Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 30/2018 (30.3.2018.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

622

Na osnovi odredaba članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 22. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine uz suglasnost ministra zdravstva, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17. i 73/17.- ispravak) u članku 22. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Tim bez nositelja» iz stavka 5. ovoga članka ugovara se u slučaju kumulativno ispunjenih sljedećih uvjeta:

– ordinacija se nalazi na području na kojem mreža nije popunjena u skladu s potrebnim brojem timova utvrđenim mrežom

– ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici koji provode zdravstvenu zaštitu na području na kojem se osniva »tim bez nositelja» imaju za sebe opredijeljen standardni ili veći broj osiguranih osoba od standardnog broja potrebnog po timu, odnosno na području na kojem se osniva »tim bez nositelja« ne postoji ugovorna zdravstvena ustanova/privatni zdravstveni radnik koji provodi zdravstvenu zaštitu u djelatnosti u kojoj se osniva »tim bez nositelja«

– dom zdravlja osnovom ugovora o radu nema zaposlenog doktora koji bi mogao biti nositelj tima«.

Dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 7., 8. i 9.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 7.«.

Članak 2.

U članku 30. stavku 1. broj: »250« zamjenjuje se brojem: »400«.

Članak 3.

Tablica iz članka 46. mijenja se i glasi:

»

Županija/Grad ZagrebBroj timova
Bjelovarsko-bilogorska12
Brodsko-posavska11
Dubrovačko-neretvanska21
Grad Zagreb48
Istarska20
Karlovačka18
Koprivničko-križevačka10
Krapinsko-zagorska16
Ličko-senjska14
Međimurska8
Osječko-baranjska24
Požeško-slavonska8
Primorsko-goranska24
Sisačko-moslavačka18
Splitsko-dalmatinska36
Šibensko-kninska17
Varaždinska15
Virovitičko-podravska10
Vukovarsko-srijemska17
Zadarska21
Zagrebačka29
Ukupno397

«.

Članak 4.

U Tablici iz članka 63. stavka 2. podaci pod šiframa OM095, OM154, OM200, OM214, OM215, OM226 OM227 i OM228 mijenjaju se i glase:

»

OM095Pregled neopredijeljene osigurane osobe – migrirajuće1uz OM095 ne može se bilježiti/obračunati niti jedan drugi postupak. Obvezno je izdavanje nalaza/povijest bolesti te arhiviranje istog u ordinaciji. Pregled se može bilježiti/obračunati isključivo za osigurane osobe Zavoda koje zdravstvenu zaštitu koriste privremeno izvan mjesta sjedišta ordinacije izabranog doktora ukoliko je udaljenost od sjedišta ordinacije izabranog doktora veća od 50 km Pregled se može zaračunati isključivo za osigurane osobe Zavoda koje se privremeno nalaze na području izvan sjedišta ordinacije izabranog doktora i to u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutni poremećaji koji zahtijevaju terapijsko zbrinjavanje i sl.)K1,00
OM154Površinska, lokalna anestezija 
K0,26
OM200Standardna elektrokardiografija s očitanjem nalaza²Obavezno dokumentiranje nalazaK0,72
OM214Repozicija i imobilizacija prijeloma ključne kosti, nadlaktice, podlakticeobvezno je dokumentiranje nalazaK0,80
OM215Repozicija i imobilizacija prijeloma kosti natkoljenice, potkoljeniceobvezno je dokumentiranje nalazaK1,72
OM226Pulsna oksimetrijaobvezno dokumentiranje medicinske indikacijeK0,38
OM227Dermoskopija u slučaju horizontalnog upućivanje u skupnoj praksi² 
P0,96
OM228Krioterapija do 3 mjesta u slučaju horizontalno upućivanje u skupnoj praksi² 
K0,77

«.

Članak 5.

U Tablici iz članka 70. stavka 2. podaci pod šiframa PD102, PD103, PD146, PD157, PD158, PD 174, PD200, PD206, PD208 i PD300 mijenjaju se i glase:

»

PD102Prva kućna posjeta u palijativnoj skrbi²Prva kućna posjeta u palijativnoj skrbi uz pregled psihičkog, somatskog i funkcionalnog statusa po organskim sustavima, uključujući savjetovanja s roditeljima/starateljem te psihološku podršku; uz PD102 ne može se zaračunati PD104, PD105, PD108 niti uz bilo koji drugi pregled (PD001, PD002, PD025, PD029, PD030, PD031, PD100, PD101, PD112, PD163, PD165, PD169); može se obračunati jednom u danu i to samo osiguranoj osobi koja je evidentirana u koordinacijskom centru palijativne skrbi ako je isti uspostavljenK3,85
PD103Kontrolna kućna posjeta u palijativnoj skrbi²Kontrolna kućna posjeta u palijativnoj skrbi uz pregled psihičkog, somatskog i funkcionalnog statusa po organskim sustavima, uključujući savjetovanja s roditeljima/starateljem te psihološku podršku; uz PD102 ne može se zaračunati PD104, PD105, PD109 niti uz bilo koji drugi pregled (PD001, PD002, PD025, PD029, PD030, PD031, PD100, PD101, PD102, PD112, PD163, PD165, PD169); može se obračunati jednom u danu i to samo osiguranoj osobi koja je evidentirana u koordinacijskom centru palijativne skrbi ako je isti uspostavljenK2,40
PD146Površinska, lokalna anestezija 
K0,26
PD157Repozicija zglobova ramena, lakta, interkarpalnih i karpometakarpalnih kostiju, patele, koljena, meniskusa, stopalaobvezno evidentiranje u medicinskoj dokumentaciji indikacije za repoziciju i lokacije. Postupak PD157 može se bilježiti/obračunati samo jednom u danu za istu lokacijuK0,80
PD158Repozicija i imobilizacija prijeloma ključne kosti, nadlaktice, podlakticeobvezno evidentiranje u medicinskoj dokumentaciji indikacije za repoziciju i lokacije. Postupak PD158 može se bilježiti/obračunati samo jednom u danu za istu lokacijuK1,72
PD174Pregled neopredijeljene osigurane osobe – migrirajuće1uz PD174 ne može se bilježiti/obračunati niti jedan drugi postupak. Obvezno je izdavanje nalaza/povijest bolesti te arhiviranje istog u ordinaciji. Pregled se može bilježiti/obračunati isključivo za osigurane osobe Zavoda koje zdravstvenu zaštitu koriste privremeno izvan mjesta sjedišta ordinacije izabranog doktora (grada/općine) i to u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutni poremećaji koji zahtijevaju terapijsko zbrinjavanje i sl.)K1,00
PD200Standardna elektrokardiografija s očitanjem nalazaObavezno dokumentiranje nalazaK0,72
PD206Krioterapija do 3 mjesta2primjenjuje se kod virusnog oboljenja kože i potkožnog tkiva i isključuje krioterapiju benignih promjena kože sukladno čl. 34. ZOZO, obvezno je dokumentiranje nalazaK0,77
PD208Odstranjivanje stranih tijela sa sluznice i iz mekih tkiva (uključuje anesteziju i opskrbu rane)obvezno je dokumentiranje nalazaK1,85
PD300Pretraga ultrazvukom kukova²obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalazaK1,31


«.

Članak 6.

U Tablici iz članka 77. stavka 2. podaci pod šiframa GI114, GI119 i GI207 mijenjaju se i glase:

»

GI114Transabdominalni ginekološki ultrazvuk (TAS)obvezno evidentiranje nalazaP2,06
GI119Pregled neopredijeljene osigurane osobe – migrirajuće1Uz GI119 ne može se bilježiti/obračunati niti jedan drugi postupak. Obvezno je izdavanje nalaza/povijest bolesti te arhiviranje istog u ordinaciji. Pregled se može bilježiti/obračunati isključivo za osigurane osobe Zavoda koje zdravstvenu zaštitu koriste privremeno izvan mjesta sjedišta ordinacije izabranog doktora (grada/općine) i to u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutni poremećaji koji zahtijevaju terapijsko zbrinjavanje i sl.)K1,00
GI207Površinska lokalna anestezija 
K0,26

«.

Iza postupka pod šifrom GI119 dodaje se nova šifra GI120 sa sljedećim s podacima:

»

GI120Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika (tiskanica 1IN Zahtjeva za invalidsku mirovinu) 
K4,81

«.

Članak 7.

Članak 90. mijenja se i glasi:

»(1) Cijena provođenja ugovorene zdravstvene njege utvrđuje se primjenom dijagnostičko-terapijskih postupaka za zdravstvenu njegu kako slijedi:

Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – zdravstvena njega

(2) Maksimalni godišnji iznos sredstava iskazan za izvršenu zdravstvenu njegu po medicinskoj sestri/medicinskom tehničaru za djelatnost zdravstvene njege može iznositi 129.638,88 kuna«.

Članak 8.

U Tablici 2.2. iz članka 99. stavka 3. podaci pod šiframa: AL001, AL004, AL005, AL006, AL007, DT100, DT101, DT102, DT103, DT011, EN018, FT022, GE021, GE037, JK001, JK004, JK005, JK006, JK007, JK008, JK009, JK010, JK011, JK016, JK018, JK019, JK020, JK021, JK022, JK023, JK026, JK027, JK028, JK029, JK030, JK031, JK032, JK033, JK034, JK035, JK036, JK037, JK038, JK039, JK040, JK041, JK042, JK043, JK044, JK045, JK046, JK047, JK048, JK049, JK050, JK051, JK052, JK053, JK054, JK055, JK060, JK065, JK066, JK070, JK071, KR008, LB564, LG102, LG103, LG104, LG105, LG106, LG211, LG212, LM129, LT036, NM080, NM081, NM088, NM089, NM090, NM091, NM092, NM093, NM094, NM095, NM096, NM097, NM098, NM099, NM100, NM102, NM103, NM104 NM105, NM106, NM107, NM108, NM109, NM110, NM111, NM112, NM113, NM114, NM115, NM116, NM117, NM118, NM119, NM120, NM121, NM122, NM123, NM124, NM125, NM126, NM127, NM128, NM129, NM130, NM131, NM132, NM133, NM134, NM135, NM136, NM143, OL002, OL003, OL020, OL021, OR002, OR003, OR004, OR005, OR048, PE071, PE072, RD025, RD026, RD028, RD029, RD030, RD031, RD032, RD033, SK001, SK002, SK022, SK053, SK054, SK055, SK117, SK118, UL029, ZS053 i ZS054 mijenjaju se i glase:

»

Šifra DTP-aNaziv DTP-aOpis DTP-aFusnote DTP-aKoeficijent */**
AL001Kožni alergijski testovi za određivanje preosjetljivosti s brzom reakcijom (inhalacijski/nutritivni)Ubodni prick test ili intradermalni test. Uključuje testiranje, očitovanje i vrednovanje testova. Ne uključuje set alergijskih ekstrakata. Može se obračunati po setu alergena jednom za inhalacijske i/ili jednom za nutritivne alergene.11, 182,17
AL004HiposenzibilizacijaObračunava se po dolasku. Ne uključuje trošak alergena. Ne može se obračunati uz AL005.11, 183,25
AL005Specifična imunoterapija alergoidom, jedna aplikacijaNe može se obračunati uz AL004. Ne uključuje alergoid11, 180,97
AL006Kožni intradermalni alergijski testovi za određivanje preosjetljivosti s kasnom reakcijomNe uključuje set alergijskih ekstrakata gljivica (arikofitin, kandidin i drugi).9, 11, 180,85
AL007Kožni alergijski testovi za određivanje kontaktne preosjetljivosti, test lijepljenjemUključuje testiranje i očitavanje testova. Ne uključuje set standardnih i profesionalnih alergena.9, 11, 180,97
DT100Prvi jednostavni pregled doktora dentalne medicine specijalista/subspecijalistaPregled dr. med. dent. spec./subspec. uključuje uzimanje anamneze, dijagnostičke metode pregleda zubi i sluznice usne šupljine specifične za struku (test vitaliteta zuba, oralne kliničke testove, gingivalni indeks, test vitopresije, određivanje i zapis paradontnog statusa i sl.), očitanje svih snimki čeljusti i zuba te nalaza izvršenih dijagnostičkih postupaka, druge jednostavne neivazivne postupke specifične za struku, analizu i vođenje medicinske dokumentacije, davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ponovno se može obračunati za istu osiguranu osobu za istu kategoriju bolesti po isteku 6 mjeseci od prethodnog pregleda (prvog ili kontrolnog). Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom pregleda, osim antiseptika i dezinficijensa. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.11, 181,52
DT101Kontrolni jednostavni pregled doktora dentalne medicine specijalista/subspecijalistaPregled dr. med. dent. spec./subspec. uključuje uzimanje anamneze, dijagnostičke metode pregleda zubi i sluznice usne šupljine specifične za struku (test vitaliteta zuba, oralne kliničke testove, gingivalni indeks, test vitopresije, određivanje i zapis paradontnog statusa i sl.), očitanje svih snimki čeljusti i zuba te nalaza izvršenih dijagnostičkih postupaka, druge jednostavne neivazivne postupke specifične za struku, analizu i vođenje medicinske dokumentacije, davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom pregleda, osim antiseptika i dezinficijensa.11, 181,33
DT102Prvi složeni pregled doktora dentalne medicine specijalista/subspecijalistaPregled dr. med. dent. spec./subspec. uključuje uzimanje anamneze, dijagnostičke metode pregleda zubi i sluznice usne šupljine specifične za struku (test vitaliteta zuba, oralne kliničke testove, gingivalni indeks, test vitopresije, određivanje i zapis paradontnog statusa i sl.), očitanje svih snimki čeljusti i zuba te nalaza izvršenih dijagnostičkih postupaka, druge jednostavne neivazivne postupke specifične za struku, analizu i vođenje medicinske dokumentacije, davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ponovno se može obračunati za istu osiguranu osobu za istu kategoriju bolesti po isteku 6 mjeseci od prethodnog pregleda (prvog ili kontrolnog). Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom pregleda, osim antiseptika i dezinficijensa. Prosječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.11, 182,54
DT103Kontrolni složeni pregled doktora dentalne medicine specijalista/subspecijalistaPregled dr. med. dent. spec./subspec. uključuje uzimanje anamneze, dijagnostičke metode pregleda zubi i sluznice usne šupljine specifične za struku (test vitaliteta zuba, oralne kliničke testove, gingivalni indeks, test vitopresije, određivanje i zapis paradontnog statusa i sl.), očitanje svih snimki čeljusti i zuba te nalaza izvršenih dijagnostičkih postupaka, druge jednostavne neivazivne postupke specifične za struku, analizu i vođenje medicinske dokumentacije, davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom pregleda, osim antiseptika i dezinficijensa.11, 181,87
DT011Kirurška revizija susjednih dijelova parodoncija nakon ekstrakcijePo revidiranom susjednom zubu. Troškovi regenerativnih materijala nisu uključeni. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.11, 183,42
EN018CGSM – kontinuirano mjerenje glikemije uz postavljanje senzoraPotrebno prethodno odobrenje specijalista endokrinologa-dijabetologa Referentnog centra za dijabetes ili KBC-a. Uključuje edukaciju osigurane osobe/roditelja, postavljanje i skidanje senzora, očitanje nalaza od strane dr. med. spec. Može se obračunati samo jednom (svi dolasci, postavljanje i skidanje senzora su uključeni u cijenu). Ne može se obračunati uz EN006.9, 1815,51
FT022Propisivanje i kontrola funkcionalnosti ortopedskih pomagalaUključuje korekciju ortopedskih pomagala.9, 180,84
GE021Endoskopsko umetanje stenta u jednjak ili kolonNe uključuje trošak stenta i žice za uvođenje savary-giliard dilatatora. Ne uključuje postupak gastroskopije, radiološke dijagnostike i anesteziju. Ne može se obračunati uz GE019 i GE020.9, 11, 1833,03
GE037Implantacija stenta u koledokus ili pankreatikusUključuje postavljanje samoširećeg metalnog stenta ili plastičnog stenta u koledokus ili pankreatikus. Ne uključuje endoskopsku retrogradnu pankreatografiju/endoskopsku retrogradnu kolangiografiju (ERC/ERP), papilotomiju i dilataciju. Ne uključuje trošak stenta i žica vodilica.9, 11, 181,62
JK001Postupci zbog strabizma 
2, 9, 13, 18, 2065,61
JK004Operacija katarakteUključuje predoperativnu obradu i pregled. Predoperativna obrada uključuje: uzimanje anamneze, određivanje vidne oštrine bez i s korekcijom, keratometriju na auto-kerato-refraktometru, keratometriju te izračun jakosti leće na IOL Master 700, pregled na biomikroskopu, mjerenje očnog tlaka aplanacijskom metodom, pregled fundusa u midrijazi, ultrazvučnu biometriju oka te izračun leće ultrazvučnom metodom, ECHO B-scan, tj. UZV oba oka te ostale postupke po potrebi. Vrstu intraokularne leće određuje dr. med. spec. oftalmologije i optometrije.2, 9, 13, 18, 2067,6
JK005Tonzilektomija i/ili adenoidektomija 
2, 9, 13, 18, 2053,4
JK006Miringotomija s umetanjem cjevčice 
2, 9, 13, 18, 2045,77
JK007Operativni ispravak klempavih uški 
2, 9, 13, 18, 2074,74
JK008Operacija karpalnog kanala 
2, 9, 13, 18, 2030,51
JK009Operacija Dupuytrenove kontrakture 
2, 9, 13, 18, 2090,03
JK010Odstranjenje unutarnjeg fiksatora ili koštanog implantata 
2, 9, 13, 18, 2063,46
JK011Artroskopija 
2, 9, 13, 18, 2059,51
JK016Operacija ingvinalne/femoralne/umbilikalne hernije 
2, 9, 13, 18, 2082,4
JK018Laparoskopska kolecistektomija 
2, 9, 13, 18, 20151,07
JK019Postavljanje ligature na venu i njezino uklanjanje (stripping) 
2, 9, 13, 18, 2065,61
JK020Hemoroidektomija/Ekscizija pilonidalne ciste 
2, 9, 13, 18, 2067,14
JK021Ligatura hemoroidalnih arterija 
2, 9, 13, 18, 20135,77
JK022Ekscizija analne fistule 
2, 9, 13, 18, 20135,77
JK023LETZ, postupci na rodnici, grliću maternice i stidnici 
2, 9, 13, 18, 2038,15
JK026Pobačaj/kiretaža/histeroskopija 
2, 9, 13, 18, 2020,33
JK027Obrezivanje (cirkumcizija) s frenuloplastikom 
2, 9, 13, 18, 2016,78
JK028Transuretralna resekcija ili transuretralna incizija prostate 
2, 9, 13, 18, 20128,5
JK029Endoskopska aplikacija antirefluksnog sredstva u liječenju vezikoureteralnog refluksa VUR-a djeteta – jednostrana ili obostranaNe uključuje trošak antirefluksnog sredstva.2, 9, 11, 13, 2042,48
JK030Laserkoagulacija vaskularnih anomalijaSamo u dječjoj dobi.2, 9, 13, 2042,84
JK031Ekscizija dermoidne cisteSamo u dječjoj dobi.2, 9, 13, 2059,06
JK032Ekstirpacija preaurikularnog privjeskaSamo u dječjoj dobi.2, 9, 13, 2050,42
JK033Laserkoagulacija vaskularnih promjena glave i vrataSamo u dječjoj dobi.2, 9, 13, 2049,34
JK034Ekscizija vaskularne malformacijeSamo u dječjoj dobi.2, 9, 13, 2098,1
JK035Biopsija rektumaSamo u dječjoj dobi.2, 9, 13, 2053,11
JK036Discizija sinehija i priraslica vulveSamo u dječjoj dobi.2, 9, 13, 2046,63
JK037Zahvati na himenuImperforirani himen, septum himena, polipi himena. Samo u dječjoj dobi na indikaciju dr. med. spec. ginekologije i opstetricije.2, 9, 13, 2046,52
JK038Plastika vulveSamo u dječjoj dobi.2, 9, 13, 2058,33
JK039Repozicija nosaSamo u dječjoj dobi.2, 9, 13, 2039,79
JK040Dakrocistorinostomija 
2, 9, 13, 18, 2063,64
JK041Laparoskopska Salpingektomija/Adneksektomija 
2, 9, 13, 18, 20108,17
JK042Laparoskopska sterilizacija 
2, 9, 13, 18, 2054,24
JK043Ahilotenotomija 
2, 9, 13, 18, 2077,88
JK044Opuštanje gastroknemijusa (Strayer) 
2, 9, 13, 18, 2077,88
JK045Otvorena ahilotenoplastika 
2, 9, 13, 18, 2077,88
JK046Mekotkivna korekcija deformiteta palca stopala 
2, 9, 13, 18, 2082,21
JK047Korekcija deformiteta prstiju stopala 
2, 9, 13, 18, 2082,21
JK048Odstranjenje Mortonovog neurinoma 
2, 9, 13, 18, 2098,07
JK049Odstranjenje koštanog tumoraOdnosi se na složene kirurške zahvate koji se izvode u operacijskoj sali, a koje je moguće provesti u okviru jednodnevne kirurgije2, 9, 13, 18, 2057,69
JK050Odstranjenje mekotkivnih tumoraOdnosi se na složene kirurške zahvate koji se izvode u operacijskoj sali, a koje je moguće provesti u okviru jednodnevne kirurgije2, 9, 13, 18, 2077,88
JK051Discizija A1 ligamenta šake 
2, 9, 13, 18, 20103,84
JK052Osteosinteza skafoidne kosti 
2, 9, 13, 18, 20112,5
JK053Artroskopska stabilizacija ramena 
2, 9, 13, 18, 20119,71
JK054Artroskopska subakromijalna dekompresija 
2, 9, 13, 18, 20119,71
JK055Artroskopska tenodeza bicepsa 
2, 9, 13, 18, 20119,71
JK060Endovenozna laserska ablacija veneUključuje UZV/dopler arterija ili vena gornjih i donjih ekstremiteta.2, 9, 13, 18, 2079,64
JK065Pars plana vitrektomijaUključuje predoperativnu obradu i preglede.2, 9, 13, 18, 20180,83
JK066Pars plana vitrektomija kombinirana s operacijom katarakteUključuje predoperativnu obradu i preglede. Predoperativna obrada uključuje: uzimanje anamneze, određivanje vidne oštrine bez i s korekcijom, keratometriju na auto-kerato-refraktometru, keratometriju te izračun jakosti leće na IOL Master 700, pregled na biomikroskopu, mjerenje očnog tlaka aplanacijskom metodom, pregled fundusa u midrijazi, ultrazvučnu biometriju oka te izračun leće ultrazvučnom metodom, ECHO B-scan, tj. UZV oba oka te ostale postupke po potrebi. Vrstu intraokularne leće određuje dr. med. spec. oftalmologije i optometrije.2, 9, 13, 18, 20220,29
JK070Kriobiopsija pluća u općoj anesteziji 
2, 9, 13, 18, 2031,36
JK071Kriobiopsija pluća i bronhoalveolarna lavaža u općoj anesteziji 
2, 9, 13, 18, 2041,26
KR008Kirurška obrada rane, nije drugdje navedenoUključuje pregled, lokalnu anesteziju, šivanje i previjanje. Ne uključuje jednokratnu oblogu od 3-D pjene s dod.akt.sub.-Ag9, 11, 183,91
LB564Volumen mokraćeUključen trošak namjenske posude za sakupljanje urina tijekom 24 sata u kućnim uvjetima.0,38
LG102Tipizacija gena HLA-A – PCR metoda – niska rezolucijaPostupak vezan za transplantaciju može se obračunati više puta.1012,73
LG103Tipizacija gena HLA-B – PCR metoda – niska rezolucijaPostupak vezan za transplantaciju može se obračunati više puta.1017,72
LG104Tipizacija gena HLA-C – PCR metoda – niska rezolucijaPostupak vezan za transplantaciju može se obračunati više puta.1013,06
LG105Tipizacija gena HLA-DRB1 – PCR metoda – niska rezolucijaPostupak vezan za transplantaciju može se obračunati više puta.1012,57
LG106Tipizacija gena HLA-DQB1 – PCR metoda – niska rezolucijaPostupak vezan za transplantaciju može se obračunati više puta.109,05
LG211BRCA1 (analiza eksona), genotipizacija nasljednog karcinoma dojkeUzorak tkiva solidnog tumora uklopljenog u parafin, periferne krvi ili dr. materijala analiziran metodom sekvenciranja na mutacije u eksonima BRCA1 gena. Analiza obuhvaća izolaciju DNA, provjeru kakvoće izolata, testiranje i obradu rezultata.1054,68
LG212BRCA2 (analiza eksona), genotipizacija nasljednog karcinoma dojkeUzorak tkiva solidnog tumora uklopljenog u parafin, periferne krvi ili dr. materijala analiziran metodom sekvenciranja na mutacije u eksonima BRCA2 gena. Analiza obuhvaća izolaciju DNA, provjeru kakvoće izolata, testiranje i obradu rezultata.1054,68
LM129Dokaz latentne infekcije s M. tuberculosis IGRA testovima 
99,67
LT036Praćenje kimerizma metodom PCR-STR 
15,63
NM080Terapija s 20 mCi I-131Ne uključuje trošak radiofarmaka.11, 184,19
NM081Terapija s 100 mCi I-131Ne uključuje trošak radiofarmaka.11, 186,22
NM088Zračenje CNS-a palijativno (1 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1850,76
NM089Zračenje CNS-a radikalno (3D konformalna jednostavno)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18182,21
NM090Zračenje tumora glave i vrata palijativno (1 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1850,76
NM091Zračenje tumora prsnog koša palijativno (1 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1847,59
NM092Zračenje tumora prsnog koša radikalno (3D konformalna jednostavno)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18184,32
NM093Zračenje tumora gornjeg abdomena palijativno (1 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1847,59
NM094Zračenje tumora gornjeg abdomena radikalno (3D konformalna jednostavno)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18184,32
NM095Zračenje tumora zdjelice palijativno (1 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1847,59
NM096Zračenje tumora zdjelice radikalno (3D konformalna jednostavno)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18183,26
NM097Zračenje tumora ekstremiteta palijativno (1 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1847,59
NM098Zračenje tumora ekstremiteta radikalno (3D konformalna jednostavno)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18176,92
NM099Zračenje tumora dojke radikalno (3D konformalna jednostavno)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18182,21
NM100Zračenje cijelog tijela radikalno (3D konformalna jednostavno)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18256,25
NM102Zračenje CNS-a palijativno (2-5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1867,67
NM103Zračenje tumora glave i vrata palijativno (2-5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1867,67
NM104Zračenje tumora prsnog koša palijativno (2-5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1863,44
NM105Zračenje tumora gornjeg abdomena palijativno (2-5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1863,44
NM106Zračenje tumora zdjelice palijativno (2-5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1863,44
NM107Zračenje tumora ekstremiteta palijativno (2-5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1863,44
NM108Zračenje CNS-a palijativno (više od 5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1884,58
NM109Zračenje tumora glave i vrata palijativno (više od 5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1884,58
NM110Zračenje tumora prsnog koša palijativno (više od 5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1879
NM111Zračenje tumora gornjeg abdomena palijativno (više od 5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1879,29
NM112Zračenje tumora zdjelice palijativno (više od 5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1879,29
NM113Zračenje tumora ekstremiteta palijativno (više od 5 frakcija)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1879,29
NM114Zračenje tumora glave i vrata radikalno (3D konformalna jednostavno)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18182,21
NM115Zračenje CNS-a radikalno (3D konformalna složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18219,19
NM116Zračenje tumora glave i vrata radikalno (3D konformalna složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18219,19
NM117Zračenje tumora prsnog koša radikalno (3D konformalna složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18222,01
NM118Zračenje tumora gornjeg abdomena radikalno (3D konformalna složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18222,01
NM119Zračenje tumora zdjelice radikalno (3D konformalna složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18220,6
NM120Zračenje tumora ekstremiteta radikalno (3D konformalna složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18212,14
NM121Zračenje tumora dojke radikalno (3D konformalna složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18219,19
NM122Zračenje CNS-a radikalno (3D konformalna vrlo složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18256,17
NM123Zračenje tumora glave i vrata radikalno (3D konformalna vrlo složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18256,17
NM124Zračenje tumora prsnog koša radikalno (3D konformalna vrlo složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18259,7
NM125Zračenje tumora gornjeg abdomena radikalno (3D konformalna vrlo složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18240,91
NM126Zračenje tumora zdjelice radikalno (3D konformalna vrlo složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18257,93
NM127Zračenje tumora ekstremiteta radikalno (3D konformalna vrlo složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18247,36
NM128Zračenje tumora dojke radikalno (3D konformalna vrlo složena)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18256,17
NM129Zračenje CNS-a radikalno (Posebne tehnike – IMRT, SBRT, VMAT...)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18315,48
NM130Zračenje tumora glave i vrata radikalno (Posebne tehnike – IMRT, SBRT, VMAT...)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18315,48
NM131Zračenje tumora prsnog koša radikalno (Posebne tehnike – IMRT, SBRT, VMAT...)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18320,13
NM132Zračenje tumora gornjeg abdomena radikalno (Posebne tehnike – IMRT, SBRT, VMAT...)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18320,13
NM133Zračenje tumora zdjelice radikalno (Posebne tehnike – IMRT, SBRT, VMAT...)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18317,8
NM134Zračenje tumora ekstremiteta radikalno (Posebne tehnike – IMRT, SBRT, VMAT...)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18303,84
NM135Zračenje tumora dojke radikalno (Posebne tehnike – IMRT, SBRT, VMAT...)Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 18315,48
NM136Brahiterapija ginekoloških tumoraUključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1894,67
NM143Zračenje metastatskog tumora više sijela palijativnoUključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Uključuje sve dolaske na radioterapiju tijekom 30 dana. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9, 1894,67
OL002Prvi jednostavni oftalmološki pregledUključuje vanjski pregled oka, ispitivanje vidne oštrine bez i s korekcijom, pregled biomikroskopom, mjerenje intraokularnog tlaka, pregled očne pozadine, Ishihara test i previjanje. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje.9, 181,76
OL003Kontrolni jednostavni oftalmološki pregledUključuje vanjski pregled oka, ispitivanje vidne oštrine bez i s korekcijom, pregled biomikroskopom, mjerenje intraokularnog tlaka, pregled očne pozadine, Ishihara test i previjanje. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje.9, 181,57
OL020Prvi složeni oftalmološki pregledUključuje vanjski pregled oka, ispitivanje vidne oštrine bez i s korekcijom, stereovid, pregled za kontaktne leće ili naočale, refraktometriju, keratometriju, pregled biomikroskopom, mjerenje intraokularnog tlaka, pregled očne pozadine, screening za ispitivanje boje, Ishihara test i previjanje. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje.9, 183,04
OL021Kontrolni složeni oftalmološki pregledUključuje vanjski pregled oka, ispitivanje vidne oštrine bez i s korekcijom, stereovid, pregled za kontaktne leće ili naočale, refraktometriju, keratometriju, pregled biomikroskopom, mjerenje intraokularnog tlaka, pregled očne pozadine, screening za ispitivanje boje, Ishihara test i previjanje. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje.9, 182,36
OR002Endoskopija nosaMože se obračunati isključivo za pregled endoskopom u trajanju 15 min. Uključuje lokalnu anesteziju. Ne može se obračunati uz OR005.182,27
OR003Laringoskopija rigidnim ili fleksibilnim endoskopomUključuje lokalnu anesteziju. Ne smije se obračunati za indirektnu laringoskopiju, odnosi se isključivo na pregled endoskopom u trajanju od 30min. Ne može se obračunati uz OR004.182,66
OR004Traheoskopija rigidnim ili fleksibilnim endoskopomUključuje lokalnu anesteziju. Može se obračunati samo za pregled endoskopom u trajanju 45 min. Ne može se obračunati uz OR003, osim kod traheotomiranih osiguranih osoba.182,92
OR005Nazofaringoskopija rigidnim ili fleksibilnim endoskopomMože se obračunati samo za pregled endoskopom u trajanju 30 min. Uključuje lokalnu anesteziju. Ne može se obračunati uz OR002.182,73
OR048Endoskopski pregled ultra brzom kamerom 
185,3
PE071Uroterapija s biofeedbackom kod djeceUključuje SK054, PE041, UZ018. Ne može se obračunati uz SK053, SK054 i PE072. Provodi doktor medicine, specijalist odgovarajuće grane, zajedno s pripadajućim članovima tima. 
14,95
PE072Anorektalni biofeedback kod djeceNe može se obračunati uz SK053, SK054 i PE071. Provodi doktor medicine, specijalist odgovarajuće grane, zajedno s pripadajućim članovima tima. 
9,73
RD025Angiografija torakalna i/ili abdominalnaNe uključuje trošak stenta, balona, coilova.11, 1822,98
RD026Cerebralna angiografijaNe uključuje trošak stenta, balona, coilova.11, 1840,82
RD028Selektivna angiografija – dodatna projekcija u istom smjeruNe uključuje trošak stenta, balona coilova..11, 180,6
RD029Selektivna angiografijaNe uključuje trošak stenta, balona, coilova.11, 1823,71
RD030Superselektivna angiografijaNe uključuje trošak stenta, balona, coilova.11, 1828,47
RD031Superselektivna angiografija s koaksijalnom tehnikom mikrokateteraNe uključuje trošak stenta, balona, coilova.11, 1840,23
RD032Medijastinalna ili zdjelična flebografija, kavografija, selektivna flebografija, splenoportografijaNe uključuje trošak stenta, balona, coilova..11, 1826,77
RD033Periferna flebografijaNe uključuje trošak stenta, balona, coilova.11, 1825,77
SK001Prvi jednostavni pregled doktora medicine specijalista/subspecijalistaPregled dr. med. spec./subspec. uključuje uzimanje anamneze, dijagnostičke metode specifične za struku (otoskopiju, rinoskopiju, orofaringoskopiju, indirektnu laringoskopiju (zrcalom), endoskopiju faringsa, pregled u spekulima, kolposkopiju, digitorektalni pregled i sl.), malo previjanje, davanje injekcija, skrb manje rane, sitne kirurške zahvate i druge jednostavne neinvazivne postupke, analizu i vođenje medicinske dokumentacije, davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ponovno se može obračunati za istu osiguranu osobu za istu kategoriju bolesti po isteku 6 mjeseci od prethodnog pregleda (prvog ili kontrolnog). Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom pregleda, osim antiseptika i dezinficijensa.11, 182,54
SK002Kontrolni jednostavni pregled doktora medicine specijalista/subspecijalistaPregled dr. med. spec./subspec. uključuje uzimanje anamneze, dijagnostičke metode specifične za struku (otoskopiju, rinoskopiju, orofaringoskopiju, indirektnu laringoskopiju (zrcalom), endoskopiju faringsa, pregled u spekulima, kolposkopiju, digitorektalni pregled i sl.), malo previjanje, davanje injekcija, skrb manje rane, sitne kirurške zahvate i druge jednostavne neinvazivne postupke, analizu i vođenje medicinske dokumentacije, davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom pregleda, osim antiseptika i dezinficijensa.11, 181,87
SK022Intratekalna i intraventrikularna primjena lijekaNije uključen trošak lijeka za intratekalnu i intraventrikularnu primjenu. Nije uključen trošak seta za postavljanje i punjenje »Synchromed II) pumpe za intratekal.11, 184,18
SK053Biofeedback do 30 minutaOdnosi se na sve djelatnosti u kojima se primjenjuje (urologija, neurologija, psihijatrija…). Ne može se obračunati uz SK054, PE071 i PE072. Provodi doktor medicine, specijalist odgovarajuće grane, zajedno s pripadajućim članovima tima.182,34
SK054Biofeedback dulji od 30 minOdnosi se na sve djelatnosti u kojima se primjenjuje (urologija, neurologija, psihijatrija…). Ne može se obračunati uz SK053, PE071 i PE072. Provodi doktor medicine, specijalist odgovarajuće grane, zajedno s pripadajućim članovima tima.183,09
SK055Neurofeedback do 30 minOdnosi se na sve djelatnosti u kojima se primjenjuje (urologija, neurologija, psihijatrija…). Ne može se obračunati uz SK056. Provodi doktor medicine, specijalist odgovarajuće grane, zajedno s pripadajućim članovima tima.182,34
SK117Prvi složeni pregled doktora medicine specijalista/subspecijalistaPregled dr. med. spec./subspec. uključuje uzimanje anamneze, dijagnostičke metode specifične za struku (otoskopiju, rinoskopiju, orofaringoskopiju, indirektnu laringoskopiju (zrcalom), endoskopiju faringsa, pregled u spekulima, kolposkopiju, digitorektalni pregled i sl.), malo previjanje, davanje injekcija, skrb manje rane, sitne kirurške zahvate i druge jednostavne neinvazivne postupke, analizu i vođenje medicinske dokumentacije, davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ponovno se može obračunati za istu osiguranu osobu za istu kategoriju bolesti po isteku 6 mjeseci od prethodnog pregleda (prvog ili kontrolnog). Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom pregleda, osim antiseptika i dezinficijensa.11, 181,52
SK118Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijalista/subspecijalistaPregled dr. med. spec./subspec. uključuje uzimanje anamneze, dijagnostičke metode specifične za struku (otoskopiju, rinoskopiju, orofaringoskopiju, indirektnu laringoskopiju (zrcalom), endoskopiju faringsa, pregled u spekulima, kolposkopiju, digitorektalni pregled i sl.), malo previjanje, davanje injekcija, skrb manje rane, sitne kirurške zahvate i druge jednostavne neinvazivne postupke, analizu i vođenje medicinske dokumentacije, davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom pregleda, osim antiseptika i dezinficijensa.11, 181,33
UL029Aplikacija citostatika lokalno u urologijiNe uključuje trošak citostatika.11, 186,37
ZS053Prva nutricionistička/dijetetička obradaProvodi nutricionist/dijetetičar. Uključuje procjenu nutritivnog statusa, antropometrijska mjerenja i nutritivnu anamnezu (mjerenje tjelesne visine, tjelesne mase, određivanje indeksa tjelesne mase, bazalnog metabolizma, mjerenje opsega struka i bokova, mjerenje kožnog nabora kaliperom, uvid u prehrambene navike), analizu sastava tijela, izradu plana prehrane, davanje savjeta i smjernica za prehranu, vođenje dokumentacije. Prosječno vrijeme rada 60 minuta po osiguranoj osobi.9, 18, 221,89
ZS054Kontrolna nutricionistička/dijetetička obradaProvodi nutricionist/dijetetičar. Uključuje analizu dnevnika prehrane i promjene prehrambenih navika, kontrolna antropometrijska mjerenja, procjenu tijeka dijetoterapije, davanje savjeta i smjernica za prehranu, vođenje dokumentacije. Prosječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.9, 18, 220,95«.

Dodaju se nove šife GE055, GE056, JK072, JK073, JK074, JK075, LC005, LC036, LC037, LG213, LG214, LM387, LM388, LP026, LP027, LP028, LP029, NF017, NF018, NM145, NR030, OR054 i PU044 s podacima kako slijedi:

»

Šifra DTP-aNaziv DTP-aOpis DTP-aFusnote DTP-aKoeficijent */**
GE055Mjerenje potrošnje energije indirektnom kalorimetrijomProvodi multidisciplinarni nutritivni tim, samo u kliničkim centrima koji posjeduju Odjel za kliničku prehranu, za bolesnike oboljele od malignih bolesti kod kojih prijeti ili se manifestira kaheksija, oboljele od gastrointestinalnih bolesti koje uzrokuju maldigestiju i malapsorpciju te od bolesti metabolizma – primarno stanja nutritivnog deficita i pothranjenosti93,26
GE056Anorektalni biofeedback kod odraslihNe može se obračunati uz SK053 i SK054. 
7,26
JK072Operativni zahvat na paranazalnim šupljinama sa ili bez rekonstrukcije septuma nosa 
2, 9, 13, 18, 2034,79
JK073Traheoezofagealna fistulizacija i umetanje govorne proteze 
2, 9, 13, 2027,65
JK074Postupak odstranjivanja patoloških tvorbi u području glasnica u općoj anestezijiLaringomikroskopija sa odstranjenjem patoloških tvorbi u općoj anesteziji2, 9, 13, 18, 2063,6
JK075Operacija nosnog septuma (septoplastika)Postupak izravnavanja nosne pregrade odstranjenjem ili remodeliranjem dijela kosti ili hrskavice koji uzrokuje opstrukciju protoka zraka; isključivo funkcionalna operacija2, 9, 13, 18, 2070,67
LC005Citološka analiza punktata dubokih organa dobivenih pri endoskopskom UZV-u (EUS, EBUS), gastroskopiji, transbronhalnim i transtorakalnim punkcijama i sličnoUključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista95,06
LC036Stanični blokUključuje centrifugiranje uzorka, uklapanje uzorka u sredstvo za zgušnjavanje (agar, histogel, plazma trombin i sl.), preuzimanje staničnog bloka, fiksaciju u formalinu, uklapanje u parafin, procesiranje u tkivnom procesoru, narezivanje mikrotomom, bojenje H&E te mikroskopske analize i nalaza liječnika specijalista.95,33
LC037Citološka analiza punktata limfnog čvoraUključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa te mikroskopsku analizu i nalaz doktora medicine spec. citologije 
2,2
LG213BRCA1 (analiza eksona), genotipizacija nasljednog karcinoma ovarijaUzorak tkiva solidnog tumora uklopljenog u parafin, periferne krvi ili dr. materijala analiziran metodom sekvenciranja na mutacije u eksonima BRCA1 gena. Analiza obuhvaća izolaciju DNA, provjeru kakvoće izolata, testiranje i obradu rezultata. Za dijagnostički protokol u kojem potrošni materijal plaća isporučitelj lijeka2115,09
LG214BRCA2 (analiza eksona), genotipizacija nasljednog karcinoma ovarijaUzorak tkiva solidnog tumora uklopljenog u parafin, periferne krvi ili dr. materijala analiziran metodom sekvenciranja na mutacije u eksonima BRCA2 gena. Analiza obuhvaća izolaciju DNA, provjeru kakvoće izolata, testiranje i obradu rezultata. Za dijagnostički protokol u kojem potrošni materijal plaća isporučitelj lijeka2115,09
LM387Beta-D-glukan 
915,05
LM388Poliomavirus BK PCR 
 
21,84
LP026PD-L1 s uključenim kitom 
 
17
LP027ROS1 s uključenim kitom 
 
8,72
LP028PD-L1 
214,18
LP029ROS1 
214,18
NF017Imunoadsorpcija – prvi tretmanSamo u kliničkim bolničkim centrima i kliničkim bolnicama. Ne uključuje globaffin adsorber koji se može zaračunati samo kod prvog tretmana do količine 29, 11, 18184,51
NF018Produžena intermitentna bubrežna nadomjesna terapijaSpora niskoučinkovita hemodijaliza, produžena hibridna hemodijaliza9, 1843,19
NM145Radioterapija s Ra-223Za liječenje koštanih metastaza karcinoma prostate. Primjenjivati u skladu s Odlukom o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova HZZO-a912,99
NR030Semi-invazivno kontinuirano video-EEG monitoriranje uz uporabu sfenoidalnih elektroda 
9, 1862,71
OR054Ekstirpacija limfnog čvora glave i vrataUključuje lokalnu anesteziju i analgeziju.9, 1848,08
PU044Spirometrija u bolesnika s traheostomomUključuje krivulju disanja, protok/volumen i volumen/vrijeme.182,44


«.

Napomena ispod tablice pod oznakom »(13)« mijenja se i glasi:

»(13) Ne može se obračunati uz pregled, postupke koji se odnose na dnevnu bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja ili uz JK«.

Dodaju se nove napomene »(20), (21) i (22)« koje glase:

»(20) Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka i patohistološke dijagnoze (PHD), osim ako u opisu nije drugačije navedeno. Obavezno je dostaviti medicinsku dokumentaciju.

(21) Materijal se treba dodatno evidentirati, ali se ne može dodatno zaračunati (primjerice, testovi koje plaća isporučitelj).

(22) Mogu fakturirati samo Klinike ili Referentni centri.«.

Članak 9.

U Tablici 3.1. iz članka 103. stavka 1. podaci pod šiframa A03Z, A05Z, A09A, A09B, A12Z, B40Z, D09Z, D63A, D63B, E62A, E62B, F07A, F21A, F21B, F40Z, F60B, F60C, F65A, F65B, G67A, H61A, H61B, J12A, J12B, J64A, J64B, L63A, L63B, P02Z, P60A, P60B, P66D, T60A, T62A i T63A mijenjaju se i glase:

»

Šifra DTS-aNaziv DTS-aKoeficijent*Trim dan
A03ZTransplantacija pluća ili srca i pluća138,1998
A05ZTransplantacija srca128,73177
A09ATransplantacija bubrega s transplantacijom gušterače ili s vrlo teškim KK114,2287
A09BTransplantacija bubrega, bez transplantacije gušterače, bez vrlo teških KK18,5256
A12ZPriprema donora i multiorganska eksplantacija4,54-
B40ZPlazmafereza kod neurološke bolesti5,62-
D09ZRazni postupci na uhu, nosu, usnoj šupljini i grlu10,4512
D63AUpala srednjeg uha i infekcije gornjih dišnih putova s KK1,30,715
D63BUpala srednjeg uha i infekcije gornjih dišnih putova bez KK1,30,3312
E62AInfekcija/upala dišnog sustava s vrlo teškim KK1,31,5332
E62BInfekcija/upala dišnog sustava s teškim ili umjerenim KK1,31,0528
F07AOstali kardiotorakalni/krvožilni postupci s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) s vrlo teškim KK111,1862
F21AOstali operativni postupci na cirkulacijskom sustavu s vrlo teškim KK11,8538
F21BOstali operativni postupci na cirkulacijskom sustavu bez vrlo teških KK11,0918
F40ZDijagnoza u vezi cirkulacijskog sustava s potporom disanju12,8623
F60BPoremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, bez vrlo teških ili teških KK1,024
F60CPoremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, sa smrtnim ishodom0,818
F65APoremećaj perifernih krvnih žila s vrlo teškim ili teškim KK11,3120
F65BPoremećaj perifernih krvnih žila bez vrlo teških ili teških KK10,9117
G67AEzofagitis, gastroenteritis i razni poremećaji probavnog sustava, dob > 9 godina s vrlo teškim ili teškim KK1,30,718
H61AMaligna bolest hepatobilijarnog sustava i gušterače, dob > 69 godina s vrlo teškim ili teškim KK, ili s vrlo teškim KK1,3224
H61BMaligna bolest hepatobilijarnog sustava i gušterače, dob > 69 godina bez vrlo teških ili teških KK, ili bez vrlo teških KK1,1216
J12APostupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom s vrlo teškim KK2,947
J12BPostupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom, s popravkom pomoću presatka/režnja kože, bez vrlo teških KK1,9361
J64ACelulitis, dob > 59 godina s vrlo teškim ili teškim KK30,927
J64BCelulitis, dob > 59 godina bez vrlo teških ili teških KK, ili dob < 60 godina30,5321
L63AInfekcija bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim KK31,3730
L63BInfekcija bubrega i mokraćnog sustava, dob > 69 godina, ili s teškim KK30,9724
P02ZKardiotorakalni/krvožilni postupci u novorođenčeta13,1147
P60ANovorođenče, umrlo ili premješteno u drugu ustanovu za akutnu skrb < 5 dana od porođaja, bez značajnog operativnog postupka0,78-
P60BNovorođenče, umrlo ili premješteno u drugu ustanovu za akutnu skrb < 5 dana od ponovnog prijama, bez značajnog operativnog postupka0,43-
P66DNovorođenče, masa pri prijamu 3000 – 3499 g, bez značajnog operativnog postupka, bez teškoća0,9820
T60ASeptikemija s vrlo teškim ili teškim KK1,32,0430
T62AVrućica nepoznatog uzroka s KK1,30,9923
T63AVirusna bolest, dob > 59 godina, ili s KK30,6622


«.

Napomena ispod tablice pod oznakom »*« mijenja se i glasi:

»Ako je način otpusta iz bolnice premještaj u drugu akutnu bolnicu više ili iste kategorije, koeficijent se umanjuje za 50%.«.

Dodaje se nova napomena »3« koja glasi:

»U specijaliziranim klinikama koeficijent se uvećava za 20%«.

Članak 10.

U Tablici 3.2. iz članka 104. stavka 1. podaci pod šifrom DBL23 mijenjaju se i glase:

»

3.2.DBL23Kronične duševne bolesti – proširena skrb sa socioterapijskim i psihoterapijskim uslugama13910000Kadrovski normativ u djelatnosti: Psihijatar (1/15 bolesnika)Može se zaračunati ako se socioterapijski i psihoterapijski postupci sastoje od:3,5
Psiholog (1/70 bolesnika)Svakodnevne velike grupe (velika grupa, »meeting»)
Socijalni radnik (1/70 bolesnika)Male grupe s psihijatrom 2 x tjedno
Socijalni pedagog (1/120 bolesnika)Srednje velike grupe sa psihologom 2 x tjedno
Med. sestra s VSS (1 VSS/12 bolesnika)Radnookupacione i kreativne terapije svakodnevno 2 sata
Radni terapeut (1/70 bolesnika)Srednje velike grupe s VSS med. sestrom svaki dan
 
Velike grupe sa socijalnim pedagogom 2 x tjedno
 
Kod premještaja s akutnog liječenja na kronično liječenje unutar iste ustanove može se zaračunati tek od desetog dana liječenja u ustanovi.

«.

Članak 11.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. travnja 2018. godine.

Klasa: 025-04/18-01/66

Urbroj: 338-01-01-18-01

Zagreb, 27. ožujka 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.