Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno

NN 30/2018 (30.3.2018.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

617

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12. Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 148/13. i 94/14.), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTI ŠUMARSKIH RADOVA, MINIMALNIM UVJETIMA ZA NJIHOVO IZVOĐENJE TE RADOVIMA KOJE ŠUMOPOSJEDNICI MOGU IZVODITI SAMOSTALNO

Članak 1.

U Pravilniku o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (»Narodne novine«, br. 16/15.) u članku 5. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) U izvanrednim okolnostima kada je za neko područje proglašena elementarna nepogoda, prilikom izvođenja šumarskog rada doznake stabala kada se ne provodi odabir stabala za sječu (vjetroizvale), već se provodi izmjera i obilježba stradale drvne mase, a sve u svrhu otklanjanja i sanacije šteta na šumama u vlasništvu Republike Hrvatske i šumama šumoposjednika uzrokovanih elementarnom nepogodom, evidentirana drvna masa od dana proglašenja elementarne nepogode do dovršetka evidentiranja, neće se izvoditeljima šumarskih radova ubrajati u realiziranu drvnu masu u smislu točke 8. Priloga ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/14
Urbroj: 525-11/1061-18-1
Zagreb. 16. ožujka 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić dipl. iur., v. r.