Pravilnik o dopuni Pravilnika o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta

NN 29/2018 (28.3.2018.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

597

Na temelju članka 23. stavka 7. i članka 51. stavka 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/11, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UPISNIKU ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA I UPISNIKU VISOKIH UČILIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta (»Narodne novine« broj: 72/04 i 80/04), u članku 8. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Za ustanove u postupku inicijalne akreditacije za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, upis u Upisnik obavlja se na temelju suglasnosti Ministarstva za osnivanje visokog učilišta i vrijedi do završetka postupka inicijalne akreditacije, a odnosi se isključivo na izvedbu studijskog programa koji ima dopusnicu i koji se izvodi temeljem ugovora s već postojećim visokim učilištem.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/00013

Urbroj: 533-08-18-0001

Zagreb, 20. ožujka 2018.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.