Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

NN 34/2018 (11.4.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

656

Na temelju članka 128. stavka 1. i članka 153. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13 i 20/17) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, broj 112/17) u članku 2. stavku 1. točki 18. podtočki b riječi: »bez poda i instalacija« brišu se.

U točki 19. riječi: »1000 m²« zamjenjuju se riječima: »1500 m²«, a riječi: »1,5 m« riječima: »2,5 m«.

U stavku 2. točki 4. iza riječi: »tla« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »a više od 4 m uz izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da spomeničko, odnosno sakralno obilježje ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti«.

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

Građevine i radovi koji se prema odredbama članaka 2. i 3. ovoga Pravilnika mogu graditi, odnosno izvoditi u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu, mogu se, umjesto u skladu s tim projektom, odnosno ocjenom, graditi, odnosno izvoditi u skladu s glavnim projektom.«.

Članak 3.

U članku 4. dodaju se nove točke 22. i 23. koje glase:

»22. Parkiralište na građevnoj čestici postojeće građevine ili na drugom zemljištu s uređenim pristupom;

23. Samoposlužna autopraonica na građevnoj čestici trgovačkog centra;«.

Dosadašnje točke 22. i 23. postaju točke 24. i 25.

Članak 4.

U članku 5. točki 15. iza riječi: »elektromotornih vozila« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »bez ili«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/18-04/2
Urbroj: 531-01-18-6
Zagreb, 4. travnja 2018.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.