Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže

NN 31/2018 (4.4.2018.), Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

631

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. ožujka 2018. godine donijela

IZMJENE I DOPUNE METODOLOGIJE

UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU NOVIH KORISNIKA MREŽE I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE POSTOJEĆIH KORISNIKA MREŽE

Članak 1.

U Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže (»Narodne novine«, broj 51/17) u članku 15. uvodni dio članka mijenja se i glasi:

»Stvaranje tehničkih uvjeta u slučaju priključenja na mrežu visokog i vrlo visokog napona (u daljnjem tekstu visoki napon) ostvaruje se izgradnjom i/ili rekonstrukcijom mreže i to u slučaju priključenja na:«

Podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – visokom naponu razine 400 kV, vodova visokog napona i/ili transformacije 400/220(110) kV i/ili vodova 220(110) kV, uključujući pripadajuće dijelove 400 kV i 220(110) kV postrojenja.«

Članak 2.

U članku 17. stavku 2. tumačenje elementa P mijenja se i glasi:

»P – priključna snaga novog krajnjeg kupca ili vrijednost povećanja priključne snage postojećeg krajnjeg kupca iz zahtjeva za izdavanje EOTRP-a ili iz zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti (kW).«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Operator distribucijskog sustava dužan je razvidno i nepristrano odrediti potrebe za priključnom snagom postojećih i novih krajnjih kupaca i druge izravne koristi za pogon i razvoj mreže srednjeg i niskog napona, pri čemu opterećenje postojećih krajnjih kupaca utvrđuje na temelju mjerenja i/ili procjene opterećenja, a procjenu opterećenja novih krajnjih kupaca na temelju sklopljenih ugovora o priključenju ili ponuda o priključenju.«

Članak 3.

U članku 19. stavku 5. riječi: »korištenju mreže« zamjenjuju se riječju: »priključenju«.

Članak 4.

U članku 20. stavku 6. riječi: »korištenju mreže« zamjenjuju se riječju: »priključenju«.

Članak 5.

U članku 22. stavku 1. tumačenje elementa P mijenja se i glasi:

»P – priključna snaga novog krajnjeg kupca ili vrijednost povećanja priključne snage postojećeg krajnjeg kupca iz zahtjeva za izdavanje EOTRP-a ili iz zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti (kW).«

Članak 6.

U članku 23. riječi: »prethodnom elektroenergetskom suglasnošću« zamjenjuju se riječju: »EOTRP-om«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 26. i članak 26. stavak 1. mijenjaju se i glase:

»Priključenje građevine krajnjeg kupca na mrežu visokog napona

Članak 26.

(1) Naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca na mrežu visokog napona utvrđuje se množenjem propisane jedinične cijene na visokom naponu i priključne snage prema sljedećoj formuli:

NVN = cVN ∙ P

gdje su:

NVN – naknada za priključenje građevine krajnjeg kupca na mrežu visokog napona (kn),

cVN – jedinična cijena na visokom naponu (kn/kW) i

P – priključna snaga novog krajnjeg kupca ili vrijednost povećanja priključne snage postojećeg krajnjeg kupca iz zahtjeva za izdavanje EOTRP-a ili iz zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti (kW).«

Članak 8.

U članku 27. riječi: »prethodnom elektroenergetskom suglasnošću« zamjenjuju se riječju: »EOTRP-om«.

Članak 9.

U članku 32. stavku 4. riječi: »prethodnom elektroenergetskom suglasnošću« zamjenjuju se riječju: »EOTRP-om«.

Članak 10.

U članku 33. stavak 1. briše se.

Članak 11.

Iza članka 35. dodaje se članak 35.a koji glasi:

»Članak 35.a

(1) U slučaju zahtjeva za priključenjem novog proizvođača koji nije sudionik posebne zone na postojeću posebnu zonu priključenu na mrežu visokog napona, naknada za priključenje građevine novog proizvođača obuhvaća stvarne troškove izgradnje priključka građevine novog proizvođača na mrežu u posebnoj zoni i njegovog udjela u financiranju ukupnih troškova priključenja posebne zone na mrežu visokog napona.

(2) Udio proizvođača, sudionika posebne zone, u financiranju priključenja posebne zone, mijenja se ako u razdoblju od zaključenja ugovora o priključenju posebne zone, pa do pet godina nakon priključenja posebne zone na mrežu visokog napona razine 110 kV, odnosno do 10 godina ako se radi o priključenju posebne zone na mrežu visokog napona razine 220 kV ili 400 kV, operator prijenosnog sustava zaključi s jednim ili više novih proizvođača jedan ili više novih ugovora o priključenju na posebnu zonu, a na način da svi proizvođači, sudionici posebne zone i novi proizvođači koji se priključuju na posebnu zonu, sudjeluju u trošku priključenja posebne zone na mrežu razmjerno svojim priključnim snagama.

(3) Korekcija udjela postojećeg proizvođača, sudionika posebne zone, u financiranju priključenja posebne zone na mrežu, provodi se samo ako je prilikom sklapanja novih ugovora o priključenju na posebnu zonu u sljedećem izračunu udjela povoljnija za postojećeg proizvođača.

(4) U slučaju zahtjeva za istovremenim priključenjem više posebnih zona i/ili proizvođača na mrežu visokog napona kad je potrebno stvaranje istih tehničkih uvjeta u mreži, svaka posebna zona i/ili proizvođač sudjeluje u troškovima stvaranja tehničkih uvjeta u mreži razmjerno svojoj priključnoj snazi.

(5) Pravilo razmjernog udjela iz stavka 4. ovoga članka više posebnih zona i/ili proizvođača u troškovima stvaranja istih tehničkih uvjeta u mreži kao za slučaj da se priključuju istovremeno, primjenjuje se do pet godina nakon priključenja prve posebne zone i/ili proizvođača na mrežu visokog napona razine 110 kV, odnosno do deset godina nakon priključenja prve posebne zone i/ili proizvođača na mrežu visokog napona razine 220 kV i 400 kV, ali najduže do trenutka kad je priključenjem postojećih posebnih zona i/ili proizvođača dosegnut prijenosni kapacitet mreže ostvaren stvaranjem tih tehničkih uvjeta u mreži, odnosno kad je za priključenje vremenski zadnje posebne zone i/ili proizvođača koji zahtijevaju priključenje na mrežu visokog napona potrebno stvaranje novih tehničkih uvjeta u mreži.«

Članak 12.

Ove Izmjene i dopune Metodologije objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 9. travnja 2018.

Klasa: 310-03/18-39/01

Urbroj: 371-01-18-2

Zagreb, 29. ožujka 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.