Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom

NN 32/2018 (6.4.2018.), Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

647

Na temelju članka 146. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra obrane donosi

PRAVILNIK

O UPRAVLJANJU ZRAČNIM PROSTOROM

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Opseg i cilj

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se način upravljanja zračnim prostorom Republike Hrvatske na način kako je propisan Uredbom Komisije (EZ-a) br. 2150/2005 od 23. prosinca 2005. o utvrđivanju zajedničkih pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora (SL L 342, 24. 12. 2005.) (u daljnjem tekstu: Uredba 2150/2005).

(2) Upravljanje zračnim prostorom propisano ovim Pravilnikom provodi se na način koji jamči civilnim i vojnim korisnicima zračnog prostora uvažavanje ekonomskih, sigurnosnih i obrambenih zahtjeva, na temelju utvrđenih pravila prioriteta.

(3) Upravljanje zračnim prostorom temelji se na načelu civilno-vojne koordinacije između subjekata koji su u Republici Hrvatskoj odgovorni za upravljanje zračnim prostorom, a provodi se na strateškoj, predtaktičkoj i taktičkoj razini, kroz sporazume i uspostavu postupaka u svrhu povećanja sigurnosti i kapaciteta zračnog prostora, te u svrhu poboljšanja djelotvornosti i fleksibilnosti zračnog prometa.

(4) Ministarstvo nadležno za civilni zračni promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), o području letnih informacija koja se nalaze pod nadležnošću Republike Hrvatske i na koji se ovaj Pravilnik primjenjuje, obavještava Europsku komisiju.

Pojmovi i kratice

Članak 2.

(1) Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) Ad hoc struktura (Ad hoc Structure): struktura zračnog prostora, volumen ili ruta, čija je uspostava nužna zbog operativnih potreba, a za čiju uspostavu zbog operativnih potreba nije moguće zbog vremenskih ograničenja provesti puni ASM proces na razini 1. Uspostava ad hoc strukture provodi se na ASM razinama 2 i 3 uz poštivanje općih kriterija dizajna i sigurnosti

2) ATS ruta (ATS Route): specifični dio struktura zračnog prostora oblikovan za usmjeravanje protoka prometa i potreban za pružanje usluge kontrole zračnog prometa

3) Ažurirani plan uporabe zračnog prostora (Updated Airspace Use Plan – UUP): ASM poruka koja ima status NOTAM-a, a koju izdaje Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) na dan operacija u cilju ažuriranja informacija u AUP-u

4) Centralizirana funkcija o podacima o zračnom prostoru (Centralised Airspace Data Function – CADF): ASM funkcija koju su države ECAC-a povjerile NMOC-u s ciljem izdavanja informacija o uvjetnim rutama (CDR), sadržanim u različitim nacionalnim AUP-ovima

5) Civilno-vojna koordinacija: komunikacija između civilnih i vojnih subjekata (ljudska i/ili tehnička) nužna za sigurnu, efikasnu i harmoničnu uporabu zračnog prostora

6) Kontrolna vojna jedinica: središta i postrojbe OSRH koje vode vojni zračni promet i/ili provode druge aktivnosti u zračnom prostoru koje zbog svoje prirode mogu zahtijevati rezervacije, ograničenja i zabrane u zračnom prostoru

7) Opasno područje (Danger Area – D): utvrđeni volumen zračnog prostora unutar kojeg se, ovisno o slučaju, u određenom vremenu mogu odvijati aktivnosti opasne za letenje zrakoplova. U kontekstu FUA koncepta, neka od opasnih područja su predmet upravljanja i dodjele na ASM razini 2, uspostavljena su na ASM razini 1 kao AMC upravljiva područja i kao takva su objavljena u AIP-u

8) Opći zračni promet (General Air Traffic – GAT): svi letovi civilnih zrakoplova, kao i letovi državnih zrakoplova koji se obavljaju sukladno postupcima ICAO-a

9) Operativni zračni promet (Operational Air Traffic – OAT): svi letovi civilnih zrakoplova, kao i letovi državnih zrakoplova, koji se obavljaju sukladno posebno utvrđenim postupcima koji odstupaju od pravila i postupaka za opći zračni promet (GAT)

10) Ovlašteni subjekti (Approved Agencies – AAs): subjekti koje je država ovlastila za suradnju s Jedinicom za upravljanje zračnim prostorom (AMC) po pitanjima dodjele i uporabe zračnog prostora

11) Plan uporabe zračnog prostora (Airspace Use Plan – AUP): ASM poruka sa statusom NOTAM-a, kojom se u standardnom formatu obavještava o dnevnoj odluci Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC) za privremenom dodjelom zračnog prostora pod njenom nadležnošću za određeno vremensko razdoblje

12) Pozicija upravljanja protokom (Flow Management Position – FMP): radna pozicija ustanovljena unutar jednog Centra oblasne kontrole zračnog prometa (ACC) s ciljem osiguranja neophodnih kontakata s NMOC-om o poslovima koji se odnose na pružanje ATFCM usluga, te kontakata s nacionalnim AMC-ovima o poslovima koji se odnose na usluge ASM-a

13) Predtaktičko upravljanje zračnim prostom – ASM razina 2 (Level 2 – Pre-Tactical ASM): postupak operativnog upravljanja zračnim prostorom unutar okvira postojećih, unaprijed određenih ATM struktura i postupaka koji su definirani na ASM razini 1, kao i postizanje specifičnih dogovora civilnih i vojnih predstavnika nadležnih za ASM razinu 2

14) Prekogranično područje (Cross-border Area – CBA): privremeno rezervirano područje uspostavljeno iznad međunarodnih granica za specifične operativne zahtjeve

15) Prekogranični zračni prostor (Cross-border Airspace): struktura zračnog prostora koja se proteže preko međunarodnih granica ili preko granica područja letnih informacija

16) Privremeno izdvojeno područje (Temporary Segregated Area – TSA): zračni prostor utvrđenih dimenzija koji je pod nadležnošću korisnika kojeg ovlasti Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom i koji se privremeno izdvaja za ekskluzivnu uporabu od strane određenog subjekta ili korisnika i kroz koji drugom zračnom prometu neće biti dopušten prolaz

17) Privremeno rezervirano područje (Temporary Reserved Area – TRA): zračni prostor utvrđenih dimenzija koji je pod nadležnošću korisnika kojeg ovlasti Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom i koji je privremeno rezerviran za specifičnu uporabu od strane određenog subjekta ili korisnika i kroz koji se može dopustiti prolazak ostalom zračnom prometu, pod uvjetima iz odobrenja kontrole zračnog prometa (ATC clearance)

18) NM Operativno središte (Network Manager Operations Centre (NMOC)): Eurocontrol-ova jedinica ustrojena u ime država članica u svrhu pružanja ATFCM-a usluga unutar Europske regije (EUR Region)

19) Strateško upravljanje zračnim prostorom – ASM razina 1 (Level 1 – Strategic ASM): postupak utvrđivanja, praćenja i prema potrebi izmjena nacionalne politike upravljanja zračnim prostorom uzimajući u obzir nacionalne i međunarodne zahtjeve za zračnim prostorom

20) Struktura zračnog prostora (Airspace Structure): volumen zračnog prostora točno utvrđenih lateralnih i vertikalnih granica dizajniran tako da osigura sigurne i optimalne operacije zrakoplova

21) Taktičko upravljanje zračnim prostorom – ASM razina 3 (Level 3 – Tactical ASM): postupak operativnog upravljanja zračnim prostorom u realnom vremenu na dan izvođenja letačkih operacija poradi aktiviranja, deaktiviranja ili ponovne dodjele zračnog prostora dodijeljenog na ASM razini 2, te rješavanje konkretnih pitanja i/ili individualnih OAT/GAT situacija u realnom vremenu između jedinica za pružanje operativnih usluga kontrole zračnog prometa i kontrolnih vojnih jedinica

22) Upravljanje zračnim prostorom (Airspace Management): funkcija planiranja čiji je primarni cilj maksimiziranje uporabe raspoloživoga zračnog prostora putem dinamične raspodjele vremena korištenja i, povremeno, raspodjelom zračnog prostora između različitih kategorija korisnika zračnog prostora na temelju kratkoročnih potreba

23) Upravljivo područje (Manageable Area): područje kojim upravlja i kojeg dodjeljuje Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) na ASM razini 2

24) Uvjetna ruta (Conditional Route – CDR): ATS ruta ili njezin dio koji može biti planiran za letenje i upotrijebljen sukladno unaprijed određenim uvjetima. CDR može biti uspostavljen u jednoj ili više sljedećih kategorija:

a) Kategorija 1 (jedan) – CDR koji se može stalno planirati za letenje

b) Kategorija 2 (dva) – CDR koji se ne može stalno planirati za letenje i

c) Kategorija 3 (tri) – CDR koji se ne može planirati za letenje

25) Uvjetno zabranjeno područje (Restricted Area – R): zračni prostor koji je smješten iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda Republike Hrvatske unutar kojeg je letenje zrakoplova ograničeno u skladu s unaprijed utvrđenim uvjetima. U kontekstu FUA koncepta, neka od uvjetno zabranjenih područja su predmet upravljanja i dodjele na ASM razini 2, a uspostavljena su na ASM razini 1 kao »AMC – upravljiva područja« i kao takva su objavljena u AIP-u

26) Zabranjeno područje (Prohibited Area – P): zračni prostor smješten iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda Republike Hrvatske unutar kojeg je letenje zrakoplova zabranjeno

27) Žurna informacija (Notice to Airmen – NOTAM): poruka proslijeđena putem telekomunikacija, a sadrži informacije koje se odnose na uspostavu, stanje ili promjenu na bilo kojem zrakoplovnom uređaju ili infrastrukturi, usluzi, postupku ili na opasnost u zračnom prometu, čije je pravovremeno objavljivanje bitno za osoblje povezano s letačkim operacijama.

(2) Kratice koje se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) ACC (Area Control Centre): Centra oblasne kontrole zračnog prometa

2) AIP (Aeronautical Information Publication): Zbornik zrakoplovnih informacija

3) AMC (Airspace Management Cell): Jedinica za upravljanje zračnim prostorom

4) ASM (Airspace Management): Upravljanje zračnim prostorom

5) ATC (Air Traffic Control): Kontrola zračnog prometa

6) ATFCM (Air Traffic Flow and Capacity Management): Upravljanje protokom i kapacitetom zračnog prometa

7) ATM (Air Traffic Management) (ATS+ASM+ATFCM): Upravljanje zračnim prometom

8) ATS (Air Traffic Services): Operativne usluge u zračnom prometu

9) AUP (Airspace Use Plan): Plan uporabe zračnog prostora

10) CADF (Centralised Airspace Data Function): Centralizirana funkcija o podacima o zračnom prostoru

11) CBA (Cross-Border Area): Prekogranično područje

12) CDR (Conditional Route): Uvjetna ruta

13) NMOC (Network Manager Operations Centre (NMOC)): NM operativno središte

14) CTR (Control Zone): Kontrolirana zona

15) D (Danger Area): Opasno područje

16) DCMAC Eurocontrol (Directorate Civil/Military ATM Coordination): Eurocontrol-ov direktorat za civilno/vojnu koordinaciju ATM-a u ECAC-u)

17) ECAC (European Civil Aviation Conference): Europska konferencija civilnog zrakoplovstva)

18) FIR (Flight Information Region): Područje letnih informacija

19) FMP (Flow Management Position): Pozicija za upravljanje protokom

20) FUA (Flexible Use of Airspace): Fleksibilna uporaba zračnog prostora

21) GAT (General Air Traffic): Opći zračni promet

22) ICAO (International Civil Aviation Organisation): Organizacija međunarodnoga civilnog zrakoplovstva

23) NOTAM (Notice to Airmen): Žurna informacija

24) OAT (Operational Air Traffic): Operativni zračni promet

25) P (Prohibited Area): Zabranjeno područje

26) R (Restricted Area): Uvjetno zabranjeno područje

27) TRA (Temporary Reserved Airspace): Privremeno rezervirano područje

28) TSA (Temporary Segregated Area): Privremeno izdvojeno područje

29) UTC (Co-ordinated Universal Time): Jedinstveno koordinirano vrijeme

30) UUP (Updated Airspace Use Plan): Ažurirani plan uporabe zračnog prostora.

DIO DRUGI
OGRANIČENJA I ZABRANE U ZRAČNOM PROSTORU

Ograničenja i zabrane

Članak 3.

(1) Ograničenja i zabrane u zračnom prostoru provode se kroz ASM proces uspostave, rezervacije, aktivacije, suspenzije i deaktivacije struktura zračnog prostora i/ili objavom zrakoplovnog navigacijskog upozorenja.

(2) Dio zračnog prostora u kojem je aktivna ovakva struktura se izuzima iz klase prostora u kojoj se nalazi i za njega vrijede posebna pravila uporabe.

(3) Pravila za provedbu aktivnosti unutar struktura i pravila za njihov obilazak ili prolazak propisuju se na ASM razini 1 i objavljuju se na način uobičajen u zračnom prometu zajedno s objavom njihove uspostave.

(4) Strukture zračnog prostora koje predstavljaju ograničenje ili zabranu u zračnom prostoru mogu biti:

a) Opasno područje (Danger Area D)

b) Privremeno izdvojeno područje (Temporary Segregated Area – TSA)

c) Privremeno rezervirano područje (Temporary Reserved Area – TRA)

d) Uvjetno zabranjeno područje (Restricted Area R)

e) Zabranjeno područje (Prohibited Area P)

f) Prekogranično područje (Cross-border Area CBA).

(5) Rezervacija, aktivacija, suspenzija i deaktivacija ograničenja ili zabrana iz ovog članka obavlja se na ASM razini 2 prema propisanom ASM procesu, a provodi ih Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) u skladu s načelima fleksibilne uporabe zračnog prostora.

(6) Ograničenja, zabrane, uvjete i način letenja iz ovog članka, na temelju dobivenih obavijesti, objavljuje Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. na način uobičajen u zračnom prometu i Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) putem AUP/UUP poruka.

Definiranje struktura

Članak 4.

(1) Strukture u zračnom prostoru mogu biti uspostavljene trajno ili privremeno ali njihova rezervacija treba slijediti načela fleksibilne uporabe zračnog prostora.

(2) Trajnim strukturama smatraju se sve strukture koje su prošle puni proces uspostave na ASM razini 1 i objavljene su u Zborniku zrakoplovnih informacija (AIP).

(3) Privremene strukture (ad hoc) uspostavljaju se na ASM razinama 2 i 3 kada za to postoje realni sigurnosni i/ili operativni zahtjevi na kraći period uz poštivanje općih kriterija dizajna i sigurnosti.

(4) ASM razina 2 vodi statistiku uspostave privremenih struktura i izvještava ASM razinu 1 o obavljenim uspostavama. ASM razina 1 propisuje sadržaj izvješća.

Rezervacija, aktivacija, suspenzija i deaktivacija struktura

Članak 5.

Rezervacija struktura provodi se na ASM razini 2, a aktivacija, suspenzija i deaktivacija se provode na ASM razini 3.

DIO TREĆI
UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM

Glava I.
UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM NA STRATEŠKOJ RAZINI (ASM razina 1)

Nadležnost za upravljanje zračnim prostorom

Članak 6.

(1) Upravljanje zračnim prostorom koje podrazumijeva oblikovanje (ustroj i struktura), klasifikaciju, fleksibilnu uporabu zračnog prostora te druge funkcije s ciljem maksimalnog korištenja raspoloživoga zračnog prostora, u nadležnosti je ministra nadležnog za poslove civilnog zračnog prometa (u daljnjem tekstu: ministar) uz suglasnost ministra nadležnog za poslove obrane.

(2) Za pripremu prijedloga bitnih za strateško upravljanje zračnim prostorom odgovorno je Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Djelokrug rada Povjerenstva

Članak 7.

(1) Povjerenstvo predlaže nacionalnu politiku upravljanja zračnim prostorom i strateške planove za upravljanje zračnim prostorom, uzimajući u obzir zahtjeve nacionalnih i međunarodnih korisnika zračnog prostora, te zahtjeve pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

(2) U okviru pripreme prijedloga bitnih za upravljanje zračnim prostorom, Povjerenstvo obavlja osobito sljedeće poslove:

a) predlaže Plan primjene sustava upravljanja zračnim prostorom

b) planira i predlaže uspostavu i modifikaciju fleksibilnih struktura zračnog prostora u gornjem i donjem zračnom prostoru

c) inicira i predlaže odobravanje izmjena D i R područja u TSA i TRA

d) inicira i predlaže uspostavu, izmjene i modifikacije kontroliranog zračnog prostora i klasifikacije zračnog prostora uzimajući u obzir koncept fleksibilne uporabe zračnog prostora i fleksibilne strukture zračnog prostora

e) obavlja periodičku reviziju potreba za nacionalnim zračnim prostorom te predlaže uspostavu prekograničnog zračnog prostora

f) usuglašava i predlaže opća pravila prioriteta u korištenju zračnog prostora na sve tri razine.

(3) U provedbi strateškog upravljanja zračnim prostorom u okviru utvrđene politike upravljanja zračnim prostorom, Povjerenstvo obavlja poslove iz članka 4. stavka 1. Uredbe 2150/2005.

Principi i načela rada Povjerenstva

Članak 8.

(1) Principi i načela poslova povjerenstva iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika se poglavito odnose na sigurnost zračnog prometa, konzultacije sa korisnicima, suradnju između zainteresiranih subjekata, obavještavanje korisnika zračnog prostora, te pitanja zaštite okoliša.

(2) Sigurnost zračnog prometa mora biti najvažnija briga za Povjerenstvo prilikom obavljanju svojih dužnosti. Prilikom planiranja zračnog prostora mora uzeti u obzir da sigurnosne performanse na razini pružatelja usluga u zračnoj plovidbi moraju ostati na istoj razini, a jedino mogu biti poboljšane.

(3) Prilikom razmatranja prijedloga za promjenu zračnog prostora, u svrhu njegovog poboljšanja, Povjerenstvo mora pregledati i odobriti procjenu sigurnosti u svakom konkretnom slučaju.

(4) Prije nego što se napravi promjena zračnog prostora ili izmijeni dizajn zračnog prostora, osim za uspostavljanje privremenih struktura (ad hoc), Povjerenstvu se od strane pružatelja usluga u zračnoj plovidbi dostavlja analiza o provedbi konzultacija s korisnicima zračnog prostora, i drugim relevantnim tijelima. Navedene konzultacije moraju imati za cilj postizanja konsenzusa gdje god je to moguće.

(5) Povjerenstvo je dužno uskladiti civilne i vojne operativne potrebe, bez povlaštenog tretmana, poštujući pravila prioriteta, bilo kojem subjektu, te se mora osigurati da se prilikom planiranja zračnog prostora uzmu u obzir interesi svih korisnika zračnog prostora.

(6) Prilikom dizajna i planiranja zračnog prostora, mora se uzeti u obzir procjena utjecaja na okoliš, na način da se osigura, gdje navedene promjene mogu imati nepovoljan utjecaj na buku u blizini zračne luke, da iste budu predmet odgovarajućih konzultacija sa svim zainteresiranima.

(7) U cilju transparentnosti prema ostalim korisnicima zračnog prostora, za svaku objavljenu strukturu zračnog prostora primjenjuje se sljedeća zaštitne zone (buffers):

1. lateralne granice zaštitne zone se ne objavljuju u Zborniku zrakoplovnih informacija, a jedinica operativnih usluga u zračnom prometu je dužna VFR/IFR promet razdvajati od publicirane lateralne granice aktivne zone, prema propisanim normama za razdvajanje zrakoplova

2. vertikalne granice zaštitne zone strukture zračnog prostora utvrđuju se i objavljuju u zborniku zrakoplovnih informacija na način da struktura zračnog prostora sadrži i vertikalne zaštitne zone (buffers).

Planiranje primjene sustava upravljanja zračnim prostorom

Članak 9.

(1) Povjerenstvo je dužno izraditi i odobriti Plan primjene sustava upravljanja zračnim prostorom, koji sadrži osobito odredbe o:

a) podjeli odgovornosti, obvezama u upravljanju zračnim prostorom i rokovima za njihovo izvršenje

b) komunikacijskom povezivanju svih sudionika u sustavu upravljanja zračnim prostorom

c) financijskim obvezama svih sudionika u sustavu upravljanja zračnim prostorom.

(2) Plan iz stavka 1. ovoga članka, sukladno ukazanim potrebama, Povjerenstvo je dužno periodički revidirati.

Glava II.
PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA USPOSTAVU I/ILI NAČIN KORIŠTENJA ODREĐENOG DIJELA ZRAČNOG PROSTORA

Članak 10.

(1) Zahtjevi u svezi uspostave i/ili načina korištenja određenog dijela zračnog prostora koje podnose domaći i inozemni civilni korisnici zračnog prostora dostavljaju se, na standardnom obrascu, Povjerenstvu putem imenovanog pružatelja operativnih usluga u zračnom prometu.

(2) Zahtjevi u svezi uspostave i/ili načina korištenja određenog dijela zračnog prostora koje podnose domaći i inozemni vojni korisnici zračnog prostora dostavljaju se, na standardnom obrascu, Povjerenstvu putem ministarstva nadležnog za poslove obrane.

(3) Standardni obrazac iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisuje i objavljuje Povjerenstvo na način uobičajen u zračnom prometu.

Procjena zahtjeva

Članak 11.

(1) Prijedloge u svezi sa zahtjevima iz članka 10. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, zajedno sa preliminarnom procjenom zahtjeva, imenovani pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu ili ministarstvo nadležno za poslove obrane dužni su dostaviti Povjerenstvu.

(2) Nakon zaprimanja prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, Povjerenstvo procjenjuje njegovu utemeljenost, te donosi odluku o načinu postupanja sa zahtjevom.

(3) Imenovani pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu i ministarstvo nadležno za poslove obrane dužni su postupiti u skladu s odlukom iz stavka 2. ovoga članka.

(4) U odluci iz stavka 2. ovoga članka, Povjerenstvo određuje krajnji rok obrade.

Obrada zahtjeva

Članak 12.

(1) Tijekom obrade zahtjeva, imenovani pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu i ministarstvo nadležno za poslove obrane mogu prema potrebi tražiti i dodatna pojašnjenja i raščlambe od podnositelja zahtjeva kao i od drugih organizacija i pojedinih stručnjaka.

(2) U slučaju značajnijih izmjena u strukturama zračnog prostora, može se provesti proces formalnih konzultacija sa korisnicima zračnog prostora.

(3) Imenovani pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu i ministarstvo nadležno za poslove obrane dužni su usuglasiti konačni prijedlog te isti dostaviti Povjerenstvu.

Donošenje konačne odluke i objava

Članak 13.

(1) Ministar uz suglasnost ministra nadležnog za poslove obrane, na prijedlog Povjerenstva, donosi odluku o zahtjevima iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo dostavlja pružatelju usluga u zračnoj plovidbi poradi objave na način uobičajen u zračnom prometu.

Ad hoc strukture

Članak 14.

(1) Iznimno od odredaba članaka 10. do 13. ovoga Pravilnika, ad hoc strukture utvrđuju se skraćenim postupkom, dostavljanjem zahtjeva iz stavka 5. ovog članka.

(2) Odobrenje za uspostavu ad hoc strukture iz stavka 1. ovog članka daje Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) na prijedlog Ovlaštenog subjekta (AA). Odobrenje mora sadržavati uvjete i pravila za uspostavu, rezervaciju, aktivaciju, suspenziju i deaktivaciju ad hoc strukture kojih se korisnik dužan pridržavati.

(3) Rezervacije ad hoc struktura trebaju poštivati načela fleksibilne uporabe zračnog prostora kada god je to moguće.

(4) Taktičko odobrenje za provedbu aktivnosti u ad hoc strukturi daje se na dan provedbe aktivnosti na ASM razini 3.

(5) Standardni obrazac za uspostavu ad hoc struktura na prijedlog ASM razine 2 utvrđuje ASM razine 1.

(6) Utvrđene uvjete i pravila iz stavka 2. kao i obrazac iz stavka 5. ovog članka pružatelj usluga u zračnoj plovidbi dužan je objaviti na način uobičajen u zračnom prometu.

Aktivnosti u zračnom prostoru za koje se uspostavlja ad hoc struktura

Članak 15.

(1) Ad hoc struktura uspostavlja se zbog sigurnosnih i/ili operativnih zahtjeva koji mogu nastati zbog nepredviđenih događaja koji negativno utječu na sigurnost zračnog prometa i/ili provedbe aktivnosti za čiju provedbu operativno nije moguće ili nije racionalno uspostavljati zasebnu strukturu zračnog prostora.

(2) Ad hoc struktura je po svojoj prirodi privremenog trajanja i može biti uspostavljena najduže na 15 dana.

(3) Ad hoc struktura se uspostavlja za sljedeće aktivnosti:

1. Radove iz zraka

2. Zrakoplovne priredbe unutar kontroliranih zona (CTR)

3. Skokove padobranima i izbacivanje predmeta padobranima

4. Letenje bespilotnih zrakoplova,

5. Letenje zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom

6. Letenje slobodnih balona bez posade ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0,5 kg

7. Grupno i masovno puštanje dječjih balona i puštanje svjetlećih objekata sličnim balonima (letećih lampiona)

8. Druge aktivnosti koje zbog svoje prirode zahtijevaju izdavanje navigacijskog upozorenja, a ne zahtijevaju uspostavu strukture u zračnom prostoru prema odluci ASM razine 2.

(4) Za korištenje ad hoc struktura iz stavka 3. ovog članka, korisnik zračnog prostora uvijek mora pribaviti prethodno taktičko odobrenje od nadležne kontrole zračnog prometa (ASM razine 3).

(5) Odobrenje iz stavka 3. ovog članka mora ishoditi:

1. odgovorna osoba (voditelj aktivnosti) u slučaju iz stavka 3. točka 1., 2., i 3., ovoga članka

2. odgovorna osoba (voditelj aktivnosti) ili operater bespilotnog zrakoplova ili drugog letećeg objekta, u slučaju iz stavka 3. točka 4., 5., 6., 7., i 8. ovoga članka.

Uspostava ad hoc struktura u posebnim okolnostima

Članak 16.

(1) Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) uspostavom ad hoc strukture mora na način koji smatra najprimjerenijim ovisno o situaciji u zračnom prostoru ograničiti ili zabraniti letenje i provedbu aktivnosti u određenom volumenu zračnog prostora svima osim ovlaštenim korisnicima u sljedećim slučajevima:

a) na pisani zahtjev nadležnih tijela državne uprave, ako je to neophodno za sigurnost obavljanja zračnog prometa i provedbe aktivnosti ostalih korisnika zračnog prostora, zbog obrambenih potreba Republike Hrvatske, vojnih i policijskih operativnih zadaća, operacija potrage i spašavanja, gašenja požara, zaštite državnih institucija, kritične infrastrukture i važnih osoba, zaštita od emisije opasnih i/ili štetnih tvari, plinova i pojava, nadzora i zaštite granice Republike Hrvatske te obilježavanja državnih obljetnica, mimohoda i priredbi u organizaciji tijela državne uprave

b) zbog realnih operativnih zahtjeva na razdoblje ne duže od 48 sati ako je to neophodno za sigurnost obavljanja zračnog prometa i provedbe aktivnosti ostalih korisnika zračnog prostora, zbog obrambenih potreba Republike Hrvatske, vojnih i policijskih operativnih zadaća, operacija potrage i spašavanja, gašenja požara, zaštite državnih institucija, kritične infrastrukture i važnih osoba, zaštita od emisije opasnih i/ili štetnih tvari, plinova i pojava, nadzora i zaštite granice Republike Hrvatske te obilježavanja državnih obljetnica, mimohoda i priredbi u organizaciji tijela državne uprave.

(2) Na zahtjev Jedinice za upravljanje zračnim prostorom, a u svrhu informiranja svih korisnika zračnog prostora, pružatelj usluga u zračnoj plovidbi je dužan objaviti relevantne informacije na način uobičajen u zračnom prometu.

(3) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi će na pisani zahtjev nadležnih tijela državne uprave ili Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija), u određenom dijelu zračnog prostora ili na određenom aerodromu, privremeno zabraniti ili ograničiti letenje izdavanjem navigacijskog upozorenja ako to zahtijevaju interesi obrane ili nacionalne sigurnosti, odnosno sigurnost leta određenog zrakoplova ili skupine zrakoplova, kao i u slučaju velikih prirodnih nepogoda, u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku, ili odmah ako to zahtijevaju iznimne okolnosti, te to objaviti na način uobičajen u zračnom prometu.

Zrakoplovno navigacijsko upozorenje NOTAM-om

Članak 17.

(1) Zrakoplovno navigacijsko upozorenje predstavlja obavijest – NOTAM za uspostavljeno ad hoc opasno područje (»D«) koje služi kao upozorenje ostalim korisnicima zračnog prostora o određenom volumenu zračnog prostora koji je točno određen geografskim (lateralnim) i visinskim granicama, i dizajniran tako da osigura sigurne i optimalne operacije u zračnom prometu.

(2) Zrakoplovno navigacijsko upozorenje objavljuje se privremeno dok ne prođu sigurnosni i/ili operativni zahtjevi zbog kojih je objavljeno.

(3) Zrakoplovno navigacijsko upozorenje unutar kontroliranih zona (CTR- Control Zone) objavljuje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi na način uobičajen u zračnom prometu zbog sigurnosnih i/ili operativnih zahtjeva uz poštivanje općih kriterija dizajna i sigurnosti.

(4) Zrakoplovno navigacijsko upozorenje izvan kontroliranih zona (CTR – Control Zone) objavljuje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi nakon odobrenja Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC) na način uobičajen u zračnom prometu zbog sigurnosnih i/ili operativnih zahtjeva uz poštivanje općih kriterija dizajna i sigurnosti.

(5) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi vodi statistiku izdanih zrakoplovnih upozorenja i izvještava ASM razinu 1 o provedenim objavama.

(6) Metodologiju i sadržaj izdanih zrakoplovnih upozorenja i način izvještavanja, na prijedlog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi odobrava Povjerenstvo

Glava III.
UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM NA PREDTAKTIČKOJ RAZINI (ASM razina 2)

Zadaće Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC)

Članak 18.

(1) Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC), ustrojena u cilju dnevnog upravljanja zračnim prostorom (ASM razina 2), obavlja sljedeće poslove:

a) djeluje kao nacionalna i prema potrebi međunarodna fokusna točka za upravljanje zračnim prostorom na ASM razini 2

b) prikuplja i analizira sve zahtjeve za zračnim prostorom koji mogu zahtijevati privremenu rezervaciju zračnog prostora, uključujući i odluke o dodjeli zračnog prostora koje su donesene na ASM razini 1 u pogledu velikih vojnih vježbi, zrakoplovnih priredbi, itd

c) analizira zahtjeve za dostupnošću CDR-ova zajedno sa zahtjevima zračnog prometa, anticipiranim problemima kapaciteta kontrole zračnog prometa, te informacija o očekivanim kašnjenjima primljenih od lokalnog FMP-a

d) rješava konfliktne zahtjeve za dodjelu TSA/TRA i CDR-ova, koristeći sve relevantne informacije

e) rješava konflikte između inkompatibilnih ili konfliktnih zahtjeva za zračnim prostorom primjenom odobrenih pravila prednosti, ponovnim pregovaranjem, pomicanjem vremena korištenja ili rezervacijom zračnog prostora

f) koordinira sa susjednim AMC-ovima usklađenu dostupnost prekograničnih CDR-ova i identificira u AUP-u u dijelu »remarks« one CDR-ove koji su dostupni u FIR-u Republike Hrvatske, ali nisu međunarodno koordinirani

g) odgovara zahtjevu za pomoć od strane nadležnih jedinica Eurocontrol-a, ACC/FMP-ova i ostalih ovlaštenih subjekata (AAs) ili problema koji proizlaze iz nekonzistentnosti ATS ruta ili nepredviđenih problema pri obavljanju kontrole zračnog prometa;

h) odlučuje o dodjeli nacionalnih TSA/TRA područja i CBA područja, nakon kompletiranja procesa uspoređivanja zahtjeva, koordinacije, analize, pregovaranja i zaključenja postupka

i) aktivira CDR-ove 2 sukladno uspostavljenim postupcima za vremenski period od najmanje dva sata, te bez ograničenja kada je u pitanju produženje dostupnosti za istu rutu sa statusom CDR 1

j) odlučuje sukladno kriterijima uspostavljenima na ASM razini 1 o privremenom zatvaranju CDR 1 ruta, kojima će biti upravljano na ASM razini 3 s objavom aktivnosti u pridruženom TSA/TRA području i/ili AMC-upravljivom D ili R području

k) temeljem sporazuma i planiranog letenja, objavljuje dodjelu zračnog prostora prosljeđivanjem AUP-a na način predviđen u Eurocontrol-ovom ASM priručniku. AUP se objavljuje u jedinstvenom /propisanom formatu što je prije moguće, a najkasnije do 1400 sati UTC tijekom ljetnog, odnosno 1500 sati UTC tijekom zimskog računanja vremena, s ciljem pokrivanja razdoblja između 0600 sati UTC do 0600 sati UTC sljedećeg dana (D 0600 h do D+1 0600 h)

l) usuglašeni AUP AMC dostavlja na objavu na način uobičajen u zračnom prometu

m) nakon distribucije AUP-a, osigurava dodatna pojašnjenja i provjere u skladu s Eurocontrol-ovim ASM priručnikom

n) prikuplja i analizira dodatne ažurirane informacija na dan aktivnosti, od strane ovlaštenih subjekata (AAs), a koje se odnose na poništenje TSA/TRA objavljenih u tekućem AUP-u

o) objavljuje na dan aktivnosti, ako je potrebno, UUP koji sadrži poništenje restrikcija u zračnom prostoru za vrijeme razdoblja važenja tekućeg AUP-a

p) sudjeluje u kasnijim analizama o dodjeli zračnog prostora

q) obavlja, ako je ovlaštena, neke od poslova koordinacije na ASM razini 3.

(2) Pored poslova iz stavka 1. ovog članka, AMC suspendira, ograničava ili zabranjuje letenje i provedbu aktivnosti u određenom volumenu zračnog prostora svima osim ovlaštenim korisnicima na način koji smatra najprimjerenijim ovisno o situaciji u zračnom prostoru.

(3) U cilju što efikasnijeg rada, potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri integrirati funkcije Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC), FMP-a i ACC-a.

Ustroj, osoblje, način rada i dokumenti
Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC)

Članak 19.

(1) Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) ustrojstveni je dio imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

(2) Potrebna stručna osposobljenost za obavljanje poslova AMC-a, kao i status vojnog osoblja Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC), utvrđuje se posebnim ugovorom između ministra nadležnog za poslove obrane i imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

(3) Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) obavlja svoje poslove u skladu s odredbama posebnih priručnika, koji moraju biti u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika i Eurocontrol-ovog Priručnika za upravljanje zračnim prostorom (ASM Handbook).

(4) Posebne priručnike za rad Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC), na prijedlog Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC), odobrava Povjerenstvo.

(5) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi mora uspostaviti odgovarajuće potporne sustave koji jedinici za upravljanje zračnim prostorom omogućavaju upravljanje dodijeljenim zračnim prostorom i pravovremeno davanje informacija o raspoloživosti zračnog prostora svim zainteresiranim korisnicima, (jedinici za upravljanje zračnim prostorom, pružateljima usluga u zračnom prometu te svim relevantnim partnerima i organizacijama).

(6) Sporazum o razmjeni podataka i instaliranju tehničkih sredstava potrebnih za rad Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC), sklapaju imenovani pružatelj usluga u zračnoj plovidbi i Eurocontrol NMOC.

Prekogranično upravljanje zračnim prostorom

Članak 20.

Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) može, u skladu s međunarodnim ugovorom, upravljati prekograničnim područjem, odnosno može upravljati i dijelom zračnog prostora druge države (ili država).

Ovlašteni subjekti

Članak 21.

(1) Ovlašteni subjekti prikupljaju i usklađuju zahtjeve za uporabom fleksibilnih struktura zračnog prostora od vojnih i civilnih korisnika i koordiniraju ih s Jedinicom za upravljanje zračnim prostorom (AMC).

(2) Subjekte iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo ovlašćuje posebno za civilne, a posebno za vojne korisnike, te to objavljuje na način uobičajen u zračnom prometu.

(3) Sporazumom koji sklapaju Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) i pojedini ovlašteni subjekt, uređuje se način i postupci njihove koordinacije.

Dužnosti ovlaštenih subjekata

Članak 22.

Ovlašteni subjekti dužni su:

– unaprijed planirati aktivnosti uporabe zračnog prostora na način da se osigura pravodobno podnošenje zahtjeva za uporabu zračnog prostora Jedinici za upravljanje zračnim prostorom (AMC)

– podnijeti Jedinici za upravljanje zračnim prostorom (AMC) zahtjeve za uporabu fleksibilnih struktura zračnog prostora i njegovu dodjelu dan prije obavljanja aktivnosti u zračnom prostoru, a najkasnije do 1300 sati UTC tijekom ljetnog, odnosno 1400 sati UTC tijekom zimskog računanja vremena (D-1)

– podnijeti Jedinici za upravljanje zračnim prostorom (AMC) zahtjeve za uporabu ostalog zračnog prostora i njegovu dodjelu sukladno ICAO Dodatku 15 koji je u to vrijeme važeći

– osigurati da se zračni prostor koristi na način kako ga je dodijelila Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC)

– poništiti, na dan obavljanja aktivnosti u zračnom prostoru, putem Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC) i kroz objavu u UUP-u, svaku dodjelu zračnog prostora koja više nije potrebna te obavijestiti nadležnu ACC sukladno utvrđenim postupcima.

Dužnosti korisnika zračnog prostora

Članak 23.

(1) Korisnici zračnog prostora dužni su podnijeti ovlaštenom subjektu zahtjeve za uporabu fleksibilnih struktura zračnog prostora i njihovu dodjelu dan prije obavljanja aktivnosti u zračnom prostoru, a najkasnije do 1100 sati UTC (D-1).

(2) podnijeti ovlaštenom subjektu zahtjeve za uporabu ostalog zračnog prostora i njegovu dodjelu sukladno ICAO Dodatku 15 koji je u to vrijeme važeći.

Glava IV.
UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM NA TAKTIČKOJ RAZINI (ASM razina 3)

Sudionici, postupci i sredstva

Članak 24.

(1) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi mora uspostaviti postupke civilno-vojne koordinacije na ASM razini 3 između kontrolora zračnog prometa nadležnog za vođenje GAT zračnog prometa (GAT kontrolori) i kontrolora zračnog prometa nadležnog za vođenje OAT zračnog prometa (OAT kontrolori), te središta i postrojbe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (kontrolna vojna jedinica), u skladu sa sporazumom između ministarstva nadležnog za poslove obrane i pružatelja operativnih usluga u zračnom prometu.

(2) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi i ministarstvo nadležno za poslove obrane moraju sporazumom uspostaviti komunikacijsku strukturu između jedinica operativnih usluga u zračnom prometu i kontrolne vojne jedinice koja omogućava međusobnu razmjenu podataka o zračnom prostoru kako bi se u stvarnom vremenu omogućila aktivacija, deaktivacija ili ponovna dodjela zračnog prostora koji je bio dodijeljen na predtaktičkoj razini.

(3) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi i ministarstvo nadležno za poslove obrane moraju uspostaviti postupke koordinacije i uspostavu potpornih sustava između jedinica operativnih usluga u zračnom prometu i kontrolnih vojnih jedinica radi osiguravanja sigurnosti pri upravljanju interakcijama između civilnih i vojnih letova.

(4) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi mora uspostaviti postupke koordinacije između jedinica operativnih usluga u zračnom prometu za GAT i OAT, kako bi se omogućilo izravno priopćavanje relevantnih informacija radi rješavanja specifičnih prometnih situacija, kada GAT i OAT kontrolori pružaju usluge u istom zračnom prostoru. Ovakve relevantne informacije moraju biti na raspolaganju GAT i OAT kontrolorima te kontrolnim vojnim jedinicama, posebno kada je to potrebno zbog sigurnosti zračnog prometa.

(5) Relevantne informacije iz stavka 4. ovog članka osiguravaju se kroz pravovremenu razmjenu podataka o letu uključujući položaj i namjenu leta zrakoplova.

(6) Kada se odvijaju prekogranične aktivnosti, na temelju odluke Povjerenstva, pružatelj usluga u zračnoj plovidbi mora osigurati sporazumom o koordinaciji (Letter of Agreement) zajednički skup postupaka za upravljanje specifičnim prometnim situacijama i za poboljšanje upravljanja zračnim prostorom u stvarnom vremenu, između civilnih jedinica operativnih usluga u zračnom prometu i vojnih jedinici operativnih usluga u zračnom prometu i/ili kontrolnih vojnih jedinica kojih se te aktivnosti tiču.

OAT koridori

Članak 25.

(1) U svrhu sigurnosti zračnog prometa mogu se uspostaviti OAT koridori.

(2) Uvjete i način uporabe OAT koridora utvrđuju ministarstvo nadležno za poslove obrane i pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu.

Postupci koordinacije za prolazak kroz aktivne TRA

Članak 26.

(1) Imenovani pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu dužan je uspostaviti odgovarajuće postupke koordinacije, te osigurati uporabu sustavno podržanih funkcija između GAT i OAT kontrolora za prolazak ostalog zračnog prometa kroz aktivno TRA područje u njegovoj nadležnosti.

(2) Imenovani pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu i ministarstvo nadležno za poslove obrane sporazumom definiraju odgovarajuće postupke koordinacije te, prema potrebi, sustavno podržane funkcije koje će se koristiti u međusobnoj koordinaciji za prolazak GAT zračnog pometa kroz aktivno TRA područje koje je u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove obrane.

Glava V.
FLEKSIBILNE STRUKTURE ZRAČNOG PROSTORA

Vrste i uporaba fleksibilnih struktura zračnog prostora

Članak 27.

(1) Fleksibilne strukture zračnog prostora namijenjene su privremenoj dodjeli korisnicima, na način da je rezervacija zračnog prostora u najvećoj mogućoj mjeri odgovara realnom vremenu obavljanja aktivnosti zbog koje je to područje uspostavljeno.

(2) U fleksibilne strukture iz stavka 1. ovoga članka spadaju: TSA, TRA, CBA, tri tipa CDR ruta (CDR 1, 2 i 3), a i određena R i D područja koja mogu biti upravljiva na ASM razini 2.

(3) Vrijeme, vrstu i uvjete rezervacija zračnog prostora, kao i načela uporabe modularnih i podesivih granica područja, za svako pojedino područje, na prijedlog Povjerenstva, utvrđuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za poslove obrane.

Primjena fleksibilnih struktura zračnog prostora

Članak 28.

(1) Fleksibilne strukture primjenjuju se u svim klasama zračnog prostora svugdje gdje je to moguće u što većoj mjeri uz zadržavanje ili povećavanje postojeće razine sigurnosti korisnika zračnog prostora.

(2) Za dio volumena fleksibilne strukture koji se nalazi u nekontroliranom zračnom prostoru mora biti izdano navigacijsko upozorenje u obliku NOTAM-a.

(3) Prilikom uspostave fleksibilne strukture neovisno na kojoj je ASM razini struktura uspostavljena utvrditi će se da li postoji potreba za izdavanje NOTAM-a iz stavka 2. ovog člank(3) Iz razloga sigurnosti zračnog prometa, u zračnom prostoru CTR-ova, fleksibilne strukture zračnog prostora se ne primjenjuju.

Glava VI.
OBJAVA INFORMACIJA O UPORABI FLEKSIBILNIH STRUKTURA ZRAČNOG PROSTORA

Posebne ASM poruke na ASM razini 2

Članak 29.

(1) Odluke ASM razine 2 o dodjeli fleksibilnih struktura zračnog prostora objavljuju se kao: AUP i UUP.

(2) Poruke iz stavka 1. ovoga članka pripremaju se, izdaju i prosljeđuju sukladno rokovima i formatu propisanom u Eurocontrol-ovom ASM priručniku.

Plan uporabe zračnog prostora (Airspace Use Plan – AUP)

Članak 30.

(1) Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) izdaje AUP za:

– uporabu fleksibilnih struktura zračnog prostora u zračnom prostoru FIR Zagreb

– CBA utvrđena posebnim međunarodnim sporazumima.

(2) Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) usklađuje i dostavlja usuglašeni AUP FMP/ACC-u, NMOC-u, Međunarodnom NOTAM uredu i ovlaštenim subjektima.

(3) Svaka uporaba struktura zračnog prostora koja se ne smatra fleksibilnom mora se objaviti na način uobičajen u zračnom prometu (NOTAM), sukladno ICAO Dodatku 15 koji je u to vrijeme važeći.

Ažurirani plan uporabe zračnog prostora
(Updated Airspace Use Plan – UUP)

Članak 31.

(1) Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) je ovlaštena izdavati i ažurirani plan uporabe zračnog prostora (UUP) za svaku predviđenu izmjenu u strukturama zračnog prostora već prije objavljene u AUP-u, a za jedan dan može se izdati više UUP-a.

(2) Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) usklađuje i šalje usuglašeni UUP FMP/ACC-u, NMOC-u i ovlaštenim subjektima.

Glava VII.
SIGURNOSNE PROCJENE (SAFETY ASSESSMENTS)

Nadležnost za sigurnosne procjene

Članak 32.

(1) U smislu provedbe članka 7. Uredbe 2150/2005 pri uspostavi ili značajnijoj izmjeni strukture zračnog prostora i bilo kakvim izmjenama u sustavu upravljanja zračnim prostorom, moraju se, u potrebnom opsegu, napraviti sigurnosne procjene civilnog i vojnog dijela sustava, uključujući identifikaciju opasnosti te ocjenu rizika i njegovo ublažavanje.

(2) Sigurnosna procjena iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Povjerenstvu zajedno sa pripadajućom dokumentacijom (koncept) na suglasnost

(3) Sigurnosnu procjenu iz stavka 1. ovog članka pružatelj usluga u zračnoj plovidbi dostavlja Agenciji u svrhu nadzora i prihvaćanje promjena.

Glava VIII.
IZVJEŠĆIVANJE I NADZOR

Izvješćivanje Europske komisije

Članak 33.

(1) Jednom godišnje Ministarstvo izvješćuje Europsku komisiju o primjeni fleksibilne uporabe zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka predlaže Povjerenstvo.

Nadzor

Članak 34.

(1) Nadzor nad primjenom odredaba ovoga Pravilnika na ASM razinama 2 i 3 u vojnom dijelu provodi ministarstvo nadležno za poslove obrane, a u civilnom dijelu Agencija.

(2) Nalazi utvrđeni nakon obavljenog nadzora dostavljaju se i Povjerenstvu na uvid i razmatranje.

Zaštita podataka i sustava

Članak 35.

U provedbi odredaba ovoga Pravilnika, nadležna tijela te sve pravne i fizičke osobe koje ostvare pristup ili postupaju s klasificiranim i neklasificiranim podacima, dužni su postupati u skladu s propisima o tajnosti podataka.

Glava IX.
STATISTIKA I KLJUČNI INDIKATORI IZVEDBE

Statistika fleksibilne uporabe zračnog prostora

Članak 36.

U okviru svoje nadležnosti, Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) vodi statistiku uporabe zračnog prostora, te ju dostavlja Povjerenstvu u obliku izvješća.

Ključni indikatori izvedbe (Key Performace Indicators)

Članak 37.

U cilju stalnog praćenja efikasnosti sustava za upravljanje zračnim prostorom, pored obaveznih indikatora iz nacionalnog plana performansi iz područja okoliša, Povjerenstvo može odrediti i dodatna područja i indikatore izvedbe koji će se mjeriti.

Baza podataka (Airspace Data Repository)

Članak 38.

Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) vodi bazu podataka o statistici fleksibilne uporabe zračnog prostora.

DIO ČETVRTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 39.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom (»Narodne novine«, broj 138/09).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 12. travnja 2018. godine.

Klasa: 011-01/18-01/45

Urbroj: 530-06-1-1-18-4

Zagreb, 29. ožujka 2018.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.