Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode

NN 34/2018 (11.4.2018.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

658

Na temelju članka 213. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13), ministar zaštite okoliša i energetike, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZAŠTITE PRIRODE

Članak 1.

(1) U cijelom tekstu Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode (»Narodne novine«, broj 90/14) riječi »Ministarstvo zaštite okoliša i prirode« zamjenjuju se riječima »središnjem tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode« u odgovarajućem padežu.

(2) U članku 3. podstavku 1. i Prilogu I. Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode (»Narodne novine«, broj 90/14) riječi »Ministarstvo zaštite okoliša i prirode«, zamjenjuju se riječima »Ministarstvo zaštite okoliša i energetike«.

Članak 2.

(1) Iskaznice izdane na temelju Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode (»Narodne novine«, broj 90/14) zamijenit će se iskaznicama izdanim u skladu s ovim Pravilnikom u roku 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Inspektor zaštite prirode je dužan odmah po primitku iskaz­nice izdane na temelju ovoga Pravilnika, vratiti dosadašnju iskaz­nicu osobi koja u Ministarstvu vodi upisnik o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama inspektora zaštite prirode.

(3) Iskaznice izdane sukladno Pravilniku o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode (»Narodne novine«, broj 90/14) vrijede do izdavanja iskaznica izdanih u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/90
Urbroj: 517-01-18-6
Zagreb, 12. ožujka 2018.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.