Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN 29/2018 (28.3.2018.), Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

HRVATSKI SABOR

585

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Proglašavam Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. ožujka 2018.

Klasa: 011-01/18-01/33

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 21. ožujka 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: OPG) kao organizacijskom obliku, način i uvjeti za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova), odgovornost, prava i obveze nositelja OPG-a i članova OPG-a, utvrđuju se nadležna tijela i nadzor u primjeni Zakona.

Primjena Zakona

Članak 2.

Ovaj Zakon primjenjuje se na fizičke osobe koje u organizacijskom obliku OPG-a obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske.

Strateška važnost

Članak 3.

OPG je strateški važan organizacijski oblik poljoprivrednoga gospodarstva u Republici Hrvatskoj.

Ciljevi

Članak 4.

Ciljevi održivog razvoja OPG-a u Republici Hrvatskoj su ostvarivanje načela opće sigurnosti hrane i očuvanja prirodnih poljoprivrednih resursa uz unaprjeđenje i povećavanje konkurentnosti OPG-a te jačanje društvene, socijalne, gospodarske i ekološke uloge OPG-a.

Pojmovi

Članak 5.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

a) OPG je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji

b) djelatnost poljoprivrede obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti sukladno skupinama 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 i 01.6 Nacionalne klasifikacije djelatnosti

c) pomoćne djelatnosti u poljoprivredi obavljaju se korištenjem, obradom i održavanjem zemljišta, uzgojem, žetvom ili berbom bilja, držanjem i/ili uzgojem te korištenjem stoke, a obuhvaćaju proizvodne djelatnosti radi proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (navedenih u Uredbi (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.), osim proizvoda iz Priloga I. dijelova II. i XI. te Uredbe ili uslužne djelatnosti uključujući pripremu, pakiranje, transport, skladištenje i/ili promet tih proizvoda te usluživanje i iznajmljivanje

d) dopunske djelatnosti na OPG-u su proizvodne i uslužne djelatnosti povezane s poljoprivredom koje omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje znanja, vještina i rada članova OPG-a

e) zemljište podrazumijeva poljoprivredno zemljište sukladno posebnom propisu kojim se uređuje poljoprivredno zemljište

f) stoka podrazumijeva domaće životinje u stočarskoj proizvodnji sukladno posebnom propisu kojim se uređuje stočarstvo

g) obiteljsko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu, kao i njihova djeca te druge osobe koje zajedno žive u istom kućanstvu, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno

h) članovima obitelji smatraju se bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu, krvni srodnici u pravoj liniji (djedovi i bake, roditelji, djeca, unuci i praunuci) i njihovi bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu; krvni srodnici u pobočnoj liniji (braća i sestre te njihovi potomci, braća i sestre oca i majke te njihovi potomci) i njihovi bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu, srodnici po tazbini (roditelji supružnika, braća i sestre supružnika te njihovi potomci) i njihovi bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu; pastorčad i posvojenici i njihovi bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu; korisnik udomiteljstva kojem fizička osoba pruža uslugu udomiteljske skrbi ili osoba koju je ta fizička osoba dužna uzdržavati odnosno osoba s kojom ta fizička osoba živi kao bračni drug, izvanbračni drug, osoba u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu

i) nositelj OPG-a je izabrani član OPG-a koji je nositelj prava i obveza OPG-a, a u svojstvu odgovorne osobe predstavlja i upravlja OPG-om

j) ekonomska veličina poljoprivrednoga gospodarstva iskazuje se kao standardni ekonomski rezultat – SO vrijednost za Standardni prinos (SO od engleskog Standard output) i označava ukupni standardni ekonomski rezultat poljoprivrednoga gospodarstva, a izračunava se prema međunarodnoj metodologiji – FADN kalkulatoru kojim se računa standardni ekonomski rezultat SO tipologije poljoprivrednih gospodarstava Europske unije sukladno odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/220 оd 3. veljače 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 46, 19. 2. 2015.).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

II. NADLEŽNA TIJELA I INSTITUCIONALNA PODRŠKA

Nadležno i provedbeno tijelo

Članak 6.

(1) Nadležno tijelo za provedbu ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Provedbeno tijelo u provedbi ovoga Zakona je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) osnovana posebnim propisom.

Institucionalna i administrativna podrška

Članak 7.

(1) Agencija za plaćanja vodi Upisnik OPG-ova kao javnu službenu evidenciju u elektroničkom obliku koja sadržava vjerodostojne i ažurirane podatke o subjektima upisa, fizičkim osobama u organizacijskom obliku OPG-a za koje je upis u Upisnik OPG-ova propisan ovim Zakonom.

(2) Agencija za plaćanja u okviru prenesenih javnih ovlasti sukladno ovom Zakonu kao jedinstveno javno tijelo vodi upravni postupak vezan uz upis OPG-a u Upisnik OPG-ova te obavlja i druge upravne i administrativne poslove radi evidentiranja podataka o OPG-u u Upisnik OPG-ova.

(3) Agencija za plaćanja rješava u provedbi postupka iz stavka 2. ovoga članka na temelju podnesenog zahtjeva za upis u Upisnik OPG-ova (u daljnjem tekstu: zahtjev za upis) koji predstavlja obrazac s propisanim prilozima i dokazima na temelju kojih se provode potrebna evidentiranja podataka o OPG-u sukladno ovom Zakonu.

(4) Agencija za plaćanja u upravnom postupku iz stavka 2. ovoga članka rješava o upisu u Upisnik OPG-ova, odjavi iz Upisnika OPG-ova, upisu, promjeni ili brisanju dopunske djelatnosti OPG-a, upisu ili promjeni statusa OPG-a, upisu ili promjeni nositelja OPG-a, upisu, odjavi ili promjeni članova OPG-a, upisu ili promjeni sjedišta OPG-a, upisu ili promjeni izdvojenog pogona / proizvodne jedinice OPG-a u Upisniku OPG-ova te donosi rješenje kojim se traženi upis u Upisnik OPG-ova ili pojedina promjena odobrava ili odbija, odnosno na temelju podnesenog zahtjeva izdaje Izvod o podacima koji se vode u Upisniku OPG-a.

(5) Protiv rješenja Agencije za plaćanja može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(6) Obrazac zahtjeva i potrebne dokaze koji se prilažu uz zahtjev za upis iz stavka 3. ovoga članka pravilnikom će propisati ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministar).

Programska podrška

Članak 8.

(1) Upisnik OPG-ova namijenjen je ostvarivanju načela pravne sigurnosti između države i pojedinca te pojedinca prema trećim osobama o činjenicama koje su predmetom upisa, a prema načelu javnosti pojedini podaci su javni.

(2) Agencija za plaćanja unosi i evidentira podatke u Upisnik OPG-ova, a podaci se objedinjavaju u središnjoj bazi podataka Upisnika poljoprivrednika koja se vodi sukladno zakonu kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike te su njezin sastavni dio i mogu se koristiti kao dio provedbe integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS).

(3) Oblik i način vođenja Upisnika OPG-ova, sadržaj podataka iz Upisnika OPG-ova koji se javno objavljuju te sadržaj podatka iz Upisnika OPG-ova čije se korištenje u personaliziranom i depersonaliziranom obliku omogućuje za službeno korištenje drugim javnim tijelima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili lokalnim akcijskim grupama za potrebe lokalnih i regionalnih strategija i planiranje projekata, pravilnikom će propisati ministar.

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKE DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE

Opći uvjeti obavljanja djelatnosti OPG-a

Članak 9.

(1) Fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske može radi ostvarivanja dohotka ili dobiti proizvodnjom i prodajom proizvoda ili pružanjem usluga na tržištu obavljati samostalno gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske Konfederacije, ako ima pravo korištenja proizvodnih resursa na teritoriju Republike Hrvatske, može u Republici Hrvatskoj obavljati gospodarsku djelatnost poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) Fizičke osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju biti upisane u Upisnik OPG-ova sukladno odredbama ovoga Zakona.

Trajanje obavljanja djelatnosti OPG-a

Članak 10.

(1) Trajno obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede iz članka 5. stavka 1. točaka b), c) i d) ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: gospodarske djelatnosti poljoprivrede) u organizacijskom obliku OPG-a podrazumijeva samostalno obavljanje tih djelatnosti unutar jedne kalendarske godine neovisno o budućem trajanju.

(2) Neovisno o sezonskom karakteru poljoprivrede, organizacijski oblik i/ili status OPG-a ne može se stjecati radi sezonskog obavljanja pojedinih poljoprivrednih djelatnosti.

Proizvodni resursi

Članak 11.

(1) Uvjet za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a je posjedovanje i korištenje proizvodnih resursa u poljoprivredi, i to zemljišta za bilinogojstvo odnosno posjedovanje stoke za stočarstvo odnosno posjedovanje i raspolaganje potrebnim proizvodnim resursima i/ili korištenje stručnih znanja i/ili vještina ako su propisani za pojedinu djelatnost.

(2) Proizvodnim resursima, osim onih navedenih u stavku 1. ovoga članka, osobito se smatraju: zemljište, nasadi, stoka, zgrade za stoku, pomoćne zgrade, skladišta, objekti za proizvodnju u zaštićenom prostoru, objekti s opremom za čuvanje, skladištenje, preradu i pakiranje, objekti za prodaju, objekti za boravak i usluge, poljoprivredna mehanizacija, priključni, radni i drugi strojevi, uređaji, alati i oprema, transportna sredstva, rad, stručna znanja i vještine.

(3) Proizvodni resursi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede mogu biti u vlasništvu, posjedu, zakupu, koncesiji, najmu, odnosno korištenju nositelja OPG-a i/ili članova OPG-a.

Korištenje proizvodnih resursa

Članak 12.

(1) OPG kao organizacijski oblik mora radi osiguravanja sljedivosti poljoprivrednih proizvoda obavljati gospodarsku djelatnost poljoprivrede korištenjem proizvodnih resursa koji su upisani u Upisnik OPG-ova.

(2) OPG je dužan u Upisnik OPG-ova upisati vlastite ili unajmljene proizvodne resurse kojima raspolažu nositelj OPG-a i/ili članovi OPG-a temeljem vlasništva, posjeda, suglasnosti ili ugovornog odnosa.

(3) Ako je za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede OPG-u potreban proizvodni/radni prostor, OPG može obavljati samo onu djelatnost za koji nositelj OPG-a i/ili pojedini član OPG-a ima dokaz o pravu korištenja prostora.

(4) Prostor, oprema i sredstva potrebna OPG-u za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede moraju udovoljavati minimalnim tehničkim i ostalim uvjetima koji se odnose na obavljanje pojedine djelatnosti, a OPG je odgovoran za primjereno održavanje elektroenergetske opreme, uređaja i instalacija koje koristi za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede te za njihovu tehničku ispravnost u skladu s posebnim propisima.

(5) OPG može pojedine gospodarske djelatnosti poljoprivrede obavljati u stambenim ili radnim prostorijama kojima raspolaže OPG.

(6) Obrazac popisa proizvodnih resursa koji se moraju upisati u Upisnik OPG-ova i dokaze o njihovu raspolaganju koji se podnose prilikom upisa u Upisnik OPG-ova pravilnikom će propisati ministar.

Posebni uvjeti za obavljanje dopunske djelatnosti OPG-a

Članak 13.

(1) Fizička osoba iz članka 9. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona može u organizacijskom obliku OPG-a obavljati sljedeće dopunske djelatnosti:

– proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na OPG-u

– proizvodnju neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe na OPG-u

– pružanje ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga na OPG-u i

– pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti na OPG-u.

(2) Detaljan pregled dopunskih djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka koje se mogu obavljati na OPG-u, s popisom zanimanja tradicijskih obrta i vještina potrebnih za obavljanje pojedine dopunske djelatnosti te dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG-u koji se podnose prilikom upisa u Upisnik OPG-ova pravilnikom će propisati ministar.

Odabir dopunskih djelatnosti OPG-a

Članak 14.

(1) OPG može dobrovoljno odabrati i u Upisnik OPG-ova upisati jednu ili veći broj dopunskih djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona ako za njih ispunjava propisane uvjete.

(2) OPG može obavljati samo one gospodarske djelatnosti poljoprivrede, odnosno samo one dopunske djelatnosti OPG-a za koje ispunjava propisane uvjete i koje ima upisane u Upisnik OPG-a sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) OPG može radi boljeg iskorištenja resursa za upisane dopunske djelatnosti iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona u dijelu proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na OPG-u te pružanja ugostiteljskih usluga na OPG-u s drugim OPG-ovima sklapati ugovore o zajedničkoj proizvodnji.


IV. OBILJEŽJA OPG-a

Odabir organizacijskog oblika OPG-a

Članak 15.

(1) Fizička osoba koja zbog samostalnog obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede ima ekonomsku veličinu gospodarstva veću od kunske protuvrijednosti izražene u stranoj valuti od 3000 eura i/ili koja je po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit sukladno posebnim propisima, ako odabere organizacijski oblik OPG-a, mora se upisati u Upisnik OPG-ova sukladno ovom Zakonu.

(2) Fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka može odabrati organizacijski oblik OPG-a za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede kao glavne ili dopunske djelatnosti, odnosno odabrati zanimanje poljoprivrednik kao glavno ili dodatno zanimanje sukladno uvjetima propisanim ovim Zakonom.

(3) Fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka ako je obvezno osigurana po drugoj osnovi, može odabrati organizacijski oblik OPG-a za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede kao dodatnog zanimanja sukladno uvjetima propisanim ovim Zakonom.

(4) Fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka ne može istodobno imati prijavljen obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti prema posebnom zakonu i OPG prema ovom Zakonu.

Izuzeće od organizacijskog oblika OPG-a

Članak 16.

(1) Fizička osoba koja se bavi poljoprivredom u organizacijskom obliku OPG-a, a nije se sukladno članku 15. stavku 1. ovoga Zakona obvezna upisati u Upisnik OPG-ova, upisuje se u Upisnik poljoprivrednika koji vodi Agencija za plaćanja sukladno zakonu kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike.

(2) Agencija za plaćanja obavlja upis i evidentira svaku promjenu u Upisniku poljoprivrednika iz stavka 1. ovoga članka rješenjem sukladno zakonu kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike.

(3) Ako fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka tijekom kalendarske godine ostvari ekonomsku veličinu gospodarstva veću od kunske protuvrijednosti izražene u stranoj valuti od 3000 eura ili ako postane obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit ili ako dobrovoljno odabere organizacijski oblik OPG-a i pripadajući status jer se namjerava u idućoj kalendarskoj godini baviti gospodarskom djelatnosti poljoprivrede u ekonomskoj veličini gospodarstva većoj od kunske protuvrijednosti izražene u stranoj valuti od 3000 eura, mora do 15. lipnja iduće kalendarske godine podnijeti zahtjev za upis u Upisnik OPG-ova sukladno ovom Zakonu.

Odabir i promjena statusa OPG-a

Članak 17.

(1) Status OPG-a obvezno se odabire pri upisu u Upisnik OPG-ova.

(2) Ovisno o dopunskim djelatnostima OPG može odabrati jedan od sljedećih statusa:

a) OPG za proizvodnju koji obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede obradom zemljišta, uzgojem bilja i/ili držanjem i uzgojem stoke

b) OPG za proizvodnju i preradu koji obavlja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obradom zemljišta, uzgojem bilja i/ili držanjem stoke te pruža s poljoprivredom vezane dopunske djelatnosti proizvodnje vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda temeljem ispunjavanja uvjeta za dopunske djelatnosti OPG-a

c) OPG za proizvodnju i usluge koji obavlja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obradom zemljišta, uzgojem bilja i/ili držanjem stoke te pruža uslužne dopunske djelatnosti u poljoprivredi i izvan nje temeljem ispunjavanja uvjeta za dopunske djelatnosti OPG-a ili

d) OPG za proizvodnju, preradu i usluge koji obavlja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obradom zemljišta, uzgojem bilja i/ili držanjem stoke te pruža s poljoprivredom vezane dopunske djelatnosti proizvodnje vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i pruža uslužne dopunske djelatnosti u poljoprivredi i izvan nje temeljem ispunjavanja uvjeta za obavljanje dopunske djelatnosti OPG-a.

(3) Status OPG-a može se mijenjati odabirom većeg ili manjeg broja dopunskih djelatnosti sukladno članku 14. ovoga Zakona.

(4) Odabirom statusa OPG-a iz stavka 2. ovoga članka preuzimaju se obveze i stječu se prava koja su propisana odredbama ovoga Zakona te zakona kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike.

Naziv OPG-a

Članak 18.

(1) Naziv OPG-a je ime pod kojim OPG posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu.

(2) Naziv OPG-a vodi se u Upisniku OPG-ova i sadržava naziv OPG-a te ime i prezime nositelja OPG-a, sjedište OPG-a, a može sadržavati i posebne oznake.

(3) OPG može upotrebljavati i skraćeni naziv OPG-a koji sadržava samo naziv OPG-a i sjedište.

(4) Naziv OPG-a mora se vidljivo istaknuti na adresi sjedišta OPG-a i na izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a u kojima se obavlja djelatnost izvan sjedišta OPG-a te na onim sredstvima i/ili mjestima na kojima se djelatnost obavlja ako se radi o djelatnostima na otvorenom.

(5) Nakon prestanka obavljanja djelatnosti u sjedištu OPG-a, odnosno izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a, OPG je dužan ukloniti naziv OPG-a.

Sjedište OPG-a

Članak 19.

(1) Sjedište OPG-a je adresa na kojoj OPG posluje i koja se vodi u Upisniku OPG-ova.

(2) Sjedište OPG-a za fizičku osobu iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona određuje se prema mjestu prebivališta nositelja OPG-a.

(3) Sjedište OPG-a za fizičku osobu iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona određuje se prema mjestu boravišta nositelja OPG-a.

(4) Sjedište OPG-a prijavljuje se podnošenjem zahtjeva za upis iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona Agenciji za plaćanja koja o tome donosi rješenje iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona, a po izvršnosti rješenja upisuje sjedište u Upisnik OPG-ova.

(5) OPG može promijeniti sjedište OPG-a, a promjena sjedišta OPG-a prijavljuje se u roku od 15 dana od nastanka promjene podnošenjem zahtjeva za upis iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona Agenciji za plaćanja, koja o tome donosi rješenje, a po izvršnosti rješenja upisuje promjenu sjedišta OPG-a u Upisnik OPG-ova.

Izdvojeni pogoni / proizvodne jedinice OPG-a

Članak 20.

(1) OPG može obavljati gospodarsku djelatnost poljoprivrede u više izdvojenih pogona / proizvodnih jedinica OPG-a.

(2) Pod izdvojenim pogonom / proizvodnom jedinicom OPG-a u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se jedan ili više međusobno odvojenih prostora u kojima se obavlja gospodarska djelatnost poljoprivrede koji OPG koristi za obavljanje te djelatnosti, a nalazi se izvan sjedišta OPG-a.

(3) Izdvojeni pogoni / proizvodne jedinice OPG-a vode se na temelju rješenja o upisu OPG-a u Upisniku OPG-ova, a početak obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a, odnosno prestanak obavljanja te djelatnosti u izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a mora se prijaviti u roku od 15 dana od nastanka promjene Agenciji za plaćanja.

(4) Agencija za plaćanja ima pravo uvida i provjere u ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka prije donošenja rješenja o upisu izdvojenog pogona / proizvodne jedinice OPG-a u Upisnik OPG-ova, odnosno prije upisa početka rada ili pri upisu svake promjene vezane uz izdvojeni pogon / proizvodnu jedinicu OPG-a u Upisnik OPG-ova.

(5) Izdvojenim pogonom / proizvodnom jedinicom u smislu ovoga Zakona ne smatraju se zemljište i nasadi, odnosno objekti za skladištenje, objekti za smještaj i čuvanje strojeva i alata koji se nalaze izvan sjedišta OPG-a.

OPG s jednim članom

Članak 21.

Nositelj OPG-a koji nema članove obiteljskog kućanstva te je ujedno jedini član OPG-a (u daljnjem tekstu: nositelj OPG-a koji je samac) može prilikom upisa u Upisnik OPG-ova odrediti privremenog nositelja OPG-a za slučaj potpunoga gubitka radne, odnosno poslovne sposobnosti ili za slučaj smrti i to iz redova krvnih srodnika u pravoj i/ili pobočnoj liniji ili slobodnim odabirom pojedine osobe uz njezin pristanak.

Zajednički OPG

Članak 22.

(1) Dvije ili više fizičkih osoba koje su obiteljski povezane, a ne žive u istom obiteljskom kućanstvu radi učinkovitijeg obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede mogu osnovati zajednički OPG.

(2) Međusobni odnosi osoba iz stavka 1. ovoga članka uređuju se ugovorom u pisanom obliku.

(3) Na ugovor iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se propisi kojima se uređuje ugovor o ortaštvu.

(4) OPG iz stavka 1. ovoga članka posluje pod zajedničkom nazivom, a fizičke osobe koje su sunositelji OPG-a prema ugovoru iz stavka 2. ovoga članka smatraju se članovima OPG-a sukladno ovom Zakonu.

(5) Odredbe ovoga Zakona, koje se odnose na određivanje nositelja OPG-a, upis u Upisnik OPG-ova, upis dopunske djelatnosti OPG-a, koje se odnose na OPG čiji su članovi u obiteljskom kućanstvu, odgovarajuće se primjenjuju i na OPG koji zajednički osnivaju fizičke osobe koje su obiteljski povezane, a ne žive u obiteljskom kućanstvu.

(6) Ako fizička osoba pristupi u zajednički OPG ili istupa iz zajedničkog OPG-a, obavljanje djelatnosti OPG-a se nastavlja.

(7) Ako iz zajedničkog OPG-a istupe svi članovi osim nositelja OPG-a, OPG može nastaviti s radom i zadržati matični identifikacijski broj poljoprivrednoga gospodarstva OPG-a (u daljnjem tekstu: MIBPG), a prestanak postojanja zajedničkog OPG-a prijavljuje se kao promjena sukladno članku 40. ovoga Zakona.

V. POSLOVANJE OPG-a

Rad na OPG-u

Članak 23.

(1) Gospodarsku djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti na OPG-u može obavljati nositelj OPG-a samostalno i kao poslodavac.

(2) Radom na OPG-u članovi OPG-a i radnici mogu ostvarivati prava i obveze iz radnog odnosa ako ta prava ne ostvaruju po drugoj osnovi.

(3) Nositelj OPG-a i članovi OPG-a koji obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje upisom u Upisnik OPG-ova su obveznici mirovinskog osiguranja sukladno posebnim propisima kojima se uređuje mirovinsko osiguranje.

(4) Nositelj OPG-a i članovi OPG-a koji obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje upisom u Upisnik OPG-ova su obveznici zdravstvenog osiguranja sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zdravstveno osiguranje.

Zapošljavanje na OPG-u

Članak 24.

(1) Radniku se priznaje svojstvo osiguranika za vrijeme trajanja radnog odnosa za nositelja OPG-a kao poslodavca ili za vrijeme sezonskog obavljanja poslova za nositelja OPG-a kao poslodavca.

(2) Nositelj OPG-a kao poslodavac može s radnikom sklapati ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sukladno posebnom propisu kojim se uređuje poticanje zapošljavanja.

(3) Nositelj OPG-a kao poslodavac može bez zapreke sa sezonskim radnikom na OPG-u sklapati ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, predajom i prihvatom vrijednosnog kupona i za obavljanje onih sezonskih poslova na OPG-u koji se odnose na prodaju na malo izvan prodavaonica vlastitog sezonski sakupljenog ili proizvedenog uroda, proizvoda ili kulture, odnosno ulovljene ribe i drugih vodenih organizama.

Pomoć članova kućanstva i članova obitelji u radu na OPG-u

Članak 25.

(1) Nositelju OPG-a u obavljanju svih poslova gospodarske djelatnosti poljoprivrede, pomoćnih i dopunskih djelatnosti OPG-a mogu pomagati članovi obiteljskog kućanstva, bez obveze zasnivanja radnog odnosa.

(2) Nositelju OPG-a u obavljanju privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi mogu pomagati članovi obitelji, bez obveze sklapanja ugovora o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sukladno posebnom propisu kojim se uređuje poticanje zapošljavanja.

Pružanje usluga na OPG-u

Članak 26.

(1) OPG pruža usluge u poljoprivredi ili usluge u okviru upisane dopunske djelatnosti OPG-a.

(2) Pri pružanju usluga korištenjem radnih strojeva i alata mogu sudjelovati nositelj OPG-a, članovi OPG-a i radnici na OPG-u.

(3) Pri pružanju turističkih i ugostiteljskih usluga na OPG-u te pružanju ostalih sadržaja i aktivnosti na OPG-u mogu sudjelovati nositelj OPG-a, članovi OPG-a, članovi obiteljskog kućanstva i radnici na OPG-u.

(4) O pružanju usluga OPG-a vodi se evidencija iz članka 27. stavka 5. ovoga Zakona.

Prodaja vlastitih proizvoda OPG-a

Članak 27.

(1) Vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u krajnjem potrošaču ili kupcu/otkupljivaču mogu prodavati nositelj OPG-a, članovi OPG-a i radnici na OPG-u.

(2) OPG prodaje vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u:

– prodajom na veliko registriranim fizičkim i pravnim osobama koje neposredno otkupljuju poljoprivredne proizvode za preradu ili daljnju prodaju (neposredno na OPG-u ili na mjestima organiziranog otkupa) te prodajom na tržnicama na veliko

– izravnom prodajom maloprodajnim objektima koji izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača (uključujući i ugostiteljske objekte) i

– izravnom prodajom kroz kratke lance opskrbe krajnjih potrošača kao što je prodaja na malo izvan prodavaonica poput prodaje na štandovima i klupama na tržnicama na malo i izvan tržnica na malo, pokretne prodaje, prodaje na daljinu putem oglasa u medijima uz dostavu potrošaču, prodaje putem automata OPG-a, prodaje na prostoru i objektima OPG-a, prodaje na kiosku OPG-a i prigodne prodaje na sajmovima, izložbama, priredbama, izletištima te na štandovima unutar trgovačkih centara, ustanova i slično.

(3) OPG nije dužan isticati početak i završetak radnog vremena OPG-a, niti prilikom prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u.

(4) Nositelj OPG-a obvezan je voditi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u i evidenciju o pruženim uslugama OPG-a iz članka 26. ovoga Zakona te o tome izvještavati Agenciju za plaćanja.

(5) Način vođenja evidencija iz stavka 4. ovoga članka te način i rokove izvještavanja Agencije za plaćanja o proizvodnji i prodaji proizvoda proizvedenih na OPG-u i o pruženim uslugama OPG-a iz članka 26. ovoga Zakona pravilnikom će propisati ministar.

VI. OSOBE NA OPG-u

Član OPG-a

Članak 28.

(1) Član OPG-a može biti punoljetna i poslovno sposobna osoba koja je član obiteljskog kućanstva i/ili član obitelji.

(2) Članovi OPG-a koji obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje obvezno se upisuju u Upisnik OPG-ova.

(3) Članovi obiteljskog kućanstva mogu osnovati samo jedan OPG i mogu biti članovi samo jednog OPG-a, a u svojstvu člana OPG-a dobrovoljno se upisuju u Upisnik OPG-ova.

(4) Članovi obiteljskog kućanstva ako su članovi OPG-a prilikom upisa u Upisnik OPG-ova dobrovoljno izabiru i imenuju nositelja OPG-a.

(5) Član OPG-a iz stavka 2. ovoga članka kada prestane biti član obiteljskog kućanstva i/ili član obitelji može ostati upisan u Upisnik OPG-ova ako sukladno članku 23. stavku 1. ovoga Zakona nastavlja rad na OPG-u.

(6) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, član obiteljskog kućanstva koji je korisnik mirovine ili redoviti učenik ili student ili je obvezno osiguran po drugoj osnovi obvezno se upisuje u Upisnik OPG-ova samo ako se upisuje kao nositelj dopunske djelatnosti.

(7) Članovi obitelji koji nisu članovi obiteljskog kućanstva mogu biti članovi samo jednog OPG-a iz članka 22. ovoga Zakona.

Nositelj OPG-a

Članak 29.

(1) Nositelj OPG-a je fizička osoba član OPG-a koja se u svojstvu odgovorne osobe vodi u Upisniku OPG-ova.

(2) Nositelj OPG-a mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba.

(3) Nositelj OPG-a može biti nositelj u samo jednom OPG-u.

(4) Nositelj OPG-a ne može biti član OPG-a u drugom OPG-u.

(5) Nositelj OPG-a ne može biti osoba koja ima registrirani obrt za djelatnost poljoprivrede i šumarstva prema posebnom zakonu.

Privremeni nositelj OPG-a

Članak 30.

(1) Privremeni nositelj OPG-a prema volji nositelja OPG-a koji je samac i koji ga je odredio sukladno članku 21. ovoga Zakona, dobrovoljno i privremeno vodi skrb o resursima OPG-a sukladno članku 42. ovoga Zakona.

(2) Privremeni nositelj OPG-a mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba.

(3) Privremeni nositelj može biti nositelj ili član drugog OPG-a.

(4) Privremeni nositelj se ne osigurava na obvezno mirovinsko osiguranje ako nije osiguran po drugoj osnovi.

VII. UPIS U UPISNIK OPG-a

Zahtjev za upis

Članak 31.

(1) Postupak upisa u Upisnik OPG-ova iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona pokreće nositelj OPG-a podnošenjem zahtjeva za upis iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona uz koji se prilažu dokazi o raspoloživim proizvodnim resursima za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede.

(2) Proizvodni resursi koji se upisuju u Upisnik OPG-ova moraju uključivati one resurse koji su korišteni pri izračunu ekonomske veličine gospodarstva.

(3) Proizvodni resursi za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede upisuju se u Upisnik OPG-ova na temelju popisa resursa na propisanom obrascu koji se prilaže uz zahtjev za upis i koji potpisuju nositelj i svi članovi OPG-a.

(4) Uz zahtjev za upis prilaže se na propisanom obrascu izjava o odabiru i imenovanju nositelja OPG-a i suglasnost za zastupanje koju potpisuju imenovani nositelj OPG-a i članovi OPG-a koji ga dobrovoljno odabiru.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, nositelj OPG-a koji je samac iz članka 21. ovoga Zakona samo potpisuje zahtjev za upis.

(6) Nositelj OPG-a koji je samac iz članka 21. ovoga Zakona dužan je uz zahtjev za upis iz stavka 1. ovoga članka na propisanom obrascu priložiti potpisanu suglasnost imenovane osobe o prihvaćanju svojstva privremenog nositelja.

(7) Naknadni upis u Upisnik OPG-ova jedne ili više dopunskih djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona podnosi se Agenciji za plaćanja koja provjerava ispunjavanje općih i posebnih uvjeta za tu djelatnost ako su oni utvrđeni posebnim propisima kojima se uređuje ta djelatnost.

Rješenje o upisu u upisnik OPG-ova

Članak 32.

(1) Na temelju podnesenog zahtjeva za upis iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona Agencija za plaćanja donosi rješenje iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Agencija za plaćanja donijet će rješenja iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(3) Datum donošenja rješenja o upisu u Upisnik OPG-ova smatra se datumom početka obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a, odnosno početkom važenja prijavljenih promjena podataka u Upisniku OPG-ova, a datum donošenja rješenja o brisanju iz Upisnika OPG-ova smatra se prestankom obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a.

(4) Žalba protiv rješenja o upisu u Upisnik OPG-ova ne odgađa izvršenje rješenja.

(5) Agencija za plaćanja podatke upisuje u Upisnik OPG-ova po izvršnosti rješenja iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona.

(6) Način provedbe upisa podataka i evidentiranja promjena podataka u Upisniku OPG-ova pravilnikom će propisati ministar.

Obvezni podaci o OPG-u

Članak 33.

(1) Rješenjem iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona OPG-u se određuje i dodjeljuje MIBPG.

(2) MIBPG i osobni identifikacijski broj nositelja (u daljnjem tekstu: OIB nositelja) OPG-a su obvezni podaci koji moraju biti sadržani u upisnicima, registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo i/ili ustanove u poljoprivredi.

(3) U rješenju iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona navode se podaci o nazivu OPG-a, sjedištu OPG-a, ime, prezime i OIB nositelja, status OPG-a, dopunske djelatnosti na OPG-u, podaci o članovima OPG-a, podaci o izdvojenim pogonima / proizvodnim jedinicama te drugi podaci koji moraju biti sadržani u Upisniku OPG-ova.

VIII. PROMJENE NA OPG-u KOJE SE PRIJAVLJUJU U UPISNIK OPG-ova

Odabir novog nositelja OPG-a

Članak 34.

(1) Članovi OPG-a koji su članovi obiteljskog kućanstva mogu u bilo kojem trenutku svojom odlukom odrediti novog nositelja OPG-a te se u tom slučaju zadržava MIBPG OPG-a.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, novog nositelja OPG-a mogu, po ostvarivanju prava na mirovinu prijašnjeg nositelja OPG-a, svojom odlukom imenovati krvni srodnici u pravoj i/ili pobočnoj liniji te za novog nositelja OPG-a odrediti člana obiteljskog kućanstva ili člana obitelji te se i u tom slučaju zadržava MIBPG OPG-a.

Promjena nositelja OPG-a

Članak 35.

Nakon smrti nositelja OPG-a proizvodni resursi OPG-a nasljeđuju se, a članovi OPG-a preminulog nositelja OPG-a ili članovi obitelji mogu nastaviti gospodarsku djelatnost poljoprivrede samostalnim radom na OPG-u, ali moraju sukladno članku 34. ovoga Zakona imenovati novog nositelja OPG-a koji sukladno članku 36. ovoga Zakona prijavljuje promjenu Agenciji za plaćanja.

Prijava promjene nositelja OPG-a

Članak 36.

(1) Promjenu nositelja OPG-a iz članaka 34. i 35. ovoga Zakona, radi unosa promjena u Upisnik OPG-ova, prijavljuje novi nositelj OPG-a Agenciji za plaćanja najbližoj prema sjedištu OPG-a ili prebivalištu prethodnog nositelja OPG-a, a neovisno o mjestu prebivališta novog nositelja OPG-a ili mjestu obavljanja pretežite gospodarske djelatnosti poljoprivrede.

(2) Novi nositelj OPG-a mora udovoljavati uvjetima iz članka 29. ovoga Zakona.

(3) Promjenom nositelja OPG-a prenose se sva prava i obveze koje proizlaze iz odredbi ovoga Zakona s prethodnog nositelja OPG-a na novog nositelja OPG-a.

(4) Novi nositelj OPG-a preuzima u svoje poslovne knjige cjelokupnu poslovnu aktivnost OPG-a.

(5) Na novog nositelja OPG-a prenose se svi ugovori o radu radnika OPG-a koji je predmet prijenosa uz odgovarajuću primjenu odredbi posebnog propisa o radu.

(6) Promjena nositelja OPG-a iz stavka 1. ovoga članka prijavljuje se u roku od 15 dana od nastanka promjene, podnošenjem zahtjeva za upis iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona s propisanim dokazima Agenciji za plaćanja koja o tome donosi rješenje, a po izvršnosti rješenja upisuje promjenu nositelja OPG-a u Upisnik.

Prijava aktivnosti privremenog nositelja OPG-a

Članak 37.

(1) Privremeni nositelj OPG-a prijavljuje početak aktivnosti na propisanom obrascu u roku od 15 dana od početka obavljanja aktivnosti privremenog nositelja OPG-a Agenciji za plaćanja koja promjenu upisuje u Upisnik OPG-ova, a u tom se slučaju zadržava MIBPG, sjedište i naziv OPG-a.

(2) Aktivnosti privremenog nositelja mogu trajati do određivanja pravnog sljednika OPG-a koji promjenu nositelja OPG-a prijavljuje sukladno članku 36. stavku 6. ovoga Zakona ili do nastupanja uvjeta iz članka 44. ovoga Zakona.

Promjene članova OPG-a

Članak 38.

(1) O svakoj promjeni broja članova OPG-a upisanih u Upisnik OPG-ova podnosi se u roku od 15 dana od nastanka promjene na propisanom obrascu zahtjev za upis promjene Agenciji za plaćanja, koja o zahtjevu odlučuje rješenjem.

(2) Promjena broja članova OPG-a upisuje se u Upisnik OPG-ova po izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

Ostale promjene na OPG-u

Članak 39.

(1) O svakoj promjeni u raspolaganju proizvodnim resursima upisanim u Upisnik OPG-ova podnosi se u roku od 15 dana od nastanka promjene na propisanom obrascu zahtjev za upis promjene Agenciji za plaćanja, koja o zahtjevu odlučuje rješenjem.

(2) Promjena u raspolaganju proizvodnim resursima upisanim u Upisnik OPG-ova upisuje se u Upisnik OPG-ova po izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) O svakoj promjeni vezanoj uz početak ili završetak rada izdvojenog pogona / proizvodne jedinice OPG-a podnosi se u roku od 15 dana od nastanka promjene na propisanom obrascu zahtjev za upis promjene Agenciji za plaćanja, koja o zahtjevu odlučuje rješenjem.

(4) Promjena vezana uz početak ili završetak rada izdvojenog pogona / proizvodne jedinice OPG-a upisuje se u Upisnik OPG-ova po izvršnosti rješenja iz stavka 3. ovoga članka.

Promjene u zajedničkom OPG-u

Članak 40.

(1) O istupanju fizičke osobe iz zajedničkog OPG-a ili o pristupanju nove fizičke osobe u zajednički OPG podnosi se u roku od 15 dana od nastanka promjene na propisanom obrascu zahtjev za upis promjene Agenciji za plaćanja, koja o zahtjevu odlučuje rješenjem.

(2) Promjena u broju fizičkih osoba u zajedničkom OPG-u upisuje se u Upisnik OPG-ova po izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Promjena kapaciteta zajedničkog OPG-a koja nastaje zbog istupanja fizičke osobe iz zajedničkog OPG-a ili pristupanja novih fizičkih osoba u OPG prijavljuje se na propisanom obrascu u roku od 15 dana od nastanka promjene Agenciji za plaćanja, koja o zahtjevu odlučuje rješenjem.

(4) Promjena kapaciteta zajedničkog OPG-a upisuje se u Upisnik OPG-ova po izvršnosti rješenja iz stavka 3. ovoga članka.

IX. ODGOVORNOST ZA OBVEZE OPG-a

Odgovornost nositelja i članova OPG-a

Članak 41.

(1) Za obveze koje nastaju u obavljanju gospodarske djelatnosti poljoprivrede odgovara nositelj OPG-a cjelokupnom svojom imovinom.

(2) Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv nositelja OPG-a ne može se provesti na dijelu poljoprivrednih resursa upisanih u Upisnik OPG-ova koji su nužni za obavljanje njegove gospodarske djelatnosti poljoprivrede ako mu je ta djelatnost glavni izvor sredstava za život, te u onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao gospodarske djelatnosti poljoprivrede.

(3) Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv nositelja OPG-a i članova OPG-a ne može se provesti na nekretnini koja je u vlasništvu nositelja OPG-a i članova OPG-a, a u kojoj ovršenik stanuje u opsegu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati.

(4) Kada je tražbina manja od 20.000,00 kuna, radi zaštite od ovrhe na poljoprivrednim resursima kao nekretninama ili pokretninama, prije pokretanja ovrhe temeljem dobrovoljnog pravnog posla mora se provesti postupak mirenja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje postupak mirenja.

(5) Kada OPG posjeduje žive životinje, radi osiguravanja održivosti osnovnih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, omogućava se otvaranje zaštićenog računa kojim se onemogućava pljenidba dijela novčanih sredstava nositelja OPG-a koja su namijenjena za opskrbu hranom i druge skrbi za žive životinje u visini sredstava dostatnoj na mjesečnoj razini za podmirenje uzdržnih potreba hrane i lijekova za životinje evidentirane u nadležnim registrima, a u iznosu od 1050 kuna po grlu za goveda i kopitare, 300 kuna po grlu za svinje, 225 kuna po grlu za ovce i koze te 30 kuna po kljunu za perad.

Odgovornost privremenog nositelja OPG-a

Članak 42.

(1) Prava i obveze privremenog nositelja OPG-a odnose se na odvijanje tekuće proizvodnje i privremenog su karaktera, a privremeni nositelj odgovoran je za pravilnu skrb o stoci sukladno posebnom propisu o dobrobiti životinja te za pravilnu primjenu i evidentiranje agrotehničkih zahvata ako su propisani posebnim propisima.

(2) Privremeni nositelj OPG-a ima odgovornost prema pravnim sljednicima, nasljednicima nositelja i privremeno je odgovoran da pažnjom dobroga gospodarstvenika pravilno skrbi i upravlja proizvodnim resursima OPG-a, najduže do imenovanja pravnog sljednika (preminulog) nositelja, odnosno imenovanja novog nositelja ili do prestanka rada OPG-a.

(3) Privremeni nositelj OPG-a nema odgovornost za prethodno nastale obveze (preminulog) nositelja ili za obveze za koje sukladno posebnom propisu o nasljeđivanju preuzimaju nasljednici (preminulog) nositelja.

(4) Ako privremeni nositelj OPG-a postupa protivno odredbama ovoga Zakona, odgovara cjelokupnom svojom imovinom za štetu nastalu takvim djelovanjem.

X. PRESTANAK RADA OPG-a

Odjava OPG-a

Članak 43.

(1) OPG može prestati obavljati gospodarsku djelatnost poljoprivrede:

a) odjavom po odluci nositelja OPG-a

b) odjavom zbog propasti resursa OPG-a.

(2) Odjava OPG-a u skladu sa stavkom 1. ovoga članka prijavljuje se Agenciji za plaćanja koja o tome donosi rješenje, a po izvršnosti rješenja upisuje odjavu OPG-a u Upisnik OPG-ova.

(3) Po izvršnosti rješenja iz stavka 2. ovoga članka prestaju prava i obveze nositelja OPG-a stečena temeljem ovoga Zakona.

(4) Promjena u raspolaganju proizvodnim resursima OPG-a koja nastaje prestankom rada OPG-a prijavljuje se u roku od 15 dana od podnošenja odjave iz stavka 1. točke a) ili točke b) ovoga članka Agenciji za plaćanja koja o tome donosi rješenje, a po izvršnosti rješenja promjenu upisuje u Upisnik OPG-ova.

Promjena organizacijskog oblika i/ili statusa OPG-a po sili zakona

Članak 44.

(1) Organizacijski oblik OPG-a prestaje po sili zakona:

1. smrću nositelja OPG-a ako nasljednici ne nastave djelatnosti OPG-a na temelju članka 35. ovoga Zakona

2. ako nasljednici nositelja OPG-a propuste rok iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona

3. ako nadležno tijelo utvrdi da je promjena nositelja OPG-a iz članka 36. stavka 6. ovoga Zakona prijavljena na temelju nevjerodostojnih isprava i

4. pravomoćnošću rješenja nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka (postupak stečaja potrošača nad nositeljem OPG-a).

(2) Agencija za plaćanja rješenjem utvrđuje prestanak organizacijskog oblika OPG-a po sili zakona, a po izvršnosti rješenja briše OPG iz Upisnika OPG-ova.

(3) Status OPG-a mijenja se po sili zakona:

1. ako nadležno tijelo utvrdi da su istupanjem člana OPG-a prestali postojati uvjeti za obavljanje dopunske djelatnosti i

2. ako nadležno tijelo naknadno utvrdi da je dopunska djelatnost prijavljena na temelju nevjerodostojnih isprava.

(4) Agencija za plaćanja rješenjem utvrđuje prestanak statusa OPG-a po sili zakona, a po izvršnosti rješenja briše dopunsku djelatnost i mijenja status OPG-a u Upisniku OPG-ova.

XI. ODNOS PREMA DRUGIM TIJELIMA

Dostava podataka o rješenjima

Članak 45.

(1) Agencija za plaćanja dužna je podatke o rješenjima iz članka 7. stavka 4. i članka 44. stavaka 2. i 4. ovoga Zakona u vezi s upisom i promjenom podataka u Upisniku OPG-ova dostavljati nadležnom tijelu za poslove financija, nadležnim inspekcijama u poljoprivredi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje te Državnom zavodu za statistiku i Hrvatskoj poljoprivrednoj komori.

(2) Agencija za plaćanja dužna je s tijelima iz stavka 1. ovoga članka razmjenjivati podatke o promjenama upisanim u Upisniku OPG-ova.

XII. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Upravni nadzor

Članak 46.

(1) Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi Ministarstvo.

(2) Ako Ministarstvo u provedbi upravnog nadzora utvrdi da postoje propusti ili nepravilnosti u radu Agencije za plaćanja u obavljanju javnih ovlasti povjerenih ovim Zakonom, poduzet će mjere radi njihova otklanjanja.

Inspekcijski nadzor

Članak 47.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode poljoprivredni inspektori.

Opomene i zabrane

Članak 48.

(1) Nadležni poljoprivredni inspektor rješenjem će izreći opomenu nositelju OPG-a i odrediti rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti ako u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da OPG:

– obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede suprotno rješenju iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona

– obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede proizvodnim resursima koji nisu upisani u Upisnik OPG-ova sukladno članku 12. stavku 1. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a naziv OPG-a nije vidljivo istaknut na adresi sjedišta OPG-a i na izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a u kojima se obavlja djelatnost izvan sjedišta OPG-a te na sredstvima i/ili mjestima na kojima se djelatnost obavlja ako se radi o djelatnostima na otvorenom sukladno članku 18. stavku 4. ovoga Zakona

– ne ukloni naziv OPG-a nakon prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u sjedištu, odnosno izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a sukladno članku 18. stavku 5. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku ne prijavi promjenu sjedišta OPG-a na propisan način sukladno članku 19. stavku 5. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi početak obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a, odnosno prestanak obavljanja te djelatnosti u izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a sukladno članku 20. stavku 3. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a ne vodi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u i evidenciju o pruženim uslugama OPG-a sukladno pravilniku iz članka 27. stavka 5. ovoga Zakona te o tome u propisanim rokovima ne izvještava Agenciju za plaćanja na propisan način sukladno članku 27. stavku 4. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u roku propisanom u članku 36. stavku 6. ovoga Zakona te na propisan način ne prijavi promjenu nositelja OPG-a sukladno članku 36. stavku 1. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi svaku promjenu članova OPG-a sukladno članku 38. stavku 1. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi svaku promjenu proizvodnih resursa OPG-a sukladno članku 39. stavku 1. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi promjenu vezanu uz početak ili završetak rada izdvojenog pogona / proizvodne jedinice OPG-a sukladno članku 39. stavku 3. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi promjenu članova zajedničkog OPG-a sukladno članku 40. stavku 1. ovoga Zakona i

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi promjenu kapaciteta zajedničkog OPG-a sukladno članku 40. stavku 3. ovoga Zakona.

(2) Nadležni poljoprivredni inspektor rješenjem će privremeno zabraniti OPG-u, odnosno nositelju OPG-a obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede dok ne ukloni utvrđene nedostatke, odnosno nepravilnosti ako u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da OPG obavlja dopunske djelatnosti koje nisu navedene u rješenju iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona.

(3) Mjera privremene zabrane obavljanja dopunske djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka donosi se samo za onaj dio za koji je utvrđen nedostatak, odnosno nepravilnost.

(4) Protiv rješenja nadležnog poljoprivrednog inspektora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Prekršajne odredbe

Članak 49.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1500,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj nositelj OPG-a:

1. ako naziv OPG-a vidljivo ne istakne na adresi sjedišta OPG-a i na izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a u kojima se obavlja djelatnost izvan sjedišta OPG-a te na sredstvima i/ili mjestima na kojima se djelatnost obavlja ako se radi o djelatnostima na otvorenom (članak 18. stavak 4.)

2. ako u propisanom roku ne prijavi promjenu sjedišta OPG-a na propisan način (članak 19. stavak 5.)

3. ako ne vodi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u i evidenciju o pruženim uslugama OPG-a sukladno pravilniku iz članka 27. stavka 5. ovoga Zakona te o tome u propisanim rokovima ne izvještava Agenciju za plaćanja na propisan način (članak 27. stavak 4.)

4. ako u propisanom roku iz članka 36. stavka 6. ovoga Zakona ne prijavi promjenu nositelja OPG-a na propisan način (članak 36. stavak 1.)

5. ako u propisanom roku ne prijavi svaku promjenu članova OPG-a na propisan način (članak 38. stavak 1.) i

6. ako u propisanom roku ne prijavi promjenu članova zajedničkog OPG-a na propisan način (članak 40. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1500,00 kuna kaznit će se za prekršaj nositelj OPG-a:

1. ako obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede proizvodnim resursima koji nisu upisani u Upisnik OPG-ova (članak 12. stavak 1.)

2. ako u slučaju prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u sjedištu, odnosno izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a ne ukloni naziv OPG-a (članak 18. stavak 5.)

3. ako u propisanom roku ne prijavi početak obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a, odnosno ne prijavi prestanak obavljanja te djelatnosti u izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a na propisan način (članak 20. stavak 3.)

4. ako u propisanom roku ne prijavi svaku promjenu proizvodnih resursa OPG-a na propisan način (članak 39. stavak 1.)

5. ako u propisanom roku ne prijavi promjenu vezanu uz početak ili završetak rada izdvojenog pogona / proizvodne jedinice OPG-a na propisan način (članak 39. stavak 3.) i

6. ako u propisanom roku ne prijavi promjenu kapaciteta zajedničkog OPG-a na propisan način (članak 40. stavak 3.).

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje provedbenih propisa

Članak 50.

Ministar će donijeti pravilnike iz članka 7. stavka 6., članka 8. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 2., članka 27. stavka 5. i članka 32. stavka 6. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Propisi doneseni na temelju zakona kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike koji ostaju na snazi

Članak 51.

Do stupanja na snagu provedbenih propisa iz članka 50. ovoga Zakona ostaju na snazi propisi doneseni na temelju propisa kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike:

– Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (»Narodne novine«, br. 76/14.) i

– Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 76/14. i 82/14. – ispravak).

Usklađivanje uvjeta poslovanja OPG-a

Članak 52.

(1) Postupci koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenuti povodom zahtjeva za upis u Upisnik poljoprivrednika i ostalih statusnih promjena OPG-a prema posebnom propisu kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike dovršit će se prema tom Zakonu.

(2) Fizičke osobe koje su prije stupanja na snagu ovoga Zakona upisane kao OPG u Upisnik poljoprivrednika prema zakonu kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike dužne su uskladiti svoj organizacijski oblik i status sukladno ovom Zakonu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu propisa iz članka 50. ovoga Zakona.

(3) Agencija za plaćanja će fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka pozvati da radi postupka usklađivanja i evidentiranja promjena podnesu zahtjev za upis sukladno ovom Zakonu.

(4) Fizičkoj osobi koja ne podnese zahtjev sukladno stavku 3. ovoga članka Agencija za plaćanja će ako utvrdi ispunjavanje uvjeta rješenjem donesenim po službenoj dužnosti dodijeliti organizacijski oblik OPG-a i status iz članka 17. stavka 2. točke a) ovoga Zakona.

(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, Agencija za plaćanja ako ne utvrdi ispunjavanje uvjeta fizičkoj osobi koja ne podnese zahtjev sukladno stavku 3. ovoga članka, neće rješenjem donesenim po službenoj dužnosti dodijeliti organizacijski oblik OPG-a i status iz članka 17. stavka 2. točke a) ovoga Zakona, nego će rješenjem iz članka 16. stavka 2. ovoga Zakona donesenim po službenoj dužnosti evidentirati promjenu u Upisniku poljoprivrednika.

Stupanje na snagu ovoga Zakona

Članak 53.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/147

Zagreb, 16. ožujka 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.