Pravilnik o načinu prikupljanja, obrade i dostave statističkih podataka i izvješća iz područja primjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

NN 31/2018 (4.4.2018.), Pravilnik o načinu prikupljanja, obrade i dostave statističkih podataka i izvješća iz područja primjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Ministarstvo pravosuđa

627

Na temelju članka 27. stavka 1. u vezi članka 20. stavka 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, broj 70/17), ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIKUPLJANJA, OBRADE I DOSTAVE STATISTIČKIH PODATAKA I IZVJEŠĆA IZ PODRUČJA PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način prikupljanja, obrade i dostave statističkih podataka i izvješća iz područja primjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u Pravilniku korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Policija, državno odvjetništvo, sud, centri za socijalnu skrb, zdravstvene ustanove i odgojno-obrazovne ustanove kao tijela ovlaštena za postupanje prema Zakonu, dužna su voditi evidenciju o poduzetim radnjama. Evidencija koju vode nadležna tijela trebaju sadržavati podatke o spolu i dobi počinitelja, žrtve, rodbinskom ili drugom odnosu žrtve i počinitelja, djeci, osobama s invaliditetom i osobama starije životne dobi.

(2) Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su putem nadležnih tijela dostavljati ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa objedinjena godišnja izvješća o broju pokrenutih, okončanih postupaka ili drugih mjera poduzetih prema Zakonu.

(3) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa nadležno je za prikupljanje, obradu i dostavu podataka iz stavka 1. i 2. ovog članka.

II. SADRŽAJ EVIDENCIJE I IZVJEŠĆA

1. POLICIJA

Članak 3.

Evidencija koju vodi policija obvezno sadrži podatke o:

1) Broju prekršajno prijavljenih počinitelja prema spolu, dobi, odnosu žrtve i počinitelja, ranijoj osuđivanosti,

2) Obliku počinjenog nasilja u obitelji,

3) Broju žalbi podnijetih na odluke prekršajnih sudova,

4) Broju žrtava nasilja u obitelji prema spolu i dobi,

5) Broju privedenih osoba:

a) broj osoba smještenih u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva prema članku 137. Prekršajnog zakona,

b) broj počinitelja privedenih prekršajnom sudu,

6) Broju i vrsti mjere opreza iz članka 130. Prekršajnog zakona koje su naredbom izrekli policijski službenici,

7) Ukupnom broju i vrsti predloženih zaštitnih mjera,

8) Ukupnom broju i vrsti provedenih zaštitnih mjera iz djelokruga policije,

9) Broju prekršajno prijavljenih počinitelja prema članku 23. u vezi članka 7. stavka 1. Zakona,

10) Broju prekršajno prijavljenih počinitelja prema članku 24. Zakona,

11) Broju slučajeva nasilja u obitelji u kojima je počinitelj posjedovao oružje:

a) legalno,

b) ilegalno.

2. DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

Članak 4.

Evidencija koju vodi državno odvjetništvo obvezno sadrži podatke o:

1) Broju okrivljenika protiv kojih je podnesen optužni prijedlog prekršajnom sudu prema članku 10. Zakona,

2) Broju podnesenih optužnih prijedloga prekršajnom sudu vezanih uz počinjenje prekršaja nasilja u obitelji,

3) Broju prijavljenih osoba počinitelja nasilja u obitelji iz članka 10. Zakona za koje su obavljajući svoju dužnost saznale osobe iz članka 7. stavka 1. Zakona.

3. SUD

Prekršajni sudovi

Članak 5.

Evidencija koju vode sudovi obvezno sadrži podatke o:

1) Ukupnom broju okrivljenika,

2) Ukupnom broju žrtava nasilja u obitelji,

3) Broju postupaka u kojima se kao tužitelj pojavljuje:

a) državno odvjetništvo,

b) policija,

c) žrtva nasilja u obitelji.

4) Broju i vrsti prekršajnih djela,

5) Broju i vrsti određenih mjera opreza,

6) Broju određenih zadržavanja,

7) Broju i obliku protupravnog postupanja prema članku 10. Zakona,

8) Broju podnesenih prijedloga prema članku 14. stavku 1. Zakona,

a) podnositelj prijedloga (ovlašteni tužitelj ili žrtva),

b) broj prihvaćenih prijedloga,

c) broj odbijenih prijedloga,

9) Ukupnom broju i vrsti izrečenih zaštitnih mjera,

10) Ukupnom broju i vrsti izrečenih sankcija,

11) Broju i vrsti sankcija prema maloljetniku,

12) Broju posebnih rješenja donesenih prema članku 132. stavku 5. i 6. Prekršajnog zakona:

a) broj novčanih kazni,

13) Broju primijenjenih uvjetnih osuda uz posebnu obvezu,

14) Broju i vrsti drugih odluka prekršajnih sudova prema Prekršajnom zakonu,

15) Broju izrečenih novčanih kazni osobama iz članka 7. Zakona koje ne prijave policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji iz članka 10. i članka 19. stavka 2. Zakona za koje su saznale obavljajući svoju djelatnost,

16) Broju i vrsti odluke počinitelju nasilja koji ne postupa prema primijenjenoj zaštitnoj mjeri,

17) Broju obavijesti ustanovama socijalne skrbi o slučajevima pokretanja prekršajnog postupka u kojem se kao žrtva pojavljuje dijete.

4. CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Članak 6.

Evidencija koju vode centri za socijalnu skrb sadrži podatke o:

1) Broju zaprimljenih obavijesti o nasilju u obitelji,

2) Broju prijava povodom saznanja o nasilju u obitelji koje je centar za socijalnu skrb uputio policiji,

3) Broju sudjelovanja stručnih djelatnika centra za socijalnu skrb na obavijesnim razgovorima u policiji o nasilju u obitelji,

4) Broju, obliku i trajanju nasilja u obitelji,

5) Broju žrtava prema dobi, spolu, invaliditetu, odnosu prema počinitelju, socijalno demografskim pokazateljima,

6) Broju počinitelja prema dobi, spolu, socijalno demografskim pokazateljima,

7) Broju postupanja centara za socijalnu skrb u evidentiranim slučajevima nasilja u obitelji,

8) Broju obitelji u kojima je evidentirano nasilje u obitelji,

9) Oblicima postupanja centra za socijalnu skrb prema žrtvi nasilja u obitelji,

10) Broju počinitelja upućenih u savjetovalište izvan centra za socijalnu skrb,

11) Broju imenovanih posebnih skrbnika za dijete u postupcima vezanim uz nasilje u obitelji,

12) Poduzetim mjerama obiteljsko-pravne zaštite,

13) Vrstama prijedloga upućenih sudu vezano uz zaštitu prava i interesa djeteta u slučajevima nasilja u obitelji,

14) Broju zaštitnih mjera koje je centar za socijalnu skrb predložio sudu,

15) Broju ostvarenih smještaja u sklonište,

16) Broju zaprimljenih obavijesti o pokrenutim prekršajnim postupcima vezano uz nasilje u obitelji,

17) Broju održanih sastanaka županijskih timova (djelatnika svih nadležnih ustanova) vezano uz konkretne slučajeve nasilja u obitelji.

5. ZDRAVSTVENE USTANOVE

Članak 7.

Evidencija koju vode zdravstvene ustanove sadrži podatke o:

1) Broju prijava koje je zaprimio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od strane zdravstvenih radnika vezano za sumnju za sve oblike nasilja u obitelji nanesene od strane osoba prema članku 8. Zakona,

2) Broju slučajeva u kojima je žrtva nasilja u obitelji upućena na liječenje zbog tjelesnih ozljeda,

3) Troškovima liječenja žrtve nasilja u obitelji,

4) Broju slučajeva u kojima je žrtva nasilja u obitelji upućena na psihijatrijsko liječenje:

a) ambulantno,

b) bolničko,

5) Broju slučajeva u kojima je počinitelj nasilja u obitelji upućen na psihijatrijsko liječenje:

a) ambulantno,

b) bolničko,

6) Podatke iz točke 1., 2. i 3. prati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

6. ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE

Članak 8.

Evidencija koju vode odgojno-obrazovne ustanove sadrži podatke o:

1) Broju zaprimljenih obavijesti o nasilju u obitelji prema vrsti odgojno-obrazovne ustanove,

2) Dobi i spolu žrtava obiteljskog nasilja uključenih u odgojno-obrazovni sustav,

3) Broju prijava obiteljskoga nasilja koje su odgojno-obrazovne ustanove uputile nadležnim državnim tijelima,

4) Broju postupanja ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja u pružanju potpore odgojno-obrazovnim ustanovama.

Članak 9.

Izvješća iz članka 2. stavka 2. sadrže brojčane podatke o kojima su tijela iz članaka 3., 4., 5., 6., 7. i 8 . ovog Pravilnika nadležna za postupanje po Zakonu dužna voditi evidenciju.

III. NAČIN PRIKUPLJANJA I OBRADE STATISTIČKIH PODATAKA

Članak 10.

Tijela iz članka 2. stavka 1. ovog Zakona dužni su, putem obrazaca koji su sastavni dio ovog Pravilnika, dostavljati objedinjena godišnja izvješća iz svog djelokruga Povjerenstvu za praćenje i unaprjeđenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršavanja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, u pisanom i elektroničkom obliku.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju obvezne evidencije i izvješća, načinu prikupljanja, obrade i pohrane statističkih podataka iz područja primjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, br. 105/11.).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/328

Urbroj: 514-06-01-02-02-18-11

Zagreb, 26. siječnja 2018.

Ministar pravosuđa
Dražen Bošnjaković, dipl. iur., v. r.

OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE STATISTIČKIH PODATAKA IZ PODRUČJA PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

OPĆI DIO

I. Ministarstvo nadležno za objedinjavanje evidencije koju vode policijske uprave: ministarstvo nadležno za unutarnje poslove

II. Izvještajno razdoblje: ________________________________

POSEBNI DIO:

1. Broj prekršajno prijavljenih počinitelja za počinjenje nasilja prema članku 10. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji:

Tablica: 1.

 
MuškarciŽeneUkupnoRanije osuđeni
Broj počinitelja


 

Tablica 1.1.

Dob počinitelja
mlađi od 18 godina18 – 30 godina31 – 50 godina51 – 64 godine65 godina i starijiUkupno
MŽMŽMŽMŽMŽ


 
* Ukupan broj počinitelja iz Tablice 1. ne odgovara nužno ukupnom broju počinitelja iz Tablice 1.1. i 2. obzirom da jedan počinitelj može biti evidentiran za više prekršajnih djela

Tablica 1.3.

Odnos žrtve i počinitelja nasilja
Bračni partnerBivši bračni partnerIzvan­bračni partnerBivši izvan­bračni partnerŽivotni partneriBivši životni partneriNeformalni životni partnerBivši neformalni životni partnerOtac – sinOtac – kćerMajka – sinMajka – kćerKćer – otacKćer – maj­kaSin – otacSin – majkaNetko drugiUkup­no
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* U broju kćeri i sinova posebno izdvojiti broj maloljetnih kćeri i sinova koji su počinili nasilje prema roditelju

2. Oblik počinjenog nasilja u obitelji, broj i spol počinitelja

Tablica 2.

Oblik prekršajnog djela nasilja u obitelji prema članku 10. Zakona o zaštiti od nasilja u obiteljiMuškarciŽene
Tjelesno nasilje

Tjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci

Psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost

Spolno uznemiravanje

Ekonomsko nasilje

Zanemarivanje potreba osoba s invaliditetom/starije životne dobi 
 
Ukupno


3. Broj žalbi podnijetih na odluke prekršajnog suda: ______________

4. Broj žrtava nasilja u obitelji:

Tablica 4.1.

Broj žrtava nasilja u obiteljiMuškarciŽeneUkupno
Broj žrtava s invaliditetom 
 
 
Broj žrtava djece 
 
 
Broj žrtava osoba starije životne dobi
Ukupan broj žrtava 
 
 

Tablica 4.2.

Dob žrtava
mlađi od 18 godina18 – 30 godina31 – 50 godina51 – 64 godina65 godina i stariji
MŽMŽMŽMŽMŽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Broj zadržanih i privedenih osoba:

Tablica 5.

 
MuškarciŽeneUkupno
Ukupan broj zadržanih osoba (uhićene osobe) 
 
 
Broj zadržanih osoba prema članku 137. Prekršajnog zakona 
 
 
Broj počinitelja privedenih prekršajnom sucu 
 
 
Broj predloženih zadržavanja prema članku 134. stavku 4., odnosno članku 135. stavku 1. Prekršajnog zakona 
 
 

6. Broj i vrsta mjera opreza iz članka 130. Prekršajnog zakona koje su naredbom izrekli policijski službenici:

a) zabrana približavanja određenoj osobi i zabrana uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom __________________

7. Broj predloženih zaštitnih mjera iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji:

Tablica 7.

Zaštitna mjeraBroj predloženih zaštitnih mjera
Obveznog psihosocijalnog tretmana 
Zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji 
Udaljenja iz zajedničkog kućanstva 
Obveznog liječenja od ovisnosti 
Ukupno

8. Broj zaštitnih mjera iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji čiji nadzor provodi policija:

Tablica 8.

Zaštitna mjeraBroj provedenih zaštitnih mjera
Zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji
Udaljenja iz zajedničkog kućanstva
Ukupno

9. Broj prekršajno prijavljenih počinitelja prema članku 23. u vezi članka 7. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji _____________________

* uz naznaku djelokruga rada prijavljene osobe

10. Broj prekršajno prijavljenih počinitelja prema članku 24. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji:

Tablica 10.

Zaštitna mjeraBroj počiniteljaUkupno
MŽ
Obveznog psihosocijalnog tretmana 
 
 
Zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji 
 
 
Udaljenja iz zajedničkog kućanstva 
 
 
Obveznog liječenja od ovisnosti 
 
 
Ukupno 
 
 

11. Broj slučajeva nasilja u obitelji u kojima je počinitelj posjedovao oružje:

Tablica 11.

Broj slučajeva u kojima je počinitelj posjedovao oružjeLegalnoIlegalnoUkupno
 
 
 
 

OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE STATISTIČKIH PODATAKA IZ PODRUČJA PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

OPĆI DIO

I. Tijelo nadležno za objedinjavanje evidencije koju vode općinska državna odvjetništva: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

II. Izvještajno razdoblje ________________________________

POSEBNI DIO:

1. Broj okrivljenika protiv kojih je podnesen optužni prijedlog prekršajnom sudu:

Tablica 1.1.

 
MuškarciŽeneUkupno
Broj okrivljenika 
 
 

2. Broj podnesenih optužnih prijedloga prekršajnom sudu vezanih uz počinjenje prekršaja nasilja u obitelji:

Tablica 2.

Vrste prekršajnog djela nasilja u obitelji prema članku 10. Zakona o zaštiti od nasilja u obiteljiBroj podnesenih optužnih prijedloga prekršajnom sudu
Tjelesno nasilje 
Tjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci 
Psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost 
Spolno uznemiravanje 
Ekonomsko nasilje 
Zanemarivanje potreba osobe s invaliditetom/starije životne dobi 
Ukupno 


3. Broj prijavljenih osoba počinitelja nasilja u obitelji iz članka 10. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji za koje su obavljajući svoju dužnost saznale osobe iz članka 7. stavka 1. Zakona __________________

OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE STATISTIČKIH PODATAKA IZ PODRUČJA PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

OPĆI DIO

I. Ministarstvo nadležno za objedinjavanje evidencije koju vode sudovi: ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa

II. Izvještajno razdoblje ________________________________

POSEBNI DIO:

1. Broj okrivljenika za počinjenje nasilja u obitelji prema članku 10. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji:

Tablica 1.

 
MuškarciŽeneUkupno
Broj okrivljenika 
 
 

Tablica 1.1.

Dob okrivljenika
mlađi od 18 godina18 – 30 godina31 – 50 godina51 – 64 godine65 godina i stariji
MŽMŽMŽMŽMŽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica 1.2.

Odnos žrtve i počinitelja nasilja
Bračni partnerBivši bračni partnerIzvan­bračni partnerBivši izvan­bračni partnerŽivotni partneriBivši životni partneriNeformalni životni partnerBivši neformalni životni partnerOtac – sinOtac – kćerMajka – sinMajka – kćerKćer – otacKćer – majkaSin – otacSin – majkaNetko drugiUkupno
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* U broju kćeri i sinova posebno izdvojiti broj maloljetnih kćeri i sinova koji su počinili nasilje prema roditelju

2. Broj žrtava nasilja u obitelji:

Tablica 2.

 
MuškarciŽeneUkupno
Broj žrtava s invaliditetom 
 
 
Broj žrtava djece i maloljetnih osoba 
 
 
Broj žrtava – osoba starije životne dobi 
 
 
Ukupan broj žrtava 
 
 

Tablica 2.1.

Dob žrtve
mlađi od 18 godina18 – 30 godina31 – 50 godina51 – 64 godine65 godina i stariji
MŽMŽMŽMŽMŽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Broj postupaka u kojima se kao tužitelj pojavljuje:

Tablica 3.

Državno odvjetništvoPolicijaŽrtvaUkupno
 
 
 
 

4. Broj prekršajnih djela:

Tablica 4.

Prema članku 22. ZZNO-a
Stavku 1. 
Stavku 2. 
Stavku 3. 
Stavku 4. 
Stavku 5. 
Stavku 6. 
Ukupno 

Tablica 4.1.Tablica 4.2.
Prema članku 23. ZZNO-aPrema članku 24. ZZNO-a
 
 

5. Broj određenih mjera opreza prema članku 130. Prekršajnog zakona i zadržavanja prema članku 135. Prekršajnog zakona:

Tablica 5.

Mjere oprezaZadržavanje
Prema članku 130 stavku 2., točki 2. PZPrema članku 130. stavku 2., točki 3. PZ
Po službenoj dužnostiNa prijedlog ovlaštenog tužiteljaPo službenoj dužnostiNa prijedlog ovlaštenog tužiteljaPo službenoj dužnostiNa prijedlog ovlaštenog tužitelja
MŽMŽMŽMŽMŽMŽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Broj i vrsta protupravnog postupanja prema članku 10. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji:

Tablica 6.

Dob počinitelja protupravnog postupanja
Vrste protupravnog postupanja prema članku 10. Zakona o zaštiti od nasilja u obiteljimlađi od 18 godina18 – 30 godina31 – 50 godina51 – 64 godine65 godina i starijiUkup­no
MŽMŽMŽMŽMŽMŽ
Tjelesno nasilje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spolno uznemiravanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomsko nasilje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanemarivanje potreba osobe s invaliditetom/osobe starije životne dobi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukupno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ukupan broj počinitelja iz Tablice 1. ne odgovara nužno ukupnom broju počinitelja iz Tablice 6. obzirom da je jedan počinitelj evidentiran za više prekršajnih djela

7. Broj prijedloga za izricanje zaštitne mjere prije pokretanja prekršajnog postupka prema članku 14. stavku 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji:

Tablica 7.

Ovlaštene osobeBroj prihvaćenih prijedlogaBroj odbijenih prijedlogaUkupno
Žrtva 
 
 

Ovlašteni tužitelj:

Policija

 
 
 

Ovlašteni tužitelj:

Državno odvjetništvo


8. Broj i vrsta izrečenih zaštitnih mjera iz članka 13. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji:

Tablica 8.

Zaštitna mjeraBroj izrečenih zaštitnih mjera
Obveznog psihosocijalnog tretmana 
Zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji 
Udaljenja iz zajedničkog kućanstva 
Obveznog liječenja od ovisnosti 
Ukupno 

9. Broj i vrsta izvršenih zaštitnih mjera iz članka 13. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji:

Tablica 9.

Zaštitna mjeraBroj izvršenih zaštitnih mjera
Obveznog psihosocijalnog tretmana 
Zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji 
Udaljenja iz zajedničkog kućanstva 
Obveznog liječenja od ovisnosti 
Ukupno 

10. Broj i vrsta izrečenih sankcija:

Tablica 10.

Vrste izrečenih sankcija
Uvjetna zatvorska kaznaBezuvjetna zatvorska kaznaNovčana kaznaPosebne obveze uz uvjetnu osuduZaštitna mjera
MŽMŽMŽMŽMŽ
 
 
 
 
 
 
 

11. Broj i vrsta posebnih obveza uz uvjetnu osudu:

Tablica 11.

Vrsta posebnih obveza uz uvjetnu osudu (članka 45. PZ)
St. 1. toč. 2St. 1. toč. 3.St. 1. toč. 4.St. 1. toč. 5.St. 1.
toč. 6.

St. 1.

toč. 7.

St. 1.

toč. 8.

St. 1.

toč. 9.

MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Broj i vrsta sankcija prema maloljetnicima:

Tablica 12.

Vrste sankcija prema maloljetnicima
Sudski ukorPosebne obvezeUpućivanje u centar za odgoj
MŽMŽMŽ
 
 
 
 
 
 

13. Broj i vrsta drugih sankcija:

Tablica 13.

Vrste drugih sankcija
Novčana kaznaZatvorZaštitne mjere
MŽMŽMŽ
 
 
 
 
 

14. Broj izrečenih kazni prema članku 132. stavku 5. Prekršajnog zakona ______________________________________________

15. Broj posebnih rješenja donesenih prema članku 132. stavku 6. Prekršajnog zakona ___________________________________

15.1. Broj novčanih kazni prema članku 132. stavku 6. Prekršajnog zakona ____________________________________________

16. Broju i vrsti drugih odluka prekršajnih sudova prema Prekršajnom zakonu:

Tablica 16.

Odluke prekršajnih sudova prema Prekršajnom zakonuBroj odluka
Rješenje o odbacivanju optužnog prijedloga 
Presuda kojom se optužba odbija 
Presuda kojom se okrivljenik oslobađa optužbe 
Ukupno 

17. Broj izrečenih novčanih kazni osobama iz članka 7. stavka 1., prema članku 23., Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji _____________

18. Broj izrečenih novčanih kazni ili kazni zatvora počinitelju nasilja prema članku 24. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji ___________

19. Broj obavijesti ustanovama socijalne skrbi o slučajevima pokretanja prekršajnog postupka u kojem se kao žrtva pojavljuje dijete
_________________________

OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE STATISTIČKIH PODATAKA IZ PODRUČJA PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

OPĆI DIO

I. Ministarstvo nadležno za objedinjavanje evidencije koju vode centri za socijalnu skrb: Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi

II. Izvještajno razdoblje: ________________________________

POSEBNI DIO:

1. Broj zaprimljenih obavijesti o nasilju u obitelji:

Tablica 1.

Podnositelj prijaveŽrtvaPolicijaLiječnik/icaOdgojno-obrazovna ustanovaAnonimno (svjedok, ostali)Član obiteljiUkup­no
Broj zaprimljenih obavijesti 
 
 
 
 
 
 

2. Broj prijava povodom saznanja o nasilju u obitelji koje je centar za socijalnu skrb uputio policiji

Tablica 2.

 
Prijava sumnje na nasiljePrijava nasiljaUkupno
Broj prijava 
 
 

3. Broj sudjelovanja stručnih djelatnika centra za socijalnu skrb na obavijesnim razgovorima u policiji o nasilju u obitelji ____________

4. Podaci o broju, obliku i trajanju nasilja u obitelji:

Tablica 4.

 
Prema djeciPrema odraslim osobamaIstovremeno prema djeci i odraslim osobamaUkupno
Broj evidentiranih slučajeva 
 
 
 

Tablica 4.1.

Oblik nasiljaTjelesno nasiljeTjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeciPsihičko nasiljeSpolno uznemiravanjeEkonomsko nasiljeZanemarivanje potreba osoba s invaliditetomZanemarivanje potreba osoba starije životne dobiIstovremeno više vrsta nasiljaUkupno
Broj evidentiranih slučajeva 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica 4.2.

Prijava nasilja u pojedinoj obitelji1. putaviše puta u godiniiz prethodnih godinaUkupno
Broj evidentiranih slučajeva 
 
 
 

Tablica 4.3.

Trajanje nasilja prema iskazu žrtveJednokratnoDo godinu danaViše od godinu danaUkupno
Broj evidentiranih slučajeva 
 
 
 

5. Podaci o broju žrtava prema dobi, spolu, invaliditetu, odnosu prema počinitelju, socijalno demografskim pokazateljima:

Tablica 5.

 
DjecaOdrasle osobeUkupno
 
MŽMŽMŽ
Broj žrtava 
 
 
 
 
 
Broj žrtava s invaliditetom 
 
 
 
 
 
Broj žrtava starije životne dobi 
 
 
 
 
 
Ukupan broj žrtava (uključujući osobe s invaliditetom i osobe starije životne dobi) 
 
 
 
 
 

Tablica 5.1.

Dob žrtvemlađi od 18 godina18 – 30 godina31 – 50 godina51 – 64 godina65 godina i starijiUkupno
MŽMŽMŽMŽMŽMŽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tablica 5.2.

Odnos žrtve i počinitelja nasilja
Bračni partnerBivši bračni partnerIzvan­bračni partnerBivši izvan­bračni partnerŽivotni partneriBivši životni partneriNeformalni životni partnerBivši neformalni životni partnerOtac – sinOtac – kćerMajka – sinMajka – kćerKćer – otacKćer – majkaSin – otacSin – majkaNetko drugiUkupno
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica 5.3.

Ostali sociodemografski podaci o žrtvamaMŽUkupno
Prema radnom statusuZaposleni 
 
 
Nezaposleni 
 
 
Prema vrsti prihodaKorisnici zajamčene minimalne naknade 
 
 
Korisnici osobne invalidnine 
 
 
Korisnici doplatka za pomoć i njegu 
 
 
Žive od svog rada 
 
 
Drugi izvori prihoda 
 
 
Prema stručnoj spremiDoktorat 
 
 
Magisterij 
 
 
VSS 
 
 
VŠS 
 
 
VSS 
 
 
SSS 
 
 
 
 
 
Učenici/studenti 
 
 
Predškolska dob 
 
 

6. Podaci o broju počinitelja prema dobi, spolu, socijalno demografskim pokazateljima:

Tablica 6.

 
DjecaOdrasle osobeUkupno
 
MŽMŽMŽ
Broj počinitelja 
 
 
 
 
 

Tablica 6.1.

Dob počiniteljamlađi od 18 godina18 – 30 godina31 – 50 godina51 – 64 godine65 godina i starijiUkupno
MŽMŽMŽMŽMŽMŽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica 6.2.

Ostali sociodemografski podaci o počiniteljimaMŽUkup­no
Prema radnom statusuZaposleni 
 
 
Nezaposleni 
 
 
Prema vrsti prihodaKorisnici zajamčene minimalne naknade 
 
 
Korisnici osobne invalidnine 
 
 
Korisnici doplatka za pomoć i njegu 
 
 
Žive od svog rada 
 
 
Drugi izvori prihoda 
 
 
Prema stručnoj spremiDoktorat 
 
 
Magisterij 
 
 
VSS 
 
 
VŠS 
 
 
VSS 
 
 
SSS 
 
 
 
 
 
Učenici/studenti 
 
 

7. Broj postupanja centara za socijalnu skrb u evidentiranim slučajevima nasilja u obitelji _________

8. Broj obitelji u kojima je evidentirano nasilje u obitelji ___________

9. Oblici postupanja centra za socijalnu skrb prema žrtvi nasilja u obitelji:

Tablica 9.

Oblici postupanja centra za socijalnu skrb prema žrtvi nasilja u obitelji:Broj
Ponuđeni smještaj u sklonište 
Izrada plana sigurnosti žrtve 
Posredovanje kod ostvarivanja besplatne pravne pomoći i zastupanje Hrvatske odvjetničke komore 
Posredovanje kod ostvarivanja prava na besplatnu zdravstvenu pomoć 
Upućivanje u savjetovalište izvan centra za socijalnu skrb 
Savjetovanje centra za socijalnu skrb 

10. Broj počinitelja upućenih u savjetovalište izvan centra za socijalnu skrb___________

11. Broj imenovanih posebnih skrbnika za dijete u postupcima vezanim uz nasilje u obitelji _________________________

12. Poduzete mjere obiteljsko-pravne zaštite:

Tablica 10.

Poduzete mjereIzrečeno za oba roditeljaIzrečeno jednom roditelju
MajkaOtac
upozorenje na pogreške i propuste u skrbi i odgoju djeteta
 
 
stručna podrška u skrbi i odgoju djeteta 
 
 
nadzor i pojačana stručna podrška u skrbi i odgoju djeteta 
 
 
žurno izdvajanje djeteta 
 
 

13. Vrste prijedloga upućenih sudu vezano uz zaštitu prava i interesa djeteta u slučajevima nasilja u obitelji:

Tablica 11.

Prijedlozi sudu zaBroj
privremeno povjeravanje skrbi o djetetu 
oduzimanje prava na zajednički život s djetetom 
lišenje prava na roditeljsku skrb 
zabranu približavanja i uznemiravanja djeteta 

14. Broj zaštitnih mjera koje je centar za socijalnu skrb predložio sudu:

Tablica 12.

Prijedlozi sudu za izricanje zaštitne mjere:Broj
obveznog psihosocijalnog tretmana 
zabrane približavanja, uznemiravanja ili 
uhođenja žrtve nasilja u obitelji 
udaljenja iz zajedničkog kućanstva 
obveznog liječenja od ovisnosti 

15. Broj ostvarenih smještaja u sklonište ____________________

16. Broj zaprimljenih obavijesti o pokrenutim prekršajnim postupcima vezanim uz nasilje u obitelji _________________________

17. Broj održanih sastanaka županijskih timova (djelatnika svih nadležnih ustanova) vezano uz konkretne slučajeve nasilja u obitelji ______________________

OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE STATISTIČKIH PODATAKA IZ PODRUČJA PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

OPĆI DIO

I. Ministarstvo nadležno za objedinjavanje evidencije koju vode zdravstvene ustanove: Ministarstvo nadležno za poslove zdravstva

II. Izvještajno razdoblje ________________________________

POSEBNI DIO:

1. Broj prijava koje je zaprimio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od strane doktora medicine i dentalne medicine u slučaju ozljede nanesene od strane člana obitelji:

Tablica 1.

 
MuškarciŽeneUkupno
Broj žrtava 
 
 

Tablica 1.1.

 
Dob žrtava
mlađi od 18 godina18 – 30 godina31 – 50 godina51 – 64 godine65 godina i stariji
MŽMŽMŽMŽMŽ
Broj prijava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukupno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Broj slučajeva u kojima je žrtva nasilja u obitelji upućena na liječenje:

Tablica 2.

 
MuškarciŽeneUkupno
Broj žrtava upućenih na liječenje 
 
 

Tablica 2.1.

 
Dob žrtava
mlađi od 18 godina18 – 30 godina31 – 50 godina51 – 64 godine65 godina i stariji
MŽMŽMŽMŽMŽ
Broj osoba upućenih na liječenje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukupno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Troškovi liječenja žrtve nasilja u obitelji:

Ukupni troškovi liječenja žrtava nasilja u obitelji 
Prosječan trošak liječenja žrtve nasilja u obitelji 

4. Broj slučajeva u kojima je žrtva nasilja u obitelji upućena na liječenje u psihijatrijsku ustanovu:

Tablica 4.

Broj žrtava nasilja upućenih na liječenje u psihijatrijsku ustanovuMuškarciŽeneUkup­no
Ambulantno liječenje 
 
 
Bolničko liječenje
Ukupno

Tablica 4.1.

Broj žrtava nasilja upućenih na liječenje u psihijatrijsku ustanovuDob žrtve nasilja
mlađi od 18. god.18 – 30 godina31 – 50 godina51 – 64 godine65 godina i stariji
MŽMŽMŽMŽMŽ
Ambulantno liječenje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolničko liječenje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukupno

5. Broj slučajeva u kojima je počinitelj nasilja u obitelji upućena na liječenje u psihijatrijsku ustanovu:

Tablica 5.

Broj počinitelja nasilja upućenih na liječenje u psihijatrijsku ustanovuMuškarciŽeneUkupno
Ambulantno liječenje 
 
 
Bolničko liječenje
Ukupno

Tablica 5.1.

Broj počinitelja nasilja upućenih na liječenje u psihijatrijsku ustanovuDob počinitelja nasilja
mlađi od 18. god.18 – 30 godina31 – 50 godina51 – 64 godine65 godina i stariji
MŽMŽMŽMŽMŽ
Ambulantno liječenje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolničko liječenje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukupno

OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE STATISTIČKIH PODATAKA IZ PODRUČJA PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

OPĆI DIO

I. Ministarstvo nadležno za objedinjavanje evidencije koju vode odgojno-obrazovne ustanove: ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja

II. Izvještajno razdoblje: ________________________________

POSEBNI DIO:

1. Broj zaprimljenih obavijesti o nasilju u obitelji prema vrsti ustanove:

Tablica 1.

 
Dječji vrtićOsnovna školaSrednja školaUčenički domUkupno
Broj zaprimljenih obavijesti 
 
 
 
 

2. Dob i spol žrtve obiteljskog nasilja uključene u odgojno-obrazovni sustav

Tablica 2.

Dob žrtve obiteljskog nasiljaod 1 do 6 godinaod 6 do 10 godinaod 11 do 15 godinaod 15 do 19 godinaUkupno
SpolMŽMŽMŽMŽMŽ
Ukupno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Broj prijava obiteljskog nasilja koje su odgojno-obrazovne ustanove uputile nadležnim državnim tijelima:

Tablica 3.

Ministarstvu znanosti i obrazovanjaNadležnoj policijskoj postajiNadležnom centru za socijalnu skrbOsnivaču odgojno-obrazovne ustanoveNadležnom liječniku školske medicineUredu državne upraveOstaloUkupno
Broj prijava

4. Broj postupanja Ministarstva znanosti i obrazovanja u pružanju podrške odgojno-obrazovnim ustanovama:

Tablica 4.

Broj postupanja MZO-a u pružanju podrške o-o ustanovamaTim za krizne intervencijeStručno-savjetodavni posjet AZOOOstaloUkupno
Dječji vrtić 
 
 
 
Osnovna škola 
 
 
 
Srednja škola 
 
 
 
Učenički dom