Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. godine, prve izmjene i dopune

NN 26/2018 (16.3.2018.), Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. godine, prve izmjene i dopune

KOLEKTIVNI UGOVORI

548

HUP – UDRUGA POSLODAVACA GRADITELJSTVA, Zagreb, Radnička cesta 52, zastupana po predsjedniku Mirku Habijancu (u daljnjem tekstu: Poslodavac)

i

SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV broj 2, zastupan po predsjednici Jasenki Vukšić (u daljnjem tekstu: Sindikat)

sklopili su 20. 2. 2018. godine sljedeći

KOLEKTIVNI UGOVOR

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO
OD 25. RUJNA 2015. GODINE

– prve izmjene i dopune –

Članak 1.

Kolektivni ugovor za graditeljstvo (dalje u tekstu: Kolektivni ugovor) sklopljen je 25. rujna 2015. godine.

Ovim Kolektivnim ugovorom o Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. godine – prvim izmjenama i dopunama (dalje u tekstu: I Izmjene Kolektivnog ugovora) plaća i uvjeti rada prilagođavaju se uvjetima gospodarenja u 2018. godini.

Ciljevi ovih I Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora su osigurati napredak graditeljstva putem;

– povećanja plaća radnika, poboljšanja uvjeta rada, organizacije rada i produktivnosti,

– poticanja zapošljavanja i rada u graditeljstvu u RH,

– proširenja primjene Kolektivnog ugovora na cijeli Sektor graditeljstva te kontinuirane kontrole primjene u dijelu pravilne uplate doprinosa i poreza, suzbijanja sive ekonomije i rada na crno i nelojalne konkurencije.

Članak 2.

U članku 15. stavak. 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Radnik je obvezan i odgovoran obavljati poslove dužnom pažnjom te pri tome voditi računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja, kao i sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika, koje mogu ugroziti njegovi postupci ili propusti na radu te je dužan provoditi mjere zaštite na radu.

Smatra se da radnik radi dužnom pažnjom kad poslove obavlja u skladu sa znanjima i vještinama koje je stekao tijekom osposobljavanja za siguran način te kada radi po uputama poslodavca tako da:

– prije početka rada pregleda mjesto rada te o uočenim nedostacima izvijesti neposredno nadređenu osobu (predradnika/brigadira, poslovođu, inženjera gradilišta) ili drugu osobu koja u ime poslodavca brine o primjeni propisa zaštite na radu ili ovlaštenika poslodavca

– pravilno koristi sredstva rada na način da ne ugrožava sebe, druge osobe i imovinu na gradilištu te treće osobe i njihovu imovinu

– pravilno koristi osobnu zaštitnu opremu, koju je nakon korištenja obvezan vratiti na za to određeno mjesto

– pravilno koristi i samovoljno ne isključuje, ne vrši preinake i ne uklanja zaštite na sredstvima

– odmah obavijesti neposredno nadređenu osobu (predradnika/brigadira, poslovođu, inženjera gradilišta) ili drugu osobu koja u ime poslodavca brine o primjeni propisa zaštite na radu, poslodavca, njegovog ovlaštenika, stručnjaka ZNR ili povjerenika radnika za ZNR o svakoj situaciji koju smatra značajnim i izravnim rizikom za sigurnost i zdravlje, o nepostojanju ili nedostatku uputa za takvu situaciju, kao i o bilo kojem uočenom nedostatku u organiziranju i provedbi zaštite na radu

– posao obavlja u skladu s pravilima ZNR, pravilima struke te pisanim uputama poslodavca

– prije odlaska s mjesta rada ostavi sredstva rada koja je koristio, u takvom stanju da ne ugrožavaju ostale radnike treće osobe, sredstva rada te imovinu na gradilištu i imovinu trećih osoba,

– radnik ne smije koristiti sredstva rada ukoliko ona nisu ispravna ili ako nisu primijenjene sve mjere zaštite na radu te je prije početka rada dužan provjeriti njihovu ispravnost, te o uočenim nedostacima upozoriti neposredno nadređenu osobu (predradnika/brigadira, poslovođu, inženjera gradilišta) ili drugu osobu koja u ime poslodavca brine o primjeni propisa zaštite na radu ili ovlaštenika poslodavca.«

Članak 3.

U članku 16. u stavku 2. iza riječ »izvijestiti« dodaju se riječi »neposredno nadređenu osobu (predradnika/brigadira, poslovođu, inženjera gradilišta) ili drugu osobu koja u ime poslodavca brine o primjeni propisa zaštite na radu,«.

Članak 4.

U članku 17. stavku 1. alineji trećoj, dodaju se riječi »osim kod radnika koji svoj rad obavlja na visini, koji ne smiju biti pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti«.

Članak 5.

U članku 18. stavku 1. iza riječi »posljedice i«, dodaju se riječi »dužan je o postojanju takvih opasnosti obavijestiti neposredno nadređenu osobu (brigadira, poslovođu, inženjera gradilišta) ili drugu osobu koja u ime poslodavca brine o primjeni propisa zaštite na radu,«.

U stavku 2. iza riječi »inspektora« dodaju se riječi »zaštite na radu«.

Članak 6.

U članku 30. stavku 4. u alineja 3. mijenja se i glasi:

– radniku roditelju s dvoje ili više djece do 7 godina života za 2 radna dana, a u slučaju da su oba roditelja zaposlena kod istog poslodavca, ovo pravo može koristiti samo jedan od roditelja prema međusobnom dogovoru roditelja.«

Članak 7.

U članku 35. stavku 1. alineja 3. mijenja se i glasi:

» – dodatka na plaću po osnovi radnog staža kod poslodavca,«.

Članak 8.

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove utvrđuje se počev od mjeseca ožujka 2018. godine u mjesečnom iznosu 3.750,00 kuna.«.

Članak 9.

U čanku 39. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Kolektivnim ugovorom na razini poslodavca ili Pravilnikom o radu mogu se utvrditi veće osnovne plaće od onih utvrđenih tarifnim dijelom ovog Ugovora za deficitarna zanimanja i/ili rad na terenu.

Osnovna plaća sukladno stavku 1. i 2. ovog članka primjenjuje se i na strane radnike koji su upućeni na rad u Hrvatsku kao i radnike koji privremeno rade u Hrvatskoj temeljem Potvrde o prijavi rada.«.

Članak 10.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Osnovna plaća radnika povećava se za svaku navršenu godinu radnog staža kod poslodavca 0,5%.

Pravo na povećanje osnovne plaće prema stavku 1. ovog članka pripada radniku za neprekinuti radni staž kod poslodavca. Prekid staža radi neplaćenog dopusta ne smatra se prekinutim stažem kod poslodavca, u smislu ovog stavka.

Neprekinutim stažem se smatra i prethodni staž kod poslodavca ako je prekid staža nastupio uslijed odluke o otkazu ugovora o radu od strane poslodavca.

Neprekinutim stažem kod poslodavca iz stavka 1. ovog članka smatra se i radni staž ostvaren u povezanim društvima sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, kao i radni staž ostvaren kod pravnih prednika poslodavca.«.

Članak 11.

U članku 45. stavku 3. brojka »51« zamjenjuje se brojkom »49«.

Članak 12.

U članku 54. stavku 2. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi »a iznosi unutar propisanog raspona mogu se odrediti odlukom poslodavca ili kolektivnim ugovorom na razini poslodavca.«.

Članak 13.

U članku 55. stavak 2. riječi »400,00 do 1.500,00 kuna« mijenjaju se riječima »600,00 kuna do maksimalno neoporezivog iznosa propisanog poreznim propisima«.

Članak 14.

U članku 56. stavku 3. riječi »u jednom smjeru« brišu se, a iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: »Svaku promjenu boravišta ili prebivališta radnik je dužan bez odlaganja prijaviti poslodavcu, kako bi se ugovorom o radu regulirali troškovi prijevoza, a eventualno povećanje naknade troškova prijevoza može se posebno ugovoriti, ukoliko je to ugovornim stranama prihvatljivo.«.

Članak 15.

U članku 72. stavku 1. riječi »pet godina« zamjenjuju se riječima »dvije godine«.

Članak 16.

Članak 89. mijenja se i glasi:

»Ugovorne strane imenuju Zajedničko povjerenstvo za tumačenje i kontrolu primjene odredbi ovog Kolektivnog ugovora.

Zajedničko povjerenstvo ima šest članova, od kojih svaka strana imenuje po tri člana.

Rad Zajedničkog povjerenstva uređuje se poslovnikom.«

Članak 17.

Tabela »Tarifni stavovi« koja čini sastavni dio Kolektivnog ugovora u cijelosti se zamjenjuje s novom tabelom istog naziva (Prilog 1).

Članak 18.

Smatra se da su ove I Izmjene Kolektivnog ugovora sklopljene kada ih potpišu ovlašteni predstavnici potpisnika kojim danom stupaju na snagu i primjenjuju se.

Kolektivni ugovor će se objaviti na način propisan Pravilnikom ministra nadležnog za rad.

Članak 19.

Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo od 25. rujna 2015. godine te ove I Izmjene Dodatka kolektivnom ugovoru od 20. veljače 2018. godine, kojim se uređuju prava i obveze te uvjeti rada radnika koje poslodavac upućuje na rad na inozemna gradilišta, sastavni su dio ovog Kolektivnog ugovora.

Članak 20.

Pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo utvrdit će se u roku od 8 dana od potpisivanja I. Izmjena Kolektivnog ugovora.

Zagreb, 20. veljače 2018.

HUP – UDRUGA
POSLODAVACA
GRADITELJSTVA

Predsjednik
Mirko Habijanec, v. r.

SINDIKAT
GRADITELJSTVA
HRVATSKE

Predsjednica
Jasenka Vukšić, v. r.


PRILOG 1.

TARIFNI STAVOVI

Grupa složenostiPoslovi – radna mjestaKoeficijentOsnovna plaća u kunama
Po satuMjesečno
I. grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtijeva posebno obrazovanjeTransportni radnik, pomoćni radnik, čistač, domar, čuvar – zaštitar, dostavljač1,0021,553.750,00
II. grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadaće, odnosno rad za koji su dovoljna pismena uputstvaPKV građevinski radnici, pomoćni priučeni radnici svih struka, pomoćnik strojarskog montera, poslužitelj strojeva i uređaja na proizvodnji građevinskih elemenata, pomoćnik geobušača, figurant, pomoćni kuhar, sobarica, telefonist na telefonskoj centrali1,1524,784.312,50
III. grupa poslova podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslovaKV građevinski radnik početnik (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar), KV radnik ostalih struka – početnik, geobušač, strojar lakšeg građevinskog stroja, vozač traktora, monter metalnih konstrukcija, tehnički crtač, laborant, administrator, pomoćni knjigovođa, skladištar, kuhar, konobar1,3028,014.875,00
IV. a grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije obavljanje su potrebne konzultacije u njihovu izvršavanjuKV građevinski radnici svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), vozač teretnog motornog vozila, vozač autobusa, univerzalni strojarski monter, monter plino-energetskih postrojenja, strojar građevinskih strojeva, rukovatelj toranjskom dizalicom, rukovatelj betonare, građevinski laborant, pomoćni kalkulant, tehničar na gradilištu, blagajnik, glavni kuhar, komercijalist1,4531,255.437,50
IV. b grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije obavljanje je potrebna samostalnost u njihovu izvršavanjuKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), tehničar gradilišta, rukovatelj toranjskom dizalicom, majstor za sanaciju A-B konstrukcija, tehničar geobušenja, geometar, tehničar prerade drva, knjigovođa, računalni operater, referent platnog prometa, referent nabave, prodaje, referent kalkulacija, referent kadrovskih poslova i drugi administrativni referenti i sl.1,5232,755.700,00
V. a grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadatakaVKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), strojar teških građevinskih strojeva – (bagera, gredera, valjaka, utovarivača, finišera, freza za iskope u tunelima), vozač teških teretnih vozila, vozač autobusa, poslovođa jednostavnih objekata, ili postrojenja ili radiona, kalkulant, glavni knjigovođa.1,6435,346.150,00
V. b grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadatakaVKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), miner specijalist, vodeći monter, vozač autobusa, rukovatelj građevinskim strojem – specijalist, vozač teškog teretnog vozila – specijalist, pećar, predradnik/brigadir, poslovođa gradilišta početnik, poslovođa montaže, poslovođa završnih radova, poslovođa održavanja, informatičar, samostalni kalkulant, samostalni referenti..1,7136,856.412,50
VI. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanjuVKV građevinski radnik – majstor svih zanimanja, poslovođa gradilišta, poslovođa, pomoćnik rukovoditelja gradilišta, voditelj manje složenih radova, rukovoditelj gradilišta manjeg objekta, voditelj radova, voditelj tima kalkulanata, stručnjak zaštite na radu,1,8239,226.825,00
VII. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tih područjaVoditelj građenja, rukovoditelj pogona, rukovoditelj mehanizacije i transporta, projektant, voditelj odsjeka u pratećim službama, geodeta, pravnik i dr. stručnjaci1,9040,947.125,00
VIII. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadatakaVoditelj građenja, rukovoditelj složenog pogona, programer, strojarski konstruktor, operativni konstruktor metalnih konstrukcija, voditelj odjela; kalkulacija, knjigovodstva, komercijale, financija, pravnih poslova, pripreme rada i sl.2,2047,418.250,00
IX. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslovaVoditelj građenja vrlo složenog gradilišta, glavni inženjer gradilišta, samostalni projektant2,3550,648.812,50
X. grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove i zadatke, istraživački rad, itd.Voditelj projekata, odgovorni rukovoditelj poslovanja – sektora2,6557,119.937,50


»I. IZMJENE I DOPUNE DODATKA
KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA GRADITELJSTVO
(upućivanje na rad u inozemstvo)
od 25. rujna 2015. godine

Članak 1.

Ovim I Izmjenama i dopunama Dodatka Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo, stranke mijenjaju i dopunjuju Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo sklopljen 25. rujna 2015. godine, kojim se uređuju prava i obveze, te uvjete rada radnika koje poslodavac upućuje na rad na inozemna gradilišta.

Članak 2.

U članku 2. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Kad se radnik upućuje na rad u inozemstvo, u zemlje u kojima je na upućene radnike obvezna primjena propisa zemlje rada ili obvezatnih kolektivnih ugovora, na ugovore o radu i druga prava i obveze primjenjivat će se obvezatni propisi zemlje rada. U slučaju suprotnosti propisa zemlje rada u odnosu na propise u RH, a po istoj osnovi, radniku se priznaje pravo na zakonski propisani minimum u zemlji rada.«

Članak 3.

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi: »Visina i osnovica za naknade plaće iz stavka 1. ovog članka je plaća koju bi radnik ostvario u tekućoj godini za istovrsne poslove u zemlji, ako prema obvezatnim propisima zemlje rada nije drugačije propisano.«

Članak 4.

Iza članka 19. dodaje se novi članak 20. koji glasi: »U slučaju individualnih sporova između poslodavca i upućenog radnika, stranke ugovaraju nadležnost hrvatskih sudova ili arbitraže.«, a članak 20. postaje člankom 21.

Članak 5.

Dodatak od 25. rujna 2015. godine s ovim I Izmjenama i dopunama Dodatka Kolektivnom ugovoru od 20. veljače 2018. godine sastavni su dio Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.

Zagreb, 20. veljače 2018.

HUP – UDRUGA
POSLODAVACA
GRADITELJSTVA

Predsjednik
Mirko Habijanec, v. r.

SINDIKAT
GRADITELJSTVA
HRVATSKE

Predsjednica
Jasenka Vukšić, v. r.