Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

NN 28/2018 (23.3.2018.), Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

Ministarstvo poljoprivrede

579

Na temelju članka 36. stavka 3., članka 37. stavka 6., članka 51. stavka 1. članka 55. stavka 4. i članka 61. i članka 69 stavka 3. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03, 25/09, 55/11, 82/13 i 14/14) i članka 3. stavka 4., a u svezi s člankom 8. stavkom 2. alinejom 2., 3., 4. i 5. i članka 27. stavka 7. Zakona o Zajedničkoj organizaciji tržišta i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13, 14/14 i 30/15)

PRAVILNIK

O SLUŽBENIM KONTROLAMA GROŽĐA,
MOŠTA, VINA, VOĆNIH VINA
I AROMATIZIRANIH PROIZVODA
OD VINA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se provedba službenih kontrola/inspekcijskog nadzora grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina (u daljnjem tekstu: vino i drugi proizvodi) u svim fazama proizvodnje, prerade, distribucije i na tržištu radi utvrđivanja sukladnosti vina i drugih proizvoda s odredbama propisa o vinu i drugim proizvodima te propisima o zajedničkoj organizaciji tržišta u sektoru vina.

Veza s EU propisima

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se osigurava provedba Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem u tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013).

Pojmovnik

Članak 3.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

1. »službena kontrola/inspekcijski nadzor« (u daljnjem tekstu: službena kontrola) znači svaki oblik službene kontrole koju nadležno tijelo provodi sa ciljem verifikacije sukladnosti s propisima u sektoru vina i drugih proizvoda;

2. »verifikacija« znači provjeravanje, pregledom i razmatranjem objektivnih dokaza, jesu li uvjeti utvrđeni službenom kontrolom sukladni propisanim;

3. »nadležno tijelo« je Ministarstvo poljoprivrede, koje je središnje tijelo državne uprave nadležno za sektor vina i drugih proizvoda;

4. »nesukladnost« znači svaki oblik neudovoljavanja vina i drugih proizvoda s propisima EU i/ili nacionalnim propisima kojima se uređuju sektor vina i drugih proizvoda;

5. »uzimanje uzoraka za analizu« znači uzimanje uzoraka vina i drugih proizvoda ili bilo kojih drugih tvari koji su važni za proizvodnju, preradu i distribuciju vina i drugih proizvoda kako bi se analizom verificirala provedba propisa o vinu i drugim proizvodima;

6. »službeno zadržavanje« znači postupak kojim nadležno tijelo osigurava da se vino i drugi proizvodi ne premještaju ili da se njima ne raspolaže, dok se ne donese odluka o njihovoj namjeni; to obuhvaća skladištenje od strane subjekta u skladu s uputama nadležnog tijela;

7. »dokumentacijski pregled« znači pregled komercijalnih dokumenata i drugih obvezujućih dokumenata;

8. »fizički pregled« znači provjeru vina i drugih proizvoda u proizvodnji, doradi, punjenju, skladištenju, prijevozu i na tržištu, a uključuje i provjeru pakiranja, označavanja, uzimanja uzoraka za analize te ostale provjere potrebne da se verificira sukladnost propisima o vinu i drugim proizvodima;

9. »plan (program) kontrole« znači plan koji je izradilo nadležno tijelo, a koji sadrži opće informacije o ustrojstvu i organizaciji službenih sustava kontrole uzimajući u obzir i analizu rizika;

10. »subjekt« je svaka fizička ili pravna osoba koja obavlja proizvodnju, doradu, punjenje, skladištenje, prijevoz, te stavljanje na tržište vina i drugih proizvoda;

11. »pretpakovina« znači vino, mošt, voćno vino, aromatizirani proizvodi od vina koji se nalaze u posudama do 60 litara, koja se kao takva prezentira krajnjem potrošaču u ambalaži, na način da se na sadržaj ne može utjecati i mijenjati ga bez vidljivih promjena na ambalaži;

12. »nepretpakirani proizvod« znači vino, mošt, voćno vino, aromatizirani proizvodi od vina koji se nalaze u posudama većim od 60 litara i kojima se na sadržaj može utjecati bez vidljivih promjena na posudama, a uobičajeno se koriste pojmovi rinfuza/otvorena roba/rasuto stanje;

13. »serija ili lot« je oznaka kako je definirano Pravilnikom o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada (»Narodne novine«, broj 26/13).

II. PROVEDBA SLUŽBENIH KONTROLA

Suradnja u provođenju službenih
kontrola

Članak 4.

Sva tijela uključena u sustav provođenja službenih kontrola obvezna su surađivati i razmjenjivati informacije i podatke koji doprinose uspostavi učinkovitog sustava kontrola, a pri tome trebaju voditi računa o povjerljivost tih informacija i podataka.

Osnovna načela provedbe
službenih kontrola

Članak 5.

(1) Službene kontrole koje se odnose na područje vina i drugih proizvoda moraju se provoditi redovito, na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalošću kako bi se provjerila provedba propisa o vinu i drugim proizvodima, uzimajući u obzir sljedeće:

– utvrđene rizike sukladno procedurama vezanim za analizu rizika,

– dokumentacijski pregled,

– informacije koje bi mogle ukazivati na nesukladnost,

– planove kontrola i

– ostale čimbenike koji doprinose učinkovitosti kontrola.

(2) Službene kontrole moraju biti vođene načelima nepristranosti, neovisnosti i dosljednosti, a pri tome se moraju osigurati koordinacija i komunikacija svih tijela uključenih u sustav provedbe službenih kontrola.

(3) Službene kontrole grožđa, vina i drugih proizvoda provode se s istom pozornošću u svim fazama proizvodnje, prerade, distribucije i na tržištu.

(4) Službene kontrole provode se bez prethodne najave, osim u iznimnim slučajevima kada inspektor može obavijestiti nadzirani subjekt, ako smatra da se time neće umanjiti učinkovitost službene kontrole.

Analiza rizika

Članak 6.

(1) Analiza rizika je pisani interni dokument nadležnog tijela koji se temelji na dostupnim podacima o proizvodnji, preradi, distribuciji i stanju na tržištu.

(2) Nadležno tijelo po potrebi ažurira analizu rizika sukladno podacima iz prethodnog razdoblja.

Obveze nadziranih subjekata

Članak 7.

(1) Nadzirani subjekt je obvezan inspektoru omogućiti provedbu službene kontrole te osigurati uvjete za nesmetan rad.

(2) Nadzirani subjekt dužan je inspektoru prilikom provedbe službene kontrole dopustiti uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju te pružiti potrebne podatke i obavijesti.

(3) Službena kontrola može se obaviti i u nazočnosti člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno djelatnika koji je zatečen na radu u obrtu ili pravnoj osobi, a koji ima ovlaštenje pružiti i osigurati uvid u svu dokumentaciju i proizvode. Takvom kontrolom može se utvrditi činjenično stanje, a o činjenicama u slučaju utvrđenih nepravilnosti zatražit će se očitovanje na zapisnik odgovorne osobe nadziranog subjekta.

(4) Nadzirani subjekt dužan je inspektoru omogućiti uzimanje uzoraka.

(5) Nadzirani subjekt dužan je na zahtjev inspektora dostaviti ili pripremiti poslovnu dokumentaciju i podatke potrebne za provedbu službenih kontrola u roku koji mu inspektor odredi, ako se predmetna dokumentacija ne nalazi kod nadziranog subjekta prilikom provedbe nadzora.

(6) Rok iz stavka 5. ovoga članka mora biti primjeren vrsti zahtjeva.

(7) Ako nadzirani subjekt iz stavka 3. ovoga članka sprečava inspektora u obavljanju službene kontrole, tako da ne dopušta ulaz na nadziranu površinu ili objekt nadzora ili prijeti inspektoru, inspektor može zatražiti zaštitu nadležne policijske uprave.

(8) Ako nadzirani subjekt iz stavka 3. ovoga članka koji podliježe provedbi službene kontrole odbije da joj se utvrdi identitet, inspektor će pisano, a u žurnim slučajevima i na usmeni zahtjev, od nadležne policijske uprave zatražiti pomoć pri utvrđivanju njezina identiteta.

Kontrolne aktivnosti, metode i tehnike

Članak 8.

(1) Službene kontrole provode se uz korištenje prikladnih kontrolnih metoda i tehnika kao što su fizički pregledi, dokumentacijski pregledi, verifikacija, uzimanje uzoraka i analize, te ostalo što doprinosi učinkovitosti nadzora.

(2) Službene kontrole vina i drugih proizvoda moraju uključivati između ostaloga i sljedeće aktivnosti:

(a) pregled/ispitivanje bilo kojeg kontrolnog sustava i/ili evidencije, koje je uspostavio subjekt ili bilo koje drugo službeno tijelo radi utvrđivanja stvarnog stanja;

(b) službene kontrole sljedećeg:

– proizvodnog objekta proizvođača vina i proizvođača drugih proizvoda, uključujući njihovo okruženje, prostorije, opremu, uređaje i strojeve, prijevozna sredstva, kao i vino i druge proizvode;

– sirovina, sastojaka, pomoćnih dodataka u proizvodnji te ostalih proizvoda uključujući enološka sredstva koja se koriste u preradi grožđa, proizvodnji vina i drugih proizvoda;

– poluprerađenih proizvoda;

– materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s vinom i drugim proizvodima;

– označavanja, prezentiranja i oglašavanja;

(c) pregled dokumentacije i drugih oblika evidencija koje bi mogle biti od važnosti pri procjeni sukladnosti s propisima;

(d) sve ostale aktivnosti kojima se osigurava dosljedna i djelotvorna provedba službenih kontrola.

(3) Kada inspektor u provođenju službenih kontrola utvrdi nesukladnost ili ako postoji opravdana sumnja u nesukladnost, poduzet će odgovarajuće mjere, koje mogu uključivati privremenu zabranu prodaje proizvoda do okončanja postupaka ili odgovarajuće zbrinjavanje proizvoda koji ne udovoljavaju zahtjevima (odgovarajuća prerada ili neškodljivo zbrinjavanje).

(4) Sukladno članku 89. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013, kada inspektor u provođenju službenih kontrola utvrdi da proizvodi iz Priloga VII. dijela II. točaka od 1. do 11., 13., 15. i 16 Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.), nisu označeni sukladno članku 119. stavku 1. te Uredbe, poduzet će odgovarajuće mjere za zabranu plasiranja na tržište takvih proizvoda ili povlačenje takvih proizvoda s tržišta.

(5) Mišljenje o odgovarajućoj preradi proizvoda iz stavka 3. ovoga članka daje Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo (u daljnjem tekstu: Centar).

III. UZIMANJE UZORAKA I ANALIZE

Opće odredbe o uzimanju uzoraka

Članak 9.

(1) Kad je tijekom provođenja službenih kontrola potrebno uzeti uzorak radi obavljanja laboratorijske analize, inspektor je obvezan uzeti uzorak i dostaviti ga na analizu u ovlašteni laboratorij.

(2) Prilikom uzimanja uzorka inspektor ima pravo i dužnost:

– uzeti tri istovjetna uzorka od istog proizvoda pod jednakim uvjetima i u isto vrijeme: službeni uzorak, uzorak za drugu analizu za potrebe stranke/odgovornog subjekta, treći referentni uzorak (uzorak potreban za provedbu daljnjeg ispitivanja ukoliko se rezultati analize službenog uzorka razlikuju od rezultata analize uzorka za potrebe stranke), a u količini potrebnoj za ispitivanje;

– svaki od tri navedena uzorka sastoji se od dva poduzorka za fizikalno-kemijsku i organoleptičnu analizu, ukupnog minimalnog volumena od dvije litre (osim kod pretpakovina kada volumen ovisi o volumenu pretpakovine), osim u slučaju dodatnih analiza kada broj poduzoraka može biti veći od redovnih dva poduzorka, a ovisno o traženim analizama;

– sastaviti zapisnik o uzimanju uzorka koji je sastavni dio zapisnika o provedenoj službenoj kontroli, a koji sadrži podatke o subjektu kod kojeg je uzet uzorak, proizvođaču/punitelju i proizvodu, objektu u kojem se nalazi proizvod od kojeg je uzet uzorak, opisu proizvoda, ambalaži i oznakama proizvoda (za pretpakovine) te sve ostale važne okolnosti vezane za uzorak;

– uzorak zapečatiti i označiti;

– uzorak uzet za analizu bez odgađanja dostaviti ovlaštenom službenom laboratoriju uz popratni dopis u kojem se obvezno navodi što se treba analizirati;

– uzorak treba čuvati u odgovarajućim uvjetima do završetka postupka;

– nadziranog subjekta od kojeg je uzet uzorak izvijestiti o rezultatima analize u pisanom obliku najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja rezultata analize.

(3) Rezultat analize službenog uzorka po pisanom zahtjevu subjekta odgovornog za kakvoću vina i drugih proizvoda (proizvođač/punitelj/uvoznik) može se pobijati rezultatom druge analize uzorka.

(4) Na pisani zahtjev subjekta odgovornog za kakvoću vina i drugih proizvoda (proizvođač/punitelj/uvoznik), uzorak za drugu analizu bez odgađanja dostavlja se ovlaštenom službenom laboratoriju koji može biti po izboru nadziranog subjekta. Zahtjev za drugu analizu nadzirani subjekt podnosi u roku od sedam dana od dana zaprimanja rezultata prve analize. Ako nadzirani subjekt ne podnese zahtjev u roku, smatrat će se da je suglasan s rezultatom prve analize.

(5) Ako rezultat druge analize potvrdi nesukladnosti utvrđene rezultatom prve analize, rezultat druge analize uzorka smatra se konačnim.

(6) Ako rezultat druge analize nije u skladu s rezultatom prve analize, inspektor može samoinicijativno ili na zahtjev stranke, u roku od sedam dana od dostave druge analize stranci, dostaviti treći referentni uzorak u laboratorij koji nije radio prvu i drugu analizu. Rezultat trećeg (ponovljenog) ispitivanja je konačan.

(7) Troškovi analize/ispitivanja uzorka podmiruju se iz državnog proračuna kada je rezultat analize u skladu s propisanim odredbama. Kada rezultat analize nije u skladu s propisanim odredbama i u slučaju kada subjekt odgovoran za kakvoću zahtijeva drugu analizu, troškove prve i druge analize snosi nadzirani subjekt. Troškove treće (ponovljene) analize snosi strana koja je podnositelj zahtjeva za analizu.

(8) Subjekt kod kojeg su uzeti uzorci ne ostvaruje pravo na naknadu vrijednosti uzorka i ambalaže.

(9) O troškovima analize/ispitivanja uzorka, koje podmiruje subjekt odgovoran za kakvoću, inspektor donosi rješenje.

(10) U inspekcijskim postupcima po anonimnim prijavama (bez imena i prezimena podnositelja prijave, telefonskog kontakta ili e-adrese) ne uzimaju se uzorci, osim kada inspektor u provođenju službene kontrole procijeni da je to nužno.

(11) U inspekcijskom postupku po potpisanoj prijavi s kontaktom ili e-adresom, kada je rezultat analize u skladu s propisanim odredbama, troškove analize uzorka snosi prijavitelj.

Posebne odredbe o uzimanju uzoraka vina i drugih proizvoda

Članak 10.

(1) Uzimanje uzoraka pretpakovina mora se uzeti od iste serije ili lota te istih zapremina, u količini dovoljnoj za fizikalno kemijsko i organoleptičko ispitivanje, pri čemu ukupna količina uzoraka, a ovisno o zapremini pretpakovine može biti:

– 6.0 L (ukoliko se radi o zapreminama od 1.0 L);

– manja od 6.0 L (ukoliko se radi o zapreminama manjim od 1.0 L);

– veća od 6.0 L (ukoliko se radi o zapreminama većim od 1.0 L).

Od uzetog uzorka dvije podjedinice mogu ostati kod nadziranog subjekta za drugu analizu.

(2) Uzimanjem uzoraka nepretpakiranog proizvoda mora se osigurati da je uzorak reprezentativan, tako da predstavlja prosječan sadržaj proizvoda od kojeg se uzima, pri čemu ukupna količina uzorka ne smije biti manja od 6.0 L, od čega dva uzorka mogu ostati kod nadziranog subjekta za drugu analizu.

(3) Uzorkovanje enoloških sredstava mora osigurati reprezentativnost ukupne količine koju uzorak predstavlja i mora osigurati minimalnu količinu potrebnu za ciljano ispitivanje.

(4) Uzorci pretpakovina dostavljaju se u ovlaštene laboratorije bez preinaka, zapečaćeni tako da se ne može mijenjati sadržaj uzorka bez povrede pečata i slijedećim navodima inspekcije:

– naziv inspekcije,

– naziv subjekta kod kojeg je uzet uzorak,

– naziv proizvoda od kojeg je uzet uzorak,

– mjesto i objekt gdje je uzet uzorak,

– naziv proizvođača/punitelja,

– datum uzimanja uzorka.

(5) Uzorci nepretpakiranog proizvoda dostavljaju se u ovlaštene službene laboratorije zapečaćeni tako da se ne može mijenjati sadržaj uzorka bez povrede pečata, i sljedećim navodima inspekcije:

– naziv inspekcije,

– naziv subjekta kod kojeg je uzet uzorak,

– naziv proizvođača vina i drugog proizvoda,

– naziv proizvoda od kojeg je uzet uzorak,

– količina od kojeg je uzet uzorak i oznake posuda iz kojih je uzet uzorak,

– mjesto i objekt gdje je uzet uzorak te

– datum uzimanja uzorka.

Fizikalno-kemijske i organoleptičke analize

Članak 11.

(1) Analiza uzoraka uzetih u službenim kontrolama može se temeljiti na analizi fizikalno-kemijskih i organoleptičkih parametara.

(2) Fizikalno kemijske analize vina i drugih proizvoda provode se sukladno Pravilniku o uvjetima analize mošta, vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (»Narodne novine«, br. 102/04 i 64/05), a organoleptička ispitivanja sukladno Pravilniku o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina (»Narodne novine«, br. 106/04, 137/12, 142/13, 48/14 i 1/15).

(3) U slučaju sumnje u autentičnost ili patvorenje inspektor može zatražiti analizu stabilnih izotopa i drugih parametara.

(4) Vina proizvedena u Republici Hrvatskoj kontroliraju se na sve fizikalno-kemijske parametre navedene u Pravilniku o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (»Narodne novine«, br. 142/13 i 49/14), kao i na oznake navedene na pretpakovinama, a organoleptička svojstva utvrđuju se koristeći metodu »DA/NE« za potrebe službene kontrole vina prema Obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(5) Ostala vina na tržištu kontroliraju se na fizikalno-kemijske parametre iz VI 1 obrasca ili pratećeg dokumenta, kao i na oznake navedene na pretpakovinama, a organoleptička svojstva utvrđuju se koristeći metodu »DA/NE« za potrebe službene kontrole, prema Obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir obvezujuće zakonodavstvo EU.

(6) Ovlašteni laboratorij dužan je podnositelju zahtjeva dostaviti izvješće o rezultatima fizikalno-kemijske analize, s mišljenjem o kakvoći, u roku od sedam dana od dana zaprimanja uzorka, osim u slučaju izotopnih analiza ili analiza drugih parametara za koje je potrebno duže vrijeme.

(7) Ovlašteni laboratorij dužan je podnositelju zahtjeva dostaviti izvješće o rezultatima fizikalno-kemijske i organoleptičke analize, s mišljenjem o kakvoći, u roku od 15 dana od dana zaprimanja uzorka.

(8) U slučaju kada se provodi samo organoleptička analiza, Centar je dužan podnositelju zahtjeva dostaviti izvješće o rezultatima ocjenjivanja, s mišljenjem o kakvoći, u roku od 15 dana od dana zaprimanja uzorka.

Ovlašteni laboratoriji

Članak 12.

(1) Fizikalno-kemijske analize za potrebe službenih kontrola propisanih ovim Pravilnikom obavljaju ovlašteni laboratoriji iz popisa ovlaštenih laboratorija temeljem članka 2. stavka 2. Pravilnika o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina.

(2) Prvu fizikalno-kemijsku analizu provodi Centar, a drugu i treću (ponovljenu) provode ovlašteni laboratoriji koji nisu proveli prvu ili drugu fizikalno-kemijsku analizu.

(3) U slučaju da laboratorij iz stavka 2. ovoga članka ne može obaviti sve tražene analize, može podugovoriti traženo s drugim ovlaštenim službenim EU laboratorijem iz Liste 10. Europske komisije (Lista laboratorija ovlaštenih od država članica koji su odgovorni za službene analize u sektoru vina).

(4) Organoleptičko ocjenjivanje obavlja Centar na temelju ovlaštenja ministra poljoprivrede.

(5) U slučaju negativnog rezultata organoleptičke analize, ponovna analiza može se provesti na zahtjev stranke. U drugoj organoleptičkoj analizi ne mogu sudjelovati ocjenjivači koji su sudjelovali u prvom ocjenjivanju. Rezultat druge organoleptičke analize je konačan.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Prilog I. tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti članci od 131. do 151. Pravilnika o vinu (»Narodne novine«, br. 96/96, 7/97, 117/97 i 57/00).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/03
Urbroj: 525-07/0034-18-3
Zagreb, 15. ožujka 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

Obrazac metode »DA/NE« za potrebe službene kontrole vina na tržištu Republike Hrvatske

Komisija br.
Ocjenjivač br.
Oznaka uzorka:
Vrsta proizvoda:
Podaci o proizvodu (ZOI, ZOZP, sorte, berba, tradicionalni izraz i drugo)*:
  
SVOJSTVO (zaokružiti)NAPOMENA (obvezna uz odgovor NE)
BojaDA / NE
BistroćaDA / NE
MirisDA / NE
OkusDA / NE
Konačni odgovorDA / NE
 
Mjesto i datum:Potpis ocjenjivača:
  


* – podaci koji su poznati