Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz putnika

NN 32/2018 (6.4.2018.), Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz putnika

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

649

Na temelju članka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004., 76/2007., 146/2008., 61/2011., 56/2013. i 26/2015.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILA

ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, PRIJEVOZ PUTNIKA

Članak 1.

1. Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz putnika propisuju zahtjeve za prijevoz putnika kojima moraju udovoljavati putnički brodovi i jahte hrvatske državne pripadnosti.

2. Sastavni dio ovih Pravila su prilozi:

a) Prilog I: »Opći zahtjevi«

b) Prilog II: »Dopušteni broj putnika i njihov smještaj«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Ova Pravila stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 21. – Prijevoz putnika (2009.) objavljena u »Narodnim novinama« br. 65/2009.

Klasa: 011-01/18-01/37
Urbroj: 530-03-2-1-2-18-1
Zagreb, 21. ožujka 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG I

OPĆI ZAHTJEVI

1.1 PRIMJENA

1.1.1 Ovaj dio Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova (u daljnjem tekstu: Pravila), primjenjuje se u cijelosti na brodove hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi, i to na:

.1 nove putničke brodove;

.2 postojeće brodove drugih namjena, ako se preinačuju u putnički brod.

1.1.2 Ovaj dio Pravila, primjenjuje se i na postojeće putničke brodove koliko je to primjenjivo i praktično izvedivo s obzirom na način prijevoza putnika, područje plovidbe i duljinu trajanje putovanja.

1.1.3 Ovaj dio Pravila primjenjuje se i na ostale postojeće brodove na kojima se obavljaju preinake koje utječu na sposobnost za prijevoz putnika, u opsegu koji obuhvaća predviđena preinaka.

1.1.4 Brza putnička plovila, kako su definirana Pravilima, Dio 1. – Opći propisi, Odjeljak 1, 2.47, u svrhu prijevoza putnika moraju udovoljavati zahtjevima IMO Rez. MSC.36(63) – HSC Kodeks 1996 (International Code of Safety for High-Speed Craft), s dopunama, odnosno IMO Rez. MSC.97(73) (HSC Kodeks 2000), s dopunama.

1.1.5 Preglede brodova u smislu ovog dijela Pravila obavlja Priznata organizacija (RO).

1.1.6 Dodatno zahtjevima ovog dijela Pravila posredno se predmnijeva da svaki brod udovoljava zahtjevima koji se u opsegu koliko je primjenjivo odnose na:

.1 Konstrukciju trupa broda, opreme trupa, strojnog uređaja, cjevovode, strojeve, kotlove, izmjenjivače topline i posude pod tlakom, električnu opremu i automatizaciju.

.2 Plovidbena svojstva glede stabiliteta, pregrađivanja i nadvođa, kako su navedena u određenim drugim dijelovima Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova.

.3 Radioopremu, sredstva za signalizaciju, pomagala za navigaciju, protupožarnu zaštitu, sredstva za spašavanje, sprečavanje onečišćenja, zahtjeva za smještaj posade i zaštitu pri radu, kako su navedena u određenim drugim dijelovima Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova.

1.2 OSLOBAĐANJA I IZUZEĆA

1.2.1 Ako zbog posebnih okolnosti, brod koji nije putnički, mora obaviti jedno putovanje s putnicima u nacionalnoj plovidbi (područje plovidbe 5, 6 i 7), Ministarstvo ga na prijedlog Priznate organizacije (RO), može osloboditi od bilo kojeg zahtjeva ovih Pravila, uz uvjet da udovoljava zahtjevima sigurnosti koji su po mišljenju Priznate organizacije (RO) zadovoljavajući za to putovanje, s obzirom na područje plovidbe, duljinu trajanja putovanja i vremenski period u kojem se plovidba obavlja. Pri tome se podrazumijeva da se ne radi o putovanju s prekonoćnim boravkom.

1.2.2 Na temelju pisanog prijedloga Priznate organizacije (RO), Ministarstvo može brod novog tipa, brod koji redovito ne obavlja međunarodna putovanja ili brod koji plovi u zaštićenim područjima, osloboditi od bilo kojeg zahtjeva ovih Pravila, uz uvjet da udovoljava zahtjevima sigurnosti koji su po mišljenju Priznate organizacije (RO) prihvatljivi za plovidbu u uvjetima oslobađanja.

1.2.3 Prije bilo kojeg prvog odobrenja oslobađanja ili izuzeća od odredbi Pravila, prema 1.2.1 ili 1.2.2, potrebno je ishoditi pisano odobrenje Ministarstva.

1.3 NADZOR NAD GRADNJOM ILI PREINAKOM

1.3.1 Nadzor nad gradnjom ili preinakom u smislu utvrđivanja udovoljavanju zahtjevima ovih Pravila obavlja Priznata organizacija (RO).

Opći zahtjevi koji se odnose na nadzor nad gradnjom broda navedeni su u Pravilima, Dio 1. – Opći propisi, Odjeljak 2. – Nadzor nad gradnjom.

1.3.2 Opseg tehničke dokumentacije koja se tijekom nadzora nad gradnjom ili preinakom mora dostaviti na uvid i odobrenje navedeni su u Pravilima, Dio 1. – Opći propisi, Odjeljak 2. – Nadzor nad gradnjom.

1.5 OBJAŠNJENJA POJMOVA I IZRAZA

Za izraze i pojmove koji nisu ovdje obuhvaćeni vidi Pravila, Dio 1. – Opći propisi, Odjeljak 1. – Općenito, 2.

U ovom dijelu Pravila navode se i objašnjavaju sljedeći pojmovi i izrazi:

1.5.1 Putnički prostori – zatvorene prostorije (kabine, dnevni boravci, saloni, blagovaonice, umivaonice, kupaonice, zahodi, hodnici, silazi i dr.) i otvoreni prostori (otkrivene palube za smještaj i odmor), namijenjeni isključivo za putnike.

1.5.2 Čista površina palube – površina palube raspoloživa za smještaj putnika. Čistu površinu palube ne uključuju:

– palubne kućice;

– grotla, grotlišta, vidnici, silazi, jarboli, zračnici;

– navigacijski prostori;

– površine na kojima nazočnost putnika može ometati upravljanje brodom;

– površine između palubnih kućica i linice/ograde, ako je širina takvih prostora manja od 0,7 [m];

– površine namijenjene za smještaj i rukovanje opremom za vez i sidrenje;

– prolazi za putnike;

– prolazi koji služe posadi za pristup do mjesta za privez i sidrenje;

– sanitarni čvorovi;

– putevi za bijeg u nužnosti:

– prostori za smještaj opreme za spašavanje i pristupni putovi do mjesta smještaja opreme za spašavanje;

– prostor za dnevni boravak i odmor kabinskih putnika u zatvorenim prostorima i na otkrivenim palubama i prostor za odmor palubnih putnika;

– prostor za prtljagu.

1.5.3 Čista površina poda – površina u zatvorenim prostorima raspoloživa za smještaj putnika koja se dobije ako se od ukupne površine poda odbije površina koja je zauzeta namještajem (osim sjedalica i klupa), prostorima za smještaj prtljage, uređajima i opremom, sanitarnim čvorovima, putevima za bijeg u nužnosti i prolazima za putnike.

1.5.4 Kabinski putnik – putnik za kojega je osiguran krevet u putničkim kabinama.

1.5.5 Palubni putnik – putnik za kojega je smještaj predviđen u zatvorenim putničkim prostorima bez kreveta kao i na otkrivenim palubama.

1.5.6 Osoba s ograničenom mogućnošću kretanja – Svaka osoba koja ima teškoće u korištenju javnog prijevoza kao što je: hendikepirana osoba, osoba u invalidskim kolicima, osoba male visine, starija osoba i osoba koja teško hoda i trudnica s trudnoćom duljom od 5 mjeseci kao i osoba u pratnji djece mlađe od 4 godine.

1.5.7 Hendikepirana osoba – Svaka osoba koja boluje od jednog ili više tjelesnih nedostataka, i to: fizički, vizualni, slušni i mentalni/psihički.

1.5.8 Starija osoba – svaka osoba starija od 75 godina.

1.5.9 Redovita linijska putovanja – putovanja putničkih brodova ili brzih putničkih plovila između dvije ili više istih luka koja se obavljaju prema unaprijed objavljenom redu plovidbe ili su putovanja koja su tako pravilna i učestala da čine prepoznatljiv sustavan niz.

1.5.10 Zaklonište za putnike – zatvoreni prostor i/ili prostor otvoren samo s krmene strane prikladan za privremenu zaštitu putnika od vremenskih utjecaja (sunce, vjetar, kiša i sl.).

1.5.11 Brod s kokpitom – brod koji ima na otkrivenoj palubi udubljenje (reces) kojemu duljina nije veća od polovine duljine broda izmjerene na otkrivenoj palubi.

1.5.12 Brod bez palube – brod koji nema palubu, ili ima samo djelomičnu palubu na pramcu i krmi, ili samo na pramcu ili samo na krmi, i uz bokove broda. Pri tome se ni uzdignuti pokriveni dijelovi iznad prostora bez palube (npr. kabina, vidnici i sl.), ako ne postoje poprečne nepropusne pregrade i silazi u skladu sa zahtjevima odnosnih Pravila, ne smatraju dijelom palube.

1.5.13 Putnički brod otvorenog tipa – brod koji prevozi više od 12 putnika, a koji:

.1 nema vodonepropusnu palubu, ili

.2 ima vodonepropusnu palubu koja se ne proteže cijelom dužinom trupa, ili

.3 ima vodonepropusnu palubu koja se proteže cijelom dužinom trupa, ali pri tome ne zadovoljava uvjete za dodjelu minimalnog nadvođa, ili

.4 ima kokpit (vidi 1.5.11), ili

.5 nema palubu (vidi 1.5.12).

PRILOG II

DOPUŠTENI BROJ PUTNIKA I NJIHOV SMJEŠTAJ

2.1 PUTNIČKI BRODOVI KOJI OBAVLJAJU MEĐUNARODNA PUTOVANJA

Putnički brodovi u međunarodnoj plovidbi, osim zahtjeva navedenih u ovim Pravilima, te ostalim dijelovima Pravila moraju udovoljavati i svim odredbama Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS 74), koji se na njih primjenjuju.

2.1.1 Položaj putničkih prostora

Položaj putničkih prostora mora pružati najveću moguću sigurnost putnicima u odnosu na duljinu trajanja putovanja i područje plovidbe, način plovidbe i brzinu broda.

2.1.1.1 Putnički prostori se ne smiju nalaziti:

.1 ispred pramčane i iza krmene sudarne pregrade;

.2 na palubama nižim od prve palube ispod vodne linije;

.3 u prostorima čija je čista visina na bilo kojem mjestu manja od 2030 [mm]; i

.4 na otkrivenim palubama koje nisu obložene u skladu s 2.1.6.3.

2.1.1.2 Ako su putnički prostori smješteni uz skladišne prostore ili tankove, moraju biti dobro ventilirani, plinonepropusni i protupožarno izolirani, u skladu s odgovarajućim dijelom Pravila.

2.1.2 Rasvjeta

2.1.2.1 Svi putnički prostori moraju biti dobro osvijetljeni danju i noću.

2.1.2.2 Gdje je to moguće mora se predvidjeti i prirodna rasvjeta. Prirodnu rasvjetu se mora postići dobrim rasporedom svjetlosnih otvora i opreme u prostoriji te izborom odgovarajuće boje za stropove, pregrade i namještaj.

2.1.2.3 Sve prostorije na brodu uključivo saloni, hodnici, stubišta te pripadni prolazi i prilazi na otkrivenim palubama moraju imati umjetnu (električnu) rasvjetu. Svjetiljke u prostoriji/prostorima moraju biti tako raspoređene da se pri potpunoj rasvjeti ne javljaju oštri prijelazi u osvjetljenju ostalog dijela prostorije/prostora.

2.1.2.4 Srednja jačina umjetne rasvjete mora biti u skladu sa zahtjevima navedenim u Pravilima, Dio 20. – Zaštita pri radu i smještaj posade, 3.14.

2.1.3 Ventilacija i klimatizacija

2.1.3.1 Svi zatvoreni putnički prostori koji nemaju klimatizaciju, moraju imati ugrađeni sustav mehaničke ventilacije, koji mora osiguravati najmanje 10 izmjena svježeg zraka na sat u svim vremenskim i klimatskim uvjetima u području gdje brod redovito obavlja putovanja.

2.1.3.2 Usisni otvori sustava ventilacije na otkrivenoj palubi moraju se nalaziti na mjestima gdje ne postoji mogućnost usisa istrošenog i onečišćenog zraka, ispušnih plinova i zalijevanja morem. Sustav ventilacije, odnosno klimatizacije putničkih prostora, mora biti odvojen od odgovarajućih sustava predviđenih za bolnicu.

2.1.3.3 Sustav klimatizacije zraka mora biti u skladu sa zahtjevima Pravila, Dio 20. – Zaštita pri radu i smještaj posade, 4.6 (koliko je primjenjivo). Sustav klimatizacije zraka mora biti prikladan za rad u uvjetima morske okoline, mora omogućavati lako čišćenje i raskuživanje radi sprječavanja širenja bolesti preko sustava i ne smije stvarati prekomjernu buku.

2.1.3.4 Količina zraka i broj izmjena zraka u zatvorenim prostorima koji se ventiliraju i/ili klimatiziraju mora biti u skladu sa zahtjevima Pravila, Dio 20. – Zaštita pri radu i smještaj posade, 4.5 i 4.6.

2.1.4 Grijanje

2.1.4.1 U svim zatvorenim putničkim prostorima, gdje nije postavljena klimatizacija, mora se predvidjeti pouzdani sustav grijanja, s mogućnošću pojedinačnog reguliranja dovoda topline.

2.1.4.2 Razmještaj grijaćih tijela mora osiguravati jednoliku raspodjelu topline u prostoru koji se grije. Grijaća tijela se ne smiju postavljati neposredno pored uzglavlja kreveta, blizu ventilacijskih otvora, ispod namještaja i mjesta gdje može kapati voda.

2.1.4.3 Cijevi koje spajaju grijaća tijela s glavnim cijevima sustava za grijanje ne smiju prolaziti ispod kreveta i ležaja. Ako je to zbog tehničkih razloga nemoguće izbjeći, takve cijevi moraju se izolirati.

2.1.4.4 Preporučljivo je da temperatura u kabinama, dnevnim boravcima (salonima), blagovaonicama, umivaonicama, kupaonicama i sanitarnim čvorovima ne bude manja od 21 oC.

2.1.4.5 Sustav stlačenog plina za grijanje zatvorenih putničkih prostora nije dozvoljen.

2.1.4.6 Ako zbog klimatskih uvjeta predviđenog područja plovidbe nije neophodno grijanje, Priznata organizacija (RO) može preporučiti Ministarstvu odstupanje od navedenih zahtjeva.

2.1.5 Opskrba vodom

2.1.5.1 Svi putnički brodovi moraju uvijek imati osigurane dovoljne količine vode za piće, pripremu hrane, kuhanje, pranje posuđa i sl. (pitka voda) i vode za sanitarne potrebe, npr. umivanje, pranje, kupanje i ispiranje (slatka voda). Kakvoća vode mora udovoljavati sanitarnim normama za pitku odnosno slatku vodu.

2.1.5.2 Sustavi pitke i slatke vode moraju biti odvojeni jedan od drugog i potpuno odvojeni od drugih sustava na brodu, osim što sustav slatke vode može biti zajednički za sanitarne i tehnološke potrebe. Ako je predviđen zajednički sustav za opskrbu pitkom i slatkom vodom, samo za sanitarne potrebe, kakvoća vode mora udovoljavati sanitarnoj normi za pitku vodu.

2.1.5.3 Tankovi pitke vode moraju biti od nehrđajućeg čelika ili nekog drugog odobrenog materijala koji nije štetan za zdravlje i ne pogoršava svojstva vode. Priznata organizacija (RO) može dopustiti primjenu drugih materijala, ako su unutarnje površine tanka obložene postojanim materijalom ili premazane odgovarajućim sredstvom koji nisu štetni za zdravlje i ne dovode do pogoršanja svojstava vode.

2.1.5.4 Tankovi pitke vode moraju imati najmanje jednu provlaku s vodonepropusnim poklopcem za pristup u tank u svrhe pregleda, čišćenja i održavanja tanka. Ako se provlaka nalazi na pokrovu tanka, ona mora imati pražnicu od najmanje 200 [mm] visine. Izvedba dna tanka mora omogućavati potpuno ispuštanje vode iz tanka i uzimanja uzoraka vode s najdubljeg mjesta u tanku.

2.1.5.5 Nakon prvog punjenja tanka pitke vode, uzorak vode iz tanka mora ispitati ovlaštena sanitarna ustanova, a potvrda o kakvoći ispitane vode mora se čuvati na brodu do sljedećeg ispitivanja.

2.1.5.6 Mikrobiološko ispitivanje kvalitete pitke/slatke vode se mora obavljati jednom godišnje, jer nema potpune sigurnosti da pitka/slatka voda dobivena s kopna ili preradom morske vode stalno ima ili održava zahtijevanu kvalitetu.

2.1.5.7 Na mjestima gdje se može uzimati voda koja nije upotreb­ljiva za piće, mora se postojanom bojom napisati: »VODA NIJE ZA PIĆE«.

2.1.5.8 Ostali zahtjevi koji se odnose na opskrbu vodom navedeni su u Pravilima Dio 20. – Zaštita pri radu i smještaj posade, 4.1 (koliko je primjenjivo).

2.1.6 Obloge paluba i ograde

Obloge paluba

2.1.6.1 Vanjske pregrade i palube putničkih prostorija moraju biti toplinski izolirane. Sve ostale pregrade i palube putničkih prostorija, uključivo hodnika, moraju biti odgovarajuće izolirane da se spriječi kondenzacija i pregrijavanje. Grotla strojarnice i sve pregradne stijene i palube kuhinje i drugih prostora u kojima se stvara toplina moraju biti izolirane da se spriječi prolaz topline u susjedne putničke prostorije, uključivo hodnike.

2.1.6.2 Materijal i izvedba svih unutrašnjih pregrada, stropova, obloga, podova te ugrađenog i pokretnog namještaja i opreme i pripadajućih spojeva u prostorijama nastambi moraju biti odobreni od Priznate organizacije (RO) i udovoljavati općim normama za zdravu okolinu i održavanje, za odnosnu namjenu, uključivo, ali ne i ograničeno na:

.1 sigurnost protiv gamadi i održavanje čistoće;

.2 neupijanje vlage i mirisa;

.3 otpornost na koroziju, trajnost i svijetlu boju;

.4 za podove, protukliznu površinu i prekrivanje pukotina na rubovima.

2.1.6.3 Otkrivene palube od čelika ili drugog materijala namijenjene za smještaj i odmor putnika, moraju se obložiti protukliznom oblogom.

Ograde

2.1.6.4 Otkrivene palube, komunikacije i prilazi do otkrivenih dijelova paluba gdje se mogu nalaziti putnici, moraju imati ogradu.

Visina ograde mora biti najmanje 1,1 [m].

Iznimno, na postojećim putničkim brodovima dužine manje od 24 metra visina ograde mora biti najmanje 1,0 [m].

Visina slobodnog otvora ispod najdonje prečnice ne smije biti veća od 230 [mm]. Razmak između prečnica, te prečnice i rukohvata ne smije biti veći od 380 [mm].

2.1.6.5 Vanjske palube, na koje je dopušten pristup putnicima a koje nemaju punu brodsku ogradu (linicu) odgovarajuće visine, moraju se opremiti rešetkastim ogradama visine ne manje od 1100 [mm].

Ograde moraju biti izvedene tako da se putnici ne mogu popeti na ogradu i slučajno pasti u more. Ako je ograda izvedena s okomitim prečkama, razmak između dvije susjedne vertikalne prečke ne smije biti veći od 120 [mm].

Ako je donji okvir ograde podignut iznad palube, visina slobodnog otvora ispod donjeg okvira i palube ne smije biti veća od 120 [mm].

Ako je ograda izvedena s horizontalnim prečkama (vidi 2.1.6.4), ista se mora zaštititi s odgovarajućom čeličnom mrežom (veličine oka koje onemogućava penjanje) ili sličnom zaštitom koja osigurava da se putnici ne mogu popeti na ogradu i pasti u more.

Razmak između stupaca ograde ne smije biti veći od 1,5 [m].

2.1.7 Dopušteni broj i uvjeti za smještaj kabinskih putnika

Dopušteni broj kabinskih putnika

2.1.7.1 Dopušteni broj kabinskih putnika određuje se zavisno o broju ugrađenih kreveta za putnike.[1]() +))

Uvjeti za smještaj kabinskih putnika

2.1.7.2 Svaki kabinski putnik mora imati na raspolaganju najmanje 1 [m2] čiste površine poda kabine, 3 [m2] čiste površine poda ostalih zatvorenih prostora namijenjenih za dnevni boravak i odmor.

Dodatno, svaki kabinski putnik mora imati i prostor za odmor od 2 [m2] površine na otkrivenim palubama.

Površine za dnevni boravak i odmor kabinskih putnika moraju imati mjesta za sjedenje za ne manje od 30% od broja kabinskih putnika.

2.1.7.3 Za svakog kabinskog putnika mora se predvidjeti poseban krevet. Više od dva kreveta ne smiju biti postavljena jedan iznad drugoga.

2.1.7.4 Ako su u kabinama ugrađeni kreveti za djecu, za svako dijete mora se predvidjeti 1,5 [m2] čiste površine ostalih zatvorenih prostora namijenjenih za smještaj i odmor kabinskih putnika.

2.1.7.5 Kreveti moraju biti dugi ne manje od 2,00 [m] i široki ne manje od 0,80 [m]. Razmak između gornjeg ruba donjeg kreveta i poda mora biti ne manji od 0,30 [m], a između donjeg i gornjeg kreveta, kao i između gornjeg kreveta i obloge stropa ne manje od 0,65 [m]. Prolaz između kreveta, odnosno između kreveta i stijene kabine mora biti ne manji od 0,75 [m].

2.1.7.6 Ako su u kabinama predviđeni kreveti za djecu, oni moraju biti izrađeni tako da dijete ne može ispasti iz kreveta uslijed nagibanja broda.

2.1.7.7 S obzirom na trajanje putovanja i područje plovidbe Priznata organizacija (RO) može odobriti i drugačije zahtjeve od navedenih.

2.1.8 Dopušteni broj i uvjeti za smještaj palubnih putnika

2.1.8.1 Prijevoz palubnih putnika u zatvorenim prostorima dopušta se na putovanjima kojima trajanje ne prelazi 36 sati. Broj palubnih putnika određuje se tako da se čista površina poda izražena u metrima kvadratnim svakog zatvorenog prostora namijenjenog za prijevoz putnika podijeli s 1,5.

2.1.8.2 Priznata organizacija (RO) može, s obzirom na trajanje putovanja, godišnje doba i klimatske uvjete predviđenog područja plovidbe, iznimno odobriti prijevoz putnika na otkrivenim dijelovima paluba.

Dopušteni broj palubnih putnika, s obzirom na raspoloživu površinu, određuje se tako da se čista raspoloživa površina pojedinog prostora na otkrivenim dijelovima paluba izražena u metrima kvadratnim podijeli s 1,0. Za slučaj loših vremenskih uvjeta mora se predvidjeti zaklonište za naprijed navedene putnike. Veličina zakloništa mora za svakoga putnika osigurati 0,5 [m2] čiste površine poda. Zaklonište smije biti otvoreno samo s krmene strane.

2.1.8.3 Sukladno 2.1.9 mora se osigurati prostor za dnevni boravak i odmor na otkrivenim palubama.

2.1.8.4 Za svakog putnika mora se osigurati mjesto za sjedenje sukladno 2.1.10.

2.1.9 Prostor za dnevni boravak i odmor na otkrivenim palubama

2.1.9.1 Na otkrivenim dijelovima paluba namijenjenih za putnike mora se predvidjeti prostor za odmor palubnih putnika od 0,50 [m2] čiste površine po putniku.

2.1.9.2 Prostori za odmor moraju biti opremljeni mjestima za sjedenje za najmanje 30% putnika.

2.1.10 Mjesta za sjedenje

2.1.10.1 Mjesta za sjedenje, odnosno fiksno ugrađene sjedalice i/ili klupe, moraju se predvidjeti i pravilno rasporediti u prostorima predviđenim za smještaj i dnevni boravak putnika.

2.1.10.2 Prostori za odmor na otkrivenim dijelovima paluba moraju se opremiti mjestima za sjedenje u skladu s 2.1.9.2.

2.1.10.3 Korisna širina sjedalice ne smije biti manja od 0,45 [m].

Širina mjesta za sjedenje na klupama ne smije biti manja od 0,5 [m].

»Dubina« mjesta za sjedenje ne smije biti manja od 0,5 [m].

Visina sjedišta iznad palube ili druge čvrste konstrukcije koja služi kao oslonac za noge ne smije biti manja od 0,4 [m] i ne smije biti veća od 0,48 [m].

Visina naslona sjedišta ne smije biti manja od 0,4 [m].

2.1.10.4 Ako se sjedalice ili klupe postavljaju u skupinama poprečnih i uzdužnih redova, prolazi između tih skupina ne smiju biti manji od 0,9 [m].

Razmak između naslona dva susjedna reda sjedalica ili klupa ne smije biti manji od 0,85 [m].

Razmak između vanjskog ruba sjedećeg dijela sjedalice ili klupe jednog reda i naslona sjedala reda ispred nje, ili prolaza ne smije biti manji od 0,35 [m].

Ako je izlaz iz poprečnog reda sjedalica ili klupa samo na jednoj strani, u poprečnom redu ne smiju biti više od 4 mjesta za sjedenje.

2.1.10.5 Ako se sjedalice ili klupe postavljaju sučelice razmak između naslona ne smije biti manji od 1,7 [m].

Razmak između vanjskog ruba sjedećeg dijela sjedalica/klupa ne smije biti manji od 0,7 [m].

Ako je skupina sjedalica/klupa postavljena uz bok broda, odnosno ako je izlaz iz reda sjedalica/klupa samo na jednoj strani, u poprečnom redu ne smiju biti više od četiri mjesta za sjedenje.

2.1.10.6 Mjesta za sjedenje se ne smiju postavljati na dijelovima paluba između palubnih kućica ili nadgrađa i linice/ograde, ako je širina takvih prostora manja od 1,6 [m], te mjestima kako su navedena u 1.5.2.

2.1.11 Prolazi, hodnici, stubišta, vrata i izlazi

2.1.11.1 Prolazi i hodnici u potpalubljima, nadgrađima, palubnim kućicama, salonima i na otkrivenim palubama, koji služe za prolaz i bijeg putnika u nužnosti, ne smiju imati izdanaka i prepreka koje mogu izazvati spoticanje i ne smiju biti zakrčeni predmetima koji mogu ometati slobodno kretanje putnika.

2.1.11.2 Korisna širina prolaza i hodnika ne smije biti manja od 0,9 [m], a visina ne manje od 2030 [mm].

2.1.11.3 Slijepi hodnici duljine veće od 3,00 [m] nisu dopušteni.

2.1.11.4 Ispod pregradne palube, iz svakog vodonepropusnog odjeljka ili slično ograničenog prostora ili skupine prostorija, moraju se predvidjeti dva puta bijega, od kojih najmanje jedan mora biti neovisan o vodonepropusnim vratima.

2.1.11.5 Širina stubišta između rukohvata ne smije biti manja od 0,9 [m]. Ukupna širina svih stubišta ne smije biti manja od 0,05 [m] za svakih pet putnika dotičnog prostora.

Nagib stubišta ne smije biti veći od 400 u odnosu na horizontalu. Visina nogostupa na smije biti manja od 180 [mm] i ne veća od 255 [mm]. Korisna dubina nogostupa ne smije biti manja od 260 [mm] (bez obzira na smjer hodanja).

2.1.11.6 Zavojita stubišta moraju imati kut nagiba u odnosu na horizontalu od 40° ili manje. Visina nogostupa na smije biti manja od 180 [mm] i ne veća od 255 [mm]. Korisna dubina nogostupa na najužem dijelu ne smije biti manja od 170 [mm].

2.1.11.7 Zavojita stubišta se ne smiju koristiti na glavnim putovima bijega.

2.1.11.8 Osim vrata kabina, otvaranje vrata na svim putevima bijega, uključivo vanjska vrata, mora biti u smjeru napuštanja prostorije. Vrata kabina ne smiju imati brave za čije su otvaranje s unutrašnje strane potrebni ključevi. Duž puta bijega ne smiju se nalaziti nijedna vrata za čije su otvaranje potrebni ključevi prilikom kretanja u smjeru bijega.

2.1.11.9 Svijetla širina vrata na zajedničkim putničkim prostorima (hodnici, saloni, stubišta i sl.) mora biti najmanje 900 [mm], a u slučaju da se prostorom odnosno vratima koristi više od 90 osoba širina vrata se mora povećati za 0,01[m] za svaku dodanu osobu iznad 90.

2.1.11.10 Svijetla širina vrata putničkih kabina mora biti najmanje 0,7 [m].

2.1.11.11 Svijetla širina vrata sanitarnih čvorova mora biti najmanje 0,6 [m].

2.1.11.12 Ako su dva ili više prostora smješteni na istoj palubi, a međusobno su povezani, takvi prostori za proračun ukupne širine stubišta mogu se smatrati kao jedan prostor.

2.1.11.13 Ako je takav prostor smješten iznad drugog prostora za putnike, ukupna širina stubišta koja vode iz gornjeg prostora, a kojim se služe putnici iz oba prostora, mora biti jednak izrazu:

Širina stubišta = ukupni broj putnika iz oba prostora x 0,01 [m]

2.1.11.14 Za zatvorene putničke prostore na otkrivenim palubama u kojima je smješteno više od 30 putnika, mora se osigurati dva pogodno smještena i neovisna izlaza.

2.1.12 Rukohvati

2.1.12.1 Na otkrivenim palubama uzduž komunikacijskih putova uz stijene i pregrade, a u unutrašnjosti broda u hodnicima, rovovima stubišta i sanitarnim prostorijama moraju se postaviti olujni rukohvati.

Hodnici i prolazi u unutrašnjosti broda širine 900 [mm] i više, moraju imati rukohvat s obje strane.

2.1.12.2 Rukohvati moraju biti, što je više moguće, neprekinuti i nalaziti se na jednakoj visini od palube, ne manjoj od 1 [m].

2.1.12.3 Rukohvati moraju biti čvrste izvedbe i pogodno oblikovani za siguran i trajan zahvat ruke.

2.1.12.4 Rukohvati okruglog profila moraju imati promjer od 25 do 42 [mm], a širina rukohvata trakastog profila mora iznositi od
40 [mm] do 70 [mm].

2.1.12.5 Udaljenost rukohvata od stijene ili drugih čvrstih dijelova mora biti najmanje 50 [mm].

2.1.12.6 Rukohvati na stubištima moraju biti postavljeni na visini od 1 [m] mjereno okomito od gornje površine gazišta do vrha rukohvata.

2.1.12.7 Stubišta namijenjena putnicima moraju imati rukohvat s obje strane.

2.1.13 Sanitarni čvorovi

2.1.13.1 Na svakih 12 kabinskih putnika, za koje nisu predviđeni sanitarni čvorovi u sklopu kabina, mora se predvidjeti najmanje jedan sanitarni čvor. Sanitarni čvorovi moraju biti blizu kabina.

2.1.13.2 Za svakih 50 palubnih putnika u zatvorenim prostorima i na otkrivenim palubama potrebno je predvidjeti jedan sanitarni čvor. Ni u kojem slučaju broj sanitarnih čvorova ne smije biti manji od dva.

Potrebno je osigurati približno jednak broj sanitarnih čvorova za muškarce, odnosno za žene.

2.1.13.3 Korisna visina u sanitarnim čvorovima ne smije biti manja od 2030 [mm].

2.1.13.4 Sanitarni čvorovi moraju biti dobro ventilirani a ventilacija mora biti sisna i neovisna o ventilaciji bilo kojeg drugog prostora.

Sanitarni čvorovi moraju biti dobro osvijetljeni i opremljeni umivaonicima.

2.1.13.5 Slobodna površina poda u sanitarnim čvorovima ne smije biti manja od 1 [m2].

2.1.13.6 Podovi, obloge i stropovi u sanitarnim čvorovima moraju biti od materijala koji ne upija vlagu i moraju se moći lako čistiti i dezinficirati. Površina poda mora biti protuklizne izvedbe i imati prikladno smještene palubne odljeve tako da je osigurano brzo otjecanje vode u normalnim uvjetima korištenja broda.

2.1.13.7 Sanitarni čvorovi moraju biti izvana jasno označeni za korištenje (muškarci/žene) i prepoznatljivi bez potrebe ulaska u prostoriju.

2.1.14 Zdravstvene prostorije

2.1.14.1 Zahtjevi koji se odnose na zdravstvene prostorije (bolnica, ambulanta, brodska ljekarna, ormarić s lijekovima) navedeni su u Pravilima, Dio 20. – Zaštita pri radu i smještaj posade, 3.10.

2.1.15 Zaštitni krov

2.1.15.1 Otkriveni dijelovi paluba predviđeni za smještaj putnika moraju imati zaštitni krov.

2.1.16 Buka i vibracije

Kabine putnika ni u kom slučaju ne smiju biti izložene prekomjernoj buci ili vibracijama koje onemogućavaju normalan boravak i spavanje u kabinama.

Jačina buke i vibracija mora biti najmanje u skladu sa zahtjevima navedenim u Pravilima, Dio 20. – Zaštita pri radu i smještaj posade.

2.1.17 Putevi bijega u nužnosti

2.1.17.1 Za zahtjeve za puteve bijega u nužnosti vidjeti Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 17. – Protupožarna zaštita.

2.1.18 Prihvat i boravak osoba s ograničenom mogućnošću kretanja

2.1.18.1 Putnički brodovi u međunarodnoj plovidbi (osim brodova koji obavljaju turistička krstarenja) moraju udovoljavati zahtjevima za prihvat i boravak osoba s ograničenom mogućnošću kretanja, kako je propisano u MSC/Circ. 735.

2.2 PUTNIČKI BRODOVI U NACIONALNOJ PLOVIDBI KOJI OBAVLJAJU LINIJSKA PUTOVANJA

2.2.1 Putnički brodovi područja plovidbe 5, 6 i 7

2.2.1.1 Položaj putničkih prostora

2.2.1.1.1 Putnički prostori se ne smiju nalaziti:

.1 na palubama nižim od prve palube ispod vodne linije;

.2 ispred pramčane i iza krmene sudarne pregrade;

.3 u prostorima gdje čista visina na bilo kojem mjestu iznosi manje od 2030 [mm];

.4 na otkrivenim metalnim palubama koje nisu obložene u skladu s 2.1.6.3.

.5 na pramčanom dijelu otkrivene palube ispred kormilarnice[2]() Kormilarnica mora biti izvedena kao zatvoreni i izdvojeni prostor s vratima kako bi se onemogućio neovlašteni ulazak putnika. Za izvedbu i opremu kormilarnice vidi Pravila, Dio 16. – Pomagala za navigaciju)) gdje putnici mogu ometati vidljivost s mjesta upravljanja ili posadu u obavljanju plovidbenih dužnosti i/ili ako im taj prostor ne pruža najveću moguću sigurnost u odnosu na duljinu trajanja putovanja i područje plovidbe, način plovidbe i brzinu broda.

2.2.1.1.2 Prijevoz putnika može se, osim u zatvorenim brodskim prostorima, obavljati i na otkrivenim palubama i to samo u vremenu od 1. travnja do 31. listopada (vidi točku 2.2.1.5.4).

Svi zatvoreni putnički prostori moraju biti zatvoreni vremenski nepropusnim vratima, s pražnicom odgovarajuće visine (odnosi se i na klizna vrata ako su takva postavljena na krmenoj strani prostora).

Putnički prostori na otkrivenim palubama koji se mogu zatvoriti pomoćnim sredstvima (cerade i sl.) ne smatraju se zatvorenim prostorima pogodnim za prijevoz putnika zimi.

2.2.1.1.3 U svezi položaja putničkih prostora potrebno je također primijeniti zahtjeve navedene u 2.1.1.2.

2.2.1.1.4 Za ro-ro putničke brodove vidjeti dodatne zahtjeve u 2.2.2.

2.2.1.2 Rasvjeta, ventilacija i grijanje

Primijeniti zahtjeve navedene u 2.1.2 do 2.1.4.

2.2.1.3 Opskrba vodom

Primijeniti zahtjeve navedene u 2.1.5.

2.2.1.4 Obloge paluba i ograde

2.2.1.4.1 Primijeniti zahtjeve navedene u 2.1.6.

2.2.1.5 Dopušteni broj putnika

Dopušteni broj putnika određuje se temeljem kriterija stabiliteta i kapaciteta sredstava za spašavanje, te dodatno kako je dalje navedeno.

Dopušteni broj kabinskih putnika

2.2.1.5.1 Dopušteni broj kabinskih putnika određuje se prema broju ugrađenih kreveta za putnike.

Smještaj i veličina kreveta mora udovoljavati zahtjevima navedenim u 2.1.7.4 do 2.1.7.7.

Svaki kabinski putnik mora imati na raspolaganju najmanje 1 [m2] čiste površine poda kabine, 0,8 [m2] čiste površine poda ostalih zatvorenih prostora namijenjenih za dnevni boravak putnika i 1 [m2] površine na otkrivenim palubama.

Površine za odmor kabinskih putnika moraju imati mjesta za sjedenje za najmanje 30% od broja kabinskih putnika.

Dopušteni broj palubnih putnika

2.2.1.5.2 Dopušteni broj palubnih putnika u zatvorenim prostorima određuje se tako da se ukupna čista površina poda pojedinog prostora izražena u metrima kvadratnim podijeli s 0,8. Za svakog putnika mora se osigurati mjesto za sjedenje.

Svaki putnik mora imati na raspolaganju 0,5 [m2] površine na otkrivenim palubama. Prostor za odmor kabinskih putnika u zatvorenim prostorima ne smije se uzeti u obzir za određivanje dopuštenog broja palubnih putnika.

2.2.1.5.3 Ako blagovaonice nisu predviđene za stalni smještaj i boravak putnika, tj. nisu otvorene tijekom cijelog putovanja, iste se ne uzimaju za proračun dopuštenog broja putnika.

2.2.1.5.4 Od 1. travnja do 31. listopada putnici se mogu prevoziti na otkrivenim palubama. Broj putnika određuje se tako da se raspoloživa površina pojedinog prostora na otkrivenim palubama izražena u metrima kvadratnim podijeli s 0,8.

Prostor za odmor kabinskih putnika na otkrivenim palubama ne smije se uzeti u obzir za određivanje dopuštenog broja putnika. Za svakog putnika mora se osigurati mjesto za sjedenje.

Za slučaj loših vremenskih uvjeta mora se predvidjeti zaklonište za naprijed navedene putnike. Veličina zakloništa mora, za svakoga putnika, osigurati 0,35 [m2] čiste površine poda. Zaklonište smije biti otvoreno samo s krmene strane.

2.2.1.5.5 Ako putovanje između polazne i krajnje luke ne traje dulje od 1,5 sati, Priznata organizacija (RO) može odobriti smanjeni broj mjesta za sjedenje, ali ne manje od 50% od ukupno propisanog broja.

Ako putovanje između polazne i krajnje luke ne traje dulje od 0,5 sati, Priznata organizacija (RO) može odobriti smanjeni broj mjesta za sjedenje, ali ne manje od 30% od ukupno propisanog broja.

2.2.1.6 Mjesta za sjedenje

2.2.1.6.1 U zatvorenim prostorima i na otkrivenim palubama predviđenim za smještaj i dnevni boravak putnika moraju se postaviti mjesta za sjedenje. Mjesta za sjedenje, odnosno sjedalice i/ili klupe, moraju biti pričvršćeni za palubu.

2.2.1.6.2 Širina sjedalice ne smije biti manja od 0,45 [m]. Širina mjesta za sjedenje na klupama ne smije biti manja od 0,5 [m]. »Dubina« mjesta za sjedenje ne smije biti manja od 0,5 [m]. Visina sjedišta iznad palube ili druge čvrste konstrukcije koja služi kao oslonac za noge mora biti najmanje 0,4 [m] i ne više od 0,48 [m]. Visina naslona sjedišta mora biti najmanje 0,4 [m].

2.2.1.6.3 Ako se sjedalice i/ili klupe postavljaju u skupinama poprečnih i uzdužnih redova, prolazi između tih skupina ne smiju biti manji od 0,9 [m].

Razmak između naslona dva susjedna reda sjedalica i/ili klupa ne smije biti manji od 0,85 [m].

Razmak između vanjskog ruba sjedećeg dijela sjedalice ili klupe jednog reda i naslona sjedala reda ispred nje ne smije biti manji od 0,35 [m].

Ako je izlaz iz poprečnog reda sjedalica ili klupa samo na jednoj strani, u poprečnom redu ne smije biti više od 4 sjedala.

2.2.1.6.4 Ako se sjedalice ili klupe postavljaju sučelice, razmak između naslona ne smije biti manja od 1,7 [m]. Razmak između vanjskog ruba sjedećeg dijela sjedalica/klupa ne smije biti manji od 0,7 [m].

2.2.1.6.5 Mjesta za sjedenje se ne smiju postavljati na dijelovima paluba između palubnih kućica ili nadgrađa i linice/ograde, ako je širina takvih prostora manja od 1,6 [m].

2.2.1.7 Prolazi, hodnici, stubišta, vrata i izlazi

2.2.1.7.1 Prolazi i hodnici u potpalubljima, nadgrađima, palubnim kućicama, salonima i na otkrivenim palubama, koji služe za pristup do mjesta za sjedenje i bijeg putnika u nužnosti, ne smiju imati izdanaka i prepreka koje mogu izazvati spoticanje i ne smiju biti zakrčeni predmetima koji mogu ometati slobodno kretanje putnika.

2.2.1.7.2 Korisna širina prolaza i hodnika između rukohvata na brodovima duljine do uključivo 24 metra, ne smije biti manja od 0,8 [m], a visina ne manje od 2030 [mm].

Korisna širina prolaza i hodnika između rukohvata na brodovima duljine veće od 24 metra, ne smije biti manja od 0,9 [m], a visina ne manje od 2030 [mm].

2.2.1.7.3 Slijepi hodnici duljine veće od 3,00 [m] nisu dopušteni.

2.2.1.7.4 Ispod pregradne palube, iz svakog vodonepropusnog odjeljka ili slično ograničenog prostora ili skupine prostorija, moraju se predvidjeti dva puta bijega, od kojih najmanje jedan mora biti neovisan o vodonepropusnim vratima.

2.2.1.7.5 Na brodovima izgrađenim od čelika ili od drugog jednakovrijednog materijala, stubišta moraju biti čelična ili od drugog jednakovrijednog materijala. Nogostupi mogu biti presvučeni drvom. Površina gazišta mora biti protuklizne izvedbe.

2.2.1.7.6 Širina stubišta između rukohvata ne smije biti manja od 0,9 [m]. Za brodove do 24 metra širina stubišta između rukohvata ne smije biti manja od 0,8 [m].

Nagib stubišta ne smije biti veći od 400 u odnosu na horizontalu. Visina nogostupa na smije biti manja od 180 [mm] i ne veća od 255 [mm]. Korisna dubina nogostupa ne smije biti manja od 260 [mm] (bez obzira na smjer hodanja).

2.2.1.7.7 Zavojita stubišta moraju imati kut nagiba u odnosu na horizontalu od 400 ili manje. Visina nogostupa na smije biti manja od 180 [mm] i ne veća od 255 [mm]. Korisna dubina nogostupa na najužem dijelu ne smije biti manja od 170 [mm].

2.2.1.7.8 Zavojita stubišta se ne smiju koristiti na glavnim putovima bijega.

2.2.1.7.9 Za stubišta koja koristi isključivo posada vidi Pravila, Dio 20. – Zaštita pri radu i smještaj posade, 2.2.3.

2.2.1.7.10 Osim vrata kabina, otvaranje vrata na putevima bijega, uključivo vanjska vrata, mora biti u smjeru napuštanja prostorije. Vrata kabina ne smiju imati brave za čije su otvaranje s unutrašnje strane potrebni ključevi. Duž puta bijega ne smiju se nalaziti nijedna vrata za čije su otvaranje potrebni ključevi prilikom kretanja u smjeru bijega.

2.2.1.7.11 Svijetla širina vrata na zajedničkim putničkim prostorima (hodnici, saloni, stubišta i sl.) mora biti najmanje 900 [mm], a u slučaju da se prostorom odnosno vratima koristi više od 90 osoba širina vrata se mora povećati za 0,01 [m] za svaku dodanu osobu iznad 90.

2.2.1.7.12 Svijetla širina vrata putničkih kabina mora biti najmanje 0,7 [m].

2.2.1.7.13 Svijetla širina vrata sanitarnih čvorova mora biti najmanje 0,6 [m].

2.2.1.7.14 Ako su dva ili više prostora smješteni na istoj palubi, i ako su međusobno povezani, takvi prostori za proračun ukupne širine stubišta mogu se smatrati kao jedan prostor.

2.2.1.7.15 Ako je takav prostor smješten iznad drugog prostora za putnike, ukupna širina stubišta koja vode iz gornjeg prostora, a kojim se služe putnici iz oba prostora, mora biti jednak izrazu:

Širina stubišta = ukupni broj putnika iz oba prostora x 0,01 [m].

2.2.1.7.16 Zatvoreni putnički prostori na otkrivenim palubama u kojima se može smjestiti više od 30 putnika, moraju imati dva pogodno smještena i neovisna izlaza.

2.2.1.8 Rukohvati

2.2.1.8.1 Na otkrivenim palubama uzduž komunikacijskih putova uz stijene i pregrade, a u unutrašnjosti broda u hodnicima, rovovima stubišta i sanitarnim prostorijama moraju se postaviti olujni rukohvati.

Hodnici i prolazi u unutrašnjosti broda širine 900 [mm] i više, moraju imati rukohvat s obje strane.

2.2.1.8.2 Rukohvati moraju biti, što je više moguće, neprekinuti i nalaziti se na jednakoj visini od palube, ali ne manjoj od 1 [m].

2.2.1.8.3 Rukohvati moraju biti čvrste izvedbe i pogodno oblikovani za siguran i trajan zahvat ruke.

2.2.1.8.4 Rukohvati okruglog profila moraju imati promjer od 25 do 42 [mm], a širina rukohvata trakastog profila mora iznositi od 40 [mm] do 70 [mm].

2.2.1.8.5 Udaljenost rukohvata od stijene ili drugih čvrstih dijelova mora biti najmanje 50 [mm].

2.2.1.8.6 Rukohvati na stubištima moraju biti postavljeni na visini od 1 [m] mjereno okomito od gornje površine gazišta do vrha rukohvata.

2.2.1.8.7 Stubišta namijenjena putnicima moraju imati rukohvat s obje strane.

2.2.1.9 Sanitarni čvorovi

2.2.1.9.1 Za svakih 12 kabinskih putnika, za koje nisu predviđeni zahodi u sklopu kabina, mora se predvidjeti jedan sanitarni čvor. Sanitarni čvorovi moraju biti blizu kabina.

Potrebno je osigurati približno jednak broj sanitarnih čvorova za muškarce, odnosno za žene i posebno ih označiti.

Dodatno je potrebno osigurati i sanitarne čvorove za osobe s ograničenom mogućnošću kretanja (vidjeti 2.2.4).

2.2.1.9.2 Za svakih 50 palubnih putnika u zatvorenim prostorima i na otkrivenim palubama mora se predvidjeti jedan sanitarni čvor. Ni u kojem slučaju broj sanitarnih čvorova ne smije biti manji od dva.

Potrebno je osigurati približno jednak broj sanitarnih čvorova za muškarce, odnosno za žene i posebno ih označiti.

2.2.1.9.3 Ako putovanje između polazne i krajnje luke ne traje dulje od 1,5 sati, brod se može opremiti s jednim sanitarnim čvorom na svakih 100 putnika.

Ni u kojem slučaju broj sanitarnih čvorova ne smije biti manji od dva (za 200 putnika potrebna su tri sanitarna čvora, itd.).

2.2.1.9.4 Sanitarni čvorovi moraju biti dobro ventilirani a ventilacija mora biti sisna i neovisna o ventilaciji bilo kojeg drugog prostora.

Sanitarni čvorovi moraju biti dobro osvijetljeni i opremljeni umivaonicima.

Korisna visina u sanitarnim čvorovima ne smije biti manja od 2030 [mm].

2.2.1.9.5 Slobodna površina poda u sanitarnim čvorovima ne smije biti manja od 1 [m2].

2.2.1.9.7 Podovi, obloge i stropovi u sanitarnim čvorovima moraju biti od materijala koji ne upija vlagu i moraju se moći lako čistiti i dezinficirati. Površina poda mora biti protuklizne izvedbe i imati prikladno smještene palubne odljeve tako da je osigurano brzo otjecanje vode u normalnim uvjetima korištenja broda.

2.2.1.9.8 Sanitarni čvorovi moraju biti izvana jasno označeni za korištenje (muškarci/žene) i prepoznatljivi bez potrebe ulaska u prostoriju.

2.2.1.10 Zdravstvena zaštita

2.2.1.10.1 Brod mora imati ormarić s lijekovima, koji mora biti smješten u službenoj prostoriji. Ključ ormarića čuva zapovjednik broda, odnosno osoba koju zapovjednik ovlasti. Na ormariću se mora nalaziti popis lijekova koji se u njemu nalaze.

2.2.1.10.2 Količina i vrsta lijekova mora biti u skladu sa zahtjevima Pravilnik o minimalnim zahtjevima i uvjetima pružanja medicinske skrbi na brodovima, brodicama i jahtama Ministarstva zdravstva (»Narodne novine« 14/2008) za odnosno područje plovidbe.

2.2.1.11 Prijevoz vozila i tereta

2.2.1.11.1 Ako se u pojedinim zatvorenim prostorima ili na pojedinim dijelovima otkrivenih paluba prevoze vozila ili teret, ti prostori moraju biti odijeljeni od putničkih prostora čvrsto ugrađenim ili pomičnim pregradama. Pregrade moraju spriječiti širenje plinova i neugodnih mirisa u putničke prostore.

2.2.1.12 Zaštitni krov

2.2.1.12.1 Otkriveni dijelovi paluba predviđeni za smještaj putnika trebaju imati čvrsti zaštitni krov ili ceradu (tendu).

2.2.1.13 Buka i vibracije

2.2.1.13.1 Primijeniti zahtjeve navedene u 2.1.16.

2.2.1.14 Putevi bijega u nužnosti

2.2.2.14.1 Za zahtjeve za puteve bijega u nužnosti vidjeti Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi.

Za brodove koji nisu izrađeni od čelika ili jednakovrijednog materijala vidjeti Pravila za tehnički nadzor brodova od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala.

Dodatno gornjem neophodno je provjeriti udovoljavanje slijedećim općim zahtjevima:

.1 Svi putnici moraju moći pristupiti sustavu sredstava za suho spašavanje kroz dostupne puteve za bijeg koji moraju biti jasno označeni, ne smiju biti zakrčeni, te zaštićeni od požara i naplavljivanja.

Za zahtjeve za sredstva za spašavanje vidi Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 18. – Sredstva za spašavanje.

.2 Iz svih zatvorenih prostora namijenjenih za boravak putnika moraju biti predviđena najmanje dva odvojena izlaza, a koji mogu voditi prema sustavu sredstava za suho spašavanje. Izlazi moraju biti na suprotnim krajevima prostora, ili alternativno na udaljenosti na kojoj bilo koji mogući razvoj požara neće ugroziti pristup do oba izlaza.

.3 Putevi bijega:

a) moraju biti opremljeni s rukohvatima;[3]() Primjenjivo na brodove koji obavljaju linijska putovanja a čija je kobilica položena, ili čija je gradnja bila u sličnom stadiju, na ili nakon 1. srpnja 2017.))

b) ne smiju imati izdanaka i prepreka;

c)     moraju biti jasno označeni s vidljivim oznakama i uvjetima smanjene vidljivosti;

d)     moraju biti osvijetljeni rasvjetom iz dva neovisna izvora energije, s time da jedan izvor energije u nužnosti;

e) moraju imati širinu od najmanje 900 [mm]3).

.4 Planovi koji jasno pokazuju puteve bijega moraju se nalaziti u svakoj kabini kao i u svim javnim prostorima.

.5 Svaki brod mora imati zborno mjesto za okupljanje putnika prije ukrcaja u sustav sredstava za suho spašavanje. Za sva­kog putnika na zbornom mjestu potrebno je predvidjeti 0,35 [m2]3).

2.2.2 Dodatni zahtjevi za ro-ro putničke brodove područja plovidbe 5, 6 i 7

2.2.2.1 Ro-ro putnički brodovi moraju udovoljiti zahtjevima navedenim u 2.2.1 te dodatno kako slijedi.

2.2.2.2 Za vrijeme ukrcavanja/iskrcavanja i slaganja vozila odgovorna osoba na brodu mora poduzeti sljedeće sigurnosne mjere:

.1 od trenutka ukrcavanja do trenutka iskrcavanja vozila, vozila ne smiju ometati slobodan pristup do prostora namijenjenih za smještaj putnika, izlaza u nužnosti, protupožarne opreme i sredstava za spašavanje;

.2 način slaganja vozila mora osigurati najmanje 0,6 [m] slobodnog prolaza na jednoj strani vozila i mora omogućiti slobodan pristup na bokove broda;

.3 vozila se moraju slagati i osigurati, pod nadzorom odgovorne osobe, na način odobren od Priznate organizacije (RO);

.4 prije ukrcavanja vozila posada mora provjeriti curi li gorivo iz tanka goriva ili nekog drugog dijela vozila;

.5 motor vozila, svjetla, brisači stakala i druga oprema smije raditi samo za vrijeme ukrcavanja i iskrcavanja vozila;

.6 od trenutka ukrcaja do trenutka iskrcaja, na vozilima se ne smiju obavljati radovi ili popravci, a tijekom plovidbe vozila se ne smiju premještati;

.7 ključ za upućivanje motora ne smije se ostaviti u bravi;

.8 ako se rampa koristi za istovremeno ukrcavanje i iskrcavanje vozila i putnika mora se predvidjeti, označiti i ograditi poseban dio rampe koji koriste putnici kao pristup do i iz prostora namijenjenih za smještaj putnika;

.9 na ro-ro putničkim brodovima koji imaju zatvoreni prostor za prijevoz vozila, kod ukrcavanja/iskrcavanja prednost moraju imati putnici koji koriste rampu;

10. zabranjuje se pokretanje motora vozila prije nego što odgovorna osoba dopusti početak procedure ukrcavanja/iskrcavanja vozila. Jasna uputstva o zabrani pokretanja motora bez suglasnosti posade moraju se postaviti na uočljivim mjestima (ISPUŠNI PLINOVI IMAJU ŠTETAN UČINAK NA LJUDSKO ZDRAVLJE. ZABRANJUJE SE POKRETANJE MOTORA VOZILA DOK TO ODGOVORNA OSOBA NE DOPUSTI). Upozorenje mora biti napisano dvojezično (na hrvatskom i engleskom jeziku).

2.2.2.3 Zadržavanje putnika u vozilima i u prostorima za prijevoz vozila nije dopušten.

2.2.2.4 Zatvoreni prostori za prijevoz vozila moraju se dobro ventilirati i moraju biti plinonepropusno odijeljeni od putničkih prostora, kako se plinovi i neugodni mirisi ne bi širili u putničke prostore.

2.2.2.5 Na ro-ro putničkim brodovima (otvorenim ili djelomično otvorenim) koji plove zaštićenim područjima unutrašnjih morskih voda, Priznata organizacija (RO) može dopustiti zadržavanje putnika u vozilima, uz uvjet da se osigura dovoljan razmak između redova vozila, između redova vozila i nadgrađa, linice ili ograde tako da putnici u nužnosti mogu izaći iz vozila (vidi i 2.2.2.2).

2.2.3 Putnički brodovi područja plovidbe 8

O uvjetima za prijevoz putnika u području plovidbe 8, različitim od onih navedenim u 2.3.4, Priznata organizacija (RO) razmatra i odlučuje u svakom pojedinom slučaju posebno.

2.2.4 Prihvat i boravak osoba s ograničenom mogućnošću kretanja

2.2.4.1 Putnički brodovi u nacionalnoj plovidbi koji obavljaju linijska putovanja i koji udovoljavaju odredbama Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi moraju udovoljavati zahtjevima za prihvat i boravak osoba s ograničenom mogućnošću kretanja, kako je propisano u MSC/Circ. 735 (vidi i Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi, točka 2.7 i Dodatak II).

2.3 PUTNIČKI BRODOVI U NACIONALNOJ PLOVIDBI KOJI NE OBAVLJAJU LINIJSKA PUTOVANJA

2.3.1 Putnički brodovi za turistička krstarenja s prekonoćnim boravkom u području plovidbe 6, 7 i 8[4]() Putnički brodovi namijenjeni za turistička krstarenja koji plove u području plovidbe 5 i/ili izvan perioda od 1. travnja do 31. listopada predmet su posebnog razmatranja.))

2.3.1.1 Prijevoz putnika na turističkim krstarenjima s prekonoćnim boravkom se dopušta u vremenu od 1. travnja do 31. listopada.

Putnički brodovi za turistička krstarenja s prekonoćnim boravkom moraju udovoljavati zahtjevima navedenim u opsegu koliko je primjenljivo, vezanim uz:

.1 položaj putničkih prostora (vidi 2.2.1.1);

.2 rasvjetu, ventilacija i grijanje (vidi 2.2.1.2);

.3 opskrbu vodom (vidi 2.2.1.3);

.4 obloge paluba i ograde (vidi 2.2.1.4);

.5 mjesta za sjedenje (vidi 2.2.1.6):

.6 prolaze, hodnike, stubišta, vrata i izlaze (vidi 2.2.1.7);

.7 rukohvate (vidi 2.2.1.8);

.8 sanitarne čvorove (vidi 2.2.1.9);

.9 zdravstvenu zaštitu (vidi 2.2.1.10);

.10 zaštitni krov (vidi 2.2.1.12);

.11 buku i vibracije (vidi 2.2.1.13).

2.3.1.2 Dopušteni broj kabinskih putnika određuje se prema broju ugrađenih kreveta za putnike.[5]() Dodatno je kod utvrđivanja dopuštenog broja putnika uvijek potrebno uzeti u obzir i kriterije stabiliteta te kapacitet sredstava za spašavanje.))

Smještaj i veličina kreveta mora udovoljavati zahtjevima navedenim u 2.1.7.4 do 2.1.7.7.

Svaki putnik mora imati na raspolaganju najmanje 0,8 [m2] čiste površine poda kabine i 1 [m2] čiste površine poda ostalih zatvorenih prostora i otkrivenih paluba namijenjenih za dnevni boravak putnika.

Površine za odmor kabinskih putnika moraju imati dovoljan broj mjesta za sjedenje koji ne smije biti manji od ukupnog broja kabinskih putnika.

2.3.1.5 Prenosive stolice, klupe, ležaljke, stolovi, suncobrani i ostala nepričvršćena oprema na sunčanoj i na otvorenim palubama ne smiju se koristiti tijekom plovidbe ukoliko nisu odgovarajuće pričvršćeni za palubu.

2.3.1.6 Kao pravilo, sve putničke kabine moraju imati prozor ili okno.

2.3.1.7 Bazeni i masažne kade postavljene na otvorenim palubama moraju udovoljavati sljedećem:

.1 upušteni i djelomično izdignuti bazeni izvedeni kao dio strukture palube moraju imati odgovarajući proračun čvrstoće strukture;

.2 masažne kade izdignute iznad nivoa palube moraju biti odgovarajuće pričvršćene za palubu te moraju imati odgovarajući proračun čvrstoće palubne i podpalubne strukture kao i načina učvršćenja;

.3 masažne kade izdignute iznad nivoa palube moraju imati odgovarajuću čvrstoću kako bi bile sposobne izdržati dinamička gibanja broda;

.4 težina bazena ili masažnih kada (u punom i praznom stanju) mora se uzeti u obzir kod proračuna stabiliteta;

.5 bazeni ili masažne kade ne smiju biti postavljeni:

–     na pramčanom dijelu otkrivene palube ispred kormilarnice gdje putnici mogu ometati vidljivost s mjesta upravljanja ili posadu u obavljanju plovidbenih dužnosti

–     na prostoru koji ne pruža najveću moguću sigurnost u odnosu na duljinu trajanja putovanja i područje plovidbe, način plovidbe i brzinu broda;

–     na površine namijenjene za smještaj i rukovanje opremom za vez i sidrenje i na prolaze koji služe posadi za pristup do mjesta za privez i sidrenje;

–     na prostorima namijenjenim za smještaj opreme za spašavanje i na pristupnim putovima do mjesta smještaja opreme za spašavanje;

.6 bazeni ili masažne kade moraju imati odgovarajući sustav punjenja i pražnjenja, sustav cirkulacije te sustav pročišćavanja vode;

.7 dubina bazena ili masažnih kada mora biti jasno označena;

.8 stepenice za silaz u i penjanje iz bazena ili masažnih kada moraju imati rukohvat;

.9 kod izvedbe bazena ili masažnih kada potrebno je voditi računa da ne postoje oštri rubovi kako unutra, tako i izvana;

.10 gazište oko bazena ili masažne kade mora biti protuklizne izvedbe;

.11 kada se bazen ili masažna kada ne koristi isti mora biti odgovarajuće zaštićen (ceradom ili mrežom) od mogućeg neželjenog pada s visine u bazen ili masažnu kadu.

2.3.2 Putnički brodovi za jednodnevne izlete u području plovidbe 6, 7 i 8[6]() Putnički brodovi namijenjeni za jednodnevne izlete koji plove u području plovidbe 5 i/ili izvan perioda od 1. travnja do 31. listopada predmet su posebnog razmatranja.))

2.3.2.1 Prijevoz putnika na jednodnevnim izletima se dopušta u vremenu od 1. travnja do 31. listopada.

Ovdje se razmatraju zahtjevi za putničke brodove čija je najveća brzina manja od 20 čvorova (najveća brzina jest brzina koju plovilo može postići pri najvećoj kontinuiranoj snazi porivnih strojeva (MCR) na najvećem projektnom gazu).

2.3.2.2 Putnički brodovi za jednodnevne izlete moraju udovoljavati zahtjevima, u opsegu koliko je primjenljivo, vezanim uz:

.1 položaj putničkih prostora (vidi 2.2.1.1);

.2 rasvjetu, ventilacija i grijanje (vidi 2.2.1.2);

.3 opskrbu vodom (vidi 2.2.1.3);

.4 obloge paluba i ograde (vidi 2.2.1.4);

.5 prolaze, hodnike, stubišta, vrata i izlaze (vidi 2.2.1.7);

.6 rukohvate (vidi 2.2.1.8);

.7 zdravstvenu zaštitu (vidi 2.2.1.10);

.8 buku i vibracije (vidi 2.2.1.13);

.9 zahtjeve iz 2.2.1.14.

2.3.2.3 Dopušteni broj putnika, s obzirom na raspoloživu površinu, određuje se tako da se čista površina otkrivenih dijelova paluba i zatvorenih prostora raspoloživa za putnike izražena u metrima kvadratnim podijeli s 0,7.

Ako putovanje između polazne i krajnje luke ne traje dulje od 1,5 sati, dopušteni broj putnika, s obzirom na raspoloživu površinu, određuje se tako da se čista površina otkrivenih dijelova paluba i zatvorenih prostora raspoloživa za putnike izražena u metrima kvadratnim podijeli s 0,6.

Ako se dozvoljava smještaj putnika na gornjim palubama ili krovu kormilarnice, dopušteni broj putnika, s obzirom na raspoloživu površinu, određuje se tako da se čista površina otkrivenih dijelova palube raspoloživa za putnike izražena u metrima kvadratnim podijeli s 0,85, pod uvjetom da isto moguće s obzirom na čvrstoću strukture palube ili kormilarnice.

2.3.2.4 Čista površina ne uključuje površine određene sa 1.5.2, te dodatno i sve zatvorene podpalubne prostore, bez obzira hoće li u njima povremeno boraviti putnici.

2.3.2.5 Dopušteni broj putnika određuje se:

.1 temeljem kriterija stabiliteta, te

.2 zavisno o slobodnoj površini za smještaj putnika kako je definirano u 2.3.2.3, odnosno u 2.3.2.4, te

.3 zavisno o broju sjedećih mjesta, te

.4 zavisno o kapacitetu sredstava za spašavanje.

2.3.2.6 S obzirom na zahtjeve u svezi sanitarnih čvorova brod mora udovoljavati zahtjevima iz 2.2.1.9.

Bez obzira na gornje, brod koji prevozi ≤ 50 putnika na putovanjima koja između polazne i krajnje luke ne traju dulje od 1,5 sati može imati samo jedan sanitarni čvor, odvojen za muškarce i žene, s umivaonikom.

2.3.2.7 Za svakog putnika mora se predvidjeti mjesto za sjedenje (klupe ili sjedalice) u skladu s 2.2.1.6. Prenosive stolice, klupe ili ležaljke ne mogu se smatrati mjestom za sjedenje.

2.3.2.8 Otkriveni dijelovi paluba predviđeni za smještaj putnika moraju imati zaštitni krov (vidi 2.2.1.12).

2.3.2.9 S obzirom na zahtjeve u svezi puteva za bijeg u nužnosti brod mora udovoljavati općim zahtjevima iz 2.2.1.14.

2.3.3 Privremena svjedodžba za prijevoz putnika

Opći zahtjevi

2.3.3.1 Izdavanje privremenog odobrenja za prijevoz putnika brodu koji nije putnički reguliran je čl. 88. »Pomorskog zakonika« (»Narodne novine« 181/2004., 76/2007., 146/2008., 61/2011., 56/2013. i 26/2015.), dok je Pravilima, Dio 1. – Opći propisi, Odjeljak 1 – Općenito, Tablica 4.2-1 predviđeno da se predmetna svjedodžba može izdati na period ne dulji od šest mjeseci, ali isključivo unutar perioda od 1. travnja do 31. listopada (ljetni period), te da se ista izdaje uz valjanu Svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu[7]() Bez obzira na gore navedeno, Privremena svjedodžba o sposobnosti broda za prijevoz putnika ne može imati rok valjanosti dulji od roka valjanosti Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu uz koju se izdaje, odnosno ne dulji od datuma dospijeća prvog slijedećeg redovnog pregleda (godišnjeg pregleda, međupregleda ili obnovnog pregleda) u svrhu ovjere ili produljenja valjanosti Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu.)).

2.3.3.2 Privremena svjedodžba o sposobnosti broda za prijevoz putnika može se pod gornjim uvjetima izdati u svrhu privremenog prijevoza putnika u području plovidbe 6 (nacionalna obalna plovidba), 7 (nacionalna priobalna plovidba) ili 8 (lokalna plovidba), uz vremenske uvjete jačine vjetra do 4 Bf i stanja mora do 3 prema ljestvici WMO.

Brodovi kojima se izdaje Svjedodžba za privremeni prijevoz putnika moraju udovoljavati zahtjevima, u opsegu koliko je primjenljivo, vezanim uz:

.1 položaj putničkih prostora (vidi 2.2.1.1);

.2 rasvjetu, ventilacija i grijanje (vidi 2.2.1.2);

.3 opskrbu vodom (vidi 2.2.1.3);

.4 obloge paluba i ograde (vidi 2.2.1.4);

.5 prolaze, hodnike, stubišta, vrata i izlaze (vidi 2.2.1.7);

.6 rukohvate (vidi 2.2.1.8);

.7 zdravstvenu zaštitu (vidi 2.2.1.10);

.8 zahtjeve iz 2.3.1.4;

.9 mjesta za sjedenje (vidi 2.3.2.7).

2.3.3.3 Privremena svjedodžba o sposobnosti broda za prijevoz putnika izdaje se za prijevoz putnika na kratkim jednodnevnim izletima.

Iznimno, u slučajevima kada se zahtijeva privremeni prijevoz putnika uz njihov prekonoćni boravak na brodu, broj putnika ne može biti veći od 12, a uvjeti za prijevoz putnika moraju biti istovjetni zahtjevima za putničke brodove iste veličine i područja plovidbe u dijelu sredstava za spašavanje, opreme za detekciju, gašenje požara i strukturne protupožarne zaštite i uvjeta za smještaj i boravak putnika (vidi 2.3.1).

2.3.3.4 Privremeni prijevoz putnika uz istovremeno obavljanje ribolova teškim ribolovnim alatima može se odobriti ako udovoljeno zahtjevima 2.3.3.20 do 2.3.3.25.

U slučaju istovremenog prijevoza putnika i ribolova putnicima mora na odgovarajući način (sigurnosna ograda, pregrada, granični konopi i sl.) biti onemogućen pristup dijelu radne površine na kojem se obavlja manipulacija i rad s ribolovnim alatima od strane članova posade.

Uvjeti za izdavanje Privremene svjedodžbe o sposobnosti broda za prijevoz putnika

2.3.3.5 Privremena svjedodžba o sposobnosti broda za prijevoz putnika se smije izdati ukoliko je na brodu izvršena preinaka privremenog karaktera, na način koji omogućava da se po završetku ljetnog razdoblja brod ponovno može osposobiti za svoju osnovnu namjenu.

Privremena svjedodžba o sposobnosti broda za prijevoz putnika se ne može izdati brodu koji je izvršio preinaku u takvom opsegu da se njime više ne može obavljati osnovna djelatnost[8]() Smatra se da je brod izgubio svoju osnovnu namjenu ukoliko se je preinakom u svrhu omogućavanja privremenog prijevoza putnika trajno zatvorio i/ili preuredio skladišni prostor na način da se u njega više ne može krcati teret, skinuo teretni uređaj (uređaj za ribarenje), trajno produžilo nadgrađe na način da se je prekrilo skladišni prostor i radnu palubu, modificiralo palubu na način da je više nije moguće koristiti u svrhu manipulacije s teretom i sl.)).

2.3.3.6 Za sve brodove iz 2.3.3.5 neće se moći izdati Privremena svjedodžba o sposobnosti broda za prijevoz putnika već će se zahtijevati da se isti preupišu u upisnik pomorskih trgovačkih brodova kao putnički brod.

Pregled u svrhu izdavanja Privremene svjedodžbe o sposobnosti broda za prijevoz putnika

2.3.3.7 Privremena svjedodžba o sposobnosti broda za prijevoz putnika izdaje se na osnovu obavljenog prigodnog pregleda, na zadovoljstvo i od strane Priznate organizacije (RO), po zahtjevu vlasnika.

2.3.3.8 Ukoliko prema Svjedodžbi o sposobnosti broda za plovidbu, u periodu za koji se traži izdavanje Privremene svjedodžbe o sposobnosti broda za prijevoz putnika, dospijeva pregled trupa na suhom, isti je potrebno obaviti tijekom gore navedenog prigodnog pregleda ili valjanost Privremene svjedodžbe o sposobnosti broda za prijevoz putnika treba ograničiti datumom dospijeća pregleda trupa na suhom.

2.3.3.9 U svrhu izdavanja Privremene svjedodžbe o sposobnosti broda za prijevoz putnika ne može se odobriti odgoda pregleda trupa na suhom.

2.3.3.10 Tijekom privremenog prijevoza putnika odobreni plan sredstava za spašavanje i protupožarne zaštite koji se odnosi na slučaj prijevoza putnika mora biti trajno izvješen na vidljivom mjestu na brodu.

2.3.3.11 Tijekom privremenog prijevoza putnika vlasnik je dužan osigurati da se na brodu nalazi kopija odobrenog proračuna stabiliteta za slučaj prijevoza putnika.

2.3.3.12 Tijekom privremenog prijevoza putnika vlasnik se dužan pridržavati posebnih uvjeta i ograničenja upisanih u Privremenu svjedodžbu o sposobnosti broda za prijevoz putnika (područje plovidbe, maksimalni dozvoljeni broj putnika, maksimalni dozvoljeni gaz i sl.).

Zahtjevi za prvo izdavanje Privremene svjedodžbe o sposobnosti broda za prijevoz putnika

2.3.3.13 Za brodove za koje se po prvi put traži izdavanje Privremene svjedodžbe o sposobnosti broda za prijevoz putnika vlasnik je prije obavljanja prigodnog pregleda dužan uputiti pisani zahtjev Priznatoj organizaciji (RO) u kojem je između ostalog potrebno naznačiti broj putnika i željeno područje plovidbe, te dostaviti slijedeću dokumentaciju na odobrenje:

.1 Opći plan broda koji mora uključivati i:

– raspored smještaja putnika,

– raspored i opremu sanitarnih prostora,

– podatke o visini i rasporedu ograda,

–     raspored ulaza / izlaza u zatvorene prostore, vrata, prolaza, stubišta i raspored svih otvora koji vode u prostore ispod palube.

.2 Proračun stabiliteta za stanja krcanja putnika.

.3 Nacrt iz kojeg je vidljiv popis i raspored sredstava za spašavanje, te popis i raspored protupožarne opreme[9]() Zahtjevi za sredstvima za spašavanje i protupožarnom opremom su istovjetni zahtjevima za putničke brodove na kratkim jednodnevnim izletima u nacionalnoj plovidbi iste veličine i područja plovidbe.)).

2.3.3.14 Temeljem uvida u dostavljenu tehničku dokumentaciju Priznata organizacija (RO) donosi odluku o ograničenjima i uvjetima koje će u svrhu prijevoza putnika biti potrebno upisati u Privremenu svjedodžbu o sposobnosti broda za prijevoz putnika.

Dopušteni broj putnika, s obzirom na raspoloživu površinu, određuje se sukladno 2.3.2.3.

Čista površina ne uključuje navedeno u 2.3.2.4, te dodatno površina dijela palube na kojoj se nalazi teretni uređaj, kao ni površine gdje se smješta ulov ili teret.

2.3.3.15 Brod za koji se zahtijeva izdavanje Privremene svjedodžbe o sposobnosti broda za prijevoz putnika mora biti opremljen brodskom radio stanicom i imati dodijeljeni pozivni znak.

2.3.3.16 Oprema, uređaji, kao i ostale izvedbe na brodu koji služe za rad s teretom (skidljiva oprema teretnog uređaja i sl.) mora biti privremeno skinuta s broda ili odgovarajuće zaštićena, učvršćena ili prekrivena (teretni uređaj, vitla, grotla, ribarska oprema i sl.) kako bi se spriječila bilo kakva mogućnost ozljede putnika ili pristupa putnika u/na radne površine ili prostore.

2.3.3.17 Tijekom privremenog prijevoza putnika na brodu mora biti odgovarajući broj sanitarnih čvorova za putnike. U tu svrhu potrebno je ispoštovati odredbe 2.2.1.9.

Iznimno, razmatrajući svaki slučaj zasebno, Priznata organizacija (RO) može odobriti i manji broj sanitarnih čvorova propisanih gore navedenim, ukoliko je ukupno trajanje putovanja u jednom smjeru kraće od 1,5 sati.

2.3.3.18 U slučaju da se tijekom privremenog prijevoza putnika na brodu nalazi više od 15 osoba Priznata organizacija (RO) se mora uvjeriti da su ispoštovani zahtjevi u svezi sprječavanja onečišćenja smećem i sanitarnim otpadnim vodama.

2.3.3.19 Prilikom obavljanja pregleda u svrhu prvog izdavanja Privremene svjedodžbe o sposobnosti broda za prijevoz putnika Priznata organizacija (RO) se mora uvjeriti da su izvedbe na brodu u skladu s ranije navedenom tehničkom dokumentacijom i svim prethodno navedenim tehničkim zahtjevima.

Prijevoz putnika u svrhu turističkog ribarenja

2.3.3.20 Prijevoz putnika ribarskim brodovima u svrhu turističkog ribarenja smije se obavljati u vremenu od 1. svibnja do 30. rujna, na jednodnevnim izletima, uz vremenske uvjete jačine vjetra do 4 (Bf) i stanja mora do 3 prema ljestvici WMO, osim ako proračunom stabiliteta nisu utvrđena veća ograničenja od gore navedenih.

2.3.3.21 Zapovjednik je odgovoran da za vrijeme ribarenja ne dođe do bočnog i uzdužnog nagibanja broda uslijed zatezanja mreža.

2.3.3.22 Dopušteni broj putnika određuje se tako da se čista površina otkrivene palube i zatvorenih prostora raspoloživa za putnike izražena u metrima kvadratnim podijeli s 0,7.

2.3.3.23 Kod kočarica, površina krmenog dijela broda namijenjena za rukovanje mrežom i uređajem za izvlačenje mreže ne uzima se u obzir kod određivanja broja putnika. Taj dio broda mora biti odijeljen od prostora za smještaj putnika, sigurnosnom ogradom ili pregradom.

2.3.3.24 Za svakog putnika mora se osigurati mjesto za sjedenje na otkrivenoj palubi ili u zatvorenom prostoru u skladu s 2.2.1.6.

2.3.3.25 Otkriveni dijelovi paluba predviđeni za smještaj putnika moraju imati zaštitni krov.

2.3.4 Zahtjevi za prijevoz putnika otvorenim putničkim brodovima

2.3.4.1 Na putničke brodove otvorenog tipa primjenjuju se sljedeća ograničenja:

.1 prijevoz putnika dozvoljen je samo u zaštićenim područjima, odnosno u isključivo u nacionalnoj plovidbi u području plovidbe 7 i području plovidbe 8 na putovanjima pri čemu se tijekom plovidbe ni u kom slučaju ne smiju udaljavati više od 3 Nm od najbliže obale kopna ili otoka, te

.2 prijevoz putnika dozvoljen je samo pri dnevnom svjetlu u periodu od 1. travnja do 31. listopada, te

.3 najveća brzina mora biti manja od 20 čvorova (najveća brzina jest brzina koju plovilo može postići pri najvećoj kontinuiranoj snazi porivnih strojeva (MCR) na najvećem projektnom gazu).

2.3.4.2 Ministarstvo može na pisanu preporuku Priznate organizacije (RO) i temeljem posebnog razmatranja odobriti pojedinom brodu plovidbu u proširenom području plovidbe na unaprijed određenim stalnim rutama drugačijim od gore navedenih i/ili u drugačijem vremenskom periodu.

2.3.4.3 Otvoreni putnički brodovi moraju udovoljavati zahtjevima, u opsegu koliko je primjenljivo i ukoliko donjim zahtjevima nije izričito drugačije navedeno, vezanim uz:

.1 položaj putničkih prostora (vidi 2.2.1.1);

.2 rasvjetu, ventilacija i grijanje (vidi 2.2.1.2);

.3 opskrbu vodom (vidi 2.2.1.3);

.4 obloge paluba i ograde (vidi 2.2.1.4);

.5 prolaze, hodnike, stubišta, vrata i izlaze (vidi 2.2.1.7);

.6 rukohvate (vidi 2.2.1.8);

.7 zdravstvenu zaštitu (vidi 2.2.1.10);

.8 buku i vibracije (vidi 2.2.1.13);

.9 zahtjevima iz 2.3.1.4.

2.3.4.4 Na brodu mora biti osigurana vidljivost s glavnog mjesta za kormilarenje (upravljanje) u svim smjerovima u normalnim uvjetima plovidbe (brzina, opterećenje).

U tom smislu potrebno je udovoljiti hrvatskoj normi HRN EN ISO 11591:2012 – »Motorna mala plovila – Preglednost s mjesta upravljanja«.

2.3.4.5 Na brodu mora biti osiguran najmanje jedan sanitarni čvor s umivaonikom.

2.3.4.6 Dopušteni broj putnika se određuje tako da se čista površina pogodna za smještaj putnika izražena u metrima kvadratnim podijeli s 0,5.

Čistu površinu ne uključuju:

.1 površine na kojima nazočnost putnika može ometati upravljanje brodom;

.2 površine između palubnih kućica i linice/ograde, ako je širina takvih prostora manja od 0,7 [m];

.3 površine namijenjene za smještaj i posluživanje opreme za vez i sidrenje;

.4 prolazi za putnike;

.5 prolazi koji služe posadi za pristup do mjesta za privez i sidrenje;

.6 sanitarni čvorovi;

.7 putovi za bijeg u nužnosti:

.8 prostori za smještaj opreme za spašavanje i pristupni putovi do mjesta smještaja opreme za spašavanje.

2.3.4.7 Dopušteni broj putnika određuje se:

.1 temeljem kriterija stabiliteta, te

.2 zavisno o slobodnoj površini za smještaj putnika kako je definirano u 2.3.4.6, te

.3 zavisno o broju sjedećih mjesta, te

.4 zavisno o kapacitetu sredstava za spašavanje.

2.3.4.8 Otvoreni putnički brodovi moraju imati:

.1 osigurano mjesto za sjedenje za svakog putnika (vidi i 2.3.2.7);

.2 zaštitni krov s mogućnošću pretvaranja otvorenog prostora za smještaj putnika u zaklonište otvoreno samo s krmene strane;

.3 prikladne stepenice za pristup na palubu kokpita na svakom boku broda;

.4 za brodove bez palube električnu pumpu ili pumpu privješenu na glavni motor, kablić i ispolac, odnosno za brodove s kokpitom sustav za drenažu ovjeren od Priznate organizacije (RO)[10]() Zahtjevi u svezi naplavljivanja brodova s kokpitom:.1 Brod mora biti projektiran i građen na način da rizik potonuća uslijed njegovog naplavljivanja bude umanjen u najvećoj mogućoj mjeri..2 Posebna pažnja mora se obratiti na:a) kokpite i zdence koji moraju biti samoprazneći ili opremljeni drugim sredstvima sprečavanja ulaska vode u plovilo;b) sredstva za ventilaciju;c) odstranjivanje vode iz plovila pomoću pumpi ili drugih sredstava.U tom smislu potrebno je udovoljiti hrvatskim normama:a) HRN EN ISO 11812:2004 – »Mala plovila – Vodonepropusni kokpiti i brzoprazneći kokpiti«;b) HRN EN ISO 12216:2004 – »Mala plovila – Prozori, okna, grotlašca, vidnici, vrata – Zahtjevi za čvrstoću i nepropusnost«;c) HRN EN ISO 15083:2005 – »Mala plovila – Sustavi za pražnjenje kaljuže«.)); i

.5 prolaz za putnike do mjesta za sjedenje i bijeg u nužnosti širine ne manje od 0,6 [m].

2.3.5 Zahtjevi za prijevoz putnika brzim brodovima na koje se ne odnosi HSC Kodeks

Dolje navedeni zahtjevi odnose se na brze putničke brodove (brodovi koji plove brzinom većom od 20 čvorova), a koji se ne smatraju brzim plovilima i koji ne potpadaju pod odredbe IMO Rez. MSC.36(63) – HSC Kodeks 1996 (International Code of Safety for High-Speed Craft), s dopunama, odnosno IMO Rez. MSC.97(73) (HSC Kodeks 2000), s dopunama.

2.3.5.1 Brzi putnički brodovi moraju udovoljavati zahtjevima, u opsegu koliko je primjenljivo, vezanim uz:

.1 položaj putničkih prostora (vidi 2.2.1.1);

.2 rasvjetu, ventilacija i grijanje (vidi 2.2.1.2);

.3 opskrbu vodom (vidi 2.2.1.3);

.4 obloge paluba i ograde (vidi 2.2.1.4);

.5 prolaze, hodnike, stubišta, vrata i izlaze (vidi 2.2.1.7);

.6 rukohvate (vidi 2.2.1.8).

2.3.5.2 Čista površina određuje se sukladno 2.3.2.4.

2.3.5.3 Dopušteni broj putnika određuje se:

.1 temeljem kriterija stabiliteta;

.2 zavisno o slobodnoj površini za smještaj putnika kako je definirano u 2.3.5.4.4;

.3 zavisno o broju sjedećih mjesta;

.4 zavisno o kapacitetu sredstava za spašavanje.

2.3.5.4 U svezi smještaja putnika potrebno je udovoljiti sljedećem:

.1 za svakog putnika mora biti predviđeno mjesto za sjedenje u zasebnoj sjedalici;

.2 sjedalica mora biti postavljena u smjeru plovidbe (prema pramcu), mora biti čvrsto pričvršćena za pod, mora imati rukohvate s obje strane i naslon za glavu, te sigurnosni pojas;

.3 svi putnici moraju biti smješteni u zatvorenim prostorima;[11]() Putnički prostori na otkrivenim palubama koji se mogu zatvoriti pomoćnim sredstvima (tende i sl.) ne smatraju se zatvorenim prostorima.))

.4 dopušteni broj putnika određuje se tako da se čista površina zatvorenih prostora raspoloživa za putnike izražena u metrima kvadratnim podijeli s 0,6 (za čistu površinu vidi 2.3.2.4);

.5 brod mora imati najmanje jedan sanitarni čvor, odvojen za muškarce i žene, s umivaonikom;

.6 brod koji prevozi ≤ 20 putnika na putovanjima koja između polazne i krajnje luke ne traju dulje od 60 minuta može imati samo jedan sanitarni čvor s umivaonikom;

.7 za sve putnike na plovilu mora biti osigurano odgovarajuće mjesto za smještaj prtljage i osobnih stvari (ormarići, police, zajednički prostor ili sl.).

2.3.5.5 U svezi zaštite putnika potrebno je udovoljiti sljedećem:

.1 putnici moraju biti odgovarajuće zaštićeni od nepovoljnih vremenskih uvjeta na način da se rizik od ozljeda tijekom normalnih i ekstremnih uvjeta plovidbe svede na najmanju moguću mjeru;

.2 sredstva unutarnje komunikacije moraju osigurati da posada može učinkovito i brzo informirati putnike o potencijalnim opasnostima te u slučaju nužnosti. Razina buke, unutar i izvan zatvorenih prostora, ne smije ometati normalan rad sredstava unutarnje komunikacije;

.3 način pričvršćenja zidnih i stropnih obloga, način pričvršćenja namještaja, te izvedba sredstava za pričvršćenje prtljage i teške opreme na plovilu u odnosu na rizike koji proizlaze od ubrzanja ili usporavanja plovila tijekom plovidbe, kako u normalnim, tako i ekstremnim uvjetima plovidbe, mora biti takvo da ne ugrožava sigurnost putnika;

.4 svi ormarići za odlaganje teških predmeta trebaju imati poklopce ili vratašca koja se moraju moći osigurati protiv samootvaranja;

NAPOMENA: HSC Kodeks predmnijeva da ekstremni uvjeti uključuju sudar plovila pri servisnoj brzini s vertikalnom stijenom koja strši 2 [m] iznad razine vode.

.4 plovilo mora imati dovoljan broj izlaza iz svih zatvorenih prostora koje inače mogu biti zauzete putnicima (najmanje dva), pogodnih za brz i nesmetan bijeg svih putnika iz tih prostora i koji pri tome na sebi imaju prsluke za spašavanje.

S obzirom na zahtjeve u svezi puteva za bijeg u nužnosti kao minimum brod mora udovoljavati općim zahtjevima iz 2.2.1.14;

.5 raspored prostora i izvedba plovila mora biti takva da se svi putnici mogu brzo i sigurno evakuirati u sredstva za spašavanje.

NAPOMENA: HSC Kodeks zahtijeva da se plovilo može sigurno evakuirati u kontroliranim uvjetima u vremenu kako je određeno slijedećim izrazom:

Vrijeme evakuacije = (SPZ-7)/3 (min)

gdje je SPZ najmanji stupanj strukturne protupožarne zaštite u minutama u prostorima gdje je opasnost izbijanja požara najveća.

2.6 ZAHTJEVI ZA JAHTE

2.6.1 Jahte u međunarodnoj plovidbi

2.6.1.1 Uvjeti za smještaj putnika na jahtama duljine trupa do 24 metra koji obavljaju međunarodna putovanja navedeni su u Pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti.

Na jahtama za gospodarske namjene koje se iznajmljuju bez posade mora postojati posteljni smještaj za sve osobe na jahti.

Na jahtama za gospodarske namjene koje se iznajmljuju s posadom mora postojati posteljni smještaj u kabinama za sve osobe na jahti.

2.6.1.2 Jahte duljine trupa preko 24 metra i jahte duljine trupa do 24 metra koje nisu certificirane sukladno Direktivi 94/25/EC, odnosno Direktivi 2013/53/EU, moraju udovoljavati zahtjevima navedenim u 2.3.1, u opsegu koliko je primjenjivo s obzirom na veličinu i izvedbu jahte.

2.6.2 Jahte u nacionalnoj plovidbi

2.6.2.1 Uvjeti za smještaj putnika na jahtama duljine trupa do 24 metra u nacionalnoj plovidbi, bez obzira na namjenu navedeni su u Pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti.

2.6.2.2 Jahte duljine trupa preko 24 metra i jahte duljine trupa do 24 metra koje nisu certificirane sukladno Direktivi 94/25/EC, odnosno Direktivi 2013/53/EU, moraju udovoljavati zahtjevima navedenim u 2.3.1, u opsegu koliko je primjenjivo s obzirom na veličinu i izvedbu jahte.

2.5 VJEŽBE I OBUKA ZA POSTUPKE U NUŽNOSTI

2.5.1 Putnički brodovi u međunarodnoj plovidbi

2.5.1.1 Putnički brodovi u međunarodnoj plovidbi moraju udovoljavati zahtjevima Pravila, Dio 18. – Sredstva za spašavanje, 2.13 i 7.

2.5.2 Putnički brodovi u nacionalnoj plovidbi koji obavljaju linijska putovanja

2.5.2.1 Putnički brodovi u nacionalnoj plovidbi moraju udovoljavati Pravilima za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi, Poglavlje II-2/A/14 i 15 i Poglavlje III/11 i 13.

2.5.3 Putnički brodovi u nacionalnoj plovidbi koji ne obavljaju linijska putovanja

2.5.3.1 Ove odredbe Pravila u cijelosti se primjenjuje na nove i postojeće brodove.

2.5.3.2 Putnički brodovi za turistička krstarenja s prekonoćnim boravkom i putnički brodovi za jednodnevne izlete ne moraju imati Priručnik za vježbe, upute i postupke u nužnosti.

Članovi posade moraju se upoznati sa zaduženjima u odnosu na putnike i postupke u nužnosti za svaku od navedenih situacija (nasukavanje, sudar, požar, čovjek u moru, naplavljivanje, napuštanje broda).

Ta zaduženja moraju uključivati, ali se ne ograničavaju na:

.1 način uzbunjivanja putnika;

.2 prikupljanje putnika na zborna mjesta;

.3 provjera jesu li putnici ispravno obukli prsluke za spašavanje;

.4 održavanje reda i nadzor nad putnicima;

.5 pomoć putnicima pri ukrcavanju u sredstva za spašavanje;

.6 rukovanje i korištenje samonapuhavajućih splavi za spašavanje;

.7 rukovanje i korištenje brodice za prikupljanje (ako je brod ima);

.8 rukovanje i korištenje uređaja protupožarne zaštite;

.9 zaduženja pojedinog člana posade za svaku od navedenih situacija.

Zapovjednik je dužan upoznati članove posade s postupcima i zaduženjima u nužnosti i to na početku sezone a nakon toga jednom mjesečno izvršiti provjeru usvojenih postupaka.

Svako upoznavanje/provjera posade s postupcima u nužnosti od strane zapovjednika mora se upisati u brodski dnevnik.

Prije početka svakog putovanja moraju se svi putnici upoznati s načinom oblačenja prsluka za spašavanje i s radnjama koje moraju poduzeti u nužnosti.

Na prikladnim i putnicima vidljivim mjestima (saloni, hodnici, otkrivene palube, kabine, što je primjenjivo) moraju se postaviti slikovni prikazi oblačenja prsluka za spašavanje.