Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka

NN 29/2018 (28.3.2018.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

596

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SASTAVA SIROVOG MLIJEKA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (»Narodne novine«, broj 27/17) u članku 21. riječi: »1. travnja 2018. godine« zamjenjuju se riječima: »1. travnja 2019. godine«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/31

Urbroj: 525-07/1743-18-2

Zagreb, 14. ožujka 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.