Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 27/2018 (21.3.2018.), Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede

555

Na temelju članka 29. stavka 16. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA DONOŠENJE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se dokumentacija potrebna za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Dokumentacija potrebna za donošenje Programa je sljedeća:

1. Kopija katastarskog plana za područje jedinice lokalne samouprave za koju se donosi Program

2. Zemljišnoknjižni izvadci i Posjedovni listovi iz e-baze Preglednika katastarskih podataka DGU i ZIS aplikacije zemljišno knjižnog sustava Ministarstva pravosuđa (osim iznimno u slučajevima kada ne postoji e-zemljišno knjižni izvadak)

3. Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje, da se prema važećem prostornom planu uređenja, predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja s potrebnom oznakom ukoliko se radi o osobito vrijednom (P1) i vrijednom (P2) poljoprivrednom zemljištu

4. Očitovanje Ureda državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba o površini koju je potrebno osigurati kao nadoknadu za oduzetu imovinu (s obzirom na podnijete, a neriješene zahtjeve) sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 118/01, 80/02 i 81/02)

5. Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o. – nadležne Uprave šuma da predmetne čestice nisu obuhvaćene šumskogospodarskom osnovom

6. Očitovanje Hrvatskih voda jesu li i koje predmetne čestice javno vodno dobro

7. Očitovanje Upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje, jesu li i koje predmetne čestice u obuhvatu postojećeg i/ili planiranog sustava javnog navodnjavanja

8. Očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje o katastarskim česticama i površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje su minirane, a nalaze se na području jedinice lokalne samouprave koje su na popisu miniranih i minski sumnjivih područja.

Članak 3.

Na osnovi pribavljene dokumentacije iz članka 2. ovoga Pravilnika utvrđuje se koje predmetne čestice pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uvrštavaju u Program.

Članak 4.

(1) Na osnovi pribavljene dokumentacije iz članka 2. ovoga Pravilnika određuju se katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta namijenjene za povrat i za zamjenu u slučaju kada nije moguć povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, za prodaju, zakup, zakup ribnjaka, zakup zajedničkih pašnjaka i za ostale namjene.

(2) Pri određivanju površina za namjene iz stavka 1. ovoga članka u Programima se ne mogu umanjivati proizvodno-tehnološke cjeline koje su u funkciji proizvodnje, osim iznimno za dodjelu zamjenskog zemljišta u postupcima povrata oduzete imovine.

Članak 5.

(1) Na kopiji katastarskog plana potrebno je označiti poljoprivredne površine po obliku raspolaganja iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Na kopiji katastarskog plana potrebno je označiti poljoprivredne površine na kojima je izgrađen sustav podzemne odvodnje i one na kojima se planira izgraditi ili je već izgrađen sustav javnog navodnjavanja, površine na kojima postoje višegodišnji nasadi i minirane površine.

Članak 6.

Dokumentacija iz članka 2. ovoga Pravilnika sastavni je dio Programa raspolaganja, odnosno izmjena i dopuna Programa ako se njima obuhvaćaju nove poljoprivredne površine.

Članak 7.

(1) Program se izrađuje na Obrascu i strojno čitljivoj predefiniranoj Tablici u excel(xls) formatu koji čine priloge ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Prilikom popunjavanja Tablice iz stavka 1. ovoga članka potrebno je koristiti se zadanom excel tablicom kojoj se pristupa preko poveznice koja se nalazi na web-stranici Ministarstva poljoprivrede.

(3) Program se dostavlja na mišljenje županiji i suglasnost Ministarstvu poljoprivrede u pisanom obliku i na prijenosnom mediju u elektroničkom obliku.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/15

Urbroj: 525-07/0362-18-11

Zagreb, 15. ožujka 2018.

Ministar
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG

ŽUPANIJA: (upisati naziv županije)

_____________________________________________

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

ZA GRAD/OPĆINU
_____________________________________________

SADRŽAJ PROGRAMA

1. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine/grada ______________________________, iznosi: ______________ha

2. Podaci o dosadašnjem raspolaganju

T-1 Prikaz dosadašnjeg raspolaganja po svim oblicima – površina u ha

R.br.

OBLIK RASPOLAGANJA

(skraćeni naziv iz ugovora)

Ukupan broj
ugovora
Ukupna površina po ugovorima
zakup
dugogodišnji zakup
koncesija
privremeno korištenje
prodaja (neotplaćeno)*
….


*napomena: ovdje upisati samo površine koje su prodane, a neotplaćene

Ovdje je potrebno navesti sve oblike raspolaganja po svim dosadašnjim zakonima na temelju prijašnjih zakona

3. Sumarni pregled površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema oblicima raspolaganja

T-2 Prikaz ukupnih površina po oblicima raspolaganja

OBLIK RASPOLAGANJAPovršina u ha

NAPOMENA

(minirano, višegodišnji nasadi i sustavi odvodnje i navodnjavanja)

površine određene za povrat

površine određene za prodaju

– jednokratno, maksimalno do 25%

površine određene za zakup
površine određene za zakup za ribnjake
površine određene za zakup zajedničkih pašnjaka

površine određene za ostale namjene

– jednokratno, maksimalno do 5%


MAKSIMALNA POVRŠINA ZA ZAKUP iznosi: __________ ha.

NAPOMENA/OBRAZLOŽENJE (određene specifičnosti za područje jedinice lokalne samouprave):

Tablica u excelu preko internetske poveznice

PRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTARSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA
r. br.županijaopćinakatastarska općina nazivkatastarska općina
brojčana oznaka
katastarska čestica brojkatastarska čestica
površina m2
katastarska čestica način uporabe/
katastarska kultura

katastarska čestica
predviđeni

oblik raspolaganja

katastarska čestica
specifičnosti
katastarska čestica dosadašnji oblik
raspolaganja
katastarska čestica
trajanje
raspolaganja
(do datuma)
NAPOMENA
12345678910111213
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ukupno 
 
 
 
 
 
 

OBJAŠNJENJE:

1 – upisati redni broj

2 – upisati naziv županije

3 – upisati naziv općine

4 – upisati naziv katastarske općine

5 – upisati katastarsku oznaku općine

6 – upisati broj katastarske čestice

7 – pisati površinu u metrima kvadratnim. Ne koristiti razmak između brojeve, ne koristiti decimalnu točku ili zarez

8 – upisati naziv kulture upisan u katastru

9 – upisati planirani oblik raspolaganja (POVRAT, PRODAJA, ZAKUP, ZAKUP ZAJEDNIČKOG PAŠNJAKA, ZAKUP ZA RIBNJAKE, OSTALO)

10 – upisati (MINIRANO, OBRASLO, NESREĐENO ZK STANJE, VIŠEGODIŠNJI NASADI, SUSTAVI NAVODNJAVANJA I ODVODNJE, P1 i P2……)

11 – upisati dosadašnji oblik raspolaganja, naziv iz ugovora, koristiti skraćeni naziv npr.: KONCESIJA, DUGOGODIŠNJI, ZAKUP, PRIVREMENO, PAŠNJACI, RIBNJACI I SL.

12 – upisati do kojeg datuma je trajanje raspolaganja datum upisati na način (dd.mm.gggg.)

13 – upisati neke važne činjenice za koje se smatra da bi bile bitne

PRILOZI:

– Kopija katastarskog plana,

– Zemljišnoknjižni izvadci, Posjedovni listovi,

– Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje nalaze li se predmetne čestice izvan granica građevinskog područja,

– Očitovanje Ureda državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba o podnesenim zahtjevima za povrat oduzete imovine,

– Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o.,

– Očitovanje Hrvatskih voda,

– Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje jesu li predmetne čestice u obuhvatu postojećeg i/ili planiranog sustava javnog navodnjavanja,

– Očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje.