Odluka o porezima Općine Proložac

NN 34/2018 (11.4.2018.), Odluka o porezima Općine Proložac

Općina Proložac

669

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – proč. tekst i 137/15), članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 31. Statuta Općine Proložac (»Službeni glasnik Općine Proložac« broj 04/09, 02//13) Općinsko Vijeće Općine Proložac 21. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE PROLOŽAC

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, obveznici plaćanja, porezne osnovice, stope i visina poreza, te način obračuna i način plaćanja poreza koji pripadaju Općini Proložac (u daljnjem tekstu: Općina).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez poreza na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju svi obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajno boravište na području Općine.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno zakonskim, podzakonskim aktima kojima se uređuje porez na dohodak te ovoj odluci.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% na osnovicu.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak za Općinu obavlja Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva, i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Proložac.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljsku usluga na području Općine.

Članak 8.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima bez poreza na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik, za razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, iskazuje na Obrascu PP – MI – PO do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju za Općinu obavlja Porezna uprava čijoj se nadležnoj Ispostavi predaje citirani Obrazac iz stavka 2. ovog članka.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 10.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarska zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa ili dr. pribora, kao i zgrade koje se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici, suvlasnici, kuća za odmor koje se nalaze u području Općine.

Vlasnikom, suvlasnikom, smatra se knjižni, izvanknjižni vlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima kojima se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda, nasljeđivanjem, ili na temelju zakona, a nije uknjižen u zemljišnim knjigama ili istih nema.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 5,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Poreznoj uprave dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez za kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 12.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na temelju ove Odluke, u ime i za račun Općine uz prethodnu suglasnost Ministra financija obavlja Porezna uprava, Područni ured Split, Ispostava Imotski.

Porezna uprava, Područni ured Split, Ispostava Imotski dužna je do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, Općini dostavljati zbirno izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima te pokrenutim postupcima i mjerama radi naplate poreza iz članka 2. ove Odluke.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbu, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje primjenjivat će se propisi Općeg poreznog zakona.

Ovlašćuje se nadležna organizacija za platni promet zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknade predviđene ovom Odlukom Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec sukladno Suglasnosti Ministarstva financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 1/17).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenog postupka propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Proložac«, osim članaka 3., 4., 5. ove Odluke koji stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljeni u »Narodnim novinama«.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Proložac objavljena u »Službenom glasniku Općine Proložac« broj 1/02 i »Narodnim novinama«.

Članak 16.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Proložac«, a dostavit će se Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine Proložac.

Klasa: 410-01/17-01/ 01

Urbroj: 2129/3-01-17-01

Proložac, 21. prosinca 2017.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Stojić dipl. oec., v. r.