanodifluoroaminoetilenoksid;

17. vezivni agensi kako slijedi:

a) 1,1R,1S-trimezoil-tris(2-etilaziridin) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);

b) polifunkcionalni aziridin amidi s izoftalnom, trimezinskom, izocijanurnom ili trimetiladipinskom strukturom i 2-metil ili 2-etil skupinom na aziridinskoj grupi;

Napomena ML.8.f.17.b. uključuje:

a) 1,1H-izoftaloil-bis(2-metilaziridin)(HX-752) (CAS 7652-64-4);

b) 2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazin (HX-874) (CAS 18924-91-9);

c) 1,1’-trimetiladipoil-bis(2-etilaziridin) (HX-877) (CAS 71463-62-2).

18. propilenimin (2-metilaziridin) (CAS 75-55-8);

19. iznimno fini željezni oksid (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) specifične površine veće od 250 m2/g i prosječne veličine čestica od 3,0 nm ili manje;

20. TEPAN (tetraetilenpentaaminakrilonitril) (CAS 68412-45-3); cijanoetilirani poliamini i njihove soli;

21. TEPANOL (tetraetilenpentaaminakrilonitrilglicidol) (CAS 68412-46-4); cijanoetilirani poliamini aducirani glicidolom i njihovim solima;

22. TPB (trifenil bizmut) (CAS 603-33-8);

23. TEPB (tris (etoksifenil) bizmut) (CAS 90591-48-3);

g) »prekursori« kako slijedi:

Pozor U ML8.g. upućivanja se odnose na »energetske materijale« proizvedene od ovih supstancija.

1. BCMO (3,3-bis(klorometil)oksetan) (CAS 78-71-7) (također vidi ML8.e.1. i e.2.);

2. dinitroazetidin-t-butil sol (CAS 125735-38-8) (vidi također ML8.a.28.);

3. derivati heksaazaizovurcitana, uključujući HBIW (heksabenzilheksaazaizovurcitan) (CAS 124782-15-6) (vidi također ML8.a.4.) i TAIW (tetraacetildibenzilheksaazaizovurcitan) (CAS 182763-60-6) (vidi također ML8.a.4.);

4. ne upotrebljava se od 2013.;

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciklooktan) (CAS 41378-98-7) (vidi također ML8.a.13.);

6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (vidi također ML8.a.27.);

7. 1,3,5-triklorobenzen (CAS 108-70-3) (vidi također ML8.a.23.);

8. 1,2,4-trihidroksibutan (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) (vidi također ML8.e.5.);

9. DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-ciklooktan) (vidi također ML8.a.13.).

h) prah i oblici od »reaktivnog materijala« kako slijedi:

1. prah bilo kojeg od navedenih materijala veličine čestica manje od 250 μm u bilo kojem smjeru i koji nije naveden drugdje u ML8:

a) aluminija;

b) niobija

c) bora;

d) cirkonija;

e) magnezija;

f) titana;

g) tantala;

h) volframa;

i) molibdena; ili

j) hafnija;

2. oblici, koji nisu navedeni u ML3, ML4, ML12 ili ML16., izrađeni od vrsta praha navedenih u ML8.h.1.

Tehničke napomene

1. »reaktivni materijali« osmišljeni su tako da proizvedu egzotermu reakciju samo pod visokim stopama smicanja te da se upotrebljavaju kao obavijači ili kućišta u bojevim glavama.

2. prah od »reaktivnog materijala« proizvodi se, primjerice, postupkom visokoenergetskog kugličnog mljevenja.

3. oblici od »reaktivnog materijala« proizvode se, primjerice, laserskim sinteriranjem.

Napomena 1. ML8. ne odnosi se na sljedeće supstancije, osim ako su spojene ili pomiješane s »energetskim materijalima« navedenim u ML8.a. ili metalima u prahu iz ML8.c.:

a) amonijev pikrat (CAS 131-74-8);

b) crni barut;

c) heksanitrodifenilamin (CAS 131-73-7); d.

d) difluoroamin (CAS 10405-27-3);

e) dušični škrob (CAS9056-38-6);

f) kalijev nitrat (CAS 7757-79-1);

g) tetranitronaftalen;

h) trinitroanisol;

i) trinitronaftalen;

j) trinitroksilen;

k) N-pirolidinon; 1-metil-2-pirolidinon (CAS 872-50-4);

l. dioktilmaleat (CAS 142-16-5);

m) etilheksilakrilat (CAS 103-11-7);

n) trietilaluminij (TEA)(CAS 97-93-8), trimetilaluminij (TMA) (CAS 75-24-1) i ostali piroforni metalni alkili i arili litija, natrija, magnezija, cinka ili bora;

o) nitroceluloza (CAS 9004-70-0);

p) nitroglicerin (ili gliceroltrinitrat, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0);

q) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r) etilendiamindinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s) pentaeritritoltetranitrat (PETN) (CAS 78-11-5);

t) olovni azid (CAS 13424-46-9), normalni olovni stifnat (CAS 15245-44-0) i osnovni olovni stifnat (CAS 12403-82-6) i inicijalni eksplozivi ili inicijalne smjese koje sadrže azide ili spojeve azida;

u) trietileneglikoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v) 2,4,6-trinitrorezorcinol (stifninska kiselina) (CAS 82-71-3);

w) dietildifenil urea (CAS 85-98-3); dimetildifenil urea (CAS 611-92-7); metiletildifenil urea [Centraliti];

x) N,N-difenilurea (nesimetrična difenilurea) (CAS 603-54-3);

y) m etil-N,N-difenilurea (metilna nesimetrična difenilurea) (CAS 13114-72-2);

z9 Etil-N,N-difenilurea (etilna nesimetrična difenilurea) (CAS 64544-71-4);

aa) 2-nitrodifenilamin (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

bb) 4-nitrodifenilamin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc) 2,2-klorovinildikloroarsin (CAS 918-52-5);

d.d.) Nitroguanidin (CAS 556-88-7) (vidi 1C011.d. na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom).

Napomena 2. ML8. ne odnosi se na amonijev perklorat (ML8.d.2.), NTO (ML8.a.18.) ili katocen (ML8.f.4.b.) i ispunjava sve od sljedećih elemenata:

a) posebno oblikovan i napravljen za uređaje za proizvodnju plina u civilnoj uporabi;

b) spojen ili pomiješan, s neaktivnim duroplastičnim vezivima ili plastifikatorima i s masom manjom od 250 g;

c) s najviše 80 % amonijevog perklorata (ML8.d.2.) u masi aktivnog materijala;

d) koji sadrži najviše 4 g NTO-a (ML8.a.18.);i i

e) koji sadrži najviše 1 g katocena (ML8.f.4.b.).

ML9. Ratna plovila (površinska ili podvodna), specijalna mornarička oprema, pribor, komponente i ostala površinska plovila, kako slijedi:

Pozor Za opremu za navođenje i navigaciju, vidi ML11.

a) plovila i komponente, kako slijedi:

1. plovila (površinska ili podvodna) posebno projektirana ili izmijenjena za vojnu uporabu, bez obzira na trenutačno stanje popravka ili ispravnosti i bez obzira sadrže li oružne sustave ili oklop te trup ili dijelove trupa takvih plovila, i njihove komponente posebno projektirane za vojnu uporabu;

2. površinska plovila, osim onih navedenih u ML9.a.1., koji imaju bilo što od sljedećeg, učvršćeno ili integrirano u plovilo:

a. automatsko oružje – navedeno u ML1. ili oružje navedeno u ML2., ML4., ML12. ili ML19. ili »nastavke« ili čvrste točke za oružje kalibra 12,7 mm ili većeg kalibra;

Tehnička napomena

»Nastavci« se odnose na nastavke na oružju ili strukturno ojačanje u svrhu ugradnje oružja.

b) sustave za upravljanje paljbom navedene u ML5.;

c) sa svime od navedenog:

1. »kemijska, biološka, radiološka ili nuklearna (KBRN) zaštita«; i

2. »sustav orošavanja ili ispiranja’ konstruiran za dekontaminaciju; ili

Tehničke napomene

1. »KBRN zaštita« je samostalni unutarnji prostor sa značajkama kao što su prekomjerni tlak, izolacija ventilacijskih sustava, ograničeni ventilacijski otvori s KBRN filtrima i ograničen broj točaka za pristup osoblja koji uključuje zračne komore.

2. »sustav orošavanja ili ispiranja« je sustav raspršivanja morske vode koji istodobno ispire vanjski dio nadgrađa i palubu plovila.

d) oružane sustave za protumjere navedene u ML4.b., ML5.c. ili ML11.a. i koji imaju bilo što od sljedećeg:

1. »KBRN zaštitu«;

2. trup plovila i nadgrađe, posebno projektirane za smanjivanje radarskog odraza;

3. sredstva za smanjivanje termalne zamjetljivosti (npr. sustav za hlađenje ispušnih plinova), osim posebno konstruiranih za povećanje opće učinkovitosti elektrana ili smanjivanje utjecaja na okoliš; ili

4. sustav za zaštitu od magnetskih mina projektiran za smanjivanje magnetske zamjetljivosti cijelog plovila;

b) motori i pogonski sustavi, posebno konstruirani za vojnu uporabu i njihove komponente, posebno konstruirane za vojnu uporabu, kako slijedi:

1. dizelski motori posebno konstruirani za podmornice i koji imaju sve sljedeće značajke:

a) izlaznu snagu od 1,12 MW (1 500 KS) ili veću; i

b) rotacijsku brzinu od 700 okretaja u minuti ili veću;

2. električni motori posebno konstruirani za podmornice i koji imaju sve niže navedene značajke:

a) izlaznu snagu veću od 0,75 MW (1 000 KS);

b) sposobnost brzog preusmjeravanja unatrag;

c) hlađenje tekućinom; i

d) potpuno su zatvoreni;

3. nemagnetni dizelski motori koji imaju sljedeće značajke:

a) izlaznu snagu od 37,3 kW (50 KS) ili veću; i

b) nemagnetni udio veći od 75 % ukupne mase;

4. »pogonski sustavi neovisni o zraku« (AIP), posebno konstruirani za podmornice;

Tehnička napomena

»Pogonski sustav neovisan o zraku« (AIP) omogućuje podmornici da se u podvodnoj vožnji služi svojim pogonskim sustavom bez upotrebe atmosferskog kisika dulje nego što bi to inače omogućavale baterije. Za potrebe ML9.b.4., AIP ne uključuje nuklearnu energiju.

c) podvodne naprave za otkrivanje, posebno konstruirane za vojnu uporabu, opremu za njihov nadzor i njihove komponente, posebno konstruirane za vojnu uporabu;

d) protupodmorničke mreže i protutorpedne mreže, posebno konstruirane za vojnu uporabu;

e) ne upotrebljava se od 2003.;

f) sredstva za probijanje trupa i priključci, posebno konstruirani za vojnu uporabu, koji omogućuju interakciju s vanjskom opremom plovila, i njihove komponente, posebno konstruirane za vojnu uporabu;

Napomena ML9.f. uključuje priključke za plovila, s jednim ili više vodiča, koaksijalne ili valovodne, probijače trupa za plovila, pri čemu oba mogu ostati nepropusna te zadržati tražene karakteristike na morskim dubinama koje prelaze 100 m; i priključke s optičkim vlaknima te optičke probijače trupa, posebno konstruirane za prijenos »laserske« zrake bez obzira na dubinu. ML9.f. ne odnosi se na običnu pogonsku osovinu ni na hidrodinamičko upravljanje probijačima trupa.

g) tihi ležajevi, njihove komponente i oprema koja sadrži takve ležajeve, posebno konstruirani za vojnu uporabu, koji imaju sve sljedeće značajke:

1) plinski ili magnetski ovjes;

2. aktivno nadziranje vidljivosti; ili

3. kontrolu reduciranja vibracija.

ML10. »Zrakoplov«, »vozila lakša od zraka«, bespilotne letjelice, zrakoplovni motori i »zrakoplovna« oprema, pripadajuća oprema i komponente, posebno izrađene ili izmijenjene za vojnu uporabu, kako slijedi:

Pozor Za opremu za navođenje i navigaciju vidi ML11.

a) »zrakoplov« s posadom i »vozila lakša od zraka« te posebno konstruirane komponente za njih;

b) ne upotrebljava se od 2011.;

c) bespilotni »zrakoplov« i »vozila lakša od zraka«, pripadajuća oprema te posebno konstruirane komponente za njih, kako slijedi:

1. »bespilotne letjelice«, letjelice na daljinsko upravljanje (RPV-ovi), autonomne programirane letjelice i bespilotne »letjelice lakše od zraka«;

2. lanseri, oprema za spašavanje i zemaljska oprema;

3. oprema namijenjena za zapovijedanje ili nadziranje;

d) pogonski zrakoplovni motori i posebno konstruirane komponente za njih;

e) oprema za nadopunu gorivom u letu, posebno konstruirana ili prilagođena za bilo što od niže navedenog te posebno konstruirane komponente za nju:

1. »zrakoplov« naveden u ML10.a.; ili

2. bespilotni »zrakoplov« naveden u ML10.c.;

f) »zemaljska oprema« posebno izrađena za »zrakoplov« naveden u ML10.a. ili zrakoplovni motori navedeni u ML10.d.;

Tehnička napomena

,Zemaljska oprema’ uključuje opremu za opskrbu gorivom pod tlakom i opremu posebno izrađenu za olakšavanje izvođenja operacija u ograničenim prostorima.

g) oprema za održavanje života za posadu zrakoplova, sigurnosna oprema za posadu zrakoplova i drugi uređaji za bijeg u nuždi koji nisu navedeni u ML10.a., izrađeni za »zrakoplov« naveden u ML10.a.;

Napomena ML10.g. ne nadzire kacige posade zrakoplova koje ne uključuju, ili imaju nastavke ili dodatke za opremu navedenu na Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a.

Pozor Za kacige također vidi ML13.c.

h) padobrani, paraglajderi i pripadajuća oprema, kao i posebno konstruirane komponente za njih, kako slijedi:

1. padobrani koji nisu navedeni bilo gdje drugdje u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a;

2. paraglajderi;

3. oprema posebno osmišljena za padobrance na velikim visinama (npr. odijela, posebne kacige, sustavi za disanje, oprema za navigaciju);

i) oprema za kontrolirano otvaranje ili sustavi automatskog pilotiranja osmišljeni za teret koji se izbacuje padobranom.

Napomena 1. ML10.a. ne odnosi se na »zrakoplov« i »vozila lakša od zraka« ili varijante tih »zrakoplova« posebno izrađenih za vojnu uporabu i koji imaju sve sljedeće značajke:

a) nisu bojni »zrakoplovi«;

b) nisu konfigurirani za vojnu uporabu ni opremljeni opremom ili dodacima posebno izrađenim ili prilagođenim za vojnu uporabu; i

c) kojima su tijela nadležna za civilno zrakoplovstvo iz jedne ili više država članica EU-a ili država sudionica u Sporazumu iz Wassenaara izdala potvrdu za civilnu uporabu.

Napomena 2. ML10.d. ne odnosi se na:

a) zrakoplovne motore izrađene ili prilagođene za vojnu uporabu kojima su tijela nadležna za civilno zrakoplovstvo iz jedne ili više država članica EU-a ili država sudionica u Sporazumu iz Wassenaara izdala potvrdu za upotrebu u »civilnom zrakoplovstvu«, ili njihove posebno izrađene komponente;

b) klipne motore ili za njih posebno konstruirane komponente, osim onih posebno konstruiranih za bespilotne letjelice.

Napomena 3. Za potrebe ML10.a. i ML10.d., posebno konstruirane komponente i pripadajuća oprema za nevojne»zrakoplove« ili zrakoplovni motori prilagođeni za vojnu uporabu, odnose se samo na one vojne komponente i pripadajuću vojnu opremu koju je potrebno izmijeniti za vojnu uporabu.

Napomena 4. Za potrebe ML10.a., vojna uporaba uključuje: borbu, vojno izviđanje, napad, vojnu obuku, logističku potporu, prijevoz i spuštanje vojnika ili vojne opreme iz zraka.

Napomena 5. ML10.a. ne odnosi se na »zrakoplove« koji ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

a) izrađeni su prvi put prije 1946.;

b) ne uključuju robu navedenu u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a, osim ako roba mora zadovoljavati sigurnosne standarde ili standarde sposobnosti za zračni promet tijelâ nadležnih za civilno zrakoplovstvo iz jedne ili više država članica EU-a ili država sudionica u Sporazumu iz Wassenaara; i

c) ne uključuju oružje navedeno u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a, osim ako je neuporabljivo i ne može se popraviti.

ML11. Elektronička oprema, »svemirska letjelica« i komponente koji nisu navedeni drugdje u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a, kako slijedi:

a) elektronička oprema posebno izrađena ili prilagođena za vojnu uporabu te za nju posebno konstruirane komponente;

Napomena ML11.a. uključuje:

a) elektroničku opremu za protumjere i elektroničku opremu za protu-protumjere (npr. oprema namijenjena za ubacivanje vanjskih ili pogrešnih signala na radar ili prijamnike za radio komunikaciju ili drukčije ometanje prijema, rada ili učinkovitosti protivničkih elektroničkih prijamnika, uključujući i njihovu opremu za protumjere), uključujući opremu za ometanje i protu-ometanje;

b) cijevi s podesivom frekvencijom;

c) elektroničke sustave ili opremu konstruiranu za nadzor i praćenje elektromagnetskog spektra za vojne obavještajne ili sigurnosne svrhe ili za mjere protiv takvog nadzora i praćenja;

d) podvodne protumjere, uključujući akustično i magnetsko ometanje i zavaravanje, opremu namijenjenu za ubacivanje vanjskog ili lažnog signala na sonarne prijamnike;

e) opremu za obradu sigurnosnih podataka, opremu za sigurnost podataka i opremu za prijenos te sigurnost linija veze uz korištenje postupaka šifriranja;

f) opremu za identifikaciju, provjeravanje i unos šifri te opremu za upravljanje, izradu i distribuciju šifri;

g) opremu za navođenje i navigaciju;

h) digitalnu radijsku opremu za prijenos informacija;

i) digitalne demodulatore posebno konstruirane za praćenje signala;

j) »automatizirane sustave za zapovijedanje i upravljanje«.

Pozor Za »softver« povezan s vojnim radiom definiranim »softverom« (SDR) vidi ML21.

b) oprema za ometanje sustava satelita za globalnu navigaciju (GNSS) i posebno konstruirane komponente za nju;

c) »svemirska letjelica« posebno konstruirana ili prilagođena za vojnu uporabu i komponente »svemirske letjelice« posebno konstruirane za vojnu uporabu.

ML12. Sustavi oružja s velikom kinetičkom energijom te pripadajuća oprema, kako slijedi, kao i posebno konstruirane komponente za njih:

a) sustavi oružja koji koriste kinetičku energiju, posebno konstruirani za uništenje cilja ili prekidanje zadaće uništenja cilja;

b) posebno osmišljena sredstva za testiranje i evaluaciju te pokusni modeli, uključujući dijagnostičke instrumente i ciljeve, za dinamičko testiranje kinetičkih projektila i sustava.

Pozor Za sustave oružja koji koriste potkalibarsko streljivo ili koji koriste samo kemijski pogon i pripadajuće streljivo, vidi ML1 do ML4. Napomena 1.

Napomena 1. ML12. uključuje niže navedeno ako je posebno konstruirano za sustave oružja koji upotrebljavaju kinetičku energiju:

a) sustave lansirnih pogona sposobnih za ubrzanje mase veće od 0,1 g do brzina većih od 1,6 km/s, u obliku pojedinačne ili brze paljbe;

b) stvaranje primarne snage, električnu zaštitu, skladištenje energije (npr. kondenzatori velikog kapaciteta za pohranu energije), upravljanje toplinom, hlađenje, opremu za uključivanje ili rukovanje gorivom; i električne veze dovoda struje, topovske i drugih funkcija električnog pokretanja kupole;

Pozor Vidi također 3A001.e.2. o Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom za kondenzatore velikog kapaciteta za pohranu energije.

c) određivanje položaja, praćenje, sustave za upravljanje paljbom ili sustave za provjeru štete;

d) tražilice navođenja, navođenje ili divertne pogonske sustave za projektile (lateralno ubrzanje).

Napomena 2. ML12. se primjenjuje na sustave oružja koji koriste bilo koju od niže navedenih pogonskih metoda:

a) elektromagnetsku;

b) elektrotermalnu;

c) plazmu;

d) lagani plin; ili

e) kemijsku (kada se koristi u kombinaciji s bilo kojim od gore navedenih).

ML13. Oklopna ili zaštitna oprema i konstrukcije i komponente kako slijedi:

a) metalne ili nemetalne oklopne ploče koje imaju bilo što od sljedećeg:

1. proizvedene u skladu s vojnim standardima ili specifikacijama; ili

2. pogodne za vojnu uporabu;

Pozor Za zaštitne oklopne ploče vidi ML13.d.2.

b) konstrukcije od metalnih ili nemetalnih materijala ili njihova kombinacija, posebno konstruirane za pružanje balističke zaštite vojnim sustavima, i posebno konstruirane komponente za njih;

c) kacige proizvedene sukladno vojnim standardima ili specifikacijama, ili odgovarajućim nacionalnim normama, i za njih posebno konstruirane kalota kacige, unutarnja oprema ili ublaživači udara;

Napomena:

Za druge komponente vojnih kaciga ili opremu za njih vidjeti relevantni unos iz Zajedničkog popisa robe vojne namjene EU-a.

d) zaštitni prsluci ili zaštitna odjeća i njihove komponente kako slijedi:

1. zaštita za tijelo ili zaštitna odjeća proizvedena u skladu s vojnim standardima ili specifikacijama ili njihovim ekvivalentima te posebno konstruirane komponente za njih;

Napomena Za potrebe ML13.d.1. vojni standardi ili specifikacije uključuju barem specifikacije za zaštitu od krhotina.

2. tvrde zaštitne oklopne ploče koje pružaju balističku zaštitu jednaku ili veću od razine III (sukladno normi NIJ 0101.06 iz srpnja 2008.) ili nacionalni ekvivalenti.

Napomena 1. ML13.b. uključuje materijale koji su posebno namijenjeni za izradu eksplozivno-reaktivnog oklopa ili za izgradnju vojnih skloništa.

Napomena 2. ML13.c. ne odnosi se na konvencionalne čelične kacige bez obzira na to jesu li izmijenjene ili namijenjene prihvatu ili opremanju bilo kojom vrstom dodatnih naprava.

Napomena 3. ML13.c. i d. ne odnose se na kacige, zaštitne prsluke ili zaštitnu odjeću kada ih korisnik nosi sa sobom za svoju osobnu zaštitu.

Napomena 4. Od kaciga posebno dizajniranih za osobe koje se bave deaktiviranjem eksplozivnih naprava ML13. navodi samo one koje su posebno dizajnirane za vojnu uporabu.

Pozor 1. Vidi također stavku 1A005 na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

Pozor 2. Za »vlaknaste ili filamentne materijale« koji se upotrebljavaju u proizvodnji zaštite za tijelo i kaciga, vidi stavku 1C010 na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

ML14. »Specijalizirana oprema za vojnu obuku« ili za simuliranje vojnih scenarija, simulatori posebno namijenjeni obuci uz korištenje bilo koje vrste vatrenog oružja ili naoružanja navedenih u ML1. ili ML2. te za to posebno konstruirane komponente i pribor.

Tehnička napomena

Izraz »specijalizirana oprema za vojnu obuku« uključuje vojne vrste trenažera napada, trenažera leta, trenažera radarskih ciljeva, generatore radarskih ciljeva, naprave za obuku na oružju, trenažere protupodmorničkog ratovanja, simulatore leta (uključujući centrifuge za obuku pilota/astronauta), trenažere radara, trenažere instrumenata leta, navigacijske trenažere, trenažere lansiranja projektila, opremu za ciljeve, automatske »zrakoplove«, trenažere naoružanja, trenažere bespilotnih »zrakoplova«, pokretne trenažere i opremu za obuku za kopnene vojne operacije.

Napomena 1. ML14. uključuje generatore slike i interaktivne sustave okoliša za simulatore ako su posebno konstruirani ili izmijenjeni za vojnu uporabu.

Napomena 2. ML14. ne odnosi se na opremu posebno konstruiranu za obuku tijekom korištenja lovačkog ili sportskog oružja.

ML15 Oprema za prikaz slike ili za protumjere, kako slijedi, posebno konstruirana za vojnu uporabu i za nju posebno konstruirane komponente te pribor:

a) oprema za snimanje i obradu slike;

b) kamere, oprema za fotografiranje i obradu filma;

c) oprema s pojačalom slike;

d) oprema za prikaz infracrvene ili termičke slike;

e) radarsko-senzorska oprema za prikaz slike;

f) oprema za protumjere ili protu-protumjere, namijenjena opremi navedenoj u ML15.a. do ML15.e.

Napomena ML15.f. uključuje opremu namijenjenu ometanju rada ili učinkovitosti vojnih sustava za prikaz slike ili minimiziranju takvih učinaka.

Napomena 1. U ML15. izraz posebno namijenjene komponente uključuje niže navedeno ako je ono posebno konstruirano za vojnu uporabu:

a) cijevi za pretvorbu infracrvene slike;

b) cijevi za pojačavanje slike (osim prve generacije);

c) mikrokanalne ploče;

d) cijevi televizijske kamere niske razine svjetla;

e) detektorske postave (uključujući elektronsku međupovezanost ili sustave očitavanja);

f) piroelektrične cijevi televizijskih kamera;

g) rashladne sustave za sustave za prikaz slike;

h) električno pokretane okidače fotokromnog ili elektro-optičkog tipa koji imaju dužinu ekspozicije manju od 100 μs, osim u slučajevima okidača koji su nužni dio kamera visoke brzine;

i) obrtače slike s optičkim vlaknima;

j) spojeve poluvodiča fotokatoda.

Napomena 2. ML15. ne odnosi se na »cijevne pojačivače svjetlosti prve generacije« ili opremu koja je posebno namijenjena ugrađivanju u »cijevne pojačivače svjetlosti prve generacije«.

Pozor Za klasifikaciju ciljnika za oružje čiji je sastavni dio »cijevni pojačivač svjetlosti prve generacije« vidi ML1., ML2. i ML5.a.

Pozor: vidi također stavke 6A002.a.2. i 6A002.b. na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

ML16. Otkivci, odljevci i ostali nedovršeni proizvodi posebno konstruirani za stavke navedene u ML1. do ML4., ML6., ML9., ML10., ML12. ili ML19.

Napomena ML16. se odnosi na nedovršene proizvode kada ih je moguće identificirati po sastavu materijala, geometriji ili funkciji.

ML17. Raznovrsna oprema, materijali i »knjižnice«, kako slijedi, te za njih posebno konstruirane komponente:

a) pribor za ronjenje i podvodno plivanje, posebno izrađen ili izmijenjen za vojnu uporabu, kako slijedi:

1. cjeloviti aparati za autonomno ronjenje s kisikom, zatvorenog ili poluzatvorenog kruga;

2. pribor za podvodno plivanje posebno izrađen za upotrebu s priborom za ronjenje navedenim u ML 17.a.1.;

Pozor Vidi također 8A002.q. na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

b) građevinska oprema posebno konstruirana za vojnu uporabu;

c) nastavci, premazi i obrade za smanjenje savijanja, posebno konstruirani za vojnu uporabu;

d) terenska inženjerijska oprema posebno namijenjena korištenju u borbenom području;

e) »roboti«, kontrolori »robota«, »krajnje jedinice« koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. posebno su namijenjeni vojnoj uporabi;

2. uključuju sredstva za zaštitu hidrauličnih linija od puknuća uzrokovanih balističkim fragmentima (npr. uključuju samoljepljive linije) te koriste hidrauličke tekućine točke žarišta veće od 839 K (566 °C); ili

3. posebno su konstruirani ili vrednovani za rad u okruženju elektromagnetskog impulsa (EMP);

Tehnička napomena

Elektromagnetski impuls ne odnosi se na uzajamni nenamjerni utjecaj uzrokovan elektromagnetskom radijacijom obližnje opreme (npr. strojeva, naprava ili elektroničkih uređaja) ili udarom groma.

f) »knjižnice« posebno izrađene ili izmijenjene za vojnu uporabu sa sustavima, opremom ili komponentama, kako su navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a;

g) nuklearna oprema ili pogonska oprema, uključujući »nuklearne reaktore« posebno konstruirane za vojnu uporabu te posebno izrađene ili »izmijenjene« komponente za vojnu uporabu;

h) oprema i materijal, presvučen ili tretiran za smanjivanje mogućnosti otkrivanja položaja, posebno izrađeni za vojnu uporabu, osim onih navedenih drugdje u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a;

i) simulatori posebno izrađeni za vojne »nuklearne reaktore«;

j) pokretne radionice posebno izrađene ili »izmijenjene« za servisiranje vojne opreme;

k) terenski generatori posebno izrađeni ili »izmijenjeni« za vojnu uporabu;

l) spremnici, posebno izrađeni ili »izmijenjeni« za vojnu uporabu;

m) trajekti, osim onih navedenih drugdje u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a, mostovi i pontoni, posebno konstruirani za vojnu uporabu;

n) pokusni modeli posebno konstruirani za »razvoj« stavki navedenih u ML4., ML6., ML9. ili ML10.;

o) oprema za zaštitu od »lasera« (npr. za zaštitu očiju ili senzora) posebno konstruirani za vojnu uporabu;

p) »gorivne ćelije« osim onih navedenih drugdje u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a, posebno izrađene ili »izmijenjene« za vojnu uporabu.

Tehničke napomene

1. ne upotrebljava se od 2014.

2. za potrebe ML17. »izmijenjen« znači bilo koja strukturna, električna, mehanička ili druga promjena koja nevojnom sredstvu daje vojne karakteristike ekvivalentne drugom sredstvu koje je posebno izrađeno za vojnu uporabu.

ML18. Oprema za izradu »proizvoda« i komponente kako slijedi:

a) posebno projektirana ili izmijenjena »proizvodna« oprema za »izradu« proizvoda navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a, kao i za nju posebno konstruirane komponente;

b) postrojenja posebno konstruirana za testiranje utjecaja okoliša te za to posebno konstruirana oprema, za certificiranje, kvalificiranje ili testiranje proizvoda navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a.

Tehnička napomena

Za potrebe ML18., pojam,izrada’ uključuje kreiranje, ispitivanje, proizvodnju, testiranje i provjeru.

Napomena ML18.a. i ML18.b. uključuju sljedeću opremu:

a) opremu za kontinuiranu nitraciju;

b) pribor za centrifugalno testiranje ili opremu koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

1. pokreće je motor ili motori ukupne vrednovane konjske snage veće od 298 kW (400 KS);

2. nosivost korisnog tereta od 113 kg ili više; ili

3. mogućnost centrifugalnog ubrzanja od 8 g ili više kod nosivosti od 91 kg ili više;

c) preše za dehidraciju;

d) ekstrudere posebno izrađene ili izmijenjene za izvlačenje vojnog eksploziva;

e) rezače za dimenzioniranje izvučenih eksplozivnih punjenja;

f) bubnjeve za miješanje materijala promjera 1,85 m ili više te kapaciteta proizvodnje preko 227 kg;

g) kontinuirane miksere za kruta barutna punjenja

h) fluidne mlinove za mljevenje i usitnjavanje sastojaka vojnih eksploziva;

i) opremu za postizanje sferičnosti i ujednačene veličine čestica u metalnom prahu navedenima u ML8.c.8.;

j) pretvarače konvekcijske struje za preradu materijala navedene u ML8.c.3.

ML19. Sustavi naoružanja usmjerene energije (DEW), s time povezana oprema ili oprema za protumjere i pokusni modeli, kako slijedi, te posebno konstruirane komponente za njih:

a) »laserski« sustavi posebno konstruirani za uništenje ili izvršenje prekida zadaće uništenja cilja;

b) sustavi snopa čestica koji su u mogućnosti uništiti ili izvršiti prekid zadaće uništenja cilja;

c) radiofrekvencijski sustavi (RF) visoke snage koji su u mogućnosti uništiti ili izvršiti prekid zadaće uništenja cilja;

d) oprema posebno konstruirana za nalaženje i identifikaciju ili obranu od sustava navedenih u ML19.a. do ML19.c.;

e) fizički pokusni modeli za sustave, opremu i komponente, navedeni u ML19.;

f) »laserski« sustavi posebno konstruirani za uzrokovanje trajne sljepoće ako vid nije zaštićen, tj. ako osoba ne nosi zaštitne naočale ili ako nosi sredstva za korekciju vida.

Napomena 1. Sustavi naoružanja usmjerene energije navedeni u ML19. uključuju sustave čije mogućnosti proizlaze iz kontrolirane primjene sljedećeg:

a) »lasera« dovoljne snage da izvrše uništenje na način sličan konvencionalnom streljivu;

b) akceleratora čestica koji izbacuju nabijenu ili neutralnu zraku čestica destruktivne moći;

c) prijenosnika radiofrekvencijskih zraka visokoimpulsne snage ili visoko prosječne snage koji proizvode dovoljno snažna polja da onemoguće elektroniku na udaljenoj meti.

Napomena 2. ML19. uključuje dolje navedeno ako je posebno namijenjeno za sustave oružja usmjerene energije:

a) stvaranje primarne snage, skladištenje energije, uključivanje, oprema za kondicioniranje snage ili rukovanje gorivom;

b) sustave za zahvat ili praćenje cilja;

c) sustave koji mogu procijeniti oštećenje cilja, uništenje ili napuštanje zadaće;

d) opremu za rukovanje, propagaciju ili usmjeravanje snopa;

e) opremu s mogućnošću brzog zaokreta zrake, za brze višestruke operacije prema cilju;

f) prilagodnu optiku i fazne spreznike;

g) ubrizgavače energije za negativne hidrogen ionske zrake;

h) komponente ubrzanja »kvalificirane za svemir«;

i) opremu za kanaliziranje negativne ionske zrake;

j) opremu za kontroliranje i zaokretanje visokoenergetske ionske zrake;

k) tanke listiće kovine za neutraliziranje zraka negativnih izotopa vodika »kvalificirane za svemir«.

ML20. Kriogenska i »supervodljiva« oprema, kako slijedi, te komponente i za nju posebno konstruiran pribor:

a) oprema posebno projektirana ili sastavljena za instalaciju u vozilima za vojnu kopnenu, morsku, zračnu ili svemirsku primjenu, s mogućnošću rada u pokretu, kao i proizvodnje ili održavanja temperature ispod 103 K ( – 170 °C);

Napomena ML20.a. uključuje mobilne sustave koji sadrže ili koriste pribor ili komponente izrađene od nemetalnih ili neelektričnih vodljivih materijala kao što su plastika ili materijali impregnirani epoksi smolom.

b) »supervodljiva« električna oprema (rotirajući strojevi i transformatori) posebno projektirana ili sastavljena za instaliranje u vozilu za vojnu kopnenu, morsku, zračnu ili svemirsku primjenu i s mogućnošću rada u pokretu.

Napomena ML20.b. ne odnosi se na hibridne homopolarne generatore direktne struje koji imaju normalnu metalnu armaturu jednog pola koja rotira u magnetskom polju proizvedenom od supervodljivih spirala, uz uvjet da su te spirale jedina supervodljiva komponenta u generatoru.

ML21. »Softver« kako slijedi:

a) »softver« posebno izrađen ili izmijenjen za bilo koje od sljedećeg:

1. »razvoj«, »proizvodnju«, rad ili održavanje opreme navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a;

2. »razvoj« ili »proizvodnju« materijala navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a; ili

3. »razvoj«, »proizvodnju«, rad ili održavanje »softvera« navedenog u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a.

b) poseban »softver«, osim onog navedenog u ML21.a., kako slijedi:

1. »softver« posebno izrađen za vojnu uporabu i posebno izrađen za modeliranje, simulaciju ili procjenu vojnih sustava naoružanja;

2. »softver« posebno izrađen za vojnu uporabu i posebno izrađen za modeliranje ili simuliranje scenarija vojnih operacija;

3. »softver« za određivanje učinkovitosti oružja za konvencionalno, nuklearno, kemijsko ili biološko ratovanje;

4. »softver« posebno izrađen za vojnu uporabu i posebno izrađen za zapovjedne, komunikacijske, nadzorne i obavještajne (C3I) ili za zapovjedne, komunikacijske, nadzorne, računalne i obavještajne aplikacije (C4I);

c) »softver« koji nije naveden u ML21.a. ili ML21.b., posebno izrađen ili izmijenjen za osposobljavanje opreme koja nije navedena u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a za izvršenje vojnih funkcija opreme navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a.

ML22. »Tehnologija« kako slijedi:

a) »tehnologija«, osim one navedene u ML22.b., koja je »potrebna« za »razvoj«, »proizvodnju«, uporabu, ugradnju, održavanje (provjeru)‚ popravak, remont ili obnovu proizvoda navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a;

b) »tehnologija« kako slijedi:

1. »tehnologija«»potrebna« za projektiranje, održavanje i popravak kompletnih proizvodnih postrojenja za stavke navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a, uklapanje komponenti u proizvodna postrojenja i upravljanje njima, čak i ako njihove komponente nisu navedene;

2. »tehnologija«»potrebna« za »razvoj« i »proizvodnju« lakog oružja čak i kad se koristi za proizvodnju reprodukcija antikvitetnog lakog oružja;

3. ne upotrebljava se od 2013.;

Napomena: Vidi ML22.a. za »tehnologiju« koja je prethodno navedena u ML22.b.3.

4. ne upotrebljava se od 2013.;

Napomena: Vidi ML22.a. za »tehnologiju« koja je prethodno navedena u ML22.b.4.

5. »tehnologija« »potrebna« isključivo za ugradnju »biokatalizatora« navedenih u ML7.i.1. u vojne noseće supstancije ili vojne materijale.

Napomena 1. »tehnologija« »potrebna« za »razvoj«, »proizvodnju«, uporabu, ugradnju, održavanje (provjeru)‚ popravak, remont ili obnovu proizvoda navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a ostaje pod nadzorom čak i ako se primjenjuje za stavke koje nisu navedene u Zajedničkom popisu robe EU-a vojne namjene.

Napomena 2. ML22. ne primjenjuje se na:

a) »tehnologiju« koja je minimalno potrebna za ugradnju, uporabu, održavanje (provjeru) ili popravak onih stavki koje nisu kontrolirane ili čiji je izvoz odobren;

b) »tehnologiju« koja je »u javnoj domeni«, »temeljnim znanstvenim istraživanjima« ili minimalnim informacijama nužnim za primjenu patenata;

c) »tehnologiju« za magnetsku indukciju radi kontinuiranog pogona civilnih transportnih uređaja.

DEFINICIJE POJMOVA KORIŠTENIH U OVOM POPISU

Slijede definicije pojmova korištenih u ovom Popisu, po abecednom redu.

Napomena 1. Definicije se primjenjuju u cijelom Popisu. Reference su savjetodavne i nemaju učinka na opću primjenu definiranih pojmova u cjelokupnom popisu.

Napomena 2. Riječi i pojmovi koje sadrži ovaj popis definicija dobivaju definirano značenje samo ondje gdje se nalaze u »dvostrukim« navodnicima. Definicije izraza u ‚jednostrukim navodnicima’ navedene su u tehničkoj napomeni uz taj izraz. Na svim ostalim mjestima, riječi i pojmovi imaju svoje uobičajeno (rječničko) značenje. ML8. »Aditivi« Supstancije koje se koriste u eksplozivima za poboljšanje njihovih svojstava.

ML8

»Aditivi«

Supstancije koje se koriste u eksplozivima za poboljšanje njihovih svojstava.

ML18, 10, 14

»Zrakoplov«

Zračno vozilo s fiksnim krilima, s krilima promjenjive geometrije, rotirajućim krilima (helikopteri), zakretnim rotorom (tilt-rotor) ili zakretnim krilom (tilt-wing).

ML 10

»Zračni brod«

Motorno zračno vozilo koje se održava u letu s pomoću plina (uglavnom helija, prethodno vodika) koji je lakši od zraka.

ML11

»Automatizirani sustavi za zapovijedanje i upravljanje«

Elektronički sustavi s pomoću kojih se unose, obrađuju i prenose informacije, bitne za učinkovito djelovanje skupine, veće formacije, taktične formacije, postrojbe, broda, podređene postrojbe ili raspoloživih oružnih sustava. To se postiže uporabom računalne i druge specijalizirane opreme namijenjene potpori funkcijama vojnog zapovijedanja ili upravljanja organizacijom. Glavne funkcije automatiziranih sustava za zapovijedanje i upravljanje su: učinkovito automatizirano prikupljanje, čuvanje i obrada podataka; prikaz situacije i okolnosti koje utječu na pripremu i izvođenje borbenih operacija; operativni i taktički proračuni za raspoređivanje resursa između borbenih skupina ili elemenata borbenog poretka ili bojnog rasporeda u skladu s misijom ili stanjem operacije; priprema podataka za ocjenu situacije i donošenje odluka u bilo kom trenutku tijekom operacije ili borbe; računalne simulacije operacija.

ML22

»Temeljna znanstvena istraživanja«

Eksperimentalna ili teoretska istraživanja koja se načelno koriste za usvajanje novih znanja o temeljnim načelima pojava ili uočenih činjenica, koja nisu izravno usmjerena ka nekom specifičnom cilju ili praktičnoj primjeni.

ML7., 22.

»Biokatalizatori«

»Enzimi« za specifične kemijske ili biokemijske reakcije ili druge biološke spojeve koji se spajaju s agensima za kemijsko ratovanje i ubrzavaju njihovo raspadanje.

Tehnička napomena

»Enzimi« označavaju »biokatalizatore« za specifične kemijske ili biokemijske reakcije.

ML7

»Bioagensi«

Patogeni ili toksini, odabrani ili izmijenjeni (na način kao što su promjena čistoće, trajnosti, virulencije, diseminacijskih karakteristika ili otpornosti na UV zračenje) s ciljem stvaranja žrtava među ljudima i životinjama, degradiranja opreme ili oštećenja usjeva ili okoliša.

ML7

»Biopolimeri«

Biološke makromolekule kako slijedi:

a) enzimi za specifične kemijske ili biokemijske reakcije;

b) »antiidiotipska«, »monoklonalna« ili »poliklonalna«»antitijela«;

c) posebno kreirani ili posebno obrađeni »receptori«.

Tehničke napomene

1. »antiidiotipska antitijela« znači antitijela koja se vežu za specifična antigenska vezna mjesta drugih antitijela;

2. »monoklonalna antitijela« znači proteini koji se vežu na jedno antigensko mjesto, a proizvodi ih jedna kultura (skupina) stanica;

3. »poliklonalna antitijela« znači mješavina proteina koji se vežu na specifične antigene, a koje proizvodi više od jedne kulture (skupine) stanica;

4. »receptori« znači biološke makromolekularne strukture koje su sposobne vezati ligande čije vezivanje utječe na fiziološke funkcije.

ML4, 10

»Civilni zrakoplov«

»Zrakoplovi« navedeni po oznaci na objavljenim popisima potvrda o sposobnosti za zračni promet tijelâ nadležnih za civilno zrakoplovstvo iz jedne ili više država članica EU-a ili država sudionica u Sporazumu iz Wassenaara za let na komercijalnim civilnim domaćim ili međunarodnim rutama ili za legitimnu civilnu, privatnu ili poslovnu uporabu.

ML 1

»Onesposobljeno vatreno oružje«

Vatreno oružje koje je neosposobljeno za ispaljivanje projektila postupcima koje je odredilo nacionalno nadležno tijelo iz države članice EU-a ili države sudionice u Sporazumu iz Wassenaara. Tim postupcima trajno se izmjenjuju osnovni elementi vatrenog oružja. U skladu s nacionalnim zakonima i propisima, onesposobljavanje vatrenog oružja može se dokazati potvrdom koju podnosi nadležno tijelo te ono može biti naznačeno na vatrenom oružju u obliku pečata na osnovnom dijelu.

ML17 21, 22

»Razvoj«

Odnosi se na sve faze koje prethode serijskoj proizvodnji, kao što su: projektiranje, projektno istraživanje, analize projekta, projektni koncepti, sastavljanje i ispitivanje prototipova, sheme pilot-proizvodnje, podaci o projektu, proces pretvaranja projektnih podataka u proizvod, projekt konfiguracije, projekt integracije, nacrti.

ML17

»Krajnje jedinice«

Hvataljke, ‚aktivne alatne jedinice’ i svaki drugi alat koji je pričvršćen na osnovnu ploču na kraju radne ruke »robota« manipulatora.

Tehnička napomena

»Aktivne alatne jedinice« su uređaji za primjenu dodatne snage, obradne ili senzorske energije na obratku.

ML 8

»Energetski materijali«

Tvari ili smjese koje kemijskom reakcijom oslobađaju energiju potrebnu za predviđenu namjenu. »Eksplozivi«, »pirotehnička sredstva« i »pogonske smjese« podrazredi su energetskih materijala.

ML8, 18

»Eksplozivi«

Krute, tekuće i plinovite tvari ili smjese tvari koje moraju eksplodirati kada se koriste kao primarna, startna ili glavna punjenja u bojevim glavama, prilikom rušenja i drugim primjenama.

ML7

»Ekspresijski vektori«

Nositelji (npr. plazmidi ili virusi) korišteni za ubacivanje genetskog materijala u stanicu domaćina.

ML13

»Vlaknasti ili filamentni materijali«

Uključuju:

a) neprekinute monofilamente;

b) neprekinute pređe i prediva;

c) vrpce, tkanine, nasumične prostirke i pletenice;

d) rezana vlakna, vlaknasta vlakna i koherentne vlaknaste prekrivače;

e) niti, monokristalne ili polikristalne, bilo koje duljine;

f) aromatsku poliamidnu kašu.

ML15

»Cijevni pojačivači svjetlosti prve generacije«

Elektrostatički fokusirane cijevi, koje koriste ulazna i izlazna optička vlakna ili staklenu čeonu ploču, multi-alkalne foto katode (S-20 ili S-25), ali ne koriste mikrokanalne pojačivače.

ML 17

»Gorive ćelije«

Elektrokemijski uređaj koji korištenjem goriva iz vanjskog izvora izravno pretvara kemijsku energiju u istosmjernu električnu struju.

ML22

»U javnoj domeni«

Ovo znači »tehnologija« ili »softver« koji su dostupni za javnu uporabu bez ograničenja za njihovu daljnu distribuciju.

Napomena: Ograničenja u vezi s autorskim pravima ne izdvajaju »tehnologiju« ili »softver« od toga da se nalaze »u javnoj domeni«.

ML9, 19

»Laser«

Proizvod koji proizvodi prostorno i vremenski koherentno svjetlo putem pojačanja stimuliranom emisijom zračenja.

ML 17

»Knjižnica« (parametarska tehnička baza podataka)

Skup tehničkih podataka, a upućivanjem na njih može se poboljšati rad relevantnih sustava, opreme ili komponenti.

ML10

»Vozila lakša od zraka«

Baloni i zračni »brodovi« koji uzgon ostvaruju korištenjem toplog zraka ili plinova lakših od zraka kao što su helij ili vodik.

ML 21

»Mikroprogram«

Slijed elementarnih uputa, održavanih u posebnoj memoriji, čije se izvršenje započinje uvođenjem referentnih instrukcija u registar instrukcija.

ML17

»Nuklearni reaktor«

Uključuju dijelove i komponente koje se nalaze u ili se priključuju izravno na reaktorsku posudu, opremu koja kontrolira razinu snage u jezgri, i komponente koje normalno sadrže, ili dolaze u izravni kontakt sa ili nadziru primarno rashladno sredstvo reaktorske jezgre.

ML8

»Prekursori«

Posebne kemikalije koje se koriste u proizvodnji eksploziva.

ML18, 21, 22

»Proizvodnja«

Znači sve faze proizvodnje kao što su: inženjering proizvoda, izrada, integracija, sklapanje (montaža), inspekcija, ispitivanje i kontrola kvalitete.

ML 21

»Program«

Skup uputa za izvršenje procesa koji ima takav oblik, ili ga se može pretvoriti u takav oblik, da ga računalo može izvršiti.

ML8

»Pogonsko gorivo«

Tvari ili smjese koje kemijskom reakcijom proizvode velike količine vrelih plinova kontroliranom brzinom radi dobivanja mehaničkog rada.

ML4, 8

»Pirotehničke tvari«

Smjese krutih ili tekućih goriva ili oksidatora koji, kad se zapale, prolaze kroz energetsku kemijsku reakciju kontroliranom brzinom radi dobivanja određene vremenske odgode ili količine topline, buke, dima, vidljive svjetlosti ili infracrvenog zračenja. Piroforne tvari su podgrupa pirotehničkih tvari koje ne sadrže oksidatore, ali se spontano zapale u dodiru sa zrakom.

ML22

»Potrebno«

Primijenjeno na »tehnologiju«, odnosi se samo na onaj dio »tehnologije« koji je posebno odgovoran za ostvarivanje ili premašivanje kontrolirane razine performansi, karakteristika ili funkcije. Takva »potrebna«»tehnologija« može se dijeliti između više proizvoda.

ML7

»Agensi za suzbijanje nereda«

Tvari koje, u očekivanim uvjetima uporabe u svrhu suzbijanja nereda, kod ljudi velikom brzinom proizvode iritaciju osjetila ili onesposobljavajuće fizičke učinke koji nestaju nakon kratkog vremena nakon prestanka izloženosti. (Suzavci su podskupina »agensa za suzbijanje nereda«)

ML17

»Robot«

Manipulacijski mehanizam koji može djelovati na kontinuiranoj putanji ili od točke do točke, može koristiti senzore i ima sve sljedeće značajke:

a) multifunkcionalan je;

b) sposoban je pozicionirati ili orijentirati materijal, dijelove, alate ili posebne uređaje putem promjenjivih pokreta u trodimenzionalnom prostoru;

c) sadrži, u zatvorenoj ili otvorenoj petlji, tri ili više servo-uređaja, koji mogu uključivati i koračne motore; i

d) posjeduje mogućnost »programiranja od stane korisnika« putem metode učenja/ponavljanja ili korištenjem elektroničkog računala, koje može biti programibilni logički kontrolor, npr. bez mehaničke intervencije.

mogućnost »programiranja od strane korisnika« znači mogućnost da korisnik umeće, modificira ili zamjenjuje »programe« na način koji nije:

a) fizička promjena ožičenja ili međusobnih spojeva; ili

b) podešavanje upravljačkih funkcija uključujući unošenje parametara.

Napomena Gornja definicija ne uključuje sljedeće uređaje:

1. manipulacijske mehanizme koji su kontrolirani samo ručno, odnosno daljinski od strane operatera;

2. manipulacijske mehanizme s fiksnim sljedovima koji su automatizirani pokretni uređaji, koji rade sukladno mehanički utvrđenim programiranim pokretima. Program je mehanički ograničen pomoću fiksnih graničnika poput klinova ili zuba. Slijed pokreta i odabir putanje ili kutova ne može varirati i nije promjenjiv mehaničkim, elektroničkim ili električnim putem;

3. mehanički kontrolirani manipulacijski mehanizmi s promjenjivom sekvencom (slijedom) koji su automatizirani pokretni uređaji i koji rade sukladno mehanički utvrđenim programiranim pokretima. Program je mehanički ograničen pomoću fiksnih, ali prilagodljivih graničnika, kao što su klinovi ili zubi. Slijed pokreta i odabir putanje ili kutova je promjenjiv u okviru fiksnog programiranog uzorka. Varijacije ili izmjene programiranog uzorka (npr. promjena klinova ili zamjena zuba) u jednoj ili više osi kretanja postižu se samo mehaničkim djelovanjem;

4. manipulacijski mehanizmi bez nadzora servo-uređaja koji su automatizirani pokretni uređaji s promjenjivom sekvencom (slijedom) koji rade sukladno mehanički utvrđenim programiranim pokretima. Program može biti varijabilan, ali sekvenca (slijed) se odvija samo na temelju binarnog signala od mehanički utvrđenih električnih binarnih uređaja ili podesivih graničnika;

5. skladišne dizalice (kranovi) definirane kao Kartezijanski koordinatni manipulacijski mehanizmi koji su proizvedeni kao integralni dio vertikalnog skladištenja na policama, i konstruirani su za dohvat sadržaja u pretincima na policama u svrhu pohrane ili vađenja.

ML21

»Softver«

Skupina jednog ili više »programa« ili »mikroprograma« fiksiranih na bilo kojem opipljivom mediju za zapisivanje.

ML 11

»Svemirska letjelica«

Aktivni i pasivni sateliti i svemirske sonde.

ML19

»Prikladan za uporabu u svemiru«

Proizvod projektiran, proizveden ili uspješnim ispitivanjem potvrđen kao prikladan za rad na visinama većim od 100 km iznad površine Zemlje.

Napomena Oznaka da je određeni proizvod »prikladan za uporabu u svemiru« na temelju ispitivanja ne znači da su drugi proizvodi iz iste proizvodne serije ili serije modela isto »prikladni za uporabu u svemiru« ako nisu pojedinačno ispitani.

ML20

»Supervodljivi«

Odnosi se na materijale (tj. metali, slitine ili spojevi) koji mogu izgubiti cjelokupni električni otpor (tj. koji mogu postići beskonačnu električnu vodljivost i provoditi vrlo jake električne struje bez Jouleovog zagrijavanja.)

»Kritična temperatura« (ponekad se odnosi na temperaturu prijenosa) određenog »supervodljivog« materijala je temperatura pri kojoj materijal gubi sav otpor na tok izravne električne struje.

Tehnička napomena

»Supervodljivo« stanje materijala je individualno karakterizirano »kritičnom temperaturom«, kritičnim magnetskim poljem koje je funkcija temperature i kritičnom gustoćom struje koja je, međutim, funkcija i magnetskog polja i temperature.

ML22

»Tehnologija«

Posebne informacije potrebne za »razvoj«, »proizvodnju« ili uporabu, ugradnju, održavanje (provjeru), popravak, remont ili obnovu proizvoda. Informacija ima oblik »tehničkih podataka« ili »tehničke ispomoći«. Utvrđena »tehnologija« za Zajednički popis robe vojne namjene EU-a navedena je u ML22.

Tehničke napomene

1. »Tehnički podaci« mogu biti u oblicima kao što su nacrti, planovi, dijagrami, modeli, formule, tablice, inženjerski nacrti i specifikacije, priručnici i upute napisani ili snimljeni na drugim medijima ili uređajima kao što su disk, vrpca, memorije samo za čitanje.

2. »Tehnička ispomoć« može biti u obliku instrukcija, vještina, obuke, radnih znanja i konzultantskih usluga. »Tehnička ispomoć« može uključivati prijenos »tehničkih podataka«.

ML10

»Bespilotna letjelica« (»UAV«)

Bilo koji »zrakoplov« koji može pokrenuti let i održavati kontrolirani let i navigaciju bez ikakve ljudske posade.

PRILOG III.

POPIS NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

Tarifna oznakaNaziv
2904Sulfo-, nitro – ili nitrozo-derivati ugljikovodika, neovisno jesu li halogenirani ili ne
2904 10 – derivati što sadrže samo sulfo skupine, njihove soli i etil esteri
2904 20 00 – derivati što sadrže samo nitro ili samo nitrozo skupine
– perfluorooktan sulfonska kiselina, njezine soli i perfluorooktan sulfonil fluorid
2904 31 00- – perfluorooktan sulfonska kiselina
2904 32 00- – amonijev perfluorooktan sulfonat
2904 33 00- – litijev perfluorooktan sulfonat
2904 34 00- – kalijev perfluorooktan sulfonat
2904 35 00- – ostale soli perfluorooktan sulfonske kiseline
2904 36 00- – perfluorooktan sulfonil fluorid
– ostali
2904 91 00- – triklornitrometan (klorpikrin)
2904 99 00- – ostali

2920Esteri drugih anorganskih kiselina nekovina (osim estera vodikovog halogenida) i njihove soli; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro – ili nitrozo derivati
– esteri tiofosfatne kiseline (fosfotioati) i njihove soli; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro – ili nitrozo derivati
2920 11 00- – paration (ISO) i paration-metil (ISO) (metil-paration)
2920 19 00- – ostalo

– esteri fosfita i njihove soli; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro – ili nitrozo –

derivati

2920 21 00- – dimetil forfit
2920 22 00- – dietil fosfit
2920 23 00- – trimetil fosfit
2920 24 00- – trietil fosfit
2920 29 00- – ostalo
2920 30 00 – endosulfan (ISO)
2920 90 – ostalo
2920 90 10- – esteri sumporne kiseline i esteri ugljične kisseline i njihove soli te njihovi halogeni-, sulfo-, nitro – ili nitrozo derivati
2920 90 70- – ostalo
3601 00 00Barut
3602 00 00Pripremljeni eksplozivi, osim baruta
3603

Sporogoreći štapini; detonirajući štapini; udarne i eksplozivne kapsule;

upaljači; električni detonatori

3603 00 20 – sporogoreći štapini
3603 00 30 – detonirajući štapini
3603 00 40 – udarne kapsule
3603 00 50 – eksplozivne kapsule
3603 00 60 – upaljači
3603 00 80 – električni detonatori
3604Proizvodi za vatromete, signalne rakete, rakete protiv tuče, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnički proizvodi
3604 10 00 – proizvodi za vatromete
3604 90 00 – ostalo
3605 00 00Šibice, osim pirotehničkih proizvoda iz tarifnog broja 3604
3606Ferocerij i ostale piroforne slitine u svim oblicima; proizvodi od zapaljivih materijala navedeni u napomeni 2 uz ovo poglavlje
3606 10 00 – tekuća goriva ili ukapljena plinovita goriva, što se rabe za upaljače cigareta i slične upaljače, u posudama obujma ne većeg od 300 cm3
3606 90 – ostalo
3606 90 10- – ferocerij i ostale piroforne slitine u svim oblicima
3606 90 90- – ostalo
9301Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i oružja iz tarifnog broja 9307
9301 10 00 – artiljerijsko oružje (na primjer, topovi, haubice i minobacači)
9301 20 00 – raketni bacači; bacači plamena; lanseri granata; torpedne cijevi i slični bacači
9301 90 00 – ostalo
9302 00 00Revolveri i pištolji, osim onih iz tarifnog broja 9303 ili 9304
9303Ostalo vatreno oružje i slične naprave koje djeluju paljenjem eksplozivnog punjenja (na primjer, sačmarice i kuglare (s glatkim i užlijebljenim cijevima) za sport, lov ili streljaštvo, vatreno oružje koje se puni sprijeda, signalni pištolji i druge naprave konstruirane samo za izbacivanje signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarskog streljiva, pištolji za humano ubijanje životinja vezanim klinom, bacači brodske užadi)
9303 10 00 – vatreno oružje koje se puni sprijeda
9303 20 – ostale sačmarice, za sport, lov ili streljaštvo, s najmanje jednom glatkom cijevi, uključujući kombinaciju sačmarice i kuglare
9303 20 10- – jednocijevke, s glatkom cijevi
9303 20 95- – ostale
9303 30 00 – ostale puške, za sport, lov ili streljaštvo
9303 90 00 – ostalo
9304 00 00Ostalo oružje (na primjer, opružne, zračne ili plinske puške i pištolji, pendreci), osim onog iz tarifnog broja 9307
9305Dijelovi i pribor za proizvode iz tarifnih brojeva 9301 do 9304
9305 10 00 – za revolvere ili pištolje
9305 20 – za sačmarice ili kuglare iz tarifnog broja 9303
– ostalo
9305 91 00- – za vojno oružje iz tarifnog broja 9301
9305 99 00- – ostalo
9306Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično vojno streljivo te njihovi dijelovi; meci (patrone) i ostalo streljivo i projektili te njihovi dijelovi, uključujući sačmu i čepove za metke (patrone)
– meci (patrone) za puške sačmarice i njihovi dijelovi; meci za zračne puške
9306 21 00- – meci (patrone)
9306 29 00- – ostalo
9306 30 – ostalo streljivo i njegovi dijelovi
9306 30 10- – za revolvere i pištolje iz tarifnog broja 9302 te za poluautomatske puške iz tarifnog broja 9301
- – ostalo
9306 30 30-- – za vojno oružje
9306 30 90-- – ostalo
9306 90 – ostalo
9306 90 10- – za vojne namjene
9306 90 90- – ostalo
9307 00 00Mačevi, sablje, bajunete, koplja i slična oružja te njihovi dijelovi i korice za njih