Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini

NN 28/2018 (23.3.2018.), Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

573

Na temelju članka 12. stavka 9. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2018. godine donijela

PROGRAM

AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2018. GODINI

I. UVOD

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti) temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti središnjih državnih tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.

Program aktivnosti izrađen je temeljem raščlambe podataka iz dostavljenih izvješća o provedbi zadataka tijekom prethodnih godina i podataka o stanju utvrđenom inspekcijskim nadzorom te nalaže, navodi, potiče i organizira dodatne mjere i aktivnosti radi pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u intenziviranju mjera zaštite od požara tijekom 2018. godine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Program aktivnosti dopunjen je i prijedlozima kratkoročnih mjera temeljenih na zaključcima održanih pet radionica, završnog okruglog stola i izvješća Radnoj skupini za analizu požarne sezone 2017. godine u Republici Hrvatskoj.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje nadležna je za izvršenje, koordiniranje, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih uz provedbu ovoga Programa.

Operativne vatrogasne postrojbe i snage koje izravno djeluju na požarima, priobalnog i kontinentalnog dijela Republike Hrvatske su:

A. javne (profesionalne) vatrogasne postrojbe i sezonski zaposleni vatrogasci

B. dobrovoljne vatrogasne postrojbe i sezonski domicilni profesionalni vatrogasci

C. državna vatrogasna intervencijska postrojba – intervencijska vatrogasna postrojba

D. namjenske (protupožarne) snage Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (za intervencije iz zraka, na tlu i s mora)

E. vatrogasne postrojbe u gospodarstvu (profesionalne i dobrovoljne)

F. ostale postrojbe i ekipe osposobljene za gašenje požara.

Popunjavanje vatrogasnih postrojbi (profesionalnih i dobrovoljnih) priobalja koje prve izlaze na intervencije gašenja požara, obavlja se (temeljem zahtjeva vatrogasnih zajednica županija i odobrenja glavnog vatrogasnog zapovjednika), na sljedeći način:

a. planskom ispomoći (dislokacije), većinom iz kontinentalnih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske

b. angažiranjem sezonskih vatrogasaca (samo tijekom ljetnih mjeseci) uz refundaciju sukladno točki 47.a).

c. angažiranjem (zapošljavanje) domicilnih profesionalnih vatrogasaca (samo tijekom ljetnih mjeseci)

d. izvanrednom ispomoći (dislokacije) kod velikih požara (iz okolnih i/ili svih županija u Republici Hrvatskoj).

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo posebno će skrbiti o provedbi Projekata dodatne zaštite otoka i drugih područja, organizirati i pružati izravnu pomoć ugroženim lokacijama, sukladno donesenoj procjeni ugroženosti i Operativnom planu zaštite od požara, dodatnim prosudbama potreba i odluci glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske.

Realizacija Programa aktivnosti provodi se koristeći osigurana financijska sredstva iz Državnog proračuna, sredstva nadležnih javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vatrogasnih organizacija, ostalih udruga građana te drugih organizacija i tijela, a koja su osigurana za njihove redovne djelatnosti.

SVRHA I CILJ PROGRAMA AKTIVNOSTI

Program aktivnosti je izvršni dokument za učinkovito preventivno i operativno (kurativno) djelovanje s ciljem smanjenja broja požara raslinja na otvorenom prostoru, smanjenja štete i broja ljudskih žrtava, opožarenih površina, zaštite kritične infrastrukture, povećanja sigurnosti stanovništva, turista i zaštite njihove imovine.

Cilj će se postići odgovarajućim poduzimanjem širokog raspona preventivnih mjera (šumarskih, agronomskih, organizacijskih, promidžbenih, inspekcijskih) za sprječavanje nastanka požara (a time i smanjiti broj požara) i razvojem odgovarajućih elemenata (u ljudstvu, tehnici i opremi) operativnih snaga za gašenje požara. Zajedničkim djelovanjem i provedbom preventivnih i operativnih mjera u konačnici će se utjecati na smanjenje broja požara te spriječiti i umanjiti narušavanje biološke i krajobrazne raznolikosti i podržati trajno održivi razvoj ekosustava.

Program aktivnosti sadrži kratkoročne mjere, a njihovo ostvarivanje bit će sustavno i kontinuirano praćeno. Temeljem praćenja ostvarenja, odnosno evaluacije Programa aktivnosti, predlagat će se njegove izmjene i dopune.

Program aktivnosti podijeljen je na sljedeće cjeline:

I. Uvod

II. Opis osnovnih uvodnih i završnih aktivnosti u provedbi Programa aktivnosti

III. Opće i normativne pretpostavke u zaštiti od požara

IV. Planske, preventivne, operativne i nadzorne aktivnosti subjekata Programa aktivnosti u pripremi požarne sezone u svrhu smanjenja opasnosti od nastanka i širenja požara

V. Razvoj i uvođenje novih sustava, tehnika i tehnologija u zaštiti od požara i vatrogastvu

VI. Planske i operativne aktivnosti utvrđene Državnim planom angažiranja vatrogasnih i ostalih operativnih snaga koje sudjeluju u gašenju požara

VII. Financiranje provedbe aktivnosti iz Programa aktivnosti.

II. OPIS OSNOVNIH UVODNIH I ZAVRŠNIH AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROGRAMA AKTIVNOSTI

Svi subjekti – izvršitelji i sudionici

1. Svi subjekti Programa aktivnosti obvezni su provoditi svoje zadaće kontinuirano tijekom cijele godine na području svoje nadležnosti, odnosno cijele zemlje i time dužni dati svoj doprinos u provedbi preventivnih i operativnih (kurativnih) mjera zaštite od požara.

2. Svi izvršitelji zadataka obvezni su dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo ime i prezime, funkciju, broj telefona i ostale potrebne podatke kontakt osoba za koordinaciju i praćenje provođenja mjera i aktivnosti, odmah po objavi Programa aktivnosti u »Narodnim novinama«.

3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje organizirat će i održavati radne sastanke sa svim izvršiteljima i sudionicima u provedbi zadataka Programa aktivnosti prije, tijekom – po potrebi i po završetku požarne sezone. Na sastancima će se razmotriti tijek provedbe zadataka, raspraviti plan daljnjih aktivnosti, a po završetku sezone analizirat će se sve provedene zadataka Programa aktivnosti.

4. a) Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Programa aktivnosti dužni su izvješća o provedbi svojih pripremnih i drugih aktivnosti dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo najkasnije do 10. lipnja 2018. godine.

b) Državna uprava za zaštitu i spašavanje izradit će i Vladi Republike Hrvatske dostaviti Privremeno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti do 25. lipnja 2018. godine.

5. a) Svi izvršitelji i sudionici u provedbi zadataka obvezni su izvješća o svim obavljenim aktivnostima iz ovoga Programa aktivnosti, s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim sredstvima i sredstvima korištenim iz državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i planiranim financijskim sredstvima za 2019. godinu, dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo najkasnije do 16. siječnja 2019. godine

b) Državna uprava za zaštitu i spašavanje izradit će i dostaviti Vladi Republike Hrvatske Konačno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti do 17. veljače 2019. godine.

Izvršitelj zadatka:Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Sudionici:svi subjekti provedbe zadataka
Rok za dostavu podataka:odmah po objavi Programa aktivnosti
Rok za organizaciju I. sastanka:15. ožujka 2018.
Rok subjektima za dostavu 1. izvješća:10. lipnja 2018. godine.
Rok za organizaciju II. sastanka:15. lipnja 2018.
Rok za dostavu Privremenog izvješća VRH:25. lipnja 2018. godine.
Rok za organizaciju III. sastanka:15. studenoga 2018. godine
Rok za dostavu izvješća o obavljenim aktivnostima:16. siječnja 2019. godine
Rok za dostavu Konačnog izvješća VRH:17. veljače 2019. godine.

III. OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA

Čelnici jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)

6. a) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su, temeljem iskustava iz protekle požarne sezone, izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih planova zaštite od požara.

b) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su organizirati sjednice Stožera civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2018. godini, na kojima je potrebno:

1) razmotriti stanje zaštite od požara na području za koje su nadležni i usvojiti Plan rada za ovogodišnju požarnu sezonu

2) razmotriti, razraditi i usvojiti projekciju korištenja Financijskim planom osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom požarne sezone. Posebnu pozornost usmjeriti na osiguranje financijskih sredstva za podmirenje troškova angažiranja vatrogasaca i upućivanja na plansku i eventualnu izvanrednu dislokaciju iz kontinentalnog dijela, odnosno prihvata, boravka i angažiranja dodatnih sezonskih vatrogasaca, opreme i tehnike na priobalnom dijelu Republike Hrvatske. Projekcije korištenja sredstava za tu namjenu dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo

3) predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na tom području

4) predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom području vodeći računa o uskladbi s Planom angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (vatrogasne snage samo su dio resursa – subjekata zaštite od požara)

5) predložiti potrebne radnje i odrediti pogodne lokalitete i prostore radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenoga prostora na teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 25/01), a izvješće o istome dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo

6) razmotriti i po potrebi dodatno razraditi provođenje postupanja za uključivanje Stožera civilne zaštite u slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara na otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku nesreću ili katastrofu sukladno odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 37/16)

7) Izvješća (zapisnici) sa svakog održanog županijskog Stožera civilne zaštite obvezno se dostavljaju Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.

Izvršitelji zadatka:župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Sudionici:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo

Vatrogasne zajednice županija

Rok:30. travnja 2018. godine

7. a) Županije i Grad Zagreb, odnosno njihova tijela, dužni su (sukladno članku 41. stavku 2. i članku 43. stavku 1. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 18/13, 148/13 i 94/14) propisati mjere čuvanja šuma, provođenja šumskog reda te zabrane loženja otvorene vatre i paljenja drvenog ugljena za šume i šumsko zemljište šumoposjednika, a informaciju o provedenome dostaviti vatrogasnoj zajednici županije/Grada Zagreba i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.

b) Sukladno članku 10. Zakona o šumama, županijske skupštine, odnosno Skupština Grada Zagreba dužne su odrediti rok u kojem su Hrvatske šume d.o.o. Zagreb i šumoposjednici, te pravne osobe koje koriste šumu ili šumsko zemljište dužne pošumiti opožarene površine, površine na kojima nije uspjelo pomlađivanje i površine na kojima je izvršeno pustošenje, bespravna sječa ili krčenje, ako taj rok nije utvrđen šumskogospodarskim planom (koje ga nisu već odredile).

c) Sva općinska, gradska vijeća i skupština Grada Zagreba, sukladno članku 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/13 i 48/15), obvezna su propisati potrebne mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i provesti ih u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara.

d) Izvješća o provedenim propisanim mjerama navedeni subjekti dužni su dostaviti teritorijalno nadležnom područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, i vatrogasnoj zajednici županije.

e) Inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva poljoprivrede obvezne su, za potrebe izrade privremenog Izvješća o realizaciji Programa aktivnosti, dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo, teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj zajednici županije izvješća o tome koje jedinice područne samouprave nisu propisale zakonske mjere iz podtočaka a) i b) ove točke.

f) Nadležna tijela jedinica lokalne samouprave sustavno će pratiti i nadzirati stanja odlagališta otpada na svom području i trajno poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.

g) Inspekcije Ministarstva zaštite okoliša i energetike u suradnji s inspekcijama Ministarstva unutarnjih poslova i vatrogasnom zajednicom županija osobito za područje priobalja, planirat će, organizirati i izvršiti pojačani nadzor i pregled odlagališta otpada na kojima se kontrolirano odlaže komunalni otpad.

h) Posebna pozornost usmjerit će se na provedbu mjera uređenja lokacija odlagališta otpada određenih posebnim propisima, odnosno trajno poduzimanje odgovarajućih mjera u smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja ili zabrane korištenja odlagališta i ostale mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.

i) Jedinice lokalne samouprave (nadležna javna i komunalna poduzeća), stručne službe područne (regionalne) samouprave zajedno i s drugim tijelima, obvezna su održavati međusobne stalne kontakte, provoditi međusobno informiranje o utvrđenim činjenicama te zatražiti potrebna postupanja posebno u segmentu prometa (pojačana kontrola parkiranih vozila zbog osiguranja nesmetanog pristupa hidrantima, kontrola označenih vatrogasnih pristupa i osiguravanje pristupa vatrogasnih vozila, vatrogasnih postrojbi na otoke, itd.). Kroz sva lokalna javna glasila (novine, radio postaje, televizija, društvene mreže, Internet) moraju raditi na informiranju javnosti raznim upozorenjima i obavijestima i zajedno s nadležnim Inspektoratom unutarnjih poslova dužni su dogovarati prioritete, razraditi planove, dogovoriti radnje i postupanja sukladno trenutnom stanju na terenu i stupnju opasnosti od nastanka i širenja požara.

Izvršitelji zadatka:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Sudionici:

Područni uredi Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Vatrogasne zajednice županija

Rok provedbe:30. travnja 2018. godine
Rok za nadzor i dostavu izvješća:19. svibnja 2018. godine

8. a) Jedinice lokalne samouprave, Javne ustanove nacionalnih parkova i Hrvatske šume d.o.o. dužni su ažurirati, odnosno izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi propisane mjere zaštite od požara na ugroženim prostorima, građevinama i prostorima uz pružne i cestovne pravce za područje svoje odgovornosti. Osobitu pozornost navedeni subjekti dužni su usmjeriti na održavanje pristupnih putova za interventna vozila prema kritičnoj infrastrukturi (prugama, autocestama, elektroenergetskim postrojenjima, crpilištima vode, šumama, plinovodima, naftovodima, dalekovodima i slično).

b) Jedinice lokalne samouprave obvezne su, sukladno izrađenom Planu motriteljsko-dojavne službe u svim gradovima odnosno općinama na jadranskom području prije i tijekom turističke sezone te na žitorodnim područjima pred žetvenu sezonu kao i ostalim ugroženim područjima, ustrojiti i opremiti potrebnom opremom izviđačko-preventivne ophodnje. Ophodnje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti požar u samom začetku. Radi usklađivanja plana ophodnji na području županije i aktivnosti jedinice lokalne samouprave obvezno će uključivati vatrogasne zajednice županija (sukladno točki 50.).

c) Obveznici donošenja planova motriteljsko – dojavne službe (gradovi, općine Hrvatske šume d.o.o. i Javne ustanove nacionalnih parkova) obvezni su dostaviti svoje planove županijama i vatrogasnim zajednicama županije koje će iste objediniti i uskladiti. Konačni županijski plan motriteljsko-dojavne službe, izviđačko-preventivnih ophodnji i popis građevina i površina koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje vatrogasne zajednice županija dužne su dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo, najkasnije do roka predviđenog za provedbu ove točke.

d) Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe osiguravaju pravne osobe koje su vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju.

e) Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe za prostore u svom vlasništvu, odnosno vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

f) Izrađene planove s prikazom pristupnih putova za interventna vozila, planove motrenja, čuvanja i ophodnje kao i sve ostale propisane mjere, gore navedeni subjekti obvezni su dostaviti teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo

Izvršitelji zadatka:

gradonačelnik, općinski načelnik

Javne ustanove nacionalnih parkova

Hrvatske šume d.o.o.

Sudionici:

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo

Vatrogasne zajednice županija

Rok provedbe:30. travnja 2018. godine
Rok za nadzor:31. svibnja 2018. godine

9. a) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su u svojim proračunima predvidjeti financijska sredstva za održavanje vatrogasne tehnike i opreme te prije početka ljetne požarne sezone izvršiti pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne požarne sezone, kao i planirati financijska sredstva za istu namjenu u sljedećoj godini. Planirana sredstva doznačuju se nadležnoj vatrogasnoj postrojbi.

b) Za vozila angažirana u provedbi zadataka planske dislokacije i/ili izvanredne dislokacije/angažiranja prema članku 36. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 117/01, 96/03, 139/04 – proč. tekst, 174/04, 38/09, 80/10), nadležne stručne službe analizirat će izvršeno tijekom protupožarne sezone. Nadalje, temeljem odgovarajućih zapisnika i planova prioritetnih aktivnosti u pripremi/sanaciji vozila, opreme i tehnike, vatrogasne zajednice županija dužne su objediniti potrebe na županijskoj razini, a prijedlog sanacije, odnosno popravaka dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.

c) Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo razmotrit će dostavljene procjene i planove popravaka/sanacije s detaljnim obrazloženjem, izvršiti selekciju temeljem kriterija i izvršenog nadzora te nadležnom Povjerenstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Hrvatske vatrogasne zajednice predložiti prioritete popravaka/sanacije.

d) Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje utvrdit će vozila (cisterne) iz robnih rezervi koja će se tijekom ljetnih mjeseci staviti na raspolaganje glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske za planske, odnosno izvanredne dislokacije – gašenje požara.

e) Vatrogasne zajednice županija odredit će i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo dostaviti, u pisanom obliku, lokacije posebno ugroženih područja na priobalju na koja će se traži plansko raspoređivanje vozila iz robnih rezervi. Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, u skladu sa iskazanim potrebama i mogućnostima, odgovarajućim pismenom odredit će njihov raspored.

Izvršitelji zadatka:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Vatrogasne zajednice županija

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Sudionici:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Hrvatska vatrogasna zajednica

Rok:30. travnja 2018. godine

IV. PLANSKE, PREVENTIVNE, OPERATIVNE I NADZORNE AKTIVNOSTI SUBJEKATA PROGRAMA AKTIVNOSTI U PRIPREMI POŽARNE SEZONE U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA

Hrvatske šume d.o.o.

10. a) Hrvatske šume d.o.o. obvezne su, temeljem Šumsko gospodarske osnove područja za razdoblje od 2016. do 2025. godine, kontinuirano raditi na izgradnji i održavanju motrionica, sustava video nadzora za detekciju požara, prometnica, odnosno protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta kroz šume.

b) Hrvatske šume d.o.o. dužne su motriteljsko-dojavnu službu uspostaviti u razdoblju ljetne požarne sezone koja traje od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine, a u vrijeme vrlo velike i velike opasnosti od nastanka požara u šumama razvrstanim u I. stupanj opasnosti od požara, obvezne su planirati i organizirati motriteljsko-dojavnu službu danonoćno (0-24 sata).

c) Hrvatske šume d.o.o. obvezne su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo, Ministarstvu obrane i vatrogasnim zajednicama županija dostaviti ažurirane podatke o ugroženosti šuma od požara, šumskim zajednicama, šumskim prometnicama, motrionicama i prosjecima u digitalnom georeferenciranom obliku (ESRI format) i podatke o kategoriziranim vrijednostima šuma.

d) Hrvatske šume d.o.o. obvezne su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo dostaviti sve potrebne parametre za korištenje već postavljenih protupožarnih nadzornih sustava (senzori – kamere/detektori i sl.).

e) Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba dužna je, kod izrade Programa gospodarenja šumoposjednika u dijelu koji se odnosi na projektiranje i izgradnju novih protupožarnih prometnica kroz šume, pribaviti mišljenje nadležnog županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Izvršitelj zadatka:Hrvatske šume d.o.o.
Sudionici:

Ministarstvo poljoprivrede

Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba

Ministarstvo obrane

Vatrogasne zajednice županija

Rok dostave podataka:30. travnja 2018. godine
Rok provedbe:Kontinuirano


11. a) Hrvatske šume d.o.o., jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba, Vatrogasne zajednice županija te Ministarstvo obrane zajednički će planski definirati trajne preventivne aktivnosti u smislu izgradnje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, a u skladu sa Zakonom o šumama i šumskogospodarskim planovima.

b) Trajne preventivne aktivnosti u smislu izgradnje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, a u skladu sa Zakonom o šumama i šumskogospodarskim planovima, provoditi će se i oko vojnih lokacija. Hrvatske šume d.o.o. dužne su, sukladno šumsko gospodarskim planovima, izraditi i održavati protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta na području šuma kojima gospodare, a koje se nalaze na vojnim lokacijama (vojni poligoni »Eugen Kvaternik« i »Gašinci«). Ministarstvo obrane dužno je unutar svojih prostora organizirati odgovarajuću zaštitu od požara.

c) Hrvatske šume d.o.o., Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska vatrogasna zajednica, odnosno Uprave šuma – podružnice, zajedno s nadležnom vatrogasnom zajednicom točno će definirati konkretne nove dionice protupožarnih prosjeka/šumskih i drugih putova na obalnim i priobalnim šumarijama (najmanje dvije), a koje će služiti između ostaloga i povezivanju postojećih protupožarnih prosjeka. Konkretne dionice u digitalnom georeferenciranom obliku (ESRI format) dužne su dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo najkasnije do 31. ožujka 2018. godine, a iste izgraditi u 2018. godini prije početka požarne sezone 1. lipnja.

d) Lokalne – Uprave šuma podružnice će za potrebe intervencije gašenja požara i izrade šumskih prosjeka u akcijama sprječavanja širenja nastalog požara pri pravnim osobama koje gospodare šumama planirati, osposobiti i opremiti s odgovarajućom opremom i sredstvima veze radne ekipe šumarskih djelatnika.

e) Popis ekipa s opremom te Plan angažiranja Lokalne – Uprave šuma podružnice obvezne su dostaviti teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.

Izvršitelji
zadatka:

Hrvatske šume d.o.o.

Uprave šuma podružnice – Hrvatske šume d.o.o.

Sudionici:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Ministarstvo poljoprivrede

Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba

Ministarstvo obrane

Vatrogasne zajednice županija

Ministarstvo unutarnjih poslova

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo

a) Rok:30. travnja 2018. godine (za Plan preventivnih aktivnosti)
b) Rok za izgradnju:1. lipnja 2018. godine (dvije konkretne dionice)
c) i d) Rok provedbe:kontinuirano
e) Rok dostave podataka:15. svibnja 2018. godine

12. a) Uprave šuma podružnice u priobalnim županijama dužne su u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrditi načine i uvjete korištenja raspoložive teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara. Uz navedeno, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave planirat će načine i postupke brzog premještanja navedene mehanizacije. Za potrebe žurnog prebacivanja navedene mehanizacije s kopna na otoke i obratno predvidjeti sudjelovanje Oružanih snaga Republike Hrvatske s odgovarajućim prijevoznim sredstvima, tehnikom i osposobljenim ljudstvom.

b) Plan djelovanja civilne zaštite s razrađenim popisom raspoložive teške (građevinske) mehanizacije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na priobalju dužne su dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo i vatrogasnoj zajednici županije.

Izvršitelji zadatka:

Uprava šuma podružnice – Hrvatske šume d.o.o.

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Ministarstvo obrane

Sudionici:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo

Vatrogasne zajednice županija

Rok:30. travnja 2018. godine

Javne ustanove nacionalnih parkova, javne ustanove parkova prirode i javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima

13. a) Javne ustanove nacionalnih parkova, parkova prirode i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sustavno će, za zaštićena područja nacionalnih parkova i parkova prirode, provoditi preventivne mjere zaštite od požara određene procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara. Izvješće o provedenim preventivnim mjerama svi obveznici dužni su dostaviti nadležnom područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije. Za provedbu ove točke javne ustanove nacionalnih parkova i jedinice lokalne samouprave će angažirati planirana financijska sredstva iz svojih proračuna.

b) Javne ustanove nacionalnih parkova, u danima velike i vrlo velike opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog prostora, dužne su planirati i organizirati danonoćno dežurstvo, odnosno povećati broj ophodnji i ekipa na terenu. Za građevine i površine koje su planom predviđene za čuvanje vlasnici/korisnici dužni su uspostaviti odgovarajuću čuvarsku službu.

c) Nadležna inspekcijska služba dužna je planirati, organizirati i izvršiti pravodobni nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara Javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode te po potrebi poduzeti odgovarajuće aktivnosti u cilju učinkovitije zaštite od požara.

d) Javne ustanove nacionalnih parkova, javne ustanove parkova prirode i javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima, zajedno s predstavnicima resornih ministarstava, stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vatrogasnih zajednica županija i nadležnih inspekcijskih službi, dužne su provoditi zajedničke raščlambe radi planiranja provedbe mjera zaštite od požara, eventualnog definiranja problema prije, te po završetku požarne sezone provesti zajedničku analizu u cilju donošenja mjera za poboljšanje mjera zaštite od požara.

e) Zaključke analize potrebno je dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje.

Izvršitelji zadatka:

Javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode

Javne ustanove parkova prirode

Javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima

Ministarstvo unutarnjih poslova

Sudionici:župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok provedbe mjera:30. travnja 2018. godine
Rok provedbe analize:15. studenoga 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u resoru zračnog prometa i Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

14. a) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u suradnji s Ministarstvom obrane i Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, zajedno s Operaterima zračnih luka i zračnih pristaništa pravodobno i točno će prije početka ljetne požarne sezone utvrditi načine postupanja u svrhu korištenja usluga i prostora bez naknade za zrakoplove i helikoptere koji se koriste u akcijama gašenja požara.

b) Ministarstvo obrane će prije početka ljetne požarne sezone izraditi potrebne popise (posada i protupožarnih zrakoplova) i predati ih Operaterima zračnih luka i zračnih pristaništa radi ubrzavanja procedura prolaska aerodromskih kontrola i korištenja uzletno sletne staze.

c) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s Ministarstvom obrane i Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i operatorima aerodroma dužno je definirati i provesti potrebne radnje/postupke za dovođenje u uporabno stanje aerodroma Otočac i Sinj (po potrebi i druge) na kojima će biti potrebno osigurati punjenje sredstvima za gašenje požara aviona Air Tractor AT 802 i ostalih letjelica.

d) Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. i aeroklubovi obvezuju se na neposrednu suradnju s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, na način da sve zaprimljene dojave od strane pilota o uočenim požarima kontinuirano tijekom godine prosljeđuju Državnom centru zaštite i spašavanja, županijskom centru 112 i vatrogasnoj postrojbi na telefonski broj 193. Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. uskladit će formu i sadržaj (osnovni podaci) dojave o uočenim požarima.

Izvršitelji
zadatka:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

Sudionici:

Ministarstvo obrane

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok (a i b):30. travnja 2018. godine
Rok (c i d):Kontinuirano

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u resoru pomorskog prometa

15. a) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom obrane izraditi poslovne procese (postupke) glede usklađenog djelovanja u akcijama gašenja požara te s njim u vezi spašavanja ljudi i dobara, na moru (na kojem Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava i jurisdikciju) i dijelu kopna i otoka neposredno uz obalu te na pomorskim objektima. Utvrdit će uvjete i način korištenja plovnih objekata, opreme i tehnike, plan prevoženja te ovlasti i odgovornosti za pojedine procese (postupke). Izvršitelji i sudionici će osigurati uspostavu veza između pružatelja usluga i korisnika.

b) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo obrane te Državna uprava za zaštitu i spašavanje, u suradnji s Nacionalnom središnjicom za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u obvezi su izraditi Standardni operativni postupak u slučaju prisilnog slijetanja protupožarnog zrakoplova na morsku površinu.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo obrane

Sudionici:

Vatrogasne zajednice županija

Lučke kapetanije i ispostave lučkih kapetanija

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru

Rok:15. travnja 2018. godine

Društva iz sastava Hrvatskih željeznica, privatni prijevoznici i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u resoru željezničkog prometa

16. a) HŽ Infrastruktura d.o.o. obvezna je, uz željezničke prometne pravce (kao i one koji se trenutno ne koriste) planirati, tretirati, odnosno čistiti pružni pojas od lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje. HŽ Putnički prijevoz d.o.o. HŽ Cargo d.o.o. PPD Transport, RAIL CARGO CARRIER-CROATIA, RTS Transport Service i TRAIN Hungary Kft., dužni su planirati i provoditi mjere zaštite od požara za vučna i vučena vozila.

b) Željeznički inspektori dužni su obratiti posebnu pozornost aktivnostima posebnih mjera zaštite od požara, a naročito na prugama u vremenu visoke požarne ugroženosti i to na mjere koje su značajne za nastanak i širenje požara (opremljenosti vučnih vozila aparatima za gašenje požara, kontroli iskrolomki na ispušnom sustavu i provjeri minimalne debljine kočionih umetaka).

c) HŽ Infrastruktura d.o.o. obvezna je Godišnji plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, dostaviti nadležnom ministarstvu, teritorijalno nadležnom županijskom vatrogasnom zapovjedniku i nadležnom područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

d) Nadležna inspekcijska služba dužna je planirati, organizirati i obaviti pravodobni nadzor nad provedbom mjera uz željezničke pruge te po potrebi poduzeti odgovarajuće aktivnosti u cilju učinkovitije zaštite od požara.

Izvršitelji
zadatka:

HŽ Infrastruktura d.o.o.

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

HŽ Cargo d.o.o.

PPD Transport

RAIL CARGO CARRIER-CROATIA

RTS Transport Service

TRAIN Hungary Kft.

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Ministarstvo unutarnjih poslova

Sudionici:Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Rok dostave plana:30. travnja 2018. godine
Rok provedbe:31. svibnja 2018. godine


Društva za upravljanje cestama i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u resoru cestovnog prometa

17. a) Hrvatske ceste d.o.o., Županijske uprave za ceste, Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o., Bina-Istra d.d. te gradovi i općine koje upravljaju nerazvrstanim cestama, obvezni su izraditi godišnji Plan čišćenja cestovnog pojasa od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje mogu izazvati požar ili omogućiti/olakšati njegovo širenje, uz javne prometnice koje prolaze ugroženim područjem. Osobitu pažnju usmjeriti na cestovne pravce lokalnog značaja koje prolaze poljoprivrednim površinama te cestama koje su tijekom turističke sezone pojačano opterećene prometom (prilazi autokampovima, javnim plažama, kulturno povijesnim lokalitetima i sl.). Temeljem Plana navedeni subjekti obvezni su provoditi redovna čišćenja cestovnog pojasa.

b) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obvezno je provoditi pojačanu aktivnost i utvrditi cestovne pravce i odmorišta za vozila koja prevoze opasne tvari tijekom ljetne sezone te provesti nadzor nad istima, a s ovim obvezama upoznat će i ostale subjekte koji upravljaju, grade i održavaju prometnice i objekte od državnog, županijskog i lokalnog značaja.

c) Subjekti navedeni pod a) obvezni su Godišnji plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, dostaviti Ministarstvu, mora, prometa i infrastrukture i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.

Izvršitelji
zadatka:

Ministarstvo, mora, prometa i infrastrukture

Ministarstvo unutarnjih poslova

Sudionici:

Hrvatske ceste d.o.o.

Hrvatske autoceste d.o.o.

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o.

Bina – Istra d.d.

EGIS Road Operation Croatia d.o.o.

Županijske uprave za ceste

Udruga županijskih uprava za ceste

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Rok dostave plana:30. travnja 2018. godine
Rok provedbe:31. svibnja 2018. godine

Društva u proizvodnji i distribuciji električne energije i resorno ministarstvo

18. a) Hrvatska elektroprivreda d.d., Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i privatni vlasnici vjetroelektrana obvezni su, u okviru svojih nadležnosti u elektroenergetskim građevinama planirati, organizirati, tretirati i čistiti prostor od lakozapaljivih tvari koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje, a u trasama nadzemnih elektroenergetskih vodova održavati sigurnosne visine i udaljenosti odnosno provoditi šumski red.

b) Objedinjeni Plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, Hrvatska elektroprivreda d.d., Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i privatni vlasnici vjetroelektrana u obvezi su dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo te posredno i teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije.

c) Hrvatska elektroprivreda d.d. i Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. obvezni su dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, podatke o trasama elektroenergetskih vodova (nadzemne i podzemne mreže) u digitalnom georeferenciranom obliku (ESRI format).

d) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Ministarstvo unutarnjih poslova planirat će, organizirati i obaviti nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara u elektroenergetskim građevinama i trasama nadzemnih vodova na priobalnom i otočnom području te u slučaju potrebe narediti odgovarajuće mjere.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Ministarstvo unutarnjih poslova

Hrvatska elektroprivreda d.d.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

*Privatni vlasnici vjetroelektrana

a) RokKontinuirano
b) Rok dostave plana:30. ožujka 2018. godine
c) Rok dostave podataka:15. travnja 2018. godine
d) Rok za I. kontrolni nadzor:27. travnja 2018. godine
e) Rok za konačni kontrolni nadzor15. prosinca 2018. godine

* Privatni vlasnici vjetroelektrana: VE ZD2, VE ZD3, VE ZD4, VE Pometeno Brdo, VE Ponikve, VE Jelinak, VE Velika glava, VE Bubrig, VE Crni vrh, VE Ogorje, VE Rudine, VE Glunča, VE Katuni i VE Vrataruša.

Nadležne inspekcijske službe

19. a) Nadležne inspekcijske službe provodit će pojačani inspekcijski nadzor provedbe zadataka Programa aktivnosti u svojoj nadležnosti u slučaju povećanog rizika od nastanka požara, a po uočenom povećanom broju požara na određenom području.

b) Inspekcijske službe ovlaštene za nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara dosljedno će provoditi odredbe Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, br.108/95 i 56/10), Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 117/01, 36/02 – Odluka Ustavnog suda, 96/03, 139/04, 174/04 – pročišćeni tekst, 38/09 i 80/10), Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15), Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13 i 15/18), Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/13 i 48/15), Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14), Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine«, broj 70/17), Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07), Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 83/13, 153/13, 78/15 i 12/18), Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13 i 73/17), Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11, 47/14 i 61/17), Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, br. 82/13, 18/15, 110/15 i 170/17) i drugih propisa kojima su propisane mjere zaštite od požara i mjere civilne zaštite.

c) Nadležne inspekcijske službe, u slučaju povrede odredbi navedenih Zakona i odluka, žurno će podnositi optužne prijedloge i prekršajne naloge u svrhu pravodobnog i dosljednog kažnjavanja subjekata koji ne provode propisane mjere zaštite od požara i zaštite i spašavanja. Nadležne inspekcijske službe će o rezultatima nadzora izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo.

d) Nadležna inspekcijska služba vodnog gospodarstva dužna je za potrebe zaštite od požara, a temeljem Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i odlukama predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u suradnji s nadležnom vatrogasnom zajednicom županije i vatrogasnom postrojbom, provoditi pojačani inspekcijski nadzor u cilju ispravnosti sustava za dobavu vode i prostora za zahvat i crpljenje vode za potrebe zaštite od požara.

e) Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Ministarstvo unutarnjih poslova će odmah po stupanju na snagu ovog Programa uskladiti termine u provedbi nadzora iz ove točke.

f) Inspekcijske službe državnih tijela dužne su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo dostavljati mjesečna izvješća o provedbi zadataka Programa aktivnosti tijekom ožujka (do 9. travnja), travnja (do 9. svibnja), svibnja (do 9. lipnja), lipnja (do 7. srpnja), srpnja (do 11. kolovoza), kolovoza (do 8. rujna) i rujna (do 10. listopada) 2018. godine.

Izvršitelji
zadatka:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Ministarstvo poljoprivrede

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Rok:31. svibnja 2017. godine
Rok (ožujak):do 9. travnja
Rok (travanj):do 9. svibnja
Rok (svibanj):do 9. lipnja
Rok (lipanj):do 7. srpnja
Rok (srpanj):do 11. kolovoza
Rok (kolovoz):do 8. rujna
Rok (rujan):do 10. listopada

Ministarstvo unutarnjih poslova

20. a) Ministarstvo unutarnjih poslova će trajno planirati, organizirati i obavljati pojačani nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, posebno poduzeća koja se bave distribucijom energenata i subjekata koji predstavljaju poseban gospodarski, poljoprivredni, turistički interes ili interes za zaštitu prirode i okoliša, a vezani su uz nadolazeću turističku i žetvenu sezonu.

b) Ministarstvo unutarnjih poslova će, u vrijeme trajanja turističke sezone, provoditi pojačani nadzor nad kritičnim mjestima koja su potencijalna opasnost za nastanak i širenje požara (odlagališta otpada bilo legalna i/ili ilegalna, visoko rizične šume, zapuštena poljoprivredna zemljišta i druge za nastanak i širenje požara rizične otvorene površine). Evidentirati će i provoditi kontrolu svih zatečenih osoba na gore navedenim područjima, posebno će provoditi nadzor odmorišta uz sve vrste prometnica (autoceste, državne i lokalne ceste) te provoditi pojačani nadzor nad poznatim i evidentiranim počiniteljima. Za vrijeme održavanja raznih manifestacija posebno će voditi brigu o korištenju zapaljivih i eksplozivnih tvari (rakete, vatrometi, leteći lampioni, baklje s otvorenim plamenom itd.).

c) Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo policije će sukladno procjeni rizika planirati ispomoć policijskim upravama na moru u ljudstvu i tehnici koji će zajedno sa policijskim službenicima tih uprava u okviru obavljanja policijskih poslova poduzimati mjere na otkrivanju i hvatanju počinitelja prekršaja i kaznenih djela počinjenih paljevinama i požarima, mjere privremene regulacije i preusmjeravanja prometa sa područja zahvaćenog požarom, mjere evakuacije i osiguranja tijekom provođenja evakuacije i spašavanja stanovništva ugroženog požarom, te planirati i poduzimati mjere kako bi se zapriječilo počinjenje drugih kaznenih djela na evakuiranim područjima.

d) Prije početka požarne sezone Ministarstvo unutarnjih poslova izvršit će pripravu ljudstva i materijalno tehničkih sredstava potrebnih za kriminalističko istraživanje (utvrđivanje uzroka) požara i tehnoloških eksplozija i pojačani inspekcijski nadzor, prije svega otvorenog prostora i objekata turističkog značaja na priobalju. Ministarstvo unutarnjih poslova će otkloniti nedostatke na postojećoj te izvršiti nabavu dodatne opreme i tehnike i dislocirati potreban broj inspektora zaštite od požara iz kontinentalnog dijela na priobalje.

e) Ministarstvo unutarnjih poslova će za potrebe vatrogasnih intervencija gašenja velikih i katastrofalnih požara na otvorenom prostoru staviti na raspolaganje zrakoplov (helikopter) opremljen opremom za televizijsko i termovizijsko snimanje te odašiljanje podataka u stvarnom vremenu i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje omogućiti korištenje opreme za prihvat istih u stvarnom vremenu.

f) Državna uprava za zaštitu i spašavanje obvezuje se na razvijanje sposobnosti unutar Zemljopisno obavijesnog sustava za distribuciju podataka prikupljenih iz gore spomenutih sustava korisnicima operativne, taktičke i strateške razine djelovanja te ostalim državnim upravnim organizacijama kojima su oni potrebni.

g) Ministarstvo unutarnjih poslova omogućit će spajanje servera putem web servisa (ili na drugi način) s podacima o lokacijama TETRA stanica (AVL – Automatic Vehicle Location) na server s prostornim podacima Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

h) Ministarstvo unutarnjih poslova će, tijekom ljetne protupožarne sezone, a prema potrebi i zahtjevu Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Sektora za vatrogastvo osigurati korištenje zrakoplova (helikoptera) Ministarstva za zadaće prijevoza, izviđanja i koordinacije snaga.

i) Ministarstvo unutarnjih poslova će, u svrhu preventivnog djelovanja i sprečavanja nastanka požara u županijama priobalnog dijela Republike Hrvatske s najvećim brojem nastalih požara, povremeno i periodički uspostaviti pojačane policijske aktivnosti nadzora područja i kontrole zabrane spaljivanja korova sukladno odgovarajućim odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

j) Kod učestale pojave požara u županijama priobalnog i kontinentalnog dijela Republike Hrvatske Ministarstvo unutarnjih poslova osigurat će izvanredne aktivnosti kriminalističke policije.

Izvršitelj zadatka:Ministarstvo unutarnjih poslova
Sudionici:Državna uprava za zaštitu i spašavanje
a) Rok:15. svibnja 2018. godine
b) Rok:15. lipnja 2018. godine

Hrvatski centar za razminiranje

21. a) Hrvatski centar za razminiranje dužan je u Plan protuminskog djelovanja uvrstiti prioritetna područja za razminiranje u svrhu lakšeg pristupa, odnosno gašenja požara, usuglašeno s minski zagađenim županijama. Vatrogasne zajednice županija će predložiti Hrvatskom centru za razminiranje konkretna prioritetna područja za razminiranje (najmanje dva po minski zagađenoj županiji). Hrvatski centar za razminiranje će putem MIS portala omogućiti, on-line pristup i pretraživanje ažuriranih zemljovida minsko sumnjivih područja vatrogasnim zajednicama, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje i Ministarstvu obrane.

b) Hrvatski centar za razminiranje će u suradnji s Hrvatskim autocestama d.o.o. i nadležnim županijskim vatrogasnim zapovjednikom utvrditi i provesti razminiranje prioritetnih zajednički dogovorenih konkretnih minski sumnjivih površina, neposredno uz dionice auto-ceste (najmanje 500 m od središnje crte autoceste) i/ili druge važnije objekte u svrhu lakšeg pristupa, gašenja požara i sprečavanja daljnjeg širenja požara.

c) Sukladno prioritetima i potrebama, Hrvatski centar za razminiranje će u suradnji s Ministarstvom obrane utvrditi i provesti razminiranje minski sumnjive površine, neposredno uz lokacije – vojno skladišnih kompleksa u svrhu lakšeg pristupa, gašenja požara i izgradnje protupožarnih prosjeka.

Izvršitelj zadatka:Hrvatski centar za razminiranje
Sudionici:

Hrvatske autoceste d.o.o.

Vatrogasne zajednice županija

Ministarstvo obrane

Rok za utvrđivanje prioritetnih površina:15. travnja 2018. godine
Rok za provođenje razminiranja:kontinuirano

Hrvatski zavod za hitnu medicinu i Ministarstvo zdravstva

22. a) Hrvatski zavod za hitnu medicinu kao izvršitelj osigurat će dostupnost hitne medicinske službe, hitnu medicinsku intervenciju na mjestu velikog požara ili nesreće u slučaju ozljeđivanja osoba. Izvršitelji i sudionici će osigurati mogućnost žurne uspostave veza između nadležnih vatrogasnih zapovjedništava i medicinsko prijavno-dojavne jedinice.

b) Krizni stožer Ministarstva zdravstva snosit će troškove dežurstava timova hitne medicinske službe izvan redovite djelatnosti na mjestima velikog požara kada isti donese takvu odluku o potrebama dežurstva. U slučaju zahtjeva za dežurstvom timova hitne medicinske službe izvan redovite djelatnosti, a od strane županijskog stožera civilne zaštite, isti snosi i nastale pripadne troškove.

c) Ministarstvo zdravstva će osigurati, posebno u priobalnom dijelu Republike Hrvatske, dovoljne količine seruma protiv ugriza zmija, pauka i škorpiona.

Izvršitelji zadatka:

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Krizni stožer Ministarstva zdravstva

Županijski stožer civilne zaštite

Županijski zavodi za hitnu medicinu

Ministarstvo zdravstva

Sudionici:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Vatrogasne zajednice županija

Rok:15. svibnja 2018. godine

Više izvršitelja zadatka

23. a) Traganje i spašavanje tijekom vatrogasnih intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru obavlja se sukladno Zakonu o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16 i 110/17), Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (»Narodne novine«, br. 79/06, 110/15), Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 117/01, 36/02 – Odluka Ustavnog suda, 96/03, 139/04, 174/04 – pročišćeni tekst, 38/09 i 80/10) i Standardnom operativnom postupku za djelovanje jedinstvenog operativnog komunikacijskog centra 112 u slučaju akcije traganja i spašavanja na kopnu ili otoku. Podršku timu za traganje i spašavanje Hrvatske gorske službe spašavanja, tijekom vatrogasnih intervencija, pružit će pripadnici Državne vatrogasne intervencijske postrojbe.

b) Za traganje i spašavanje tijekom vatrogasnih intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru koristit će se helikopter Ministarstva obrane razmješten u Divuljama, tim za traganje i spašavanje sastojat će se od pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja i Državne vatrogasne interventne postrojbe koji tijekom glavnog napora požarne opasnosti u vremenu od 1. lipnja do 30. rujna 2018. godine dežuraju zajedno s posadama uz helikopter kako bi zadatak bio provediv u što kraćem vremenu. Kod traganja i spašavanja tijekom vatrogasnih intervencija na širem području uključit će se pripadnici vatrogasnih postrojbi sa tog područja. U slučaju traganja i spašavanja za vojnom osobom, tim će se ojačati i pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske.

c) Državna uprava za zaštitu i spašavanje će, u suradnji s Kriznim stožerom Ministarstva zdravstva – Odsjek za hitne medicinske intervencije, Ministarstvom obrane, HVZ-om Hrvatskom gorskom službe spašavanja propisati odgovarajuće procedure. Putem vježbe za stolom (TTX), sudionici uvježbat će kompletnu proceduru svih žurnih službi u situaciji spašavanja tijekom vatrogasnih intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru te organizirati i do propisanog roka provesti tehničko-taktički zbor timova za traganje i spašavanje.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo obrane

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Hrvatska gorska služba spašavanja

Krizni stožer Ministarstva zdravstva

Hrvatska vatrogasna zajednica

Vatrogasne zajednice županija

Rok za obuku i provedbu vježbe:30. svibnja 2018. godine
Rok:Trajno

Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske

24. a) Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske (DHMZ RH) svakodnevno će određivati stvarni indeks opasnosti za nastanak i širenje požara na otvorenom prostoru za 40 postaja priobalnog i kontinentalnog dijela Republike Hrvatske. Dobivene vrijednosti u razdoblju od 15. travnja do 31. listopada 2018. godine dostavljat će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Državnom informacijskom i komunikacijskom sustavu zaštite i spašavanja, te posredno Ministarstvu obrane – Zapovjednom operativnom središtu Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske / Protupožarnim namjenski organiziranim snagama.

b) DHMZ RH svakodnevno će određivati prognostički indeks opasnosti za nastanak i širenje požara na otvorenom prostoru za sljedeći dan za 24 postaje priobalnog dijela Republike Hrvatske. Dobivene vrijednosti u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada 2018. godine dostavljat će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Državnom informacijskom i komunikacijskom sustavu zaštite i spašavanja te posredno i Ministarstvu obrane – Zapovjednom operativnom središtu Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske / Protupožarnim namjenski organiziranim snagama OS RH. Stvarni i prognostički indeks opasnosti, sukladno potrebama, izračunavat će se i izvan navedenog vremenskog razdoblja.

c) DHMZ RH će polutjedne i tjedne vremenske prognoze s posebnim naglaskom na mogućnost pojave električnog pražnjenja u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada 2018. godine, dostavljati Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Vatrogasno operativnom središtu – Državnom informacijskom i komunikacijskom sustavu zaštite i spašavanja, Ministarstvu obrane – Zapovjedno-operativnom središtu Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske/Protupožarnim namjenski organiziranim snagama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Hrvatskim šumama d.o.o. svakog ponedjeljka i četvrtka.

d) DHMZ RH će od 1. travnja do 30. studenog 2018. godine (svaki petak najbliži početku i sredini mjeseca) dostavljati mjesečne vremenske prognoze za 7 područja (središnja Hrvatska, istočna Hrvatska, gorska Hrvatska, unutrašnjost Dalmacije, sjeverni Jadran, srednji Jadran, južni Jadran). Od 1. travnja do 30. studenog 2018. godine sredinom mjeseca slijedi izrada sezonske vremenske prognoze za Hrvatsku, a od 1. travnja do 30. rujna 2018. godine krajem mjeseca izrada posebne sezonske vremenske prognoze po mjesecima s analizom atmosferske cirkulacije. Sezonske vremenske prognoze odnose se na Jadran i priobalje. Od 1. svibnja do 30. rujna 2018. godine redovito će se izrađivati mjesečni bilten s analizom i verifikacijom meteoroloških i silvometeoroloških produkata vezanih uz zaštitu šuma od požara. Mjesečni bilten će se izrađivati za mjesece svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, a dostavljat će se sredinom mjeseca za prethodni mjesec.

e) U slučaju potrebe, DHMZ RH će izrađivati i dostavljati posebnu kratkoročnu vremensku prognozu za područje zahvaćeno velikim požarom na otvorenom prostoru, a posebno u vezi promjene smjera i brzine vjetra, te oborine i prosljeđivati je Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Vatrogasnom operativnom središtu, radi određivanja slijeda aktivnosti vatrogasnih snaga i opreme za akcije gašenja požara, odnosno prosljeđivanja indeksa i drugih podataka nadležnim zapovjedništvima. Redovito će se računati stvarni i prognostički Hainesov indeks. Stvarni će se računati iz radiosondažnih mjerenja meteoroloških postaja Zadar – Zemunik i Zagreb – Maksimir, a prognostički na osnovi rezultata numeričkih prognostičkih modela ECMWF i Aladin / Alaro.

f) Redovito će se u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada 2018. godine dostavljati posebna upozorenja na specifične vremenske prilike opasne za nastanak, širenje i ponašanje požara na otvorenom prostoru priobalnog dijela Republike Hrvatske, a po potrebi i za ostala područja Hrvatske. Posebna upozorenja izrađivat će Sektor za vremenske analize i prognoze Državnog hidrometeorološkog zavoda za tekući i sljedeći dan te ih dostavljati Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Državnom informacijskom i komunikacijskom sustavu zaštite i spašavanja te posredno i Ministarstvu obrane – Zapovjednom operativnom središtu Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske.

g) Na korisničkim web stranicama namijenjenima za Državnu upravu za zaštitu i spašavanje i Ministarstvo obrane bit će svakodnevno dostupne i vremenske analize i prognoze kao i neki prognostički produkti (ALADIN / ALARO polja vjetra i oborine; meteogrami ECMWF i ALADIN / ALARO).

h) U razvojnom dijelu, DHMZ RH će nastaviti rad na prilagodbi i poboljšanju postojećih te razvoju i primjeni novih metoda izračunavanja indeksa opasnosti od nastanka i širenja požara na otvorenom prostoru. Posebno će Sektor za vremenske analize i prognoze DHMZ RH raditi na razvoju i verifikaciji novih meteoroloških indeksa i alata, a na osnovu kojih je moguće poboljšanje procjene opasnosti za širenje, te potencijalno neočekivano ponašanje požara raslinja.

i) Po potrebi, od lipnja do rujna, na poziv Sektora za vatrogastvo – Državne uprave za zaštitu i spašavanje, prognostičari DHMZ-a sudjelovati će na video konferenciji ERCC (Emergency Response Coordinate Centre) iz Bruxellesa uz pripremu odgovarajućeg materijala i izvješća za prezentaciju.

j) Krajem 2018. godine, DHMZ RH će izraditi stručnu studiju »Procjena opasnosti od požara raslinja u Hrvatskoj za 2018. godinu« – prostorna razdioba mjesečne (MSR) i sezonske žestine (SSR) na području Republike Hrvatske te usporedbe s višegodišnjim prosjecima kao i analiza uzastopnih sušnih dana i razdoblja ovisno o vrsti gorivog materijala za vrijeme sezone požara 2018. godine.

Izvršitelj zadatka:Državni hidrometeorološki zavod
Sudionici:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Ministarstvo obrane

Rok:1. travnja 2018. godine i dalje

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

25. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – područni uredi i vatrogasne zajednice županija obvezni su, u svakoj županiji i Gradu Zagrebu, organizirati i održati informativno-savjetodavne sastanke s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih subjekata i zainteresiranih za zaštitu od požara, na kojima će se razmotriti i analizirati tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara pred turističku i žetvenu sezonu sukladno obvezama proizašlim iz ovoga Programa aktivnosti.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Vatrogasne zajednice županija

Sudionici:župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok:15. svibnja 2018. godine

26. a) Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatske autoceste d.o.o. provodit će usklađene informativno-promidžbene aktivnosti u cilju podizanja razine protupožarne kulture i upoznavanja stanovništva s opasnostima od nastanka požara i posljedicama koje požari izazivaju.

b) U okviru informativno-promidžbenih aktivnosti planirat će se, predložiti i organizirati (kroz emisije televizijskih i radiopostaja te članaka u tisku) objavu poruka sadržajno vezanih uz zaštitu od požara.

c) Subjekti su obvezni unaprijed pripremiti predavanja te podloge za razgovore i reportaže na temu zaštite od požara, odnosno tiskati letke i plakate s porukama i odgovarajućim slikovnim rješenjima uz te poruke. Posebnu pozornost nužno je usmjeriti na edukaciju stanovništva o zakonskoj regulativi i odlukama lokalne i područne (regionalne) samouprave pri spaljivanju biljnog i drugog otpada.

d) U suradnji s uredništvima televizijskih i radio postaja te tiskovnih medija izraditi priloge i članke (vezano uz područje zaštite od požara) koji će se objaviti u posebnim programima ili prilozima (npr. za poljoprivredu, o turizmu, o zaštiti okoliša).

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Hrvatske šume d.o.o.

Hrvatska vatrogasna zajednica

Hrvatske autoceste d.o.o.

Rok:15. svibnja 2018. godine

V. RAZVOJ I UVOĐENJE NOVIH SUSTAVA, TEHNIKA I TEHNOLOGIJA U ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU

Više izvršitelja zadatka

27. a) Državna uprava za zaštitu i spašavanje je u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i Ministarstvom unutarnjih poslova utvrdila uspostavu jedinstvenoga sustava za prihvat, praćenje i vođenje podataka, evidencija i izvješćivanja za vatrogasne resurse, intervencije, planiranje i korištenje jedinstvenog geo-informacijskog sustava u svrhu pojednostavljenja i potpore za procese upravljanja, koordinacije i ekonomičnog korištenja postojećih ljudskih i materijalnih resursa putem informatičkog programa za upravljanje i vođenje vatrogasnih intervencija (u daljnjem tekstu UVI). Odgovarajućim uputama će se utvrditi unos podataka i cjelovito korištenje jedinstvenog sustava za prihvat, praćenje i vođenje podataka.

b) Jedinica područne (regionalne) samouprave zajedno s vatrogasnom zajednicom županije dužna je, u županiji u kojoj to još nije učinjeno, formirati županijski vatrogasni operativni centar. Vatrogasne zajednice županija su zajedno s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom dužne osigurati sve tehničke uvjete u županijskom vatrogasnom operativnom centru za implementaciju i započeti s probnim i nastaviti s operativnim radom na UVI-ju.

c) Državna uprava za zaštitu i spašavanje će zajedno s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom nastaviti s integracijom svih postojećih sustava (ZEOS, NICS i sl.) do potpune funkcionalnosti UVI-ja.

d) Do potpunog funkcionalne uspostave jedinstvenog sustava za prihvat, praćenje i vođenje podataka (UVI), vatrogasne zajednice županija (one koje nisu u potpunosti prešle na UVI) dužne su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Vatrogasnom operativnom središtu (VOS – u) kontinuirano, odmah po završenoj intervenciji, osigurati dostavljanje izvješća u elektroničkom obliku o svim vatrogasnim intervencijama na području županije sukladno propisanoj uputi i obrascu.

e) Ministarstvo unutarnjih poslova, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska vatrogasna zajednica, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba izradit će jedinstvenu analitičku metodologiju u cilju kvalitetnijeg vođenja statističkih podataka o nastalim požarima.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Ministarstvo unutarnjih poslova

Hrvatska vatrogasna zajednica

Vatrogasne zajednice županija

župan

Ministarstvo poljoprivrede

Hrvatske šume d.o.o.

Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba

Rok početka
korištenja UVI-ja:
1. ožujka 2018. godine
Rok izrade
metodologije:
30. lipnja 2018. godine

28. a) Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo, Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatska vatrogasna zajednica i drugi sudionici će poticati, razvijati i kontinuirano uvoditi nove metode, tehnike i tehnologije u zaštiti od požara, njihovoj prevenciji i pravodobnom lociranju.

b) Najmanje jednom u dvije godine održati Stručni skup na temu: »Razvijanje i uvođenje novih metoda, tehnika i tehnologija u zaštiti od požara« (osim navedenih uključiti fakultete, ostale institucije i zainteresirane skupine i pojedince).

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Ministarstvo obrane

Ministarstvo unutarnjih poslova

Hrvatska vatrogasna zajednica

Sudionici:Znanstvena zajednica i zainteresirana javnost
Rok:kontinuirano

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

29. a) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike putem javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode nastaviti će aktivnosti praćenja i korištenja postojećeg protupožarnog nadzornog sustava te nastojati uspostaviti nove sustave u sklopu svojih mogućnosti.

b) Uvođenje i operativnu uporabu uskladit će se s odgovarajućim aktivnostima i za njih zadanim rokovima. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje dostaviti sve potrebne parametre za korištenje već postavljenih nadzornih sustava i za druge događaje koji se nalaze u njihovom vidokrugu.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima,

Javne ustanove za upravljanje parkovima prirode

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Sudionici:

Hrvatske šume d.o.o.

Vatrogasne zajednice županija

Rok:kontinuirano

VI. PLANSKE I OPERATIVNE AKTIVNOSTI UTVRĐENE DRŽAVNIM PLANOM ANGAŽIRANJA VATROGASNIH I OSTALIH OPERATIVNIH SNAGA KOJE SUDJELUJU U GAŠENJU POŽARA

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

30. a) Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo izvršit će redovnu godišnju tjelesnu i visinsku provjeru, uvježbavanje i opremanje stalnih i dopunskih pripadnika Državnih intervencijskih vatrogasnih postrojbi odgovarajućom opremom za gašenje požara na otvorenom prostoru, tehnikom i sustavom veza, te provesti osposobljavanje dodatnog broja vatrogasaca kojima se popunjava Državna intervencijska postrojba.

b) Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo, u suradnji s Ministarstvom obrane, izradit će godišnji Plan osposobljavanja i uvježbavanja vatrogasaca (do 15. siječnja 2019. godine), poradi pravovremene provedbe uvježbavanja i uključivanja zrakoplova.

c) Poradi kvalitetne koordinacije zajedničkog djelovanja na terenu, planirati i do 15. svibnja 2018. godine provesti osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (zapovjednika satnija, vodova i desetina) u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Ministarstvo obrane

Sudionici:Hrvatska vatrogasna zajednica
Rokovi:

15. siječnja 2019. godine (izrada Plana)

15. svibnja 2018. godine (osposobljavanje pripadnika OS)

15. svibnja 2018. godine (uvježbavanje pripadnika DVIP-a i dopunskih snaga IVP)

31. svibnja 2018. godine (osposobljavanje i uvježbavanje pripadnika DVIP i dopunskih snaga IVP)

31. listopad 2018. godine (osposobljavanje dopunskih snaga IVP)


31. Državna uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji s Ministarstvom obrane, Ministarstvom unutarnjih poslova i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom izradit će elaborat vježbe »SIGURNOST 18« koja će se provesti u mjesecu svibnju 2018. godine te organizirati i provesti tehničko-taktički zbor. Cilj navedenog je provjera spremnosti i koordinacije snaga koje sudjeluju u provedbi zadataka za ljetnu protupožarnu sezonu.

Izvršitelj zadatka:Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Sudionici:

Ministarstvo obrane

Ministarstvo unutarnjih poslova

Hrvatska vatrogasna zajednica

Ostali sudionici prema elaboratu vježbe »SIGURNOST 18«

Rok:15. svibnja 2018. godine (izrada elaborata)
Rok:31. svibnja 2018. godine rok provedbe vježbe i održavanja tehničko-taktičkog zbora

32. a) Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo utvrdit će sastav i zadaće odgovarajućeg Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske koje će, sukladno Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske, tijekom glavnog napora požarne opasnosti u vremenu od 1. lipnja do 30. rujna 2018. godine iz prostora iz prostora Državne vatrogasne intervencijske postrojbe – sjedište Divulje, kontinuirano pratiti stanje, zapovijedati vatrogasnim snagama, koordinirati uporabu ostalih snaga.

b) Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova i ostali obveznici po ovom Programu odredit će odgovarajući broj svojih predstavnika u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu Republike Hrvatske te o tome do traženog roka pisano izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje.

c) Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo će pripremati izvješća i komunicirati s javnošću u slučajevima kada se u intervencije gašenja požara uključuju protupožarne zračne snage i/ili pripadnici Državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi i dodatno angažiranih vatrogasnih snaga u ispomoći (dislokaciji).

d) Za potrebe potpune funkcije Operativnog vatrogasnog zapovjedništva i stvaranja jedinstvenog, zapovjednog, informacijskog komunikacijskog sustava ustrojit će se, opremiti i dovesti u funkciju Situacijsko operativno središte (razina države) u Divuljama kao mjesto za dohvat, prikupljanje, objedinjavanje, obradu i odgovarajuću distribuciju svih informacija i podataka s terena.

e) Za potrebe dohvata svih informacija s terena Državna uprava za zaštitu i spašavanje dužna je utvrditi (i analitički obraditi podatke) za sve postojeće senzore, informacijsko komunikacijske i video veze od i prema ŽVOC-ovima, zrakoplovima (primarno helikopterima), satelitima, dronovima i drugima. Do propisanog roka Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo obrane izvršiti će potrebne pripreme (analitika
– GIS-alati, resursi …) za prihvat i obradu potrebnih podataka informacija o nastalom požaru u što kraćem vremenu.

f) Za osiguranje potrebne funkcionalnosti Situacijskog središta za potrebe Operativnog vatrogasnog zapovjedništva, u vremenu od 1. lipnja do 30. rujna, izvršiti će se dislokacija Vatrogasnog operativnog središta DUZS-a iz sjedišta u Zagrebu, Nehajska 5 u prostor Državne vatrogasne intervencijske postrojbe, sjedište Divulje uz obvezno reorganiziranje, tehničku i kadrovsku nadogradnju Vatrogasnog operativnog središta te osiguranje korištenja informatičkog programa za upravljanje vatrogasnim intervencijama (UVI) s dodatnim GIS alatima.

g) Temeljem analiza dosadašnjih požara otvorenog prostora i usvojenih Planova operativne provedbe Programa aktivnosti, Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo dopunit će, odnosno ažurirati Državni plan angažiranja vatrogasnih snaga i snaga koje sudjeluju u gašenju požara.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Ministarstvo obrane

Ministarstvo unutarnjih poslova

Odašiljači i veze d.o.o.

Hrvatska vatrogasna zajednica

Rok:1. lipnja 2018. godine

33. Izvršitelji zadataka dužni su sudjelovati u uvezivanju svih postojećih sustava veze (analogno/digitalno). Nadalje, izvršitelji zadaće dužni su utvrditi sve postojeće kapacitete i potrebe (taktičko tehnički zahtjevi) vezane uz informacijsko-komunikacijski sustav i pripremu podloga za osiguranje sustava veza na terenu, provesti zajedničku analizu pokrivenosti informacijsko-komunikacijskim signalima te odrediti i povezati ključne informacijsko-komunikacijske infrastrukture te izraditi informacijsko-komunikacijski priručnik za žurne službe i provesti dodatnu obuku korisnika.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Ministarstvo mora prometa i infrastrukture

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Ministarstvo unutarnjih poslova

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Ministarstvo obrane

Hrvatska vatrogasna zajednica

Hrvatska gorska služba spašavanja

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Hrvatski crveni križ

Odašiljači i veze d.o.o.

Rok:15. svibnja 2018. godine

34. a) Državna uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i vatrogasnim zajednicama županija, slijedom raščlambe troškova i učinaka (2 E) tijekom prethodnih pet godina planirat će opremanje, osposobljavanje i sezonsko (dodatno) zapošljavanje vatrogasaca u domicilnim vatrogasnim postrojbama radi dodatnog popunjavanja vatrogasnih postrojbi za vrijeme pojačane opasnosti od požara. Dio tako zaposlenih vatrogasca (u daljnjem tekstu: sezonski vatrogasci) isplanirati za djelovanje u okviru državnih sezonskih interventnih vatrogasnih postrojbi.

b) Vatrogasne zajednice županija će Plan rasporeda zapošljavanja po vatrogasnim postrojbama dostaviti na evidentiranje, provjeru i odobrenje Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo najkasnije do 15. svibnja 2018. godine, a u okviru raspoloživih financijskih sredstava. Plan rasporeda mora sadržavati popis s osnovnim podacima sezonskih vatrogasaca, broj potrebnih sezonskih vatrogasaca za svaki pojedini mjesec. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, nakon raščlambe dostavljenih podataka odobrit će sufinanciranje Projekta zapošljavanja sezonskih vatrogasaca i iznose naknade za troškove zapošljavanja za najviše 1.000 dodatnih sezonskih vatrogasaca s popisa (iznosa od 3.500,00 kuna bruto po vatrogascu u mjesecu punog angažiranja) i to najdulje za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2018. godine.

c) Vatrogasne zajednice županija dužne su organizirati i nadzirati provedbu Plana rasporeda zapošljavanja po vatrogasnim postrojbama, dostavljati ovjerene mjesečne evidencije rada i tablično objedinjene popise angažiranih sezonskih vatrogasaca kao i izmijenjene/dopunjene mjesečno sklopljene ugovore, odmah po potpisivanju. Ako Vatrogasne zajednice županija imaju potrebe za dodatnim osposobljavanjem svojih sezonskih vatrogasca, obvezne su zahtjeve za osposobljavanje uputiti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja i to do kraja tekuće godine za iduću godinu. Refundacija dijela sredstava izvršit će se sukladno točki 47. ovog Programa.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Hrvatska vatrogasna zajednica

Vatrogasne zajednice županija

Sudionici:župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok:15. svibnja 2018. godine (dostava planova)
Rok:20. svibnja 2018. godine (odobrenje)

35. a) Temeljem izrađenih procjena i Operativnih planova zaštite od požara i pozitivnih rezultata provedbe nastavit će se Projekti dodatne zaštite, odnosno ustrojavanje Sezonske interventne vatrogasne postrojbe (SIVP) na ugroženim lokacijama, sukladno potrebama i procjeni glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske.

b) U suradnji s vatrogasnim zajednicama županija i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave razmotrit će se mogućnost financiranja dislokacija dopunskih vatrogasnih snaga na način da troškove smještaja i prehrane vatrogasnih snaga u Sezonskim interventnim vatrogasnim postrojbama osiguravaju primatelji dislokacija, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dislokacije vatrogasnih snaga u sjedištima Državne vatrogasne intervencijske postrojbe – intervencijske vatrogasne postrojbe financiraju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

c) Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo može odobriti i dodatne lokacije na zahtjev vatrogasne zajednice županije (sukladno ovjerenim županijskim procjenama ugroženosti, broju požara u prethodnih pet godina i planovima zaštite od požara) na koje će se dislocirati vozilo s posadom, a pod uvjetom da smještaj i prehranu za tako dislocirane vatrogasne snage osiguraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

d) Državna uprava za zaštitu i spašavanje će, na traženje Ministarstva obrane, dislocirati vatrogasna vozila s posadama u vojne objekte radi zaštite istih od požara izvana.

e) Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo može odobriti i dodatnu popunu Sezonske interventne vatrogasne postrojbe domicilnim profesionalnim vatrogascima u suradnji s nadležnom vatrogasnom zajednicom županije, a na temelju procjene ugroženosti. Refundacija dijela sredstava izvršit će se sukladno točki 47. ovoga Programa.

f) Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s vatrogasnim zajednicama županije ažurirat će procjene i Operativne planove zaštite od požara te analizirati učinke navedenih Projekata dodatne zaštite.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Vatrogasne zajednice županija

Sudionici:župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok izrade Procjene:15. svibnja 2018. godine
Rok za ustroj postrojbi:31. svibnja 2018. godine

36. a) Temeljem procjena opasnosti od požara na priobalnom području i potrebe ispomoći iz susjednih županija, uzimajući u obzir organiziranost vatrogastva i pokrivenost pojedinog područja vatrogasnim snagama (javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljne vatrogasne postrojbe pojačane dodatnim sezonskim vatrogascima i opremom), početkom ljetne požarne sezone izvršit će se upućivanje ispomoći dopunskim snagama (planska dislokacija), odnosno dopuna vatrogasnih postrojbi na priobalju. Dislociranje snaga provodit će se u četiri kombinacije (stalni pripadnici interventnih vatrogasnih postrojbi – samostalno i združeno s pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, pripadnici javnih i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi združeno, te pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi samostalno).

b) Prema zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske, vatrogasne zajednice županija izvršit će plansku dislokaciju dopunskih vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava na posebno ugrožena područja. Sukladno odgovarajućem Pravilniku, izvršit će se i dodatna popuna Državne vatrogasne intervencijske postrojbe (IVP Zadar, IVP Šibenik, IVP Split i IVP Dubrovnik) dislociranim vatrogasnim snagama i domicilnim profesionalnim vatrogascima (koji udovoljavaju uvjetima Zakona o vatrogastvu i odgovarajućeg Pravilnika) u suradnji s vatrogasnim zajednicama županija, što se regulira odgovarajućim uputama. Refundacija dijela sredstava izvršit će se sukladno točki 48. ovog Programa.

c) Vatrogasne zajednice županija su dužne na dislokacije upućivati samo vatrogasce koji su opremljeni i koji udovoljavaju odredbama članaka 21. i 22. Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Vatrogasne zajednice županija

Sudionici:župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok:15. svibnja 2018. godine

37. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja i Hrvatska vatrogasna zajednica će planirati, pripremati i kontinuirano provoditi znanstveno – stručne skupove, seminare i programe za dodatno osposobljavanje zapovjednika i članova operativnih vatrogasnih zapovjedništava prema izrađenom Programu vođenja i zapovijedanja u vatrogastvu te pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u svrhu što učinkovitije provedbe operativnih zadataka tijekom ovogodišnje požarne sezone. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja će pripremiti i izraditi, odnosno prilagoditi programe osposobljavanja.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Hrvatska vatrogasna zajednica

župan, gradonačelnik, načelnik

Sudionici:

Ministarstvo obrane

Vatrogasne zajednice županija

Rok:31. svibnja 2018. godine (za razinu županije i ostale JLS)
Rok:Trajno

38. a) Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Samostalna služba za međunarodne odnose, u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova i Ministarstvom obrane pratit će provedbu standardnih operativnih postupaka u vezi korištenja zračnih i zemaljskih snaga u intervencijama i provedbi protupožarnih vježbi, usvojenih temeljem potpisanih međudržavnih bilateralnih sporazuma iz područja zaštite i spašavanja sa susjednim zemljama.

b) Za potrebe primanja i pružanja međunarodne pomoći Državna uprava za zaštitu i spašavanje izradit će (međuresorni) Standardni operativni postupak za primanje i pružanje pomoći.

Izvršitelj zadatka:Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Sudionici:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ministarstvo obrane

Rok:15. svibnja 2018. godine

Hrvatska vatrogasna zajednica

39. a) Hrvatska vatrogasna zajednica izradit će dodatni Plan za izvanredno (interventno) angažiranje dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi pri gašenju velikih požara, odnosno drugim složenijim vatrogasnim intervencijama na području cijele države. U slučaju potrebe, snage će se angažirati temeljem članka 36. Zakona o vatrogastvu. Vatrogasci s posebnim ovlastima moraju udovoljavati odredbama članka 21., a vatrogasci odredbe članka 22. Zakona o vatrogastvu i odredbama ostalih podzakonskih propisa. Plan mora sadržavati podatke o procijenjenim vremenima odziva – pokretanja i mjestima okupljanja.

b) Hrvatska vatrogasna zajednica, putem nadležnih vatrogasnih zajednica i grada Zagreba, planirat će pripravnost najmanje 50 vatrogasnih vozila i 500 dobrovoljnih vatrogasaca.

c) Hrvatska vatrogasna zajednica će navedeni Plan te podatke o vozilima, uređajima, opremi, sredstvima i vatrogascima u niže propisanim rokovima dostaviti (u pisanom i elektroničkom obliku) Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo i Samostalnoj službi inspekcijskih poslova – Inspekciji za vatrogastvo.

Izvršitelj zadatka:Hrvatska vatrogasna zajednica
Sudionici:

Vatrogasne zajednice županija

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok:30. travnja 2018. godine (Plan angažiranja)

Vatrogasne zajednice županija / Hrvatska vatrogasna zajednica

40. a) Vatrogasne zajednice županija dužne su ažurirati, odnosno donijeti Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (sastavni dio Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za područje županije). Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora biti u skladu s odredbama i smjernicama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske.

b) Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora sadržavati (uz ostalo) pregled svih vatrogasnih postrojbi s područjima odgovornosti, njihovo djelovanje, brzinu odziva, popise svih vatrogasnih vozila po postrojbama, kao i broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca koji zadovoljavaju uvjete članaka 21. i 22. Zakona o vatrogastvu i podzakonskih propisa.

c) Sve vatrogasne zajednice županija dužne su, u propisanom roku, Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (u pisanom i elektroničkom obliku) dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.

Izvršitelji zadatka:Vatrogasne zajednice županija
Sudionici:Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Rok:30. travnja 2018. godine

41. a) Vatrogasne zajednice županija priobalnog dijela Republike Hrvatske dužne su izraditi prosudbu potraživanja ispomoći (dislokacije), a vatrogasne zajednice županija kontinentalnog dijela prosudbu mogućnosti pružanja ispomoći. Prosudbe su dio Plana angažiranja vatrogasnih snaga na području županije.

b) Prosudba potraživanja ispomoći utvrđuje prihvat snaga, prijedlog mjesta baziranja, mjesto smještaja, prehranu, redovne zadaće, raspored javljanja i načina izvješćivanja, način i sredstva komuniciranja. Prosudba mogućnosti pružanja ispomoći za redovnu plansku i izvanrednu dislokaciju mora sadržavati potpune popise, vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i sredstava s osnovnim podacima i popise profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca.

c) Za plansku dislokaciju (po smjeni – razdoblju angažiranja) planirati mogućnost slanja 8 – 12% od ukupnog broja vatrogasaca u svakoj javnoj vatrogasnoj postrojbi (prvenstveno pripadnika intervencijske vatrogasne postrojbe Republike Hrvatske) te maksimalno 20% od ukupnog broja operativnih vatrogasaca u dobrovoljnoj vatrogasnoj postrojbi (DVD) koja je predviđena za pružanje ispomoći. Za planske dislokacije u planu predvidjeti odgovarajuća i tehnički ispravna vatrogasna vozila. Vatrogasne zajednice županija kontinentalnog dijela Republike Hrvatske dužne su u provedbi ove točke izvršiti smotru predloženih vatrogasaca, tehnike i opreme, te dostaviti potpisano izvješće Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo. Zapisnik o stanju vatrogasne tehnike i opreme prije i nakon požarne sezone potpisuju županijski vatrogasni zapovjednik i glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske ili osoba koju on ovlasti.

Izvršitelji zadatka:Vatrogasne zajednice županija
Sudionici:Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Rok:15. svibnja 2018. godine (Izvješće o provedbi smotre)

Ministarstvo obrane

42. a) Ministarstvo obrane, u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo, utvrdit će uvjete i način angažiranja Oružanih snaga Republike Hrvatske u gašenju požara na otvorenom prostoru.

b) Na temelju utvrđenih potreba, Ministarstvo obrane donijet će Operativni plan korištenja i pomoć Oružanih snaga Republike Hrvatske u protupožarnoj zaštiti kod požara otvorenog prostora. Izvod iz Operativnog plana dostavit će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo, a koji postaje sastavni dio Državnog plana angažiranja vatrogasnih snaga koje sudjeluju u gašenju požara.

c) Oružane snage Republike Hrvatske djeluju na temelju Operativnog plana korištenja i pomoći Oružanih snaga Republike Hrvatske u protupožarnoj zaštiti kod požara otvorenog prostora i zapovijedi nadređenih prema utvrđenoj shemi zapovijedanja, izvješćivanja i koordinacije, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima iz područja obrane, usklađeno s Operativnim vatrogasnim zapovjedništvom Republike Hrvatske.

d) Spremnost Oružanih snaga Republike Hrvatske koje će biti angažirane u gašenju požara na otvorenom prostoru tijekom protupožarne sezone, osigurati će se prema načelu stalne spremnosti za brzu intervenciju tijekom cijele godine.

e) Ministarstvo obrane razmotrit će srednjoročne mjere za dovođenje u uporabnu funkciju bivšeg aerodroma Udbina, u cilju izvršavanja zadataka unutar protupožarne sezone.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo obrane

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo

Rok izrade
Operativnog plana:
1. svibnja 2018. godine

43. a) Ministarstvo obrane planirat će i provesti potrebno specijalističko osposobljavanje protupožarnih zrakoplovnih snaga s dovoljnim brojem posada (letačko osoblje) i opsluživanje (tehničko osoblje) protupožarnih zrakoplova (Canadair i Air tractor) za gašenje požara na otvorenom prostoru i transportnih helikoptera za gašenje požara na otvorenom prostoru, prijevoz ljudi i opreme, desantiranje te traganje i spašavanje.

b) Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Ministarstvo obrane će kontinuirano provoditi program edukacije za navođenje zrakoplova. Prioritet edukacije imaju županije priobalnog dijela Republike Hrvatske. Vatrogasne zajednice županija dužne su odrediti vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima koji će obavljati navođenje zrakoplova te ih uputiti na dodatnu edukaciju. Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Ministarstvo obrane će izraditi Program osposobljavanja za spašavanje uz podršku helikoptera te ga sukladno mogućnostima provoditi. Planirani rok za izradu Programa je do kraja protupožarne sezone u 2018. godini, a obuka će se provesti po donošenju Programa.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo obrane

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Sudionici:Vatrogasne zajednice županija
Rok:Kontinuirano

44. a) Za provedbu zadataka iz ovoga Programa, Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske, tijekom 2018. godine, osigurat će potreban broj zrakoplova i helikoptera te dovoljan broj osposobljenih posada s odgovarajućim letačko-tehničkim osobljem. Okvirni broj zrakoplova i helikoptera je:

• 6 (šest) zrakoplova tipa Canadair CL 415

• 6 (šest) izviđačko-navalnih zrakoplova Air Tractor AT-802A/F

• 2 (dva) transportna helikoptera.

U razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna – Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske osigurat će 200 pripadnika u spremnosti za brzu intervenciju te dodatne snage do 300 pripadnika za ojačanje snaga.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. svibnja te od 1. listopada do 31. prosinca Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske osigurat će, u koordinaciji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, stalnu spremnost snaga za brzu intervenciju.

U razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske osigurat će mornaričke snage sastava:

– 1 (jedan) desantni brod minopolagač (DBM)

– 1 (jedan) desantni jurišni brod (DJB)

– 2 (dvije) gumene brodice (GB LEADER 599)

– sustav bespilotnih letjelica – izvidnički tim za rano otkrivanje požara i nadzor požarišta (angažiranje po posebnoj zapovijedi SOD/HKoV)

U razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna iz sastava Ministarstva unutarnjih poslova:

– 1 (jedan) helikopter za izviđanje iz zraka

b) Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske osigurat će dislokaciju Canadaira CL 415 u Dubrovnik i Pulu po procjeni i potrebi, a provodit će i dnevna prebaziranja zrakoplovnih snaga u alternativne zračne luke, u skladu s operativnom prosudbom u suradnji s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Republike Hrvatske.

c) Državna uprava za zaštitu i spašavanje će u suradnji s Ministarstvom obrane – Oružanim snagama Republike Hrvatske definirati aerodrome, letjelišta i površine za izvanaerodromsko slijetanje i polijetanje na kojima će Državna uprava za zaštitu i spašavanje osigurati punjenje vojnih zrakoplova sredstvom za gašenje požara.

d) Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Sektorom za vatrogastvo će u slučaju potrebe izviđanja požarno ugroženih područja sa zrakoplovima i bespilotnim letjelicama obavljati sukladno dnevnoj prosudbi Operativnog vatrogasnog zapovjedništva.

Izvršitelj zadatka:Ministarstvo obrane
Sudionici:Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Rok:15. svibnja 2018. godine

45. a) Ministarstvo obrane kontinuirano će pratiti stanje i korištenje resursa zrakoplova tipa Canadair CL – 415 i Air tractor AT 802A/F i helikoptera. Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske se za održavanje angažiranih protupožarnih zrakoplova i helikoptera oslanjaju na Zrakoplovno-tehnički centar d.d., koji je obvezan žurno postupati po zahtjevima Oružanih snaga Republike Hrvatske – Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane kao ovlaštenog naručitelja usluga pravodobnog servisiranja, nabavke potrebnih rezervnih dijelova, alata, opreme, goriva, maziva i zaštitnih sredstava.

b) O stanju ispravnosti tehnike, izvršitelj će izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo do kraja svibnja 2018. godine.

c) Ministarstvo obrane će u suradnji sa Zrakoplovno-tehničkim centrom d.d. poduzimati odgovarajuće aktivnosti u svrhu održavanja zrakoplova što uključuje i žurnu reakciju na svaki zahtjev u okviru obveza podtočaka a) i b) ove točke.

d) Tijekom požarne sezone, Ministarstvo obrane će o stanju spremnosti zrakoplova i posada dnevno izvješćivati Operativno vatrogasno zapovjedništvo Republike Hrvatske.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo obrane

Zrakoplovno-tehnički centar d.d.

Rok:Kontinuirano

VII. FINANCIRANJE PROVEDBE AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA AKTIVNOSTI

Više izvršitelja zadatka

46. a) Provedba predmetnog Programa odvijat će se u okviru ukupno odobrenih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu i to:

– na Razdjelu 040 Ministarstvo unutarnjih poslova, Proračunskim korisnicima u funkciji zaštite i spašavanja, RKP-u 28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje u iznosu od 25.330.000 kuna za 2018.godinu, osiguranom u okviru projekta K260089 – Program u provedbi posebnih mjera za zaštitu od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, dok će se za Glavu 05 Ministarstvo unutarnjih poslova, aktivnosti policijskih službenika inspekcije zaštite od požara te interventne policije na područjima potencijalno ugroženim od požara odvijati u okviru redovne djelatnosti za što su sredstva osigurana u okviru aktivnosti A553131 Administracija i upravljanje

– na Razdjelu 030, Glavi 05 Ministarstvo obrane u iznosu od 82.178.000 kuna za 2018. godinu, u okviru Programa 2606 Korištenje Oružanih snaga Republike Hrvatske za pomoć civilnim institucijama i stanovništvu, aktivnosti A545035 Protupožarna zaštita (troškovi obuhvaćaju namjenske (protupožarne) snage Oružanih snaga Republike Hrvatske za intervencije iz zraka, na tlu i s mora, a odnose se na troškove goriva, održavanja materijalno tehničkih sredstava i opreme, naknada za rad na terenu i prehrane)

– na Razdjelu 096, Glavi 05 Ministarstvo zdravstva u iznosu od 200.000 kuna za 2018. godinu, u okviru projekta K789005 Logistika za incidentna i krizna stanja.

Aktivnosti svih ostalih sudionika u provedbi posebnih mjera zaštite od požara odvijat će se u okviru redovnog poslovanja tijela i financirati iz redovne djelatnosti i neće zahtijevati osiguranje dodatnih financijskih sredstava.

b) Za provedbu ovoga Programa aktivnosti, u slučaju potrebe, u državnom proračunu osigurat će se i dodatna financijska sredstva.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo obrane

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok:Kontinuirano

47. a) Državna uprava za zaštitu i spašavanje izvršit će refundaciju financijskih sredstava u iznosu 3.500,00 kuna bruto po angažiranom sezonskom vatrogascu, a sukladno zahtjevima i odgovarajućoj ovjerenoj knjigovodstvenoj dokumentaciji vatrogasnih zajednica županija. Ukupan broj i razdoblje angažiranja prema dostavljenom planu vatrogasnih zajednica županija odobrava Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

b) Sukladno zapovijedima glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske vatrogasnoj postrojbi/zajednici, za ostale gasitelje angažirane u provedbi ovoga Programa aktivnosti Državna uprava za zaštitu i spašavanje će, sukladno računovodstvenim propisima, zahtjevima i ovjerenoj knjigovodstvenoj dokumentaciji, izvršiti isplate stalnim (DUZS) i dopunskim pripadnicima intervencijskih vatrogasnih postrojbi i povrat isplaćenih sredstava protupožarne naknade u visini od 170,00 kuna (neto po gasitelju i danu angažiranja), utvrđene Pravilnikom o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (»Narodne novine«, broj 31/11).

c) Državna uprava za zaštitu i spašavanje izvršit će isplate i refundaciju sredstava po angažiranom vatrogascu u Državnim intervencijskim postrojbama. Ukupan broj i razdoblje angažiranja vatrogasaca (koji ispunjavaju uvjete iz članaka 21. Zakona o vatrogastvu i podzakonskih propisa) odobrava Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

d) Refundacija mjesečnih troškova po profesionalnom dopunskom domicilnom vatrogascu iz točke 35. podtočke e) i točke 36. podtočke b) u maksimalnom iznosu 7.000 kuna izvršit će se sukladno zahtjevu i ovjerenoj knjigovodstvenoj dokumentaciji.

e) Izvršitelji zadataka (javne vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice županija za koje je to predviđeno) obvezni su izvješće o izvršenoj aktivnosti s utemeljenim zahtjevom za povrat troškova dostaviti najkasnije u roku 15 dana po prestanku zadnje aktivnosti u smislu provedbe zadataka iz ovoga Programa.

f) Povrat sredstava (refundacije) od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje izvršit će se na temelju dostavljenih izvješća o izvršenju aktivnosti sa zahtjevom i odgovarajućom knjigovodstvenom dokumentacijom i obračunom troškova sukladno Uputama Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

g) Državna uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji s nadležnom vatrogasnom zajednicom će po potrebi svojim tehničkim sredstvima za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske osigurati punjenje sredstvom za gašenje požara aviona Air Tractor u zračnim lukama i manjim aerodromima te prijevoz, prehranu i smještaj u slučaju prebaziranja zrakoplova i ograničeno opremanje PP opremom pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Izvršitelji zadatka:

Vatrogasne zajednice županija

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Sudionici:Ministarstvo obrane
Rok:kontinuirano

Svi subjekti – izvršitelji i sudionici

48. a) Svi subjekti – izvršitelji i sudionici iz Programa aktivnosti snose svoje cjelokupne financijske troškove priprema (obuke, edukacije, vježbi, održavanja tehničkih sredstava i nabave sredstava za gašenje), izrade projekata, studija, planova i procjena kao i angažiranja svojih snaga i resursa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

b) Izvršitelji zaduženi za provedbu mjera mogu uključiti druga tijela i druge sudionike za koje procijene da će doprinijeti uspješnoj provedbi, ali bez financijskog terećenja protivno Programu aktivnosti.

49. Svi subjekti – izvršitelji u slučaju izvanredne opasnosti od širenja velikog požara, nabava roba, usluga i javnih radova radi žurnih dodatnih potreba provodit će se sukladno članku 131. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16).

50. a) Svi subjekti – izvršitelji i sudionici u provedbi aktivnosti iz Programa aktivnosti dužni su izvršiti raščlambu provedbe Programa aktivnosti, uključujući raščlambu vlastitih financijskih izdataka.

b) U vlastitim proračunima za sljedeću proračunsku godinu (2019.), temeljem raščlambe na kraju sezone, subjekti – izvršitelji, ako se ukazala potreba, dužni su osigurati dostatna financijska sredstva za provedbu zadataka.

Klasa: 022-03/18-07/97
Urbroj: 50301-29/23-18-4
Zagreb, 22. ožujka 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.