Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama

NN 34/2018 (11.4.2018.), Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama

Ministarstvo financija

655

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (»Narodne novine«, broj 40/2016) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O UPRAVLJANJU CARINSKIM KVOTAMA

DIO I.
TEMELJNE ODREDBE

Predmet propisa

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju posebna pravila primjene sustava carinskih kvota kojima se upravlja prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija za puštanje u slobodni promet.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na carinske kvote kojima se upravlja na temelju dozvola (tzv. licenčne kvote). Ove se kvote prepoznaju po rednim brojevima 09.4000 do 09.4999 i njima upravlja agencija nadležna za plaćanja u poljoprivredi.

Nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj

Članak 2.

Za upravljanje zahtjevima za kvote u Republici Hrvatskoj, nadležan je Odjel za TARIC i kvote, kao organizacijska jedinica Carinske uprave, Središnjeg ureda (u daljnjem tekstu: Odjel za kvote).

DIO II.
REDOVNI POSTUPAK

Podnošenje zahtjeva

Članak 3.

(1) Zahtjev za kvotu podnosi se elektroničkim putem, carinskom deklaracijom za puštanje u slobodni promet, koja mora sadržavati:

1. u polju 36 – šifru preferencijala koja označava primjenu kvote (koja počinje s »12«, »22«, »32« ili »42«)

2. u polju 38 – neto masu, ako je količina kvote određena u kilogramima neto

3. u polju 39 – redni broj zahtijevane kvote

4. u polju 41 – količinu u dodatnoj jedinici mjere, ako je količina kvote određena u dodatnoj jedinici mjere

5. u polju 44/1 – carinsku vrijednost, ako je količina kvote određena kao vrijednost u eurima

4. u polju 44/2 – oznake priloženih isprava koje predstavljaju uvjet za korištenje zahtijevane kvote.

(2) Zahtjev za kvotu smatra se podnesenim kada je prihvaćena carinska deklaracija za puštanje u slobodni promet, koja sadrži podatke iz stavka 1. ovog članka.

(3) Ako carinska deklaracija nije popunjena sukladno stavku 1. ovoga članka, deklarant će biti obaviješten elektroničkim putem da je deklaracija neispravna i smatrat će se da zahtjev za kvotu nije podnesen.

Podnošenje isprava uz zahtjev

Članak 4.

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za kvotu carinskom uredu podnosi se u izvorniku:

1. odgovarajući dokaz o podrijetlu ako se zahtjev odnosi na povlaštenu kvotu ili nepovlaštenu kvotu koja je primjenjiva samo za određenu zemlju podrijetla, i/ili

2. certifikat o izvornosti, V I 1 isprava ili V I 2 izvadak ili druga posebna isprava ako je korištenje kvote, u skladu s posebnim propisom Europske unije (u daljnjem tekstu: EU), uvjetovano podnošenjem istih.

(2) Ako nisu podnesene isprave iz stavka 1. ovoga članka, deklarant će biti obaviješten da je njegov zahtjev za kvotu nepotpun i da nije prihvaćen.

Polaganje jamstva

Članak 5.

(1) U skladu s člankom 195. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 952/2013 i člankom 153. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/2446, deklarant mora položiti jamstvo ako je status zahtijevane kvote kritičan. Iznos ovoga jamstva obračunava deklaracijski sustav Carinske uprave prilikom prihvaćanja carinske deklaracije te vrši rezervaciju sredstava na jamstvu.

(2) Iznos jamstva iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se kao razlika između davanja obračunatih po najpovoljnijoj stopi carine koja je alternativno primjenjiva (ali ne u okviru druge kvote) i davanja obračunatih na temelju snižene stope carine u okviru zahtijevane kvote.

(3) Ako posebni propis nalaže uzimanje dodatnog jamstva, osim jamstva navedenog u stavku 1. ovog članka, ukupno položeno jamstvo mora biti dovoljno visoko kako bi pokrilo i taj dodatni iznos.

Valjanost zahtjeva

Članak 6.

(1) Zahtjev za kvotu može biti prihvaćen samo ako je valjan. Pod valjanim zahtjevom podrazumijeva se zahtjev koji ispunjava sve sljedeće uvjete:

1. kvota mora biti dostupna, odnosno ne smije biti iscrpljena, mora imati pozitivni saldo

2. datum prihvaćanja carinske deklaracije mora biti unutar perioda važenja kvote

3. šifra robe u polju 33 carinske deklaracije mora odgovarati TARIC oznaci za koju je zahtijevana kvota primjenjiva

4. šifra zemlje podrijetla u polju 34 carinske deklaracije mora odgovarati zemlji podrijetla za koju je zahtijevana kvota primjenjiva

5. šifra preferencijala u polju 36 carinske deklaracije mora odgovarati zahtijevanoj kvoti

6. redni broj kvote u polju 39 carinske deklaracije mora postojati i biti važeći

7. jedinica u kojoj je iskazana kvota mora postojati i biti važeća

8. isprave navedene u članku 4. ovog Pravilnika podnesene su u izvorniku.

(2) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točaka 1. do 7. ovog članka kontrolira se elektroničkim putem kroz sustav za obradu uvoznih carinskih deklaracija.

Neprimjenjivost kvote

Članak 7.

(1) Ako je kvota iscrpljena i/ili je period važenja kvote istekao, kvota se ne može primijeniti.

(2) Deklarant će biti obaviješten o nemogućnosti korištenja zahtijevane kvote, slijedom čega mora ispraviti carinsku deklaraciju koristeći neku od drugih primjenjivih mogućnosti.

Dostavljanje zahtjeva

Članak 8.

(1) Valjani zahtjev za kvotu koji se odnosi na prihvaćenu carinsku deklaraciju za puštanje u slobodni promet dostavlja se Odjelu za kvote putem sustava za obradu uvoznih carinskih deklaracija.

(2) U slučaju problema u radu sustava za obradu uvoznih carinskih deklaracija, valjani zahtjev treba dostaviti Odjelu za kvote putem elektroničke pošte najkasnije do 11.00 sati prvog radnog dana nakon dana prihvaćanja zahtjeva, zajedno s drugim podnesenim ispravama.

Upravljanje zahtjevima

Članak 9.

(1) Odjel za kvote provjerava pristigle zahtjeve, pri čemu će:

1. izmijeniti redni broj kvote prije prosljeđivanja zahtjeva Europskoj komisiji, ako je zahtijevana kvota iscrpljena te ako za predmetnu robu postoji mogućnost korištenja druge kvote pod istim uvjetima

2. odbiti zahtjev koji ne ispunjava uvjete iz članka 6. ovog Pravilnika, osobito ako je kvota iscrpljena nakon prihvaćanja carinske deklaracije za puštanje u slobodni promet, a prije slanja zahtjeva Europskoj komisiji.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka u carinskoj deklaraciji će se izmijeniti:

1. podatak u polju 39, ako se izmijeni redni broj kvote prije prosljeđivanja zahtjeva Europskoj komisiji

2. obračun davanja prema najpovoljnijoj primjenjivoj stopi, ako je kvota u međuvremenu iscrpljena.

Dostavljanje zahtjeva Europskoj komisiji

Članak 10.

Valjani zahtjev za kvotu Odjel za kvote dostavlja Europskoj komisiji najkasnije do 14.00 sati onog dana kada predmetni zahtjev najranije dospijeva za raspodjelu.

Postupak raspodjele kvota

Članak 11.

Raspodjelu kvota vrši Europska komisija svaki radni dan po »bruxelleskom« kalendaru, s početkom u 14.00 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Obavješćivanje o rezultatima raspodjele

Članak 12.

Porukom iz sustava za obradu uvoznih carinskih deklaracija deklaranta se obavještava o rezultatu raspodjele.

Završavanje postupka

Članak 13.

(1) Ako je zahtjev za kvotu odobren u potpunosti carinska deklaracija će se završiti bez izmjena, a iznos jamstva koji je obračunat u slučaju kritičnog statusa kvote će se otpustiti.

(2) Ako je zahtjev za kvotu djelomično odobren (pro-rata), carinska deklaracija će se izmijeniti na način da se umanji količina i vrijednost predmetne stavke u skladu s odobrenom kvotom, a za neodobrenu količinu i vrijednost dodat će se nova stavka carinske deklaracije.

(3) Ako je zahtjev za kvotu u potpunosti odbijen, carinska deklaracija će se izmijeniti na način da se briše kvota i na odgovarajući način izmijeni šifra preferencijala.

(4) U slučajevima navedenima u stavcima 2. i 3. ovog članka, uvozna davanja za neodobrenu količinu obračunat će se prema najpovoljnijoj primjenjivoj stopi carine izvan kvote, ovisno o tome koji su uvjeti ispunjeni, ali ne u okviru druge kvote.

DIO III.
SPECIFIČNE ODREDBE

Ponovno i retroaktivno otvaranje kvota

Članak 14.

(1) Iscrpljena kvota bit će ponovno otvorena:

1. ako Europska komisija naknadno poveća početnu količinu ili

2. u slučaju povrata koje izvrše države članice.

(2) U skladu s važećim propisima, kvota može biti otvorena i retroaktivno, s datumom početka perioda važenja koji je u prošlosti u odnosu na datum objave predmetne uredbe.

Blokiranje kvota

Članak 15.

U slučaju blokade raspodjele kvote od strane Europske komisije zahtjev se može i dalje podnijeti, a raspodjela će početi nakon isteka perioda blokade.

Naknadno zahtijevanje kvote

Članak 16.

(1) U skladu s člankom 56. stavkom 3. Uredba (EU) br. 952/2013, deklarant ima pravo naknadno podnijeti zahtjev za dodjelu kvote, ako:

1. je kvota dostupna u trenutku podnošenja zahtjeva

2. je datum prihvaćanja carinske deklaracije unutar perioda važenja kvote

3. šifra robe u polju 33 carinske deklaracije odgovara TARIC oznaci za koju je zahtijevana kvota primjenjiva

4. šifra zemlje podrijetla u polju 34 carinske deklaracije odgovara zemlji podrijetla za koju je zahtijevana kvota primjenjiva

5. raspolaže ispravama navedenim u članku 4. ovog Pravilnika.

(2) Naknadni zahtjev za kvotu će se odbiti ako se odnosi na kvotu za koju postoji obveza uzimanja uzoraka u trenutku puštanja u slobodni promet radi provjere vrste i obilježja robe ili na kvotu za koju postoje drugi uvjeti, ako te uvjete nije moguće provjeriti naknadno.

(3) Zahtjev se podnosi Odjelu za kvote u pisanom obliku na obrascu iz Priloga 1 ovoga Pravilnika koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i mora sadržavati:

1. MRN broj, broj stavke i datum prihvaćanja carinske deklaracije

2. deseteroznamenkastu TARIC oznaku i pripadajući opis robe

3. zemlju podrijetla

4. redni broj kvote koja se zahtijeva

5. zahtijevanu količinu u pripadajućoj jedinici mjere

6. preslike svih isprava navedenih u polju 44/2, koje su bile podnesene uz carinsku deklaraciju

7. iznimno, ako isprave koje predstavljaju uvjet za dodjelu zahtijevane kvote nisu bile podnesene uz carinsku deklaraciju, uz zahtjev za naknadnu dodjelu kvote treba ih podnijeti u izvorniku.

Dostavljanje naknadnog zahtjeva Europskoj komisiji

Članak 17.

Valjani zahtjev za naknadnu dodjelu kvote, koji je podnesen u skladu s člankom 16. ovog Pravilnika Odjel za kvote bez odlaganja dostavlja Europskoj komisiji.

Obavještavanje o rezultatima raspodjele

Članak 18.

(1) Odjel za kvote će o rezultatima raspodjele pisanim putem obavijestiti deklaranta najkasnije u roku od tri dana od dana zaprimanja rezultata raspodjele.

(2) Za potrebe završavanja postupka po rezultatu raspodjele u slučaju naknadnog zahtjeva, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 13. ovog Pravilnika.

Informacije o kvotama

Članak 19.

(1) U skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 952/2013 informacije o kvotama, njihovom statusu, dinamici korištenja i preostalom saldu su dostupne putem TARIC-a na web-stranici Carinske uprave, na adresi https://taric.carina.hr/index.do.

(2) Na adresi iz stavka 1. deklarant može provjeriti i status svojih zahtjeva za kvotama.

DIO IV.
ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama (»Narodne novine« broj 64/2013).

Stupanje na snagu

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/5
Urbroj: 513-02-1210/1-18-1
Zagreb, 29. ožujka 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

ZAHTJEV
za naknadnu dodjelu kvote i povrat carine

Vrsta zahtjeva1:
Prvi zahtjev ............. ☐Ponovni zahtjev ............. ☐

I. PODACI IZ DEKLARACIJE

Podaci iz glave deklaracije

MRN [A]
Datum prihvaćanja deklaracije [A]
Naziv primatelja [8]
EORI broj primatelja [8]
Zemlja otpreme [15]

Podaci iz stavke deklaracije2:

Stavka [32]
Opis robe [31]
TARIC oznaka [33/1 + 33/2]
Zemlja podrijetla [34]
Preferencijal [36]
Postupak [37]
KoličinaNeto masa [38]
Dodatna jedinica mjere [41]
Carinska vrijednost [44/1]
Isprave [44/2]
 
 

II. PODACI O ZAHTJEVU

Redni broj zahtijevane kvote3
Zahtijevana količina4
Priložene isprave5
 
 
Napomena
Podnositelj zahtjeva6Mjesto i datum

1 Ako po navedenoj deklaraciji kvota nije uopće bila zahtijevana, označiti da se radi o prvom zahtjevu. Ako je bila zahtijevana, ali je djelomično ili potpuno odbijena, označiti da se radi o ponovnom zahtjevu.

2 Unijeti podatke iz deklaracije za onu stavku deklaracije na koju se odnosi na zahtjev za naknadnu dodjelu kvote

3 Unijeti redni broj kvote za koju se zahtijeva naknadna dodjela

4 Unijeti zahtijevanu količinu i pripadajuću jedinicu u kojoj je kvota izražena (npr. 1.500 kg, 12.000,00 EUR)

5 Priložiti preslike svih isprava navedenih prethodno, koje su bile podnesene uz carinsku deklaraciju. Međutim, ako isprave koje predstavljaju uvjet za dodjelu zahtijevane kvote nisu bile podnesene uz carinsku deklaraciju, iste treba ovdje navesti i podnijeti ih u izvorniku

6 Unijeti puno ime i prezime te potpis podnositelja zahtjeva. Ako zahtjev ne podnosi primatelj robe iz polja [8] deklaracije, dodatno upisati i puni naziv, EORI broj te adresu tvrtke podnositelja zahtjeva