Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

NN 34/2018 (11.4.2018.), Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

Hrvatska energetska regulatorna agencija

666

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine« broj 120/12) i članka 94. stavka 1. podstavka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. travnja 2018. donijela

METODOLOGIJU

UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENU OPSKRBU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (u daljnjem tekstu: Metodologija), određuju se:

– ciljevi i načela Metodologije,

– značajke Metodologije,

– tarifne stavke i tarifni modeli,

– struktura i način formiranja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom (u daljnjem tekstu: krajnja cijena opskrbe plinom),

– način, elementi i kriteriji za izračun pojedinih komponenti u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom,

– način određivanja iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom (u daljnjem tekstu: krajnja cijena zajamčene opskrbe).

Članak 2.

Ovu Metodologiju dužni su primjenjivati:

– opskrbljivač u obvezi javne usluge i

– zajamčeni opskrbljivač.

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuju energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove Metodologije imaju sljedeća značenja:

prethodna godina t-1 – kalendarska godina koja prethodi regulacijskoj godini t,

regulacijska godina t – razdoblje od 12 mjeseci za koje se utvrđuje krajnja cijena opskrbe plinom, a koje traje od 1. travnja sadašnje kalendarske godine do 31. ožujka naredne kalendarske godine.

II. CILJEVI I NAČELA

Članak 4.

Ciljevi ove Metodologije su:

– stvaranje preduvjeta za optimalno funkcioniranje tržišta plina te poticanje razvoja učinkovitog tržišnog natjecanja,

– stvaranje stabilnih i predvidivih uvjeta poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge i zajamčenog opskrbljivača,

– tržišno formiranje krajnje cijene opskrbe plinom uz osiguranje zaštite krajnjih kupaca.

Članak 5.

Ova Metodologija zasniva se na sljedećim načelima i pravilima:

– za određivanje krajnje cijene opskrbe plinom primjenjuje se načelo gornje granice cijene,

– krajnja cijena opskrbe plinom treba pokriti troškove nabave plina, troškove distribucije plina i troškove poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge,

– troškovi poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge moraju biti opravdani i razvidni.

III. ZNAČAJKE METODOLOGIJE

Članak 6.

(1) Krajnja cijena opskrbe plinom utvrđuje se zasebno za svako distribucijsko područje u Republici Hrvatskoj.

(2) Opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je za sve krajnje kupce priključene na isti distribucijski sustav čija su obračunska mjerna mjesta razvrstana u isti tarifni model sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (u daljnjem tekstu: Metodologija za distribuciju), a koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, primjenjivati istu krajnju cijenu opskrbe plinom.

Članak 7.

(1) Krajnja cijena opskrbe plinom utvrđuje se za regulacijsku godinu t, i to za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca sadašnje kalendarske godine te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka naredne kalendarske godine.

(2) Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, uključujući strukturu krajnje cijene opskrbe plinom prema Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Metodologije, Agencija je dužna javno objaviti.

IV. TARIFNE STAVKE I TARIFNI MODELI

Članak 8.

(1) Tarifne stavke su:

– Ts1 – tarifna stavka za isporučenu količinu plina (kn/kWh),

– Ts2 – fiksna mjesečna naknada (kn).

(2) Tarifne stavke i tarifni modeli iskazuju se u Tablici tarifnih stavki, kako slijedi:

TARIFNI MODEL – TMTARIFNE STAVKE

Ts1

(kn/kWh)

Ts2

(kn)

TM1Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000 kWhTs1TM1Ts2TM1
TM2Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000 kWhTs1TM2Ts2TM2
TM3Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000 kWhTs1TM3Ts2TM3
TM4Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000 kWhTs1TM4Ts2TM4
TM5Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000 kWh, a manjom ili jednakom 1.000.000 kWhTs1TM5Ts2TM5
TM6Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 1.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 2.500.000 kWhTs1TM6Ts2TM6
TM7Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 2.500.000 kWh, a manjom ili jednakom 5.000.000 kWhTs1TM7Ts2TM7
TM8Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 10.000.000 kWhTs1TM8Ts2TM8
TM9Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 10.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000.000 kWhTs1TM9Ts2TM9
TM10Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000.000 kWhTs1TM10Ts2TM10
TM11Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000.000 kWhTs1TM11Ts2TM11
TM12Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000.000 kWhTs1TM12Ts2TM12

(3) Iznosi tarifnih stavki Ts1 iz stavka 2. ovoga članka, kao i svi iznosi u postupku izračuna, uključujući sve komponente u strukturi tarifne stavke Ts1, zaokružuju se na četiri decimalna mjesta.

(4) Iznosi tarifnih stavki Ts2 iz stavka 2. ovoga članka zaokružuju se na dva decimalna mjesta.

V. STRUKTURA I IZRAČUN KRAJNJE CIJENE
OPSKRBE PLINOM

Članak 9.

Krajnja cijena opskrbe plinom sastoji se od tarifne stavke za isporučenu količinu plina Ts1 i fiksne mjesečne naknade Ts2.

Članak 10.

(1) Iznos tarifne stavke za isporučenu količinu plina za tarifni model TMi izračunava se prema formuli:

Ts1TMi = Ts1dis,TMi + Tops

gdje je:

Ts1TMi
iznos tarifne stavke za isporučenu količinu plina za tarifni model TMi (kn/kWh),
Ts1dis,TMi
iznos tarifne stavke za distribuiranu količinu plina za tarifni model TMi za regulacijsku godinu t sukladno Metodologiji za distribuciju (kn/kWh),
Tops
trošak opskrbe plinom (kn/kWh).

(2) Fiksna mjesečna naknada za tarifni model TMi izračunava se prema formuli:

Ts2TMi = Ts2dis,TMi

gdje je:

Ts2TMi
iznos fiksne mjesečne naknade za tarifni model TMi (kn),
Ts2dis,TMi
iznos fiksne mjesečne naknade za distribuciju plina, utvrđene za tarifni model TMi za regulacijsku godinu t sukladno Metodologiji za distribuciju (kn).

Članak 11.

(1) Krajnja cijena opskrbe plinom iz članka 9. ove Metodologije najveća je cijena do koje se, po načelu gornje granice cijene, utvrđuju iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za pojedinog opskrbljivača u obvezi javne usluge.

(2) Opskrbljivač u obvezi javne usluge može samostalno donijeti odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom uz uvjet da ti iznosi nisu veći od iznosa tarifnih stavki za odgovarajuće razdoblje koje je donijela Agencija.

(3) Odluku o iznosu tarifnih stavki iz stavka 2. ovoga članka opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je dostaviti Agenciji najmanje deset dana prije početka primjene.

(4) Odluku o iznosu tarifnih stavki iz stavka 2. ovoga članka opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je na primjeren način javno objaviti najmanje sedam dana prije početka primjene.

(5) Elementi za izračun krajnje cijene opskrbe plinom utvrđuju se prema Tablici 1. Struktura krajnje cijene opskrbe plinom iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Trošak distribucije plina

Članak 12.

(1) Trošak distribucije plina namijenjen je pokrivanju troška naknade za korištenje distribucijskog sustava.

(2) Jedinični trošak distribucije plina sastoji se od iznosa tarifne stavke za distribuiranu količinu plina – Ts1dis (kn/kWh) i iznosa fiksne mjesečne naknade – Ts2dis (kn) koji su za svaki tarifni model utvrđeni za operatora distribucijskog sustava sukladno odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina, i to za sadašnju i za narednu kalendarsku godinu.

Trošak opskrbe plinom

Članak 13.

(1) Trošak opskrbe plinom namijenjen je pokrivanju troškova poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge, uključujući troškove nabave plina, troškove korištenja transportnog sustava i sustava skladišta plina, troškove organiziranja tržišta plina i troškove temeljem obračuna propisanih odredbama Pravila o organizaciji tržišta plina, te ostale operativne troškove opskrbljivača u obvezi javne usluge.

(2) Najniži trošak opskrbe plinom iz stavka 1. ovoga članka predstavlja jedan od kriterija za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge.

VI. KRAJNJA CIJENA ZAJAMČENE OPSKRBE

Članak 14.

Iznosi tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji kupuju plin po tržišnim uvjetima utvrđuju se kako slijedi:

– prvih mjesec dana od dana početka zajamčene opskrbe – u iznosu jednakom tarifnim stavkama za javnu uslugu opskrbe plinom koje je za opskrbljivača u obvezi javne usluge na tom distribucijskom području donijela Agencija sukladno odredbama ove Metodologije,

– daljnja dva mjeseca (do ukupno tri mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe) – u 10% većem iznosu od iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom koje je za opskrbljivača u obvezi javne usluge na tom distribucijskom području donijela Agencija sukladno odredbama ove Metodologije,

– po isteku tri mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe – u 30% većem iznosu od iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom koje je za opskrbljivača u obvezi javne usluge na tom distribucijskom području donijela Agencija sukladno odredbama ove Metodologije.

Članak 15.

Iznosi tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom utvrđuju se u iznosu jednakom tarifnim stavkama za javnu uslugu opskrbe plinom koje je za opskrbljivača u obvezi javne usluge na tom distribucijskom području donijela Agencija sukladno odredbama ove Metodologije, a primjenjuju se do odabira novog opskrbljivača u obvezi javne usluge za to distribucijsko područje.

VII. NADZOR

Članak 16.

Primjenu ove Metodologije nadzire Agencija.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Iznimno od članka 2. ove Metodologije, u razdoblju do 31. ožujka 2021. ovu Metodologiju dužan je primjenjivati i opskrbljivač na veleprodajnom tržištu.

(2) Iznimno od članka 7. stavka 1. ove Metodologije, za regulacijsku godinu 2018. krajnja cijena opskrbe plinom utvrđuje se za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. i za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019.

Članak 18.

(1) Iznimno od članka 10. stavka 1. ove Metodologije, u razdoblju od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021. iznos tarifne stavke za isporučenu količinu plina za tarifni model TMi izračunava se prema formuli:

Ts1TMi = Cref + Ts1dis,TMi + Ts1o

gdje je:

Ts1TMi
iznos tarifne stavke za isporučenu količinu plina za tarifni model TMi (kn/kWh),
Cref
referentna cijena plina (kn/kWh),
Ts1dis,TMi
iznos tarifne stavke za distribuiranu količinu plina za tarifni model TMi za regulacijsku godinu t sukladno Metodologiji za distribuciju (kn/kWh),
Ts1o
varijabilni iznos naknade za opskrbu plinom (kn/kWh).

(2) Iznimno od članka 10. stavka 2. ove Metodologije, u razdoblju od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021. fiksna mjesečna naknada za tarifni model TMi izračunava se prema formuli:

Ts2TMi = Ts2dis,TMi + Ts2o,TMi

gdje je:

Ts2TMi
iznos fiksne mjesečne naknade za tarifni model TMi (kn),
Ts2dis,TMi
iznos fiksne mjesečne naknade za distribuciju plina, utvrđene za tarifni model TMi za regulacijsku godinu t sukladno Metodologiji za distribuciju (kn),
Ts2o,TMi
iznos fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom za tarifni model TMi (kn).

(3) Varijabilni iznos naknade za opskrbu plinom (Ts1o) iz stavka 1. ovoga članka iznosi 0,0097 kn/kWh bez PDV-a.

(4) Iznosi fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom (Ts2o,TMi) iz stavka 2. ovoga članka, za svaki tarifni model, prikazani su u sljedećoj tablici:

Tarifni model, TMi

Iznos fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom, Ts2o,TMi

kn (bez PDV-a)

TM11
TM21
TM32
TM43
TM54
TM66
TM710
TM815
TM920
TM1030
TM1140
TM1250

Članak 19.

(1) Referentna cijena plina iz članka 18. stavka 1. ove Metodologije utvrđuje se prema formuli:

Cref = Cplin + P

gdje je:

Cref
referentna cijena plina (kn/kWh),
Cplin
cijena nabave plina (kn/kWh),
P
premija, odnosno fiksni dio referentne cijene plina (kn/kWh).

(2) Referentna cijena plina iz stavka 1. ovoga članka predstavlja najvišu cijenu po kojoj opskrbljivač na veleprodajnom tržištu može prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge.

(3) Premija, odnosno fiksni dio referentne cijene plina iz stavka 1. ovoga članka namijenjena je pokrivanju troškova poslovanja opskrbljivača na veleprodajnom tržištu, uključujući troškove korištenja transportnog sustava i sustava skladišta plina, troškove organiziranja tržišta plina i troškove temeljem obračuna propisanih odredbama Pravila o organizaciji tržišta plina, te ostale operativne troškove opskrbljivača na veleprodajnom tržištu.

(4) Najniža premija, odnosno fiksni dio referentne cijene plina iz stavka 1. ovoga članka predstavlja jedan od kriterija za odabir opskrbljivača na veleprodajnom tržištu te je nepromjenjiva za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021., a za koje je na javnom natječaju odabran opskrbljivač na veleprodajnom tržištu.

Članak 20.

(1) Cijena nabave plina iz članka 19. stavak 1. ove Metodologije odražava jedinični trošak nabave plina na referentnom spot tržištu i predstavlja veleprodajnu komponentu u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom te se utvrđuje za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

Cplin
cijena nabave plina (kn/kWh),
TTF
aritmetička sredina Bid i Offer cijena terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Summer t« i »TTF Price Assesment – Winter t« za isporuku plina u regulacijskoj godini t, objavljenih u pojedinom danu prethodne godine t-1 u publikaciji ICIS HEREN »European Spot Gas Markets« (EUR/MWh),
T
srednji devizni tečaj u EUR/HRK koji objavljuje Hrvatska narodna banka za dan za koji su objavljene cijene terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Summer t« i »TTF Price Assesment – Winter t«,
i
dnevni podaci, i = 1, 2, 3,..., n,
n
broj dana prethodne godine t-1 u kojima su objavljene dnevne cijene terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Summer t« i »TTF Price Assesment – Winter t«,
kNCV/GCV
koeficijent za pretvorbu cijene plina iz gornje ogrjevne vrijednosti u donju ogrjevnu vrijednost, koji iznosi 0,901.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, ako primjena formule iz stavka 1. ovoga članka rezultira povećanjem cijene nabave plina za više od 10% u odnosu na prethodno određenu cijenu nabave plina, cijena nabave plina utvrđuje se u iznosu koji je 10% veći od prethodno određene cijene nabave plina.

(3) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, ako primjena formule iz stavka 1. ovoga članka rezultira smanjenjem cijene nabave plina za više od 10% u odnosu na prethodno određenu cijenu nabave plina, cijena nabave plina utvrđuje se u iznosu koji je 10% manji od prethodno određene cijene nabave plina.

Članak 21.

(1) Elementi za izračun krajnje cijene opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021. utvrđuju se prema Tablici 1. Struktura krajnje cijene opskrbe plinom iz Priloga 2. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(2) Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, uključujući iznose elemenata u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom prema Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Metodologije te iznose elemenata referentne cijene plina iz članka 19. stavak 1. ove Metodologije, Agencija je dužna javno objaviti, i to najkasnije do 1. srpnja 2018. za regulacijsku godinu 2018., najkasnije do 31. siječnja 2019. za regulacijsku godinu 2019. te najkasnije do 31. siječnja 2020. za regulacijsku godinu 2020.

Članak 22.

Do određivanja iznosa novih tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, u skladu s odredbama važeće metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, primjenjuju se važeći iznosi tarifnih stavki iz prethodnog razdoblja.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove Metodologije prestaje važiti Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 26/17).

Članak 24.

Ova Metodologija stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-03/18-25/01
Urbroj: 371-01-18-2
Zagreb, 6. travnja 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1. Struktura krajnje cijene opskrbe plinom

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM1Ts1dis,TM1TopsTs1TM1kn/kWh
TM2Ts1dis,TM2Ts1TM2kn/kWh
TM3Ts1dis,TM3Ts1TM3kn/kWh
TM4Ts1dis,TM4Ts1TM4kn/kWh
TM5Ts1dis,TM5Ts1TM5kn/kWh
TM6Ts1dis,TM6Ts1TM6kn/kWh
TM7Ts1dis,TM7Ts1TM7kn/kWh
TM8Ts1dis,TM8Ts1TM8kn/kWh
TM9Ts1dis,TM9Ts1TM9kn/kWh
TM10Ts1dis,TM10Ts1TM10kn/kWh
TM11Ts1dis,TM11Ts1TM11kn/kWh
TM12Ts1dis,TM12Ts1TM12kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM1Ts2dis,TM1Ts2TM1kn
TM2Ts2dis,TM2Ts2TM2kn
TM3Ts2dis,TM3Ts2TM3kn
TM4Ts2dis,TM4Ts2TM4kn
TM5Ts2dis,TM5Ts2TM5kn
TM6Ts2dis,TM6Ts2TM6kn
TM7Ts2dis,TM7Ts2TM7kn
TM8Ts2dis,TM8Ts2TM8kn
TM9Ts2dis,TM9Ts2TM9kn
TM10Ts2dis,TM10Ts2TM10kn
TM11Ts2dis,TM11Ts2TM11kn
TM12Ts2dis,TM12Ts2TM12kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

PRILOG 2.

Tablica 1. Struktura krajnje cijene opskrbe plinom

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM1CrefTs1dis,TM1Ts1oTs1TM1kn/kWh
TM2Ts1dis,TM2Ts1TM2kn/kWh
TM3Ts1dis,TM3Ts1TM3kn/kWh
TM4Ts1dis,TM4Ts1TM4kn/kWh
TM5Ts1dis,TM5Ts1TM5kn/kWh
TM6Ts1dis,TM6Ts1TM6kn/kWh
TM7Ts1dis,TM7Ts1TM7kn/kWh
TM8Ts1dis,TM8Ts1TM8kn/kWh
TM9Ts1dis,TM9Ts1TM9kn/kWh
TM10Ts1dis,TM10Ts1TM10kn/kWh
TM11Ts1dis,TM11Ts1TM11kn/kWh
TM12Ts1dis,TM12Ts1TM12kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM1Ts2dis,TM1Ts2o,TM1Ts2TM1kn
TM2Ts2dis,TM2Ts2o,TM2Ts2TM2kn
TM3Ts2dis,TM3Ts2o,TM3Ts2TM3kn
TM4Ts2dis,TM4Ts2o,TM4Ts2TM4kn
TM5Ts2dis,TM5Ts2o,TM5Ts2TM5kn
TM6Ts2dis,TM6Ts2o,TM6Ts2TM6kn
TM7Ts2dis,TM7Ts2o,TM7Ts2TM7kn
TM8Ts2dis,TM8Ts2o,TM8Ts2TM8kn
TM9Ts2dis,TM9Ts2o,TM9Ts2TM9kn
TM10Ts2dis,TM10Ts2o,TM10Ts2TM10kn
TM11Ts2dis,TM11Ts2o,TM11Ts2TM11kn
TM12Ts2dis,TM12Ts2o,TM12Ts2TM12kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.