Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora

NN 29/2018 (28.3.2018.), Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

589

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 23. ožujka 2018. donio je

POSLOVNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA

Članak 1.

U Poslovniku Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 81/13., 113/16. i 69/17.) u članku 3. podstavci 1. i 2. brišu se.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 1.

Iza dosadašnjeg podstavka 4., koji postaje podstavak 2., dodaju se novi podstavci 3., 4. i 5. koji glase:

» – osnovno izlaganje je izlaganje govornika o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom redu sjednice Sabora

– replika je odgovor zastupnika na osnovno izlaganje

– stanka je vrijeme određeno ovim Poslovnikom radi sastanka i konzultacija kluba zastupnika o točki utvrđenog dnevnog reda sjednice Sabora.«.

Dosadašnji podstavci od 5. do 10. postaju podstavci od 6. do 11.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. riječ: »izabrani« briše se.

U stavku 4. riječ: »izabranih« briše se.

Članak 3.

U članku 5. stavku 3. riječi: »stavaka 1. i 2.« i riječ: »izabranih« brišu se.

Članak 4.

U članku 6. stavcima 1. i 3. riječ: »izabranih« briše se.

U stavku 2. riječi: »Izabrani zastupnici« zamjenjuju se riječju: »Zastupnici«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Prihvaćeno izvješće iz stavka 4. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.«.

Članak 5.

U članku 7. stavak 4. briše se.

Članak 6.

U članku 17. stavku 2. riječ: »ponašanju« zamjenjuje se riječju: »djelovanju«.

Članak 7.

Iza članka 31. dodaje se članak 31.a koji glasi:

»Članak 31.a

Zastupnicima koji nisu članovi kluba zastupnika tajnik Sabora osigurat će zajedničke prostorne i druge tehničke uvjete za rad te jednog službenika za obavljanje stručnih i administrativnih poslova.

Na službenika iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 31. ovoga Poslovnika.«.

Članak 8.

Iza članka 33. dodaje se članak 33.a koji glasi:

»Članak 33.a

Predsjednik ili potpredsjednik Sabora mogu podnijeti ostavku.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka predsjednik ili potpredsjednik Sabora prestaje obnašati dužnost danom podnošenja ostavke, a Sabor će najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja ostavke izabrati novog predsjednika odnosno potpredsjednika Sabora, u skladu s odredbama ovoga Poslovnika.

Ostavka se podnosi u pisanom obliku ili usmeno, na sjednici Sabora.

O podnesenoj ostavci se ne raspravlja niti odlučuje.«.

Članak 9.

U članku 34. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»U slučaju prestanka obnašanja dužnosti predsjednika Sabora, do izbora novog predsjednika Sabora, zamjenjuje ga potpredsjednik Sabora iz reda zastupnika koji su imali većinu prvi dan prve sjednice Sabora.«.

Članak 10.

U članku 44. stavku 4. iza riječi: »izvješćima« dodaju se riječi: »i poslovnicima«, a iza riječi: »podnose Saboru« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a o kojima Sabor odlučuje bez rasprave«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»Iznimno, izvješća iz stavka 4. ovoga članka koja podnose: Vlada Republike Hrvatske, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Hrvatska narodna banka, povjerenik za informiranje, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Državna revizija vezano za izvršenje državnog proračuna i rad Državnog ureda za reviziju, glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, pučki pravobranitelj, pravobranitelj za djecu, pravobranitelj za osobe s invaliditetom, pravobranitelj za ravnopravnost spolova raspravit će se i na sjednici Sabora.

Radno tijelo Sabora može, na temelju zaključka, predložiti da se izvješća i poslovnici tijela iz stavka 4. ovoga članka rasprave i na sjednici Sabora.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 7. i 8.

Članak 11.

U članku 47. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

» – saziva tematsku sjednicu na temelju zaključka radnog tijela te dostavlja materijal najkasnije tri dana prije održavanja tematske sjednice«.

Dosadašnji podstavci od 2. do 4. postaju podstavci od 3. do 5.

Članak 12.

Iza članka 52. dodaje se naslov iznad članka i članak 52.a koji glase:

»Javno saslušanje

Članak 52.a

Radi pribavljanja stručnih mišljenja ili šire rasprave o prijedlogu akta, pojedinih rješenja iz prijedloga ili važećeg akta ili radi razjašnjenja nekog pitanja od javnog interesa, matično radno tijelo, na temelju odluke većine članova u skladu s odredbom članka 50. stavka 1. ovoga Poslovnika, može organizirati javno saslušanje.«.

Članak 13.

U članku 87. iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

» – provodi postupak kandidiranja pravobranitelja za djecu i podnosi Saboru prijedlog za izbor«.

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 6.

Članak 14.

U članku 174. stavku 4. iza riječi: »javnošću« dodaju se riječi: »te Iskaz o procjeni učinaka propisa u skladu s posebnim propisom«.

Članak 15.

U članku 199. stavku 2. iza riječi: »klubova zastupnika« dodaju se riječi: »na čije izlaganje nije dopuštena replika«.

Članak 16.

Iza članka 207. dodaje se odjeljak D, naziv odjeljka te članak 207.a koji glase:

»ODJELJAK D – ZAKONI KOJIMA SE POTVRĐUJU MEĐUNARODNI UGOVORI

Članak 207.a

Zakoni kojima se, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, potvrđuju međunarodni ugovori donose se u pravilu u jednom čitanju, a postupak donošenja pokreće se podnošenjem konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju međunarodnog ugovora.«.

Članak 17.

U članku 228. stavku 3. druga rečenica mijenja se i glasi: »Tijekom sjednice može promijeniti redoslijed rasprave ili odlučivanja ako za pojedinu točku dnevnog reda nema izvješća nadležnih radnih tijela, predlagatelja ili Vlade.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Predsjednik Hrvatskoga sabora će u redoslijed rasprava za sljedećih sedam dana uvrstiti i rasprava će biti provedena za onu točku dnevnog reda koju pisanim zahtjevom zatraži najmanje 30 zastupnika, a koja je u dnevnom redu najmanje 60 dana. Zastupnik ima pravo potpisati samo jedan zahtjev tijekom istog mjeseca.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 18.

U članku 230. stavku 2. iza riječi: »rasprave« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »a za izlaganje u ime kluba zastupnika najkasnije do završetka izlaganja posljednjeg dotad prijavljenog kluba zastupnika«.

Članak 19.

U članku 231. stavku 2. riječi: »odgovoriti na izlaganje (replika)« zamjenjuju se riječju: »replicirati«.

Članak 20.

U članku 233. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Pravo govoriti o temi dnevnog reda za koju se prijavio gubi i predstavnik kluba zastupnika koji nije bio nazočan u dvorani kad je pozvan govoriti u ime kluba zastupnika.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Članovi kluba zastupnika čiji je predstavnik kluba izgubio pravo govoriti o temi dnevnog reda iz stavka 5. ovoga članka mogu govoriti o toj temi dnevnog reda te replicirati.«.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., iza riječi: »predstavnici klubova zastupnika« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim zastupnika iz stavaka 5. i 6. ovoga članka,«.

Članak 21.

Članak 235. mijenja se i glasi:

»Zastupniku koji se javio za repliku predsjedatelj daje riječ čim završi osnovno izlaganje zastupnika na koje želi replicirati. Replika zastupnika odnosno odgovor na repliku ne može trajati dulje od jedne minute.

Zastupnik može replicirati samo jedanput.

Zastupnik može imati najviše tri replike po jednoj točki dnevnog reda.

Zastupnik ne može replicirati predsjedatelju, predstavniku kluba zastupnika te na izlaganje zbog kojeg je predsjedatelj govorniku izrekao stegovnu mjeru.

Zastupnici iz članka 233. stavaka 4. i 5. ovoga Poslovnika također ne mogu replicirati.«.

Članak 22.

U članku 236. stavku 1. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »pola«.

Članak 23.

U članku 240. iza stavka 1. dodaju se novi stavak 2. i stavak 3. koji glase:

»Zastupniku koji nastavi postupati protivno odredbi članka 238. podstavka 4. ovoga Poslovnika predsjedatelj može izreći opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o temi o kojoj se raspravlja.

Odluka o stegovnoj mjeri iz stavka 2. ovoga članka je konačna.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 24.

U članku 245. iza riječi: »otvaranja sjednice« stavlja se zarez i dodaju riječi: »u pravilu u 9.30 sati,«.

Članak 25.

U članku 247. stavku 3. iza riječi: »provesti objedinjena rasprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako se s time složi većina nazočnih zastupnika«.

Članak 26.

U članku 248. stavku 1. na kraju rečenice iza riječi: »kluba zastupnika« dodaju se riječi: »jednom tijekom dana«.

Stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 27.

Članak 249. mijenja se i glasi:

»Predsjedatelj neće odobriti stanku za sastanak kluba zastupnika ako se zahtjev za stanku podnosi prije utvrđenoga dnevnog reda i prelaska na dnevni red.«.

Članak 28.

Iza članka 249. dodaje se naslov iznad članka i članak 249.a koji glase:

»Iznošenje stajališta kluba zastupnika

Članak 249.a

Prvi dan u tjednu rada sjednice Sabora predstavnik kluba zastupnika može zatražiti da iznese stajalište kluba zastupnika o bilo kojoj temi u vremenu između 9.30 i 10.45 sati, ostale dane u vremenu između 13.00 i 14.15 sati, a petkom nakon glasovanja.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, iznošenje stajališta kluba zastupnika može se zatražiti nakon održavanja Aktualnog prijepodneva.

Predsjedatelj daje predstavnicima kluba zastupnika riječ po redoslijedu kojim su se prijavili, a predstavnik kluba ima pravo na jedno iznošenje stajališta kluba zastupnika.

Predstavnik kluba zastupnika obrazložit će stajalište kluba zastupnika iz stavka 1. ovoga članka u izlaganju ne duljem od pet minuta, na koje nije dopuštena replika.

Iznimno, jedan od zastupnika koji nije član kluba zastupnika može zatražiti da iznese stajalište o bilo kojoj temi, u vremenu iz stavka 1. ovoga članka, najviše jednom tjedno.

Na zastupnika iz stavka 5. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga članka.«.

Članak 29.

U članku 255. stavku 2. iza riječi: »dizanjem ruke« briše se zarez i riječ: »poimeničnim«.

Stavak 5. briše se.

Članak 30.

U članku 256. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Rezultat elektroničkog glasovanja svakog zastupnika objavljuje se u glasilu Sabora.«.

Članak 31.

Naslov iznad članka 258. i članak 258. brišu se.

Članak 32.

Članak 272. mijenja se i glasi:

»Predsjednik i potpredsjednici Sabora biraju se na vrijeme do isteka zastupničkog mandata, razrješenja odnosno podnošenja ostavke.

Imenovanje i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Sabora mogu predložiti klubovi zastupnika ili najmanje 40 zastupnika.

Predsjednici, potpredsjednici te članovi radnih tijela biraju se na vrijeme do isteka zastupničkog mandata odnosno razrješenja.

Izbor, imenovanje te razrješenje predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Sabora obavlja se na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove ili na prijedlog najmanje 15 zastupnika.«.

Članak 33.

U članku 280. stavku 2. podstavku 5. iza riječi: »Saboru« dodaju se riječi: »te rezultat elektroničkog glasovanja svakog zastupnika«.

Članak 34.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-12/18-06/13

Zagreb, 23. ožujka 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.