Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

NN 30/2018 (30.3.2018.), Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

614

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17), a slijedom Odluke o donošenju Plana upravljanja ribolovom okružujućim mrežama plivaricama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/17-01/846, urbroj: 525-13/1282-17-1, od 1. prosinca 2017. godine), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICOM PALAMIDAROM, PLIVARICOM CIPLARICOM, PLIVARICOM LOKARDAROM, PLIVARICOM IGLIČAROM I PLIVARICOM OLIŽNICOM

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– konstrukcijsko-tehničke osobine, način upotrebe, namjena i ciljane vrste okružujućih mreža plivarice palamidare, plivarice ciplarice, plivarice lokardare, plivarice igličare i plivarice oližnice (u daljnjem tekstu: male plivarice)

– prostorna i vremenska ograničenja ribolova malim plivaricama

– uvjeti i način izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru pojedinim ribolovnim alatom (u daljnjem tekstu: Odobrenje)

– kriteriji za izdavanje Odobrenja

– sadržaj obrasca Odobrenja

– uvjete pod kojima je moguće prenositi Odobrenja

– sadržaj i način vođenja Registra Odobrenja.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

ribolovna operacija – započinje paljenjem umjetne rasvjete gdje je to dozvoljeno, odnosno, polaganjem mreže u more te završava izvlačenjem stezača mreže na plovilo

plutnja obrubljujuće uže na gornjem dijelu mreže plivarice na kojemu su nanizani plovci

olovnja obrubljujuće uže na donjem dijelu mreže plivarice na kojemu su nanizani opterečivači

saka plivarice – vrećni dio mrežnog tega plivarice u kojem se pri kraju ribolovne operacije sakuplja ulov prije vađenja na plovilo

umjetna rasvjeta – rasvjeta na glavnom i pomoćnim plovilima koja se koriste u ribolovu plivaricom s ciljem privlačenja ribe na određeno područje

male plivarice – podrazumijeva okružujuće mreže plivarice palamidaru, ciplaricu, lokardaru, igličaru i oližnicu.

POSEBNE ODREDBE O KONSTRUKCIJSKO-TEHNIČKIM OSOBINAMA, NAMJENI, NAČINU UPOTREBE TE PROSTORNIM I VREMENSKIM ZABRANAMA KORIŠTENJA POJEDINIH MALIH PLIVARICA

Opće odredbe o načinu i prostornim zabranama upotrebe malih plivarica

Članak 3.

(1) Male plivarice su okružujuće mreže koje se sastoje od plutnje, olovnje i mrežnog tega. Mrežni teg se sastoji od krilnog, središnjeg i vrećnog dijela mreže (saka plivarice). Upotrebljavaju se na način da se objekt ulova zaokruži mrežom, a nakon toga se dno mreže zatvara posebnim užetom – stezačem na dnu mreže koji prolazi kroz niz prstena uzduž olovnje omogućavajući skupljanje i zatvaranje mreže.

(2) Zabranjeno je korištenje malih plivarica u akvatoriju unutar 300 metara od obale ukoliko je dubina manja od 50 metara.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, dozvoljeno je korištenje mreže plivarice ciplarice, igličare, palamidare i oližnice u akvatoriju unutar 300 metara od obale bez obzira na dubinu pod uvjetima propisanim ovim pravilnikom isključivo s plovilom kojem je izdano Odobrenje s jasnom naznakom »Odobrenje za rad unutar 300m od obale« u rubrici Napomena u obrascu Odobrenja iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(4) Zabranjen je ribolov malim plivaricama uz pomoć ronioca osim u slučajevima otpuštanja zakačenog ribolovnog alata ili podizanja izgubljenog alata o čemu je potrebno prethodno obavijestiti ribarski monitoring centar pozivom na telefonski broj dežurne službe ili slanjem elektroničke poruke na telefonski broj/adresu objavljene na web stranici ministarstva.

(5) Kod korištenja malih plivarica zabranjena je upotreba umjetne rasvjete osim ako nije drugačije propisano ovim Pravilnikom.

(6) Kod ribolova malim plivaricama dozvoljeno je uz glavno plovilo koristiti i pomoćna plovila duljine najviše do 12 m, kako slijedi:

– tri (3) pomoćna plovila u ribolovu plivaricom palamidarom;

– dva (2) pomoćna plovila u ribolovu plivaricom ciplaricom, lokardarom, igličarom i oližnicom.

Plivarica palamidara

Članak 4.

(1) Plivarica palamidara namijenjena je za ulov palamide (Sarda sarda), rumbaca (Auxis rochei), luca (Euthunnus alletteratus) i gofa (Seriola dumerilli).

(2) Minimalna veličina oka mrežnog tega plivarice palamidare je 68 mm.

(3) Maksimalna veličina oka mrežnog tega u saki plivarice palamidare je 79 mm.

(4) Maksimalna duljina plivarice palamidare je 800 m, a visina 120 m.

Plivarica ciplarica

Članak 5.

(1) Plivarica ciplarica namijenjena je za ulov cipala (Mugilidae spp.).

(2) Minimalna veličina oka mrežnog tega plivarice ciplarice je 52 mm.

(3) Maksimalna veličina oka mrežnog tega u saki plivarice ciplarice je 67 mm.

(4) Maksimalna duljina plivarice ciplarice je 600 m, a visina 85 m.

(5) Zabranjen je ribolov plivaricom ciplaricom od 1. do 30. studenoga.

Plivarica lokardara

Članak 6.

(1) Plivarica lokardara namijenjena je za ulov lokarde ili plavice (Scomber japonicus).

(2) Minimalna veličina oka mrežnog tega plivarice lokardare je 20 mm.

(3) Maksimalna veličina oka mrežnog tega u saki plivarice lokardare je 30 mm.

(4) Maksimalna duljina plivarice lokardare je 250 m, a visina 80 m.

(5) Za vrijeme obavljanja ribolova plivaricom lokardarom dozvoljeno je korištenje umjetne rasvjete maksimalne snage do 4 000 W, odnosno 1 000 LED W.

Plivarica igličara

Članak 7.

(1) Plivarica igličara namijenjena je za ulov iglice (Belone belone).

(2) Minimalna veličina oka mrežnog tega plivarice igličare je 20 mm.

(3) Maksimalna veličina oka mrežnog tega u saki plivarice igličare je 30 mm.

(4) Maksimalna duljina plivarice igličare je 250 m, a visina 50 m.

Plivarica oližnica

Članak 8.

(1) Plivarica oližnica namijenjena je za ulov olige (Atherina boyeri).

(2) Maksimalna duljina plivarice oližnice je 200 m, a visina 50 m.

(3) Za vrijeme obavljanja ribolova plivaricom oližnicom dozvoljeno je korištenje umjetne rasvjete maksimalne snage do 4 000 W, odnosno 1 000 LED W.

(4) Zabranjen je ribolov plivaricom oližnicom u razdoblju od 15. svibnja do 15. kolovoza.

(5) Ribolov plivaricom oližnicom dozvoljen je isključivo na području Novigradskog mora, u ribolovnoj zoni F2 i na području Istre zapadno od rta Crna punta, prema kartama iz Priloga 2. ovog Pravilnika.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Prilov

Članak 9.

(1) Pod namjenskim korištenjem malih plivarica smatra se ribolov u kojemu udio riba i drugih morskih organizama čiji ulov nije propisan za pojedini alat ne prelazi 30% ukupne mase ulova na iskrcaju.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ukupni udio inćuna (Engraulis encrasicolus) i srdele (Sardina pilchardus) u ulovu na plovilu kod ribolova malim plivaricama ne smije biti veći od 20% od ukup­nog ulova na iskrcaju.

(3) U smislu stavka 1 ovog članka namjenskim ulovom smatraju se i vrste iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

Iskrcaj

Članak 10.

Ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov malim plivaricama mogu iskrcavati ulov samo u lukama odobrenim od strane Ministarstva. Popis odobrenih iskrcajnih mjesta nalazi se u Prilogu 3. i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Odobrenje

Članak 11.

(1) Ne dovodeći u pitanje odredbu iz članka 18. ovoga Pravilnika, obavljanje ribolova malim plivaricama nakon 1. lipnja 2018. godine bez Odobrenja za gospodarski ribolov malim plivaricama nije dozvoljeno.

(2) Zahtjev za izdavanje Odobrenja za gospodarski ribolov na moru malim plivaricama (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi vlas­nik plovila na koje je izdana važeća povlastica u koju je upisana barem jedna mala plivarica iz članaka 4., 5., 7. i 8. ovoga Pravilnika nadležnoj Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), najkasnije do 15. travnja 2018. godine.

(3) Izdana Odobrenja vrijede od dana izdavanja do 1. travnja 2021. godine.

(4) Uz rješenje o izdavanju Odobrenja Ministarstvo izdaje i obrazac Odobrenja koji se uvijek mora nalaziti na plovilu.

(5) Ukoliko ovlaštenik ima upisano više različitih vrsta malih plivarica u povlastici, za svaku vrstu male plivarice podnosi zaseban zahtjev, te se za svaku pojedinu izdaje zasebno Odobrenje ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 12. ovog Pravilnika.

(6) Zahtjev će se odbiti ukoliko ne ispunjava odredbe propisane ovim Pravilnikom.

(7) Ukoliko nastane bilo koja promjena podataka koji su sastavni dijelovi Odobrenja, vlasnik plovila dužan je podnijeti zahtjev za promjenom podataka u Odobrenju u roku od 15 dana od nastanka promjene na temelju kojeg Ministarstvo mijenja podatke u Odobrenju sukladno odredbama ovoga Pravilnika i izdaje novi obrazac Odobrenja.

Uvjeti za izdavanje Odobrenja

Članak 12.

(1) Odobrenje se može izdati ako plovilo/vlasnik udovoljavaju sljedećim uvjetima:

1. Da je na plovilu za koje se traži Odobrenje izdana važeća povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica) s upisanom malom plivaricom oližnicom i/ili palamidarom i/ili lokardarom i/ili ciplaricom i/ili igličarom.

2. Da je tijekom razdoblja od 1. siječnja 2012. godine do 31. prosinca 2016. godine plovilo ostvarilo minimalnu ribolovnu aktivnost od 10 ribolovnih dana alatom za koji se traži odobrenje, te da su ribolovni dani zabilježeni u elektronskoj bazi podataka Informacijski sustav morskog ribarstva na temelju dostavljenih očevidnika o gospodarskom ribolovu, odnosno izvješća o ulovu.

3. Da je postavljen uređaj za praćenje plovila.

4. Da je plovilo opremljeno e-očevidnikom ili m-očevidnikom

5. Da vlasniku plovila ili ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov nisu izrečene mjere trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova.

6. Da je plovilo za koje se traži Odobrenje jednake ili manje duljine od 15 m preko svega.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 6. ovoga članka, Odobrenje se može izdati i za plovilo koje je duljine veće od 15 metara jedino za obavljanje ribolova sukladno članku 3. stavku 2. ovog Pravilnika.

(3) Ne dovodeći u pitanje odredbe Uredbe Vijeća br. 1224/2009 niti Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« 62/17.), iznimno od stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga članka, Odobrenje se može izdati za plovilo na kojemu do dana podnošenja Zahtjeva nije postavljen uređaj za praćenje plovila i/ili e-očevidnik, odnosno m-očevidnik, a za takva plovila ministarstvo će osigurati postavljanje navedenih uređaja do 1. srpnja 2018. godine.

(4) U slučajevima kada je ribolovni alat bio prenesen iz jedne povlastice u drugu povlasticu radi promjene vlasnika plovila ili zamjene plovila ili prijenosa povlastice u cijelosti ili prijenosa prava na upis pojedinačnog ribolovnog alata tijekom razdoblja iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka, Odobrenje će se izdati na plovilo upisano u povlasticu u kojoj je taj alat upisan u trenutku podnošenja Zahtjeva ukoliko su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovog članka.

(5) Za potrebe izračuna broja ribolovnih dana iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka, u slučajevima iz stavka 4. ovoga članka, broj ribolovnih dana određivat će se na način da se ribolovni dani ostvareni s prethodnim plovilom pripisuju plovilu u čiju je povlasticu alat upisan u trenutku podnošenja Zahtjeva.

(6) Iznimno od stavka 1. točaka 2. – 7. ovoga članka, na zahtjev vlasnika plovila izdat će se Odobrenje vlasnicima plovila koja u povlastici imaju upisanu mrežu plivaricu lokardaru ili koji je upišu sukladno Pravilniku kojim se regulira povlastica za gospodarski ribolov.

(7) Ne dovodeći u pitanje odredbe Uredbe Vijeća br. 1224/2009 niti Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« 62/17.), iznimno od stavka 3. ovoga članka Odobrenje za ribolov plivaricom lokardarom se može izdati bez obveze ugradnje uređaja za praćenje i uređaja za elektronski očevidnik ukoliko na isto plovilo nije izdano Odobrenje niti za jedan drugi alat koji podliježe obvezi izdavanja Odobrenja.

(8) Ministarstvo može prije ili nakon izdavanja Odobrenja pismenim putem najaviti pregled plovila te alata i opreme kako bi se utvrdilo je li plovilo na odgovarajući način opremljeno za obavljanje ribolova alatom za koji se izdaje Odobrenje. Pregled plovila obavljaju službenici Ministarstva – Uprave ribarstva te o pregledu sastavljaju zapisnik. Po izvršenom pregledu službenici Ministarstva – Uprave ribarstva označit će pregledane alate.

Kriteriji odabira

Članak 13.

(1) Odobrenja za ribolov sukladno članku 3. stavku 3. ovoga Pravilnika se izdaju za ograničeni broj plovila, i to za najviše:

– 20 plovila za ribolov s plivaricom palamidarom

– 17 plovila za ribolov s plivaricom ciplaricom

– 10 plovila za rad s plivaricom oližnicom

– 5 plovila za ribolov s plivaricom igličarom

(2) Ukoliko je broj plovila koja udovoljavaju uvjetima iz članka 12. ovoga Pravilnika za izdavanje Odobrenja veći od maksimalnog broja iz stavka 1. ovoga članka, Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka će se izdati plovilima s većim brojem ribolovnih dana.

(3) Za potrebe izračuna broja ribolovnih dana iz stavka 2. ovoga članka smatra se da je ribolovni dan svaki dan kad je plovilo za koje se traži Odobrenje obavljalo ribolov alatom za koji traži Odobrenje tijekom referentnog razdoblja iz članka 12. stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju da više plovila ima isti broj ribolovnih dana prednost ima ono plovilo koje u referentnom razdoblju ima veći postotak vrsta čiji se ulov smatra namjenskim korištenjem alata u ukupnom ulovu ostvarenom navedenim alatom sukladno podatcima dostupnim u elektronskoj bazi podataka Informacijski sustav morskog ribarstva na temelju dostavljenih očevidnika o gospodarskom ribolovu, odnosno izvješća o ulovu.

Oblik i sadržaj Odobrenja

Članak 14.

(1) Oblik i sadržaj Odobrenja propisan je na obrascu koji je tiskan u Prilogu 4. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Obrazac Odobrenja je formata A5 (148x210 mm), a ispisuje se elektronički na propisanom obrascu računalnim ispisom te se plastificira.

Registar Odobrenja

Članak 15.

(1) Registar Odobrenja vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom »Registar odobrenja za gospodarski ribolov na moru«.

(2) U Registar Odobrenja upisuju se sljedeći podaci:

1. Tijelo koje je izdalo Odobrenje, klasifikacijska oznaka, urudžbena oznaka, mjesto i datum te serijski broj Odobrenja

2. Podatci o plovilu za koje je izdano Odobrenje

3. Ribolovni alati i zone u kojima je dopuštena upotreba navedenih alata

4. Promjene podataka upisanih u Odobrenju

5. Prestanak važenja Odobrenja i obrazloženje prestanka važenja

6. Oduzimanje Odobrenja i obrazloženje o oduzimanju

7. Datum pokretanja upravnog spora

8. Odluka Upravnog suda, broj i datum

9. Napomene.

Prijenos Odobrenja

Članak 16.

(1) Prijenos Odobrenja s jednog plovila na drugo plovilo dopušten je u slučaju:

1. zamjene plovila na koje je izdana povlastica za gospodarski ribolov kod istog vlasnika plovila, odnosno prodajom ili darovanjem povlastice, sukladno odredbama pravilnika kojim se regulira povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registar povlastica.

2. prijenosa prava na upis male plivarice i pripadajućih ribolovnih zona iz jedne povlastice za gospodarski ribolov u drugu povlasticu, sukladno odredbama pravilnika kojim se regulira povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registar povlastica.

3. kad vlasnik jednog plovila na kojeg je izdano Odobrenje zatraži prijenos Odobrenja na drugo plovilo na koje je izdana povlastica za gospodarski ribolov i koje u povlastici ima upisanu istu malu plivaricu pod uvjetom da plovilo na koje se prenosi Odobrenje nije veće po veličini izraženoj u GT i snazi porivnog stroja izraženoj u kW.

(2) Prijenos Odobrenja iz stavka 1. ovoga članka izvršit će se ukidanjem Odobrenja izdanog na staro plovilo i izdavanjem Odobrenja na novo plovilo s pravima na isti ribolovni alat, ribolovne zone i rok valjanosti iz ukinutog Odobrenja.

(3) Nakon izdavanja Odobrenja nije dozvoljeno ukidanje Odobrenja izdanih na dva ili više plovila radi izdavanja Odobrenja na novo plovilo.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom (»Narodne novine« br. 116/15.).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredbe o obavljanju ribolova sukladno članku 3. stavku 3. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu 1. lipnja 2018. godine.

Klasa: 011-02/18-01/23
Urbroj: 525-13/1282-18-1
Zagreb, 8. ožujka 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

VRSTE ČIJI SE ULOV SMATRA NAMJENSKIM KORIŠTENJEM ALATA

A) plivaricom palamidarom:

– škaram (Sphyraena sphyraena)

– strijelka (Pomatomus saltatrix)

– salpa (Sarpa salpa)

b) plivaricom ciplaricom:

– salpa (Sarpa salpa),

– ušata (Oblada melanura)

– škaram (Sphyraena sphyraena)

– strijelka (Pomatomus saltatrix)

– palamida (Sarda sarda)

– luc (Euthunnus alletteratus).

c) plivaricom lokardarom:

– skuša (Scomber scombrus)

– šarun (Trachurus trachurus i Trachurus mediterraneus)

– iglica (Belone belone)

– srdela golema (Sardinella aurita).

d) plivaricom igličarom:

– bukva (Boops boops)

– gavun (Atherina hepsetus)

– škaram (Sphyraena sphyraena).

e) plivaricom oližnicom:

– gavun (Atherina hepsetus).

PRILOG 2.

PODRUČJA ZA RIBOLOV PLIVARICOM OLIŽNICOM

PRILOG 3.

POPIS ISKRCAJNIH MJESTA

R. br.Iskrcajno mjestoŽupanija
1.TrstenikDubrovačko-neretvanska županija
2.BrnaDubrovačko-neretvanska županija
3.CavtatDubrovačko-neretvanska županija
4.MolunatDubrovačko-neretvanska županija
5.LumbardaDubrovačko-neretvanska županija
6.SlanoDubrovačko-neretvanska županija
7.Šipanska lukaDubrovačko-neretvanska županija
8.SuđurađDubrovačko-neretvanska županija
9.LovišteDubrovačko-neretvanska županija
10.Dubrovnik – GružDubrovačko-neretvanska županija
11.Vela LukaDubrovačko-neretvanska županija
12.KraljevicaPrimorsko-goranska županija
13.CrikvenicaPrimorsko-goranska županija
14.KrkPrimorsko-goranska županija
15.Sveta FuskaPrimorsko-goranska županija
16.Mali LošinjPrimorsko-goranska županija
17.Mošćenička DragaPrimorsko-goranska županija
18.RabPrimorsko-goranska županija
19.CresPrimorsko-goranska županija
20.RijekaPrimorsko-goranska županija
21.NovaljaLičko-senjska županija
22.ŠibenikŠibensko-kninska županija
23.PrimoštenŠibensko-kninska županija
24.TribunjŠibensko-kninska županija
25.MurterŠibensko-kninska županija
26.JezeraŠibensko-kninska županija
27.RogoznicaŠibensko-kninska županija
28.RaslinaŠibensko-kninska županija
29.VinišćeSplitsko-dalmatinska županija
30.Seget DonjiSplitsko-dalmatinska županija
31.K. Sućurac – BrižineSplitsko-dalmatinska županija
32.MakarskaSplitsko-dalmatinska županija
33.DrvenikSplitsko-dalmatinska županija
34.MilnaSplitsko-dalmatinska županija
35.SumartinSplitsko-dalmatinska županija
36.Hvar – ViraSplitsko-dalmatinska županija
37.VisSplitsko-dalmatinska županija
38.KomižaSplitsko-dalmatinska županija
36.SupetarSplitsko-dalmatinska županija
37.BolSplitsko-dalmatinska županija
41.HvarSplitsko-dalmatinska županija
42.SućurajSplitsko-dalmatinska županija
43.Stari GradSplitsko-dalmatinska županija
44.ZavalaSplitsko-dalmatinska županija
45.VrbovskaSplitsko-dalmatinska županija
46.Zadar – GaženicaZadarska županija
47.Biograd – glavni mulZadarska županija
48.Kali vela lamjanaZadarska županija
49.PašmanZadarska županija
50.Molat – lučinaZadarska županija
51.SaliZadarska županija
52.PrivlakaZadarska županija
53.ŠimuniZadarska županija
54.Zadarska županija
55.SilbaZadarska županija
56.OlibZadarska županija
57.IstZadarska županija
58.Veli ratZadarska županija
59.BibinjeZadarska županija
60.NovigradZadarska županija
61.PlominIstarska županija
62.PorečIstarska županija
63.VrsarIstarska županija
64.UmagIstarska županija
65.KarigadorIstarska županija
66.Rovinj ValdiboraIstarska županija
67.MedulinIstarska županija
68.Pula – gat ČađavicaIstarska županija


PRILOG 4.